X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 23508
Przesłano:
Dział: Języki obce

"Deutsch ist einfach" - Program zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z języka niemieckiego dla uczniów z trudnościami w uczeniu się

Cele
- wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach ucznia,
- eliminowanie niepowodzeń z języka niemieckiego oraz ich emocjonalnych konsekwencji.
Zadania
- rozwijanie logicznego myślenia
- wyrównywanie braków w wiedzy
- stosowanie wzmocnień pozytywnych w celu motywowania do nauki
Formy i metody pracy
- praca indywidualna
- m.in. opis, podział na role-dialogi, zdania z lukami, grupowanie wyrazów, reakcje językowe
Treści
- rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu i mówienia.
- rozwijanie sprawności czytania i pisania.
- poszerzenie repertuaru funkcji językowych umożliwiających posługiwanie się językiem obcym w sytuacjach życia codziennego.
- opanowanie podstawowych struktur gramatycznych.
- wzbogacenie słownictwa.
- rozszerzenie komponentu kulturowego (elementy Landeskunde), z ukierunkowaniem na styl życia i zachowania w krajach niemieckojęzycznych.
- rozróżnianie formalnego i nieformalnego stylu języka.
- rozwój indywidualnych strategii uczenia się.
Realizacja zajęć przebiegać będzie w oparciu o wybrane zagadnienia z materiału przewidziane dla gimnazjum i wykorzystywane podczas egzaminu gimnazjalnego. Uczeń będzie pracował z kartami pracy przygotowanymi przez nauczyciela, w oparciu o kurs Magnet wydawnictwa LektorKlett.

Tematyka zajęć:
Człowiek:zawody, czynności zawodowe, przyszłość zawodowa
Dom:członkowie rodziny, najlepszy przyjaciel, zainteresowania, spędzanie czasu wolnego, prze¬bieg dnia, spędzanie świąt w rodzinie, organizowanie przyjęcia urodzinowego
Szkoła:nauczyciele, przedmioty i przy¬bory szkolne, pierwszy dzień w szkole, szkoła marzeń
Praca:zawody, czynności zawodowe, przyszłość zawodowa
Żywienie:produkty spożywcze, posiłki, odżywianie się, lokale gastronomiczne
Zakupy i usługi:rodzaje sklepów, kupowanie, orientacja w terenie
Podróżowanie i turystyka:środki transportu, urlop, plany wakacyjne, cele wyjazdów wakacyjnych, sposoby wypoczywania
Kultura:twórcy i ich dzieła, idole kultury, artyści uliczni, ulubione miejsca, uczestnictwo w kulturze
Sport:rodzaje sportów, sport w czasie wolnym, sprzęt sportowy, kluby sportowe
Zdrowie:części ciała, dolegliwości i cho¬roby, samopoczucie, lekarstwa, wizyta u lekarza, leczenie
Świat przyrody:pogoda, pory roku, zwierzęta
Elementy wiedzy o świecie i krajach niemieckiego obszaru językowego
Nauka i technika:korzystanie z podstawowych urządzeń technicznych - telefon komórkowy, internet, komputer, telewizja, odtwarzacz mp3
Środki masowego przekazu:telewizja, radio, internet, gazety, czasopisma

W powiązaniu z zagadnieniami tematycznymi ćwiczone będą zagadnienia gramatyczne:
Czasownik - odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie złożonych i modalnych w czasie teraźniejszym, w czasie przeszłym Perfekt oraz czasowników sein, haben i modalnych w czasie przeszłym Präteritum, tryb rozkazujący czasowników, forma es gibt, czasownik werden
Rzeczownik - rodzaj rzeczownika, rodzajnik określony i nieokreślony, liczba mnoga rzeczownika, deklinacja rzeczownika
Liczebnik - liczebniki główne, liczebniki porządkowe
Zaimek - względny, odmiana zaimka osobowego, odmiana zaimka dzierżawczego, zaimek nieosobowy man, zaimek pytający
Przymiotnik - stopniowanie przymiotnika regularne i nieregularne
Przysłówek - stopniowanie przysłówka regularne i nieregularne
Przyimek - przyimki lokalne z biernikiem i celownikiem (an, auf, in, neben, hinter, unter, oben, vor, zwischen); przyimki z celownikiem (aus, bei, mit, nach, seit, von, zu); przyimki z biernikiem (durch, gegen, für, ohne, um, bis)
Składnia - zdania oznajmujące, zdania pytające, zdania rozkazujące, zdania dopełnieniowe ze spójnikami dass i ob, zdania okolicznikowe przyczyny ze spójnikiem weil, zdania czasowe ze spójnikami als, wenn, bis, konstrukcje bezokolicznikowe z zu.
Przeczenia - kein, keine oraz nicht, nichts
Słowotwórstwo - rzeczowniki złożone
Wymowa - wymowa głosek, intonacja zdania oznajmującego, pytającego, akcent wyrazowy i zdaniowy

Z kolei opanowanie podstawowych funkcji językowych umożliwi stopniowy i systematyczny przyrost wiadomości i umiejętności językowych.

Identyfikacja i lokalizacja osoby lub przedmiotu
Pytanie i prośba o informację
Opisanie postaci, przedmiotu, zamierzeń, czynności zwyczajowych
Określenie czasu, ceny
Porównanie cech osób, przedmiotów
Informacja o sytuacjach w przeszłości
Wyrażanie przyczyny
Wyrażanie własnej opinii
Prośba o opinię
Wyrażanie sprzeciwu lub zgody
Przekazanie opinii i informacji osób trzecich
Zapytanie o znajomość osoby lub faktu
Zapytanie o stan emocjonalny, fizyczny rozmówcy
Wyrażanie stanu emocjonalnego, fizycznego
Wyrażanie radości, zrozumienia, zdziwienia, rozczarowania
Prośba o wybaczenie i reakcja
Akceptacja, odrzucenie
Przedstawianie się, reakcja na przedstawienia
Pytanie o znaczenie wyrazu i prośba o wyjaśnienie
Powitanie i pożegnanie, życzenia
Sposoby zwracania się do rozmówcy
Podziękowanie

Ewaluacja programu:

1. Arkusz ewaluacyjny przydatności programu w pracy z uczniem słabym.
2. Ewaluacja zajęć (ankieta skierowana do ucznia).

ARKUSZ EWALUACYJNY ZAJĘĆ DODATKOWYCH Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Drogi uczniu!
Przeczytaj uważnie pytania niniejszej ankiety i szczerze na nie odpowiedz. Twoje uwagi i opinie wpłyną na kształt zajęć, w których uczestniczysz. Ankieta jest anonimowa.

1. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. TAK NIE
1. Nauka języka niemieckiego sprawia mi przyjemność.
2. Podczas zajęć często liczę minuty do zakończenia.
3. Rzadko coś ciekawego robię na zajęciach.
4. Nauczyciel rzeczywiście słucha tego, co mam do powiedzenia.
5. Niektórzy uczniowie na zajęciach są faworyzowani.
6. Nauczyciel jest fachowcem i mam zaufanie do jego wiedzy.
7. Sądzę, że na zajęciach dodatkowych dużo się nauczyłam/em.

2. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. Tempo podawania informacji jest dla mnie przeważnie:
za szybkie
odpowiednie
za wolne

3. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. Zajęcia prowadzone są w sposób jasny i przejrzysty:
zawsze
często
rzadko
nigdy

4. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. Nauczyciel jest przygotowany do zajęć:
zawsze
często
rzadko
nigdy

5. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. Zajęcia są dla mnie nudne, trudne i męczące:
zawsze
często
rzadko
nigdy

6. Zaznacz krzyżykiem wybraną odpowiedź. Podoba mi się praca, którą wykonuję na zajęciach dodatkowych.
zawsze
często
rzadko
nigdy

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.