X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 23023

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego
na stopień nauczyciela dyplomowanego

I. Informacje personalne:
1. Imię i nazwisko nauczyciela – mgr inż. Bożena Grubba-Włodarska
2. Szkoła – Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jana Drzeżdżona w Redzie
3. Stanowisko – nauczyciel przyrody i techniki
4. Data rozpoczęcia stażu – 01 września 2011r.
5. Czas trwania stażu – 2 lata i 9 miesięcy
6. Data zakończenia stażu – 31 maja 2014r.

II. Czynności organizacyjne:

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli;
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
- sporządzenie planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2011r. - Poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu;
- wszczęcie postępowania;
- plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez dyrektora szkoły.
2. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły - Analiza dokumentacji szkolnej: statutu, regulaminów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania, planu wychowawczego, itp. Wrzesień 2011r. - Znajomość prawa oświatowego i jego właściwa interpretacja;
- umiejętność korzystania z przepisów prawnych i poprawnego formułowania dokumentów.
3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego - Analiza własnej pracy;
- doskonalenie warsztatu pracy;
- gromadzenie dokumentacji w formie elektronicznej lub papierowej;
- praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego;
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego. Na bieżąco

Czerwiec 2014r. - Gromadzenie dokumentów: świadectw, sprawozdań, zaświadczeń, ocen, scenariuszy lekcji i imprez;
- ocena dorobku zawodowego dokonana przez dyrektora szkoły.
4. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Maj 2014r. - Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
5. Złożenie wniosku po zakończeniu stażu o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego - Prawidłowe wypełnienie wniosku. Czerwiec 2014r. - Wniosek o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego.

III. Zadania wynikające z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

§8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efekt6w w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w celu doskonalenia warsztatu i metod pracy - Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, kursach, radach pedagogicznych, lekcjach otwartych, konferencjach metodycznych i warsztatach. Na bieżąco - Zaświadczenia o udziale w szkoleniach i kursach;
- potwierdzenia udziału w lekcjach otwartych;
- lista obecności na szkoleniowych radach pedagogicznych.
2. Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej - Wykorzystanie w pracy rozwiązań proponowanych w literaturze fachowej oraz źródłach internetowych;
- poszukiwanie nowych rozwiązań dydaktycznych;
- wymiana doświadczeń i pomysłów związanych z procesem nauczania. Na bieżąco - Adnotacje w scenariuszach lekcji.
3. Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z przyrody - Udział w pracach mających na celu udoskonalanie przedmiotowego systemu oceniania z przyrody;
- zapoznanie uczniów oraz rodziców z PSO. Wrzesień 2011r., 2012r.; lub wedle potrzeb - Przedmiotowy System Oceniania.
4. Udział w pracy organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań - Aktywna praca w szkolnym zespole przedmiotowym;
- praca w zespole nadzorującym przebieg sprawdzianów po VI klasie Szkoły podstawowej. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Sprawozdania z pracy zespołu przedmiotowego;
- Zaświadczenie dyrektora
5. Organizowanie i przeprowadzanie konkursów oraz przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych - Opracowanie regulaminów i konkursów szkolnych
- przeprowadzenie szkolnych konkursów z przyrody
- praca w komisjach konkursowych;
- praca z uczniami biorącymi udział w konkursach szkolnych jak i międzyszkolnych. Czas trwania stażu - Regulaminy konkursów;
- treść konkursów;
- sprawozdanie i protokoły z przeprowadzonych konkursów.
6. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych - Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych. Rok szkolny
2012/2013 - Program zajęć pozalekcyjnych dla uczniów słabych lub zdolnych.
7. Wzbogacanie warsztatu pracy - Pozyskiwanie zestawów podręczników
- wzbogacenie wyposażenia sali (plakaty tematyczne, mapy, gazetki okolicznościowe);
- współpraca z wydawnictwami WSiP oraz Operon Czas trwania stażu - Potwierdzenie dyrektora szkoły;
- Potwierdzenie przedstawicieli poszczególnych wydawnictw
8. Organizowanie imprez szkolnych - Organizowanie imprez na terenie szkoły. Czas trwania stażu - Scenariusze oraz sprawozdania z przeprowadzonych imprez szkolnych.
9. Współpraca z wychowawcami klas - Przekazywanie własnych obserwacji dotyczących postępów w nauce bądź problemów wychowawczych Czas trwania stażu - Notatki własne lub adnotacje w dziennikach szkolnych.
10. Przeprowadzenie testów diagnozujących z przyrody w klasach IV-VI - Przeprowadzenie testów diagnozujących w klasach pierwszych;
- opracowanie wyników . Wrzesień 2011r., 2012r., 2013r. - Opracowania wyników z przeprowadzonych testów diagnozujących.
11. Kierowanie i zarządzanie zespołem klasowym i rodzicielskim - Pełnienie funkcji wychowawcy klasowego;
- spotkania i współpraca z rodzicami. Czas trwania stażu - Terminarz spotkań z rodzicami w dzienniku lekcyjnym.

§8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych - Opracowanie pomocy dydaktycznych;
- pisanie scenariuszy lekcji;
- opracowywanie sprawdzianów, testów i kartkówek dla uczniów;
- przygotowywanie i opracowywanie konkursów
- opracowywanie dyplomów Czas trwania stażu - Pomoce dydaktyczne;
- scenariusze lekcji;
- konkursy i sprawozdania.
2. Publikacja materiałów w Internecie - Publikacja wybranych materiałów w Internecie Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Adresy stron www.
3. Wykorzystanie Internetu jako źródła materiałów dydaktycznych i wiedzy metodycznej - Wyszukiwanie i korzystanie ze stron i portali internetowych jako źródła materiałów dydaktycznych. Czas trwania stażu - Adresy stron www.
4. Posługiwanie się pocztą elektroniczną i faksem - Komunikowanie się za pomocą poczty elektronicznej lub faksu z przedstawicielami wydawnictw
- korespondencja elektroniczna z instytucjami z którymi zostanie nawiązana współpraca. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Wydruki z poczty elektronicznej;
- potwierdzenie wysłania faksu.
5. Wykorzystanie nośników multimedialnych na zajęciach - Wykorzystywanie na zajęciach filmów edukacyjnych na nośnikach multimedialnych. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Adnotacja w scenariuszach zajęć.

§8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Praca w zespole przedmiotowym - Aktywny udział w spotkaniach zespołu;
- realizacja przydzielonych zadań;
- współtworzenie wymaganej dokumentacji. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Sprawozdania z działalności zespołu przedmiotowego;
- analizy testów, konkursów.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli stażystów lub nauczycieli kontraktowych - Przygotowanie zajęć otwartych. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Scenariusz zajęć.
3. Pełnienie funkcji opiekuna stażu nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego. - Pomoc przy tworzeniu wymaganej dokumentacji;
- wspólne śledzenie zmian w prawie oświatowym;
- hospitowanie lekcji prowadzonych przez nauczyciela kontraktowego;
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela kontraktowego;
- napisanie propozycji oceny pracy nauczyciela kontraktowego za okres stażu. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Potwierdzenie dyrektora szkoły.

§8 ust. 2 pkt. 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela-wychowawcy przewidzianych programem profilaktycznym i wychowawczym szkoły i planem wychowawczym klasy - Stworzenie planu wychowawczego klasy i jego realizacja.
- Kontakty z pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi.
- Rozmowy z wychowankami, rodzicami/ opiekunami prawnymi.
- Obserwacja uczniów na terenie klasy i szkoły.
- Współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
. Czas trwania stażu - Notatki
- wpis do dziennika klasowego
- Potwierdzenie Pedagoga
2. Opracowanie i wdrożenie do realizacji programu koła przyrodniczo-ekologicznego realizowanego na zajęciach dodatkowych
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych.
- Opracowanie programu.
- Ewaluacja programu. Czas trwania stażu - Potwierdzenie dyrektora szkoły;
- wpis do dziennika.

§8 ust. 2 pkt. 4 c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Organizowanie wycieczek szkolnych - Organizowanie lub współudział w organizowaniu wycieczek do teatru, kina, muzeum, biblioteki miejskiej. Czas trwania stażu - Karta wycieczek;
- wpis do dziennika klasowego.
2. Prowadzenie konsultacji dla uczniów - Prowadzenie konsultacji dla uczniów Czas trwania stażu - Potwierdzenie dyrektora szkoły;
- wpis do dziennika.
4. Poznanie sytuacji środowiskowej i rodzinnej uczniów - Rozmowy z rodzicami lub prawnymi opiekunami uczniów;
- kontakty i współpraca z pedagogiem szkolnym. Czas trwania stażu - Wpisy do dziennika;
- Potwierdzenia od pedagoga szkolnego

§8 ust. 2 pkt. 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Współpraca z pielęgniarką szkolną w zakresie profilaktyki zdrowotnej oraz higieny osobistej - Konsultacje z pielęgniarką. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Potwierdzenie pielęgniarki szkolnej.
2. Organizowanie zbiórek, akcji charytatywnych na rzecz osób potrzebujących - Organizowanie oraz udział w zbiórkach funduszy. Czas trwania stażu; wedle potrzeb - Potwierdzenie dyrektora szkoły / pedagoga szkolnego.
3. Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na terenie szkoły - Współpraca z samorządem uczniowskim, biblioteką szkolną, pedagogiem szkolnym. Czas trwania stażu - Potwierdzenia od opiekuna samorządu szkolnego, bibliotekarki, pedagoga szkolnego.
4. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną - Kierowanie do poradni bądź uzupełnianie dokumentacji uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi, trudnościami w nauce i podejrzeniem o dysleksję;
- wdrażanie zaleceń Poradni do pracy z uczniem;
- korzystanie z porad pracowników Poradni w sprawach dotyczących uczniów. Czas trwania stażu - Dokumentacja Poradni i szkolna.

§8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony.

Lp. Zadania / działania nauczyciela Forma realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
1. Opis i analiza postępowania z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze - Studium przypadku. Czas trwania stażu - Opis przypadku.
2. Opis i analiza postępowania z uczniem edukacyjnie słabszym - Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych lub kół wyrównawczych z przyrody. Czas trwania stażu - Potwierdzenie dyrektora szkoły.

Plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i podczas jego realizacji może ulec modyfikacji.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.