X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23337

Idźcie więc - konspekt katechezy dla gimnazjum

KONSPEKT KATECHEZY DLA KLASY I GIMNAZJUM

TEMAT KATECHEZY : Idźcie więc

CELE KATECHEZY:
Ogólny:
Ukazanie, że każdy człowiek przez wiarę i chrzest jest powołany do wspólnoty Kościoła
Szczegółowy:
* uczeń wie jakie są etapy powstania Kościoła
* uczeń wskazuje misje Kościoła i zadania ludzi do niego należących
* uczeń utożsamia się z powołanymi w Kościele do głoszenia Ewangelii słowem i czynem.

METODY: mini wykład, rozmowa kierowana, praca z tekstem Pisma św., burza mózgów

FORMY PRACY: Indywidualna, praca w grupach

ŚRODKI DYDAKTYCZNE: Pismo Święte, podręcznik do kl. I gimnazjum, kartki z przygotowanymi cytatami z Pisma św.


WSTĘP:
1. Modlitwa
2. Co znaczy wysłać kogoś z misją? - rozmowa kierowana ze zwróceniem uwagi uczniów na różne misje w życiu społecznym i polityczny, np. misja ministra, ambasadora, mediatora, nauczyciela, katechety..... wysłać kogoś na misje... w Kościele czasem można spotkać się z osobami, które były na misjach i składają swoje świadectwo podczas Mszy św.

3. Czytamy fragment Ewangelii św. Mateusza 28,19-20a. Jezus kieruje misję do apostołów. Ale czy tylko do tych uczniów, którzy byli obecni przy Jezusie dwa tysiące lat temu? Dziś będziemy rozmawiać o tym jak dziś wypełnić mogą tą misję chrześcijanie.
Zapisujemy temat katechezy: "Idźcie więc".

ROZWINIĘCIE:

1. Chrześcijanie jednoczą się w Kościół Boży. Kościół jest dziełem Boga Ojca, który posłał Jezusa Chrystusa, aby przyniósł ludziom odkupienie i zbawienie oraz Ducha św. przez którego dał moc wypełnienia uczniom misji. W dziejach Apostolskich czytamy: " [...] gdy Duch św. zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jeruzalem i w całej Judei, i Samarii, i aż po krańce ziemi." Dz 1,8.

2. Kościół został zapowiedziany i przygotowany w Starym Testamencie. Założył go Jezus Chrystus. Zostaje ukazany jako tajemnica zbawienia przez Ducha św. Kościół jest wspólnotą ochrzczonych posłaną do głoszenia zbawienia całemu światu. Stanowi zalążek i początek Królestwa Bożego na ziemi. Każdy człowiek należący do Kościoła jest obdarowany Miłością, która jednoczy Ojca i Syna i Ducha św. Przypomina o tym Jezus: " Jak Mnie umiłował Ojciec tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej!" J15,9.
3. Dzielimy klasę na grupy i rozdajemy przygotowane fragmenty Pisma św. Uczniowie po odczytaniu wskazują wydarzenia, które będą stanowiły kolejne etapy powstawania Kościoła.
Wnioski zapisujemy do zeszytu:
Etapy powstawania Kościoła: powołanie uczniów, Św. Piotr ustanowiony skałą Kościoła, ustanowienie Eucharystii i innych sakramentów, Matka Jezusa staje się Matką Kościoła, śmierć Pana Jezusa, zmartwychwstanie i umacnianie wiary uczniów, wniebowstąpienie, zesłanie Ducha św.

4. Jak myślicie, co jest misją Kościoła? - burza mózgów
Wiosek zapisujemy do zeszytów:
Misją Kościoła jest udzielanie chrztu i nauczanie, aby ludzie zachowywali to, co Jezus im przekazał. Ludzie Kościoła mają być świadkami Jezusa Chrystusa i nieść światu Dobrą Nowinę.

5. Dzielimy klasę na trzy grupy. Uczniowie mają za zadanie przeczytać teksty zamieszczone w podręczniku: Biada mi! oraz Bóg nas potrzebuje. - strona 92-93. Na ich podstawie każda z grup odpowiada na swoje pytanie:
Kto jest w Kościele posłany?
Aby głosić Dobrą Nowinę powołani są wszyscy, którzy należą do Kościoła, zarówno papież, biskupi, kapłani ale też i zwykli świeccy chrześcijanie.
Do czego powołani są ludzie Kościoła?
Ludzie Kościoła powołani są do głoszenia Ewangelii, upominania, podnoszenia na duchu, świadczenia o szczęściu, którym obdarza Jezus Chrystus.
Jakie są cechy Kościoła?
Cechami Kościoła to: misyjny, pokorny, mężny, niestrudzony, cierpliwy, konsekwentny
Aby Kościół mógł wypełniać swoją misję, Duch Święty uposaża go w rozmaite dary hierarchiczne oraz charyzmatyczne i za ich pomocą nim kieruje.

ZAKOŃCZENIE:

1. Zapis do zeszytu stanowią wypracowane wnioski oraz etapy powstawania Kościoła.
2. Praca domowa: Św. Paweł pisze: "Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii" 1 Kor 9,16 Dlaczego każdy chrześcijanin powołany jest do głoszenia Dobrej Nowiny?
2. Modlitwa.

Zał. Teksty biblijne:

Dz 1, 1-11
Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. 4 A podczas wspólnego posiłku4 kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca:
«Słyszeliście o niej ode Mnie - [mówił] - 5 Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni5 Duchem Świętym». 6 Zapytywali Go zebrani: «Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?» 7 Odpowiedział im: «Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, 8 ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami6 w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi».
9 Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. 10 Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. 11 I rzekli: «Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba».

Łk 24, 1- 11
1 W pierwszy dzień tygodnia poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. 2 Kamień od grobu zastały odsunięty. 3 A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. 4 Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężczyzn w lśniących szatach. 5 Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: "Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? 6 Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei: 7 "Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie"". 8 Wtedy przypomniały sobie Jego słowa 9 i wróciły od grobu, oznajmiły to wszystko Jedenastu i wszystkim pozostałym. 10 A były to: Maria Magdalena, Joanna i Maria, matka Jakuba; i inne z nimi opowiadały to Apostołom. 11 Lecz słowa te wydały im się czczą gadaniną i nie dali im wiary.

Mt 16, 16-19
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». 17 Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew6, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. 18 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą7. 19 I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».

Łk 23, 44-46
44 Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. 45 Słońce się zaćmiło11 i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. 46 Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Po tych słowach wyzionął ducha.

Mt 26, 26 -30
26 A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». 27 Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, 28 bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. 29 Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego» 30 Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej.
J 19,25-27
25 Przy krzyżu Jezusa stała matka Jego oraz siostra matki Jego, Maria, [żona] Kleofasa, i Maria Magdalena. 26 Gdy Jezus zobaczył matkę i stojącego obok ucznia, którego lubił, rzekł do matki: "Niewiasto, oto syn twój". 27 Z kolei rzekł do ucznia: "Oto twoja matka". Od tego więc czasu uczeń wziął ją do siebie.

Dz 2, 1-4
1 Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. 2 Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3 Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. 4 I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.

Mk 1, 16-20
16 Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. 17 Jezus rzekł do nich: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». 18 I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim.
19 Idąc dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. 20 Zaraz ich powołał, a oni zostawili ojca swego, Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi i poszli za Nim.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.