X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22328

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty
Zatrudnionego na stanowisku pedagoga szkolnego
W Zespole Szkół w Wołominie

1.Imię i nazwisko: Kinga Mieleń
2. Data rozpoczęcia stażu: 11.09.2013
3. Czas trwania: 11.09.2013-11.06.2013
4. Data zatwierdzenia planu: Wrzesień 2013

CEL GŁÓWNY STAŻU:
Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1) Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły w tym
a) przepisy związane z funkcjonowaniem w szkoły,
b) sposób prowadzenia dokumentacji obowiązującej w szkole,
c) przepisy dotyczące zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i pracy
2) Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Zdobycie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć.
3) Prowadzenie zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż. Zdobycie umiejętności omawiania prowadzonych zajęć
4) Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli
5) Inne
• Poznanie środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętna współpraca ze środowiskiem uczniów.
• Poznanie środowiska lokalnego oraz współpraca z nim
1. Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły

Zadania
Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego 1.1 Analiza przepisów prawa oświatowego dot. Awansu zawodowego nauczycieli Wrzesień Rozpoczęcie stażu z dniem 11.09.2013
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu 2.1 Rozmowa wstępna
2.2 Określenie zasad współpracy Wrzesień oraz na bieżąco
Przejrzyste zasady współpracy, harmonogram spotkań, kontrakt między opiekunem i stażystą
3. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego 3.1 Opracowanie planu rozwoju zawodowego
3.2 Publikacja planu w Internecie Wrzesień Plan rozwoju zawodowego
4. Zapoznanie się z zasadami funkcjonowania szkoły oraz obowiązującą dokumentacją 4.1 Zapoznanie się z takimi dokumentami jak:
4.2 Statut Szkoły
4.3 Plan Wychowawczy
4.4 Program profilaktyczny Wrzesień oraz na bieżąco Zbiór dokumentów, zapisy w dziennikach, sporządzone notatki
5. Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole 5.1 Udział w szkoleniu BHP, lektura obowiązujących aktów prawnych Wrzesień Zaświadczenie o ukończeniu kursu
6. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego 6.1 Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń i scenariuszy Na bieżąco Dokumentacja stażysty
7. Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego 7.1 Opis realizacji planu zawodowego Czerwiec Sprawozdanie z realizacji stażu
8. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego 8.1 Sporządzenie wniosku
8.2 Przygotowanie dokumentacji Czerwiec Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu

2. Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
9. Tworzenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy 9.1 Kursy, szkolenia, warsztaty, aktywny udział we wszystkich dostępnym formach dokształcania
9.2 Gromadzenie materiałów, powiększanie biblioteczki pedagoga Cały rok Zaświadczenia, certyfikaty
10. Opracowanie harmonogramu zajęć prowadzonych przez stażystę i obserwowanych przez opiekuna stażu. Prowadzenie i obserwowanie zajęć. 10.1 Przygotowanie formularza zawierającego dane o terminach i tematyce zajęć. Przeprowadzenie lekcji obserwowanych przez opiekuna stażu oraz obserwacja lekcji prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli. Cały rok Scenariusze zajęć i karty hospitacji lekcji obserwowanych.
11. Studiowanie literatury pedagogicznej w celu doskonalenia warsztatu pracy. 11.1 Tworzenie własnej biblioteczki metodycznej. Poznawanie czasopism o tematyce pedagogicznej Cały rok Wykaz literatury pedagogicznej

3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zadania Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
12. Poznanie uczniów
12.1 Obserwacja uczniów w klasach, rozmowy z wychowawcami, rodzicami
Wrzesień Notatki ze spotkań
Notatki w teczkach indywidualnych uczniów

13. Poznanie środowiska rodzinnego ucznia 13.1 Rozmowy z wychowawcami
13.2 Rozmowy z rodzicami
13.3 Rozmowy indywidualne z uczniami
Cały rok
Notatki zawierające wnioski z obserwacji.
14. Prowadzenie zajęć o tematyce emocje
14.1 Organizowanie zajęć pt. Emocje:
-przygotowanie scenariusza zajęć dla wybranej klasy I
-wybór działań metodycznych do samodzielnego przeprowadzenia. Listopad Scenariusze zajęć
15. Udział w pracach szkolnego zespołu wspierającego Zgodnie z procedurą
Wg planu pracy zespołu Tworzenie IPET
16. Prowadzenie zajęć profilaktycznych w ramach planu pracy pedagoga Przygotowanie scenariusza zajęć dla wybranych klas Grudzień-marzec Scenariusze zajęć

4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć

Zadania

Formy realizacji Terminy Dowody realizacji
17. Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć dydaktycznych 17.01 Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli
17.02 Prowadzenie zajęć z uczniami w obecności opiekuna stażu
Wg harmonogramu Wykaz lekcji prowadzonych w obecności opiekuna stażu
18. Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu oraz samokształcenie 18.01 Obowiązkowe uczestnictwo w szkoleniowych radach pedagogicznych
Na bieżąco Podpis na liście obecności
19. Dokumentacja własnych działań pedagogicznych 19.01 Gromadzenie dokumentacji, jej analiza i korzystanie z wniosków Na bieżąco Dokumentacja, notatki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.