X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 22330
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Czynności organizacyjne.

1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie materiałów i dokumentów.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły. ( & 8 ust. 2. pkt. 1 )

1. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów.
- Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się.
- Stosowanie różnorodnych metod nauczania i narzędzi w procesie sprawdzania wiedzy oraz oceniania.
2. Znajomość zasad organizacji i funkcjonowania szkoły.
- Udział w Radach Pedagogicznych i w Zespole Przedmiotowym Edukacji Wczesnoszkolnej.
- Udział w pracach komisji nadzorujących przebieg sprawdzianu szóstoklasisty oraz egzaminu gimnazjalnego.
3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej.
- Udział w wewnątrzszkolnym i wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli (kursy, warsztaty, seminaria).
- Tworzenie własnego warsztatu pracy poprzez budowanie bazy materiałów dydaktycznych, sprawdzianów, testów.
- Opracowywanie i przygotowywanie pomocy naukowych.
4. Praca z uczniem zdolnym.
- Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.
- Prowadzenie kółka plastycznego.
5. Praca z uczniem słabym.
-Prowadzenie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych.
6. Wzbogacanie sali lekcyjnej o nowe środki dydaktyczne oraz dbanie o wystrój pracowni.
- Wykonywanie pomocy dydaktycznych, dekoracji i gazetek
7. Realizacja zadań wynikających z Programu Profilaktyki Szkoły.
-Udział w realizacji Programu Profilaktyki Szkoły
8. Wdrożenie wniosków po analizie Ogólnopolskiego Badania Umiejętności Trzecioklasisty.
- Organizacja spotkań uczniów klas I-III wdrażających od aktywnego słuchania i czytania ze zrozumieniem:
Poczytaj mi...
9. Doskonalenie rozwoju zawodowego
- Zdobycie kwalifikacji do nauczania przyrody.

Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej ( & 8 ust. 2. pkt.2. )

1.Doskonalenie multimedialnych technik pracy.
- Opracowywanie przy użyciu technik komputerowych różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, sprawdzianów, testów, dokumentacji szkolnej, dyplomów.
- Przygotowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych przy pomocy komputera i Internetu.
- Przygotowywanie dokumentacji z realizacji stażu.
2. Korzystanie z komputerowych programów multimedialnych
-Redagowanie oceny śródrocznej i rocznej przy pomocy programu „Świadectwa” Optimum
- Korzystanie z programów edukacyjnych dla dzieci podczas zajęć
3. Kontakt z Dyrekcją szkoły i nauczycielami drogą elektroniczną
- Przekazywanie drogą elektroniczną wyników klasyfikacji
- Przekazywanie drogą elektroniczną materiałów i zdjęć na stronę www szkoły dotyczących organizowanych imprez, konkursów, wycieczek itp.
4. Przygotowywanie zebrań z rodzicami z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- Przygotowywanie informacji o postępach w nauce i zachowaniu uczniów przy użyciu komputera – karty informacyjne
- Przedstawienie wyników OBUT klasy III
5. Aktualizacja strony internetowej szkoły – Biblioteka szkolna.
- Redagowanie podzakładki na stronie szkoły „Biblioteka szkolna”:
• Regulamin biblioteki
• Godziny pracy
• Nowości-co warto przeczytać

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami. ( & 8 ust. 2. pkt. 3. )

1.Współpraca z nauczycielami w ramach Zespołu Edukacji Wczesnoszkolnej.
- Zebrania.
- Wygłoszenie referatu „Terapeutyczna rola książki w życiu dziecka w edukacji wczesnoszkolnej”.
2. Wzajemna wymiana doświadczeń
- Wymiana doświadczeniami z nauczycielami własnej szkoły.
3. Opracowywanie i udostępnianie do wykorzystywania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.
- Opracowywanie scenariuszy uroczystości szkolnych, sprawdzianów, materiałów do konkursów szkolnych
4 Podejmowanie dodatkowych zdań w szkole
- Przewodniczenie Zespołowi Przedmiotowemu Edukacji Wczesnoszkolnej
5. Prowadzenie lekcji pokazowych dla nauczycieli i rodziców.
- Wymiana doświadczeń z nauczycielami i rodzicami.
6. Opublikowanie własnego planu rozwoju zawodowego oraz innych materiałów dydaktycznych na portalu edukacyjnym.
- wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
7. Współpraca z nauczycielami innych przedmiotów.
- Zorganizowanie spotkania z nauczycielami uczącymi w klasie IV.

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich ( & 8 ust. 2. pkt. 4a )

1 Współpraca z rodzicami
- Współpraca z rodzicami z „Trójki klasowej” przy przygotowywaniu imprez klasowych.
- Pedagogizacja rodziców
- Rozmowy indywidualne
- Poznawanie sytuacji materialnej wychowanków, organizowanie pomocy
2. Opracowanie i wdrożenie programu kółka plastycznego.
- Opracowanie programu kółka plastycznego „ Mały artysta”
3. Opracowanie i wdrożenie programu innowacji pedagogicznej
- Opracowanie i wdrożenie programu innowacji pedagogicznej „Smacznie i zdrowo-gotować każdy może”
4. Opracowanie i wdrożenie programu zajęć opieki świetlicowej.
- Opracowanie i wdrożenie programu zajęć opieki świetlicowej „Akademia umiejętności”

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( & 8 ust. 2. pkt. 4c )

1.Organizacja konkursów.
- Opracowanie regulaminów i scenariuszy konkursów przedmiotowych dla klas I-III:
• Edukacja matematyczna
• Edukacja polonistyczna
• Konkurs ortograficzny
2. Organizowanie wycieczek.
- Organizowanie wycieczek i wyjść klasowych:
• Wycieczka do lasu
• Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły
• Wycieczka klasowa
3.Organizowanie imprez klasowych i szkolnych.
- Przegotowywanie imprez szkolnych i klasowych wg planu pracy wychowawcy klasowego
• Andrzejki
• Mikołajki
• Wigilia klasowa
• Zabawa karnawałowa
• Dzień Babci i Dziadka
• Pasowanie na czytelnika
• Dzień Rodziny
• Dzień Dziecka
4. Realizacja działań dydaktycznych programu „Owoce w szkole”.
- Organizacja konkursów:
• Plastycznego
• Literackiego
- Gazetka tematyczna
- Spotkanie z pielęgniarką
- informacja na stronie internetowej szkoły.
- Zabawa kulinarna.
- Wystawa prac dzieci
5. Realizacja działań dydaktycznych programu „Szklanka mleka”.
- Organizacja konkursów:
• Plastycznego
• Literackiego
- Gazetka tematyczna
- Spotkanie z pielęgniarką
- informacja na stronie internetowej szkoły.
- Zabawa kulinarna.
- Wystawa prac dzieci
6. Współpraca z przedszkolem.
- Zaproszenie przedszkolaków na uroczystości szkolne klas I-III.
- Organizacja „Dnia otwartego” dla 5,6-latków
- Organizacja „Dnia otwartego” dla rodziców 5,6-latków.
7. Realizacja Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
- Gromadzenie informacji o uczniu na koniec I etapu edukacyjnego.
- Organizacja spotkań z przedstawicielami różnych zawodów, np. policjant, strażak, pielęgniarka.

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami ( & 8 ust. 2. pkt. 4e )

1.Współpraca z pedagogiem szkolnym w pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
- Podejmowanie działań minimalizujących problemy wychowawcze, p. rozmowy z uczniami, rodzicami.
- Konsultowanie z pedagogiem szkolnym bieżących problemów wychowawczych ( p. agresywne zachowania uczniów).
2. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną.
- Obserwacja uczniów
- Realizacja zaleceń PPP.
3. Współpraca z instytucjami:
• Biblioteką szkolną
• Gminnym Ośrodkiem Kultury
• Biblioteką Publiczną
• Biblioteką Publiczną
- Organizacja „ Pasowania na czytelnika”
- Udział w imprezach organizowanych przez GOK
- Udział w konkursach organizowanych przez Bibliotekę Publiczną
4. Organizacja na terenie szkoły ogólnopolskich akcji charytatywnych.
- Współorganizacja akcji „Góra grosza”, „ Pola nadziei”.
5. Współpraca policją.
- Organizacja spotkań z policjantem na temat:
• Bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły.
• Bezpieczeństwo w czasie wakacji
6. Praca w Komisji Socjalnej ZFŚS.
- Organizacja działalności kulturalno-oświatowej-wyjazdy do kina, teatru, filharmonii.
- Organizacja działalności sportowo-rekreacyjnej- wycieczki, imprezy rekreacyjne.
- Kontakt telefoniczny z emerytami- informacja o przyznanych świadczeniach.
- Redagowanie i wysyłanie życzeń świątecznych i z okazji DEN.
7. Propagowanie działań proekologicznych wśród dzieci.
- Współpraca z instytucjami utylizacyjnymi w zakresie zbiórki makulatury.
8. Udział w kontroli przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej
- Kontrola udziału uczniów w konkursach pozaszkolnych-przygotowanie protokołów kontroli.
9.Koordynacja przeprowadzenia konkursów przedmiotowych Podkarpackiego Kuratora Oświaty
- Organizacja i koordynacja przebiegu konkursów w szkole podstawowej i gimnazjum.

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony ( &8 ust. 2. pkt.5 )

1. Rozpoznanie i próba rozwiązania problemu.
- Analiza dwóch przypadków uczniów z problemami edukacyjnymi lub wychowawczymi

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.