X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23466
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Sylwia Paczkowska

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
zatrudnionego na stanowisku nauczyciela języka angielskiego
w Szkole Podstawowej w Mrowinie z oddziałami zamiejscowymi w Napachaniu

1. Imię i nazwisko: Sylwia Paczkowska
2. Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013
3. Czas trwania stażu: 01.09.2013 – 31.05.2014
4. Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2013

CEL GŁÓWNY STAŻU:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

CELE SZCZEGÓŁOWE:
• Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
• Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.
• Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
• Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.

PLAN DZIAŁANIA
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. 1.1. Analiza przepisów prawa oświatowego dot. awansu zawodowego nauczycieli – podstawa prawna Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r., rozporządzenie MEN z dnia 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
Wrzesień 2013 Rozpoczęcie stażu dnia 01.09.2013
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu 2.1. Rozmowa wstępna
2.2. Określenie zasad współpracy Wrzesień 2013 oraz na bieżąco Ustalenie zasad współpracy, harmonogram spotkań, kontrakt pomiędzy stażystą i opiekunem
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego. 3.1. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3.2. Publikacja planu w Internecie. Wrzesień 2013 Plan rozwoju zawodowego.
Adres strony:

4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją. 4.1. Dokonywanie wpisów w dziennikach lekcyjnych oraz samodzielne prowadzenie dziennika zajęć dodatkowych
4.2. Zapoznanie się dokumentami określającymi wewnętrzne zasady działania szkoły:
- Statut Szkoły
- Wewnątrzszkolny System Oceniania
- Program Profilaktyki Szkoły
- Program Wychowawczy Szkoły
- Plan Naprawczy Szkoły na lata 2014/2016
- Tygodniowy plan zajęć w szkole, plan dyżurów, zastępstw
- Regulamin Organizacji Wycieczek Wrzesień 2013 oraz na bieżąco Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole. 5.1. Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych. Wrzesień 2013 Zaświadczenie o ukończeniu kursu.
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. 6.1. Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy lekcji, arkuszy obserwacji itp. Na bieżąco Dokumentacja stażysty
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 7.1. Opis realizacji planu rozwoju zawodowego. Maj 2014 Sprawozdanie z realizacji stażu
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego 8.1. Sporządzenie wniosku
8.2. Przygotowanie dokumentacji. Maj 2014 Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
9. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy 9.1. Kursy metodyczne, szkolenia, seminaria i warsztaty, konferencje metodyczne, aktywny udział we wszelkich dostępnych formach dokształcania.

9.2. Gromadzenie pomocy naukowych niezbędnych do prowadzenia zajęć językowych
Cały rok szkolny Zaświadczenia, certyfikaty, dyplomy

Podręczniki, płyty, flash cards, obrazki, zdjęcia, plansze itp.
10. Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas 10.1. Opracowanie PSO w oparciu o program nauczania, podstawę programową, oraz Wewnątrzszkolny System Oceniania. Wrzesień 2013 Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania, wklejenie informacji do zeszytów uczniowskich
11.Realizacja projektów językowych związanych z tematyką Programu Comenius realizowanym przez szkołę
11.1. Dostarczenie uczniom materiałów dodatkowych, rozwijających ich zainteresowania na temat krajów członkowskich Unii Europejskiej Okres stażu Dokumentacja - zapis w dzienniku
szkolnym.
12.Poszerzanie znajomości metod aktywizacji nauczania oraz ich wykorzystanie na lekcjach. 12.1. Studiowanie literatury metodycznej.
12.2. Hospitacje Cały rok szkolny Wykaz lekcji obserwowanych oraz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu
13. Wykorzystanie technologii komputerowej
i informacyjnej w pracy pedagogicznej i dydaktycznej 13.1. Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej.
13.2. Wykorzystanie komputera i Internetu do przygotowania zajęć lekcyjnych.
13.3. Wykorzystanie Internetu w pogłębianiu wiedzy własnej i uczniów.
13.4 Wykorzystanie technologii komputerowych do tworzenia prezentacji związanych z programem Comenius
13.5. Współtworzenie internetowej bazy wymiany informacji związanej z realizowanym projektem Comenius
13.6. Wykorzystanie Internetu w pracy nad rozwojem zawodowym.
13.7. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego. Na bieżąco Niniejszy plan,
Wykaz wykorzystanych stron internetowych,
Przykładowe materiały z Internetu wykorzystane na lekcjach,
Zbiór prezentacji związanych z tematami projektu Comenius,
Publikacje na stronie EST,
Przykładowe testy, sprawdziany

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
14. Motywacja ucznia do nauki i rozwoju, kształtowanie autonomii ucznia w zakresie pracy nad językiem. 14.1. Przedstawienie uczniom różnych możliwych sposobów samodzielnego uczenia się.
14.2. Zachęcanie do nauki poprzez wprowadzenie różnorodnych gier i zabaw językowych.
Na bieżąco Wyniki we współpracy z uczniem.

15. Zdobywanie wiedzy w zakresie potrzeb opiekuńczo -wychowawczych ucznia 15.1. Studiowanie literatury psychologicznej i pedagogicznej. Na bieżąco Wyniki we współpracy z uczniem.
16. Pomoc uczniom o specjalnych problemach edukacyjnych lub mającym trudności w nauce.
16.1. Badanie i diagnozowanie sytuacji ucznia wykazującego dysfunkcje lub trudności w nauce, rozmowy z uczniem, współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcą, rodzicami.
16.2 Praca z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( wybrani uczniowie klasy 1i klas 2). Na bieżąco Wyniki w nauce uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
17. Współpraca z rodzicami uczniów. 17.1. Udzielanie informacji na temat dziecka i jego postępów w nauce oraz informacji o ewentualnych problemach, udzielanie rad, itp.
Na bieżąco Rozmowy z rodzicami, dokumentacja szkolna

4.Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMINY DOWODY REALIZACJI
18. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych. 18.1. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli.
18.2. Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu.
18.3. Rzetelne omawianie i analiza zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.
18.4. Nauka opracowywania scenariuszy lekcji.
Według harmonogramu Wykaz lekcji przeprowadzonych w obecności opiekuna stażu.
Konspekty lekcji, arkusze obserwacji.
19. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie. 19.1. Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych.
19.2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb. Według harmonogramu
Na bieżąco Listy obecności,
zaświadczenia
20. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych. 20.1. Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków. Na bieżąco Plany wynikowe, testy
21. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami 21.1. Publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w Internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom w szkole.
21.2. Współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena. Na bieżąco Adres strony:
22. Analiza i samoocena swoich działań. 22.1. Analiza własnych lekcji, notatek i rozmów pohospitacyjnych Na bieżąco Wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy

Opracowano w oparciu o akty prawne:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

........................................ ........................................
podpis opiekuna stażu podpis stażysty

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.