X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22349

Z wszystkich niewiast wybrana - scenariusz katechezy

KONSPEKT KATECHEZY
Data : 20.11.2013
Klasa: Va
Temat: Z wszystkich niewiast wybrana.

Cel ogólny:
- Pogłębienie wiedzy o roli Maryi w historii Zbawienia.
Cele szczegółowe :
- Uczeń wie , kto i dlaczego odwiedził Maryję.
- Uczeń rozumie rolę jaką spełnia Maryja w dziejach Kościoła-zostaje Matką Syna Bożego
- Uczeń zna treść tekstu biblijnego mówiącego o Zwiastowaniu Łk 1, 26-38
- Uczeń potrafi dokonać analizy tekstu
- Uczeń zauważa podobieństwa pomiędzy modlitwą Anioł Pański i tekstem Łk 1, 26 – 38
Środki dydaktyczne:
- Pismo święte, ilustracje postaci, podręcznik, plansze, obraz, nagranie CD
Metody:
- Rozmowa kierowana, praca zbiorowa, , praca z tekstem źródłowym- analiza tekstu biblijnego
pogadanka z pokazem, praca z ilustracją , mini wykład, elementy dramy, praca z obrazem, dźwiękiem
Korelacja przedmiotowa: język polski, edukacja medialna (wskazywanie mądrych programów TV)


PRZEBIEG KATECHEZY
CZYNNOŚCI WSTĘPNE
- Modlitwa - Spośród wszystkich świętych Maryję czcimy w szczególny sposób, jako Matkę Bożą, pomódlmy się słowami Zdrowaś Maryjo ...
- Sprawdzenie listy obecności
- Nawiązanie do tematu poprzedniej katechezy
- Sprawdzenie pracy domowej
WPROWADZENIE DO TEMATU
- Sytuacja egzystencjalna – wyjaśnienie słowa niewiasta (synonim słowa kobieta używany dawniej)
- Zapoznanie uczniów z sylwetkami kobiet Starego Testamentu, które swoim życiem
i przykładem uczą wiary i zaufania Panu Bogu /podręcznik, temat 18/
- Aktywizacja uczniów. Umieszczenie na tablicy planszy z imionami kobiet Starego Testamentu, połączenie kobiet i ich cech charakterystycznych w pary.
- Sara – żona Abrahama
- Anna – Matka Samuela, ofiarowała go Bogu
- Rut – dobra i pobożna kobieta
- Debora – prorokini, która służyła Bogu z wielką gorliwością
- Estera – uratowała swój lud od wrogów
- Judyta – wzór patriotyzmu, porównywana do Maryi ze względu na pobożność
- Puenta wieńcząca prace. Pomimo wielu zasług Pan Bóg żadnej z tych kobiet nie wybrał na Matkę Zbawiciela świata.
ROZWINIĘCIE TEMATU
- Nauczyciel kieruje rozmowa. Zadaje uczniom pytania, które skierują ich tok myślenia na obecność Maryi w życiu Pana Jezusa .
Jakie znacie wydarzenia mówiące o obecności Maryi w życiu Pana Jezusa?
Odp. Zwiastowanie, Boże Narodzenie, ofiarowanie Jezusa w świątyni, odnalezienie 12-letniego Jezusa, Cud w Kanie obecność pod krzyżem.
- Komentarz nauczyciela: Dzisiaj w sposób szczególny zatrzymamy się przy scenie zwiastowania.
odczytanie fragmentu biblijnego
- Tekst z Pisma świętego Łk 1, 26-38 /podręcznik, temat 18/
- Analiza tekstu biblijnego. Podczas odpowiedzi uczniowie tworzą „scenografię” scenki biblijnej na tablicy.
- Uczniowie przypinają magnesami poszczególne postacie bądź napisy.
Pytania kluczowe do tekstu:
- W jakiej miejscowości odbyło się Zwiastowanie ?
- Kogo posyła Bóg do Maryi ?
- Jakimi słowami Anioł powitał Maryję ?
- Jak Maryja zareagowała na słowa powitania?
- Jakie wieści przyniósł Anioł ?
- Czego Maryja się bała ?
- Kto jest ojcem dziecka, które zamieszkało pod sercem Maryi ?
- Jakie są słowa Maryi na pożegnanie ?
- Podsumowanie treści fragmentu. Uczniowie wspólnie powtarzają kwestie Maryi i anioła:
Chłopcy: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą”
Dziewczynki: „Oto ja służebnica Pańska, niechże mi się stanie według słowa Twego”
POGŁEBIENIE POZNANYCH TREŚCI
- Prezentacja nagrania dźwięku dzwonów /nagranie dźwięku dzwonów na CD/
- Wyjaśnienie symboliki bicia dzwonów o godzinie 12. Wybrany uczeń przyczepia magnesem do tablicy godzinę Zwiastowania /12.00/
- Wyjaśnienie treści Modlitwy Anioł Pański
- Uczniowie w parach uzupełniają tekst luk /załącznik 1/
- Prezentacja obrazu Zwiastowania, uwrażliwienie dzieci na piękno sztuki.
- Puenta wieńcząca prace - podsumowanie roli Maryi w dziele Zbawienia.
CZYNNOŚCI KOŃCOWE
- Wklejenie do zeszytu uzupełnionych ćwiczeń /praca wykonana w toku lekcji/
- Wyjaśnienie zadania domowego.
- Nauczę się na pamięć modlitwy Anioł Pański.
- Obejrzyj transmisje modlitwy „Anioł Pański” prowadzoną przez Papieża Franciszka z Watykanu (niedziela godz. 12.00 TVP 1).
- Ocena pracy uczniów.
- Pożegnanie uczniów.

Załącznik 1
Uzupełnij treść modlitwy Anioł Pański wyrażeniami z ramki:
Anioł ............................zwiastował Pannie Maryi.
I....................... z Ducha ...........................
Zdrowaś Maryjo...

Oto ja ...................... Pańska.
Niech mi się ........................... według słowa twego.
Zdrowaś Maryjo...

A Słowo ......................... się stało.
I zamieszkało ........................ nami.
Zdrowaś Maryjo...

Módl się za nami święta Boża Rodzicielko,
abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Łaskę Twoją prosimy Cię Panie racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy przez Zwiastowanie anielskie, Wcielenie Chrystusa Syna Twojego poznali przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania zostali doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

Załącznik 2

Praca domowa
- Naucz się na pamięć modlitwy Anioł Pański.
- Obejrzyj transmisje modlitwy „Anioł Pański” prowadzoną przez Papieża Franciszka
w Watykanie (niedziela godz. 12.00 TVP 1).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.