X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22764
Przesłano:

Współpraca z radą rodziców - aspekty prawne

CZYM JEST RADA RODZICÓW?

Rada rodziców jest, nieposiadającym osobowości prawnej, organem szkoły niezależnym od dyrektora szkoły i rady pedagogicznej. Reprezentuje on ogół rodziców uczniów danej szkoły.


JAK TWORZY SIĘ RADĘ RODZICÓW?

Radę rodziców tworzy się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. W wyborach do rady jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.

W skład rad rodziców wchodzą:

1) w szkołach - po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (potocznie zwanych trójkami klasowymi), wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału;

2) w placówkach - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków danej placówki;

3) w szkołach artystycznych - co najmniej 7 przedstawicieli, wybranych
w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danej szkoły.

JAKIE SĄ KOMPETENCJE RADY RODZICÓW?

Szczegółowe kompetencje rady rodziców zawiera statut szkoły lub placówki. Określa on również zasady współdziałania rady rodziców z innymi organami szkoły oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.

Zgodnie z art. 54 Ustawy o systemie oświaty (Dz.U. 1991 nr 95, poz. 425) do kompetencji rady rodziców zalicza się:

• występowanie do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły;

• uchwalanie – w porozumieniu z radą pedagogiczną – programu wychowawczego szkoły realizowanego przez nauczycieli, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, skierowane do uczniów;

• uchwalanie – w porozumieniu z radą pedagogiczną – programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

• opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w szkole;

• opiniowanie projektu planu finansowego szkoły, składanego przez dyrektora placówki;

• gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Inne kompetencje rady rodziców, zawarte we wspomnianej ustawie, to:

• udział przedstawicieli rodziców w komisji konkursowej, powołanej w celu wyboru dyrektora (art. 36a ust. 5 pkt 2b oraz ust. 5b pkt 2);

• opiniowanie podjęcia i prowadzenia w szkole działalności przez stowarzyszenia i inne organizacje (art. 56 ust. 2);

• wnioskowanie i opiniowanie w kwestiach związanych z obowiązkiem noszenia przez uczniów jednolitego stroju na terenie szkoły (art. 64a ust. 2−4).

Należy pamiętać również o następujących kompetencjach rady rodziców, które wynikają z Karty Nauczyciela:

• wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela (art. 6a ust. 1 pkt 5);

• przedstawianie opinii na temat oceny dorobku zawodowego nauczyciela stażysty, kontraktowego i mianowanego dotyczącej okresu stażu (art. 9c ust. 6 pkt 1−2);

• opiniowanie projektu dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 5 października 2010 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. 2010 nr 186, poz. 1245).

PODSTAWY PRAWNE DOTYCZĄCE WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI

• Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2007 r. Nr 80, poz. 542), art. 53, 54.

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r., Art. 48, 53, 70, 72.

• Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 oraz z 2000 r. Nr 2 poz. 11 i 12) Art. 5, 14, 18.

• Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (Dz.U. Nr 9, poz. 59), Art. 87, 92, 95, 96.

• Europejska Karta Praw i Obowiązków Rodziców. Preambuła oraz Prawa i obowiązki rodziców w Europie

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.