X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23509
Przesłano:
Dział: Języki obce

Program koła teatralnego z języka niemieckiego

I. Adresat
Program jest adresowany do uczniów gimnazjum, którzy przejawiają wrażliwość na piękno literatury, zainteresowanie teatrem i sztuką aktorską , a także chcą doskonalić swoje umiejętności wykorzystania języka niemieckiego na scenie. Adresatami są wszyscy uczniowie, którzy zechcą podjąć wysiłek dodatkowej pracy nad szlifowaniem wymowy w języku obcym i opanowaniem podstawowych zasad sztuki aktorskiej.

II. Motywacja
Zajęcia koła dają możliwość rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów. Mogą uzupełniać edukację uczniów w dziedzinie literatury niemieckojęzycznej i języka niemieckiego. Uczestnicy zajęć otrzymują szansę doskonalenia swoich umiejętności językowych, szczególnie w zakresie płynności mówienia i poprawności wymowy. Ma zachęcać uczniów do czytania tekstów w języku niemieckim oraz ma promować kreatywność i aktywność młodzieży.

III. Cele
a) edukacyjne:
• rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
• poszerzanie wiadomości z zakresu literatury niemieckojęzycznej;
• poznanie stylu poetyckiego wybranych poetów niemieckiego obszaru językowego;
• poznanie i ćwiczenie technik gry aktorskiej, ekspresji i emisji głosu;
• doskonalenie umiejętności językowych (tłumaczenie, rozumienie tekstu czytanego i słuchanego, płynność wymowy, intonacja, akcentu wyrazowy i zdaniowy);
• ćwiczenie umiejętności analizy tekstu literackiego;
• poszerzanie zakresu rozumianego i używanego słownictwa oraz znajomości reguł gramatycznych;
b) wychowawcze:
• przygotowanie do świadomego uczestnictwa w odbiorze i tworzeniu kultury;
• kształtowanie wrażliwości w zakresie odbioru i interpretacji dzieła literackiego;
• motywowanie do pokonywania trudności związanych z publicznymi wystąpieniami (stres, nieśmiałość);
• kształtowanie postaw współpracy, współodpowiedzialności, tolerancji, elastyczności i kompromisu w grupie;
• promowanie kreatywności i chęci do działania.

IV. Kierunki działań (realizowane treści)

Praca koła została podzielona na dwie części. W pierwszym semestrze uczniowie zajmują się przygotowaniami do wystawienia spektaklu o tematyce bożonarodzeniowej, pt. „Wir suchen den Weihnachtsstern”, któremu towarzyszyć będzie koncert kolęd w języku niemieckim. Drugi semestr poświęcony jest poezji niemiecko obszaru językowego. Uczniowie zapoznają się z twórczością i biografią wybranych poetów niemieckojęzycznych.

a) Praca nad sztuką „Wir suchen den Weihnachtsstern”
• szczegółowa analiza treści utworu;
• charakterystyka głównych postaci;
• opracowanie muzyki, scenografii, kostiumów, charakteryzacji;
• podział ról, próby indywidualne, w grupach i w całości;
• wystawienie sztuki;

b) Dzieła wybranych poetów niemieckiego obszaru językowego
• zapoznanie się z wierszami słynnych poetów w języku niemieckim i polskim
• głośne odczytywanie wierszy z podziałem na role (ćwiczenia wymowy, intonacji, akcentu zdaniowego);

c) Ćwiczenia związane z grą aktorską
• emisja głosu: tempo, barwa, głośność, nacechowanie emocjami i dykcja;
• ekspresja: ruch, gest i mimika twarzy na scenie;
• praca z rekwizytem;
• ćwiczenia pamięciowe i relaksacyjne – opanowanie stresu;

d) Ocena własnej pracy, analiza mocnych i słabych stron całorocznej współpracy

V. Procedura dojścia (harmonogram pracy)
a) Terminarz
Zaproponowane treści zostaną zrealizowane na zajęciach koła teatralnego. Zajęcia będą odbywać się raz w tygodniu (1 godzina lekcyjna), a w okresie intensywnych prób przed wystawieniem sztuki częściej, w zależności od potrzeb.
b) Metody pracy
Treści programowe będą realizowane przy użyciu następujących metod: podających (np. wykład informacyjny, objaśnienie), problemowych (np. wykład problemowy oraz różnorodne metody aktywizujące: inscenizacja, dyskusja związana z wykładem, burza mózgów, i in.), eksponujących (np. film, sztuka teatralna, nagrania CD) i praktycznych (np. pokaz, ćwiczenia przedmiotowe).
c) Formy pracy
Praca z uczniami będzie się odbywać w formie zajęć indywidualnych i grupowych.
d) Środki dydaktyczne
Zastosowane zostaną następujące środki dydaktyczne: teksty w języku niemieckim i polskim, nagrania CD z kolędami , kserokopie tekstów sztuki, wierszy, biografii, ćwiczeń związanych z dykcją i emisją głosu, łamańce językowe.

VI. Oczekiwane efekty pracy
Realizacja programu koła teatralnego w języku niemieckim pozwoli na podniesienie jakości edukacji w szkole i wzbogacenie oferty skierowanej do uczniów pragnących rozwijać swoje zainteresowania. Oczekiwane efekty pracy uczniów na zajęciach to:
• rozbudzenie i rozwój zainteresowań czytelniczych uczniów;
• większa aktywność i kreatywność uczniów;
• promocja kultury niemieckojęzycznej w środowisku szkolnym;
• promocja szkoły w regionie (wystawienie sztuki w Miastku);
• wzbogacanie wiedzy uczniów o treści związane z literaturą i poezją niemieckiego obszaru językowego;
• świadomy i częstszy kontakt uczniów z dobrami kultury;
• kształtowanie wrażliwości na piękno dzieła literackiego;
• umiejętna interpretacja tekstu literackiego;
• doskonalenie umiejętności językowych we wszystkich sprawnościach: mówienie, słuchanie i czytanie ze zrozumieniem oraz pisanie;
• poszerzenie zakresu biernie i czynnie znanego słownictwa oraz struktur gramatycznych i konstrukcji zdaniowych;
• poznanie i doskonalenie technik gry aktorskiej oraz posługiwania się głosem;
• łatwiejsze pokonywanie trudności związanych z sytuacjami stresującymi;
• wykształcenie postaw współpracy w grupie;

VII. Propozycje ewaluacji
Ewaluacją programu jest ocena jakości działań opiekuna koła. Planuję przeprowadzenie ewaluacji z mojego punktu widzenia jako prowadzącej zajęcia oraz z pozycji uczestników (rozmowy z uczniami). Oceny efektów programu dokonają również inni uczniowie, dyrekcja, nauczyciele, rodzice i widzowie obecni na przedstawieniach.
Ocena będzie dotyczyć:
• stopnia zaangażowania uczniów w pracę na zajęciach;
• poziomu umiejętności interpretacji tekstu;
• poziomu umiejętności językowych;
• stopnia rozwoju zainteresowań czytelniczych;
• występu uczniów w czasie przedstawienia;
• stopnia zintegrowania grupy;
• ilości uczniów kontynuujących pracę na zajęciach przez cały rok i w latach następnych;
• mojego zaangażowania w przygotowanie i prowadzenie zajęć;
• korzyści, jakie w wyniku wdrożenia programu odniesie szkoła.

Wskaźnikami jakości działania koła będą więc: poziom zaangażowania na zajęciach uczestników i mnie jako opiekuna, wyniki osiągane przez uczniów na lekcjach języka niemieckiego, angażowanie się uczniów w przygotowanie innych imprez szkolnych oraz chęć kontynuacji pracy przy wystawianiu kolejnych sztuk w następnych latach.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.