X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23456
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego1

mgr Robert Dobrogowski
Szkoła Podstawowa nr 2 w Rogoźnie,
ul. Mała Poznańska 1
64-610 Rogoźno
Awans na stopień nauczyciela: kontraktowego
Czas trwania stażu: 9 miesięcy.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013 r.
Data zakończenia: 31.05.2014 r.

Plan działania:

§ 6 ust. 1 pkt 1 - Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

1.Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 2 w Rogoźnie.
2.Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole.
a)Program rozwoju SP2.
Festyn rodzinny.
Dyżury nauczycielskie (raz w miesiącu).
b)Program wychowawczy,
pogadanki na temat obowiązku odrabiania zadań domowych,
zorganizowanie zajęć pozalekcyjnych,
przeprowadzenia konkursów szkolnych,
przygotowanie uczniów do konkursów zewnętrznych,
udział w projekcie „ Kultura na co dzień.
c)Program profilaktyczny.
3.Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i wypoczynku.
4.Nabycie umiejętności prowadzenia dokumentacji w dziennikach lekcyjnych.
5.Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6.Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego:
wewnątrzszkolnych,
pozaszkolnych,
samokształcenia.
7.Rozwijanie współpracy z władzami gminy w zakresie działania na rzecz dzieci i młodzieży.
8.Wspierania aktywności twórczej dzieci i młodzieży.
9.Rozszerzenie pozaszkolnej aktywności pozaszkolnej.
10.Pogłębienie kontaktów z rodzicami i wychowawcami klas.

§ 6 ust. 2 pkt 1 - Znajomość organizacji, zadań, i zasad funkcjonowania SP2.

1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
Poznanie i analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli, tj. Karty Nauczyciela, ustawy o systemie oświaty, rozporządzenia.
Osoba wspierająca: opiekun stażu
Termin realizacji: wrzesień 2013
Dokumentacja: poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego

2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
Rozmowy dotyczące przebiegu stażu
Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu
Osoba wspierająca: opiekun stażu
Termin realizacji: wrzesień 2013
Dokumentacja: opracowania zasad współpracy

3.Ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu, z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych
Opracowanie zakresu tematów zajęć
Osoba wspierająca: opiekun stażu
Termin realizacji: wrzesień 2013 – maj 2014
Dokumentacja: scenariusze zajęć i potwierdzenie opiekuna stażu

4.Poznanie aktów prawnych oraz dokumentacji obowiązującej w szkole
Analiza dokumentów:
Przedmiotowy System Oceniania
Regulamin Rady Pedagogicznej
Regulamin Rady Rodziców
Program Profilaktyki
Dokonywanie samodzielnych wpisów do dzienników
Opracowanie planu pracy nauczyciela muzyki
Osoba wspierająca: Opiekun stażu
Termin realizacji: wrzesień 2013 – maj 2014
Dokumentacja: wpisy w dziennikach, plan pracy dydaktyczno-wychowawczej

5.Zapoznanie z literaturą pedagogiczną
Czytanie czasopism pedagogicznych
Osoba wspierająca: bibliotekarz
Termin realizacji: wrzesień 2013 – maj 2014
Bibliografia literatury pedagogicznej

6.Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły- zapoznanie z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
Udział w Radach Pedagogicznych, zespołach samokształceniowych
Obserwacja
Osoba wspierająca: dyrektor szkoły, opiekun stażu
Termin realizacji: okres stażu
Dokumentacja: lista obecności na radach, zespołach

7.Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole
Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych
Osoba wspierająca: dyrektor szkoły, opiekun stażu
Termin realizacji: okres stażu
Dokumentacja: świadectwo ukończenia kursu, stosowanie obowiązujących zasad bezpieczeństwa w czasie pracy

8.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy
Osoba wspierająca: opiekun stażu
Termin realizacji: okres stażu
Dokumentacja: teczka stażysty

9.Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju autorefleksja
Osoba wspierająca: opiekun stażu
Termin realizacji: maj 2014
Dokumentacja: sprawozdanie z realizacji stażu

§ 6 ust. 2 pkt 2 - Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań SP2.

1.Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innego nauczyciela
Hospitacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie i zapisanie jej wyników
Osoba wspierająca: opiekun stażu, dyrektor szkoły, nauczyciele,
Termin realizacji: raz w miesiącu
Dokumentacja: wnioski z obserwacji i hospitacji

2.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna
Opracowanie scenariusza zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Osoba wspierająca: opiekun stażu
Termin realizacji: raz w miesiącu
Dokumentacja: konspekty zajęć, wnioski i uwagi do realizacji

3.Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Działania autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy
Samodzielna praca z opiekunem stażu
Na bieżąco
autorefleksja, autoanaliza

4.Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym, pozaszkolnym i samokształceniu
Aktywny udział w warsztatach i kursach
Lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych
Osoba wspierająca: Opiekun stażu, instruktorzy, bibliotekarz
Termin realizacji: okres stażu
Dokumentacja: zaświadczenia, certyfikaty, potwierdzenia udziału

5.Rozwijanie aktywności twórczej dzieci
Udział wychowanków w programie poświęconym muzyce, zorganizowanie i prowadzenie chóru
Osoba wspierająca: opiekun stażu
Termin realizacji: okres stażu
Dokumentacja: program pracy chóru

6.Doskonalenie multimedialnych technik pracy
Publikacja w internecie planu Rozwoju zawodowego
Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Osoba wspierająca: opiekun stażu, nauczyciel informatyki
Termin realizacji: według potrzeb
Dokumentacja: teczka stażysty, płyta z zapisem elektronicznym, potwierdzenie opublikowania planu rozwoju zawodowego w internecie

§ 6 ust. 2 pkt 3 - Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy
ze środowiskiem uczniów.

1.Zapoznanie się ze środowiskiem uczniów
Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły
Indywidualne rozmowy z rodzicami
Wywiad
Osoba wspierająca: opiekun stażu
Termin realizacji: okres stażu
Dokumentacja: adnotacje w dzienniku

2.Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków
Udział w szkoleniu
Osoba wspierająca: opiekun stażu
Termin realizacji: okres stażu
Dokumentacja: zaświadczenia

3.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego
Samoocena
Osoba wspierająca: dyrektor szkoły, opiekun stażu,
Termin realizacji: maj 2014
Dokumentacja: teczka stażysty

ZATWIERDZAM
PODPIS OPIEKUNA STAŻU DATA I PODPIS DYREKTORA

1 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty opracowany na podstawie: ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli Na podstawie art. 9g ust. 10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.