X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 23025
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust.1 pkt1
Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego. -Analiza przepisów prawa oświatowego oraz wymagań dotyczących awansu zawodowego. Gromadzenie aktów i przepisów prawnych.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju. Załączniki potwierdzające realizację planu rozwoju zawodowego.
3. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności -Uczestnictwo w zajęciach angielskiego prowadzonych przez innych nauczycieli.
-Studiowanie literatury w zakresie pedagogiki i metodyki nauczanie jęz. obcego oraz wymiana doświadczeń. Opracowane materiały.
4. Współpraca z biblioteką szkolną. -Pomoc uczniom w docieraniu do literatury wykorzystywanej do nauki lub przygotowywania konkursów. Potwierdzenie spotkań i uczestnictwa.
5. Przygotowanie do konkursów. -Praca indywidualna z uczniem zdolnym.
-Publikacja w Internecie.
-Gromadzenie i rozpowszechnianie informacji, wiadomości, przygotowywanie materiałów potrzebnych do zajęć związanych z przygotowaniem do konkursu.
-Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, filmów, słowników multimedialnych. Zebrane materiały.

Adres strony internetowej.
6. Udokumentowanie dwóch przypadków rozpoznania i rozwiązania problemu wychowawczego, edukacyjnego. -Opis i analiza dwóch problemów edukacyjnych.
Opis analiza przypadku.
7. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji. -Wzbogacanie własnego warsztatu pracy o materiały pozyskane z Internetu.
-Wykorzystywanie multimediów w przedmiocie. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem komputera. Przykładowe materiały (pomoce i materiały dydaktyczne).
8. Umiejętne rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych. - Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów.
-Współpraca z rodzicami w zakresie udzielania pomocy uczniom z problemami dydaktycznymi lub wychowawczymi.
-Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów wychowawczych lub edukacyjnych.
-Wspieranie działań innych wychowawców szkolnych.
Notatki i własne spostrzeżenia.

§ 8 ust.1 pkt2
Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Dokumentacja
1. Aktywna praca w zespole języków obcych.

-Współudział w przygotowaniu planu pracy zespołu oraz konkursów tematycznych z j.angielskiego.
-Udział w organizowaniu imprez szkolnych związanych z obchodzeniem Dnia Języków Obcych. Scenariusze konkursów.
2. Organizowanie konkursów szkolnych. -Opracowanie regulaminu konkursu.
-Przeprowadzenie konkursów zgodnie z regulaminem.
-Pozyskiwanie funduszy na nagrody w konkursie. Dokumentacja konkursowa.
3. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności, udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu warsztatu i metod pracy pedagogicznej. -Analiza i umiejętność poprawiania prac uczniów według wymagań egzaminacyjnych.
-Udział w warsztatach metodycznych wydawnictw anglojęzycznych.
-Współpraca z udziałem wydawnictw anglojęzycznych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
Zaświadczenie o uprawnieniach do pełnienia funkcji egzaminatora.
4. Analiza wyników gimnazjalnych. -Uświadomienie uczniów na zajęciach jakie najczęściej popełniane są błędy na egzaminie. Ćwiczenie strategii egzaminacyjnych w celu zmniejszenia błędów.
5. Dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. -Prowadzenie lekcji koleżeńskich dla nauczycieli języków obcych.
-Dzielenie się swoją wiedzą zdobytą na warsztatach i kursach oraz doświadczeniem. Scenariusze zajęć oraz wnioski.

6. Współpraca z rodzicami.
-Angażowanie rodziców w pracę szkoły. Organizowanie pogadanek, zapraszanie na imprezy szkolne. Pogadanki i rozmowy.
7. Praca z uczniem zdolnym i słabym. -Przygotowanie programu działań w ramach konsultacji i zajęć wyrównawczych. Plan i opis działań.

8. Analizowanie potrzeb uczniów. -Ankietowanie. Przykładowe ankiety i wnioski po przeprowadzeniu ankiety.
9. Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym. -Organizowanie pogadanek dla uczniów mających problemy ze współpracą i akceptacją w grupie.
Sporządzanie notatek wewnętrznych.
10. Współpraca z biblioteką szkolną.

-Rozbudzanie potrzeb czytelniczych w ramach lekcji.
-Stworzenie i wzbogacanie biblioteczki materiałów dydaktycznych.

§ 8 ust.1 pkt3
Pogłębienie wiedzy i umiejętności służącej podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Lp. Zadania do realizacji Formy realizacji Dokumentacja
1. Nawiązywanie współpracy z instytucjami wydawnictw językowych. -Pozyskiwanie funduszy na nagrody konkursie.
Nagrody dla uczestników konkursu.

2. Wzbogacanie wiedzy i umiejętności, udział w wewnątrzszkolnym i zewnątrzszkolnym doskonaleniu warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
-Uczestnictwo w warsztatach metodycznych, konferencjach i kursach organizowanych przez wydawnictwa językowe oraz WODN.
-Spotkania z przedstawicielami wydawnictw językowych oraz współpraca z doradcami metodycznymi.
-Uczestnictwo w radach szkoleniowych na terenie placówki szkolnej. Gromadzenie dokumentów, zaświadczeń o udziale w kursach i szkoleniach, rozkładów materiałów, kryteriów oceniania, scenariuszy zajęć.
Certyfikaty potwierdzające uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach metodycznych.
3. Nawiązywanie współpracy z wychowawcami klas, Domem Dziecka, Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. - Udział w rajdach organizowanych przez PTTK oraz wycieczkach szkolnych.
-Organizowanie spotkań z dziećmi z Domu Dziecka w celu poznania ich potrzeb.
-Angażowanie się w pracę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Potwierdzenia.
4. Organizowanie zajęć pozalekcyjnych. -Przygotowanie programu zajęć pozalekcyjnych.

Program pracy z zajęć pozalekcyjnych.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.