X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22458
Przesłano:
Dział: Biblioteka

Program Szkolnego Koła Miłośników Książki

Biblioteka szkolna stanowi integralną część każdej szkoły i pełni ważną rolę nie tylko edukacyjną, ale także pedagogiczną i wychowawczą. Dlatego praca pedagogiczna jest jednym z najważniejszych zadań nauczyciela bibliotekarza. Zadaniem bibliotekarza jest m.in. wykorzystywanie różnorodnych form promocji książki i przygotowanie młodych ludzi do świadomego i sprawnego poruszania się w świecie środków masowego przekazu i selektywnego korzystania z informacji, a także organizowane grupowych zajęć z młodzieżą stwarzają w ten sposób szerokie pole do działań propagujących czytelnictwo i biegłość w wyszukiwaniu niezbędnych informacji.

Wspieranie procesu wychowawczego szkoły to jedno z podstawowych zadań biblioteki szkolnej. Zajęcia Szkolnego Koła Miłośników Książki stanowią bardzo ważny element działalności biblioteki szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Milówce umożliwiający realizowanie zadań wychowawczych. Uczestniczący w nich uczniowie oprócz zainteresowań czytelniczych rozwijają różnorodne zdolności. Przede wszystkim zaś poszerzają swoją wiedzę o książce i bibliotece.

W treści programu ujęto zarówno działania praktyczne, związane z nabywaniem przez uczniów praktycznych umiejętności pisarskich, literackich i plastycznych, jak i również wiedzę teoretyczną z zakresu wiadomości o książkach i ich twórcach.

Program Szkolnego Koła Miłośników Książki jest realizowany w klasach I-III Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Konopnickiej w Milówce w roku szkolnym 2011/2012.

1. Główne cele programu:
- rozwijanie zainteresowań czytelniczych i poznawczych ucznia,
- kształtowanie nawyku czytania i zdobywania wiedzy na całe życie,
- wszechstronne rozwijanie zdolności twórczych ucznia (pisarskich, plastycznych, artystycznych, organizacyjnych itp.),
- promowanie twórczości uczniów,
- rozwijanie języka, pamięci i wyobraźni, umiejętności formułowania sądów,
- skłanianie uczniów do refleksji i krytycznego myślenia,
- zachęcania do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły i środowiska lokalnego,
- przygotowanie do sprawnego i świadomego poruszania się w świecie środków masowego przekazu,
- poszerzanie wiedzy o bibliotece i jej zbiorach, poznanie specyfiki bibliotek różnych typów,
- wpajanie wartości moralnych,
- uczenie współdziałania w grupie,
- racjonalne i twórcze wykorzystanie wolnego czasu.
2. Zasady działania Koła Miłośników Książki:
- do koła mogą przystąpić wszyscy zainteresowani uczniowie,
spotkanie organizacyjne odbędzie się w ostatnim tygodniu września,
- uczestnikom koła zostanie przedstawiony zarys planu działań, który może ulec zmianie jeżeli uczniowie zaproponują własne pomysły,
- członkowie koła będą zobowiązani do brania udziału w konkursach organizowanych przez bibliotekę,
- zajęcia będą miały charakter indywidualny i zespołowy,
- czas spotkań odnotowywany będzie w dzienniku zajęć.
3. Formy realizacji programu:
·comiesięczne zajęcia zespołowe z zakresu wiedzy o książce,
·comiesięczne spotkania Klubu Dyskusyjnego pod hasłem „Sylwetki Wybitnych Pisarzy Współczesnych”,
·konkurs plastyczny na EKSLIBRIS biblioteki szkolnej,
·konkursy czytelnicze,
·konkursy na recenzję ulubionej książki,
·wycieczki do innego typu bibliotek,
·wyjazd na Targi Książki,
·wyjazdy do kina w ramach ogólnopolskiego program edukacji medialnej „Lekcje w kinie”,
·udział w spotkaniach autorskich oraz w spotkaniach z autorytetami w dziedzinie literatury organizowanych przez szkołę i inne instytucje kulturalne,
·zorganizowanie szkolnej akcji BOOKCROSSING,
·tworzenie różnorodnych gazetek i wystaw okolicznościowych w gablocie na korytarzu szkoły oraz w bibliotece,
·rozwijanie własnej aktywności twórczej i prezentowanie jej w formie gazetek, wystaw oraz publikowanych na stronie Internetowej szkoły.

4. Harmonogram realizacji programu:
Tematy spotkań i przewidywany termin ich realizacji:
1. Spotkanie organizacyjne- zapoznanie uczniów z celami i tematyką spotkań koła - wrzesień
2. „Dzieje pisma i książki. Zmienność formy książki w ciągu wieków” - zajęcia z zakresu wiedzy o książce - raz w miesiącu
3. Spotkania Klubu Dyskusyjnego pod hasłem „Sylwetki Wybitnych Pisarzy Współczesnych” - raz w miesiącu
4. Konkurs na EKSLIBRIS biblioteki szkolnej - październik
5. Wyjazd na Targi Książki do Katowic. październik
6. Konkurs czytelniczy „Życie i twórczość Czesława Miłosza” - listopad
7. Odwiedzenie Biblioteki Pedagogicznej filia w Milówce - listopad
8. Wycieczka do Biblioteki Samorządowej w Żywcu - grudzień
9. Konkurs na recenzję „Moja ulubiona książka” - styczeń
10. Wycieczka do Biblioteki Pedagogicznej w Żywcu - luty
11. Konkurs czytelniczy „Bohaterzy literaccy nie tylko ze szkolnych lektur” - marzec
12. Wycieczka do Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-Białej - marzec
13. Zorganizowanie wystawy „Dzieje Książki” w związku z obchodami 23 kwietnia Światowego Dnia Książki - kwiecień
14. Konkurs na recenzję „Książka, którą warto przeczytać” - kwiecień
15. Przeprowadzenie szkolnej akcji BOOKCROSSING - maj
16. Podsumowanie pracy koła (ankieta) - czerwiec
17. Wyjazdy do kina w ramach ogólnopolskiego program edukacji medialnej „Lekcje w kinie” - w wyznaczonych terminach
18. Udział młodzieży w konkursach realizowanych przez inne instytucje kulturalne - w wyznaczonych terminach
19. Udział w spotkaniach autorskich oraz w spotkaniach z autorytetami w dziedzinie literatury - w wyznaczonych terminach
20. Tworzenie gazetek i wystaw okolicznościowych oraz pokonkursowych (prezentacja prac) w gablocie biblioteki - na bieżąco

Wycieczki organizowane będą w zależności od liczby chętnych, a wystawy i zbiory twórczości uczniów powstaną w zależności od ilości zgromadzonego materiału.

5. Zamierzone efekty programu:
Uczeń:
- zna swoje zainteresowania czytelnicze i umie je sprecyzować,
- ceni książkę jako źródło do zaspokojenia różnorakich potrzeb czytelniczych,
- rozumie potrzebę promocji książki i potrafi samodzielnie rekomendować,
- umie korzystać z różnych form kulturalnego spędzania czasu,
- rozumie potrzebę samorealizacji i potrafi skorzystać z ofert bibliotek różnego typu,
- zna historię książki i jej rolę w życiu człowieka,
- zna sposoby wyrażania swoich myśli, opinii, uczuć z poszanowaniem innego człowieka,
- integruje się ze środowiskiem szkolnym,
- umie aktywnie włączyć się w życie biblioteki i szkoły,
- wszechstronnie rozwija talenty,
- poznaje placówki kulturowe,
- umie współpracować w grupie,
- wywiązuje się z podjętych działań, jest odpowiedzialny i sumienny,
- potrafi korzystać z technik wyszukiwania i gromadzenia informacji w celu pogłębiania wiedzy z różnych dziedzin,
- potrafi selekcjonować zdobyte informacje.
6. Sposoby, środki i wskaźniki ewaluacji:
- Obserwacja zachowań ucznia.
- Ocena ilości i jakości wytworów prac uczniowskich (prace plastyczne i literackie).
- Ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział w konkursach bibliotecznych (analiza wyników konkursów).
- Ocena aktywności czytelniczej uczniów (statystyki analityczne, ankieta).
- Ocena umiejętności interpersonalnych i pracy w grupie (obserwacja, ankiety).
- Ocena atmosfery pracy na spotkaniach koła (ankieta, obserwacja, wywiad).
- Ocena współpracy z nauczycielami i pedagogiem szkolnym (analiza wspólnych działań, wykorzystania materiałów i narzędzi informacyjnych biblioteki).
- Ocena współpracy z innymi instytucjami kulturalnymi (analiza ilościowa i jakościowa form współpracy).
- Wyciągnięcie wniosków do pracy w przyszłym roku szkolnym.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.