X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22137

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego nauczyciela Daniela Mielcarka, nauczyciela j. angielskiego, ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

Szkoła Podstawowa nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi Warszawa, dnia 12.09.2013r im. P. E. Strzeleckiego
Warszawa, ul. Leśnej Polanki 63/65

Daniel Mielcarek
język angielski
nauczyciel kontraktowy
(staż na nauczyciela mianowanego)

01.09.2013r. – 31.05.2016
/Data rozpoczęcia i zakończenia stażu /

WNIOSEK O ZATWIERDZENIE
PROJEKTU PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Na podstawie art. 9c. pkt. 3 Karty Nauczyciela proszę zatwierdzenie przedstawionego w załączeniu projektu planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.

..................................
/podpis wnioskującego/

Po zapoznaniu się z przedstawionym przez Panią/Pana projektem planu rozwoju zawodowego:zatwierdzam go do realizacji,
• nie zatwierdzam go do realizacji, gdyż wymaga naniesienia niezbędnych zmian w zakresie
........................................
........................................

Proszę niezwłocznie poprawić projekt i ponownie przedłożyć go do zatwierdzenia do dnia

........................................
/pieczątka i podpis dyrektora /


PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO
Daniela Mielcarka
nauczyciela języka angielskiego

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA
MIANOWANEGO

w Szkole Podstawowej nr 154 z Oddziałami Integracyjnymi w Warszawie
ul. Leśnej Polanki 63/65

Wymiar stażu: dwa lata i dziewięć miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2013r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2016r.
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Hanna Dudycz

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty
1. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej:
- opracowanie Przedmiotowego Systemu Oceniania uczniów z języka angielskiego w oparciu o Wewnątrzszkolny System Oceniania
- stosowanie aktywnych metod nauczania np. metoda projektów, gier i zabaw językowych,
- opracowanie pomocy dydaktycznych: testy, sprawdziany, pomoce dydaktyczne. Wrzesień każdego roku stażu

Cały okres stażu
• Stosowanie ujednoliconego kryterium oceniania, uczyni go przejrzystym i zrozumiałym dla uczniów
• Usprawnienie pracy dydaktycznej
• Udoskonalenie i urozmaicenie warsztatu pracy
2. Publikowanie własnych prac:

- opublikowanie planu rozwoju zawodowego i kilku konspektów (szczególnie zajęć otwartych) na portalach internetowych przeznaczonych dla nauczycieli (z uwzględnieniem nauczycieli j. angielskiego.) Październik 2013 oraz zgodnie z terminami zaplanowanych zajęć otwartych.
• Zdobycie nowych kompetencji w korzystaniu z nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej
3.Doskonalenie zawodowe, podejmowanie różnych form doskonalenia wiedzy z zakresu nauczania języka angielskiego oraz umiejętności wychowawczych:
- uczestnictwo w konferencjach metodycznych, z wyszczególnieniem WCIES, dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum na temat: rozwoju metod i warsztatu pracy wykorzystywanych nauczyciela j. angielskiego, metod i form pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych, pracy z dziećmi o specyficznych trudnościach w komunikacji społecznej (np.: ADHD), pracy z dzieckiem w klasie integracyjnej oraz w innych konferencjach o tematyce metodycznej
– udział w konferencjach z programu Comenius za pośrednictwem platformy e-twining lub stacjonarnie (porównywanie sposobów nauczania języka z różnych krajów oraz wzbogacanie warsztatu pracy i form dydaktycznych, wymiana doświadczenia z innymi nauczycielami) Cały okres stażu
• Podniesienie kwalifikacji w pracy dydaktycznej i wychowawczej, wzrost jakości merytorycznej prowadzonych zajęć
• Wzbogacenie pracy zespołu humanistycznego i zespołów wychowawczych o własną inicjatywę i zaangażowanie
4. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli, przygotowanie do ewaluacji działań podejmowanych przez Radę Pedagogiczną: - aktywny udział w pracy zespołu humanistycznego, analiza osiągnięć uczniów
- aktywny udział w pracach zespołu ds. aktualizacji dokumentacji szkolnej
- analiza wyników nauczania j. angielskiego na podstawie testów diagnostycznych na wejście w klasach IV
- udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Cały okres stażu

Wrzesień każdego roku stażu

Zgodnie z kalendarzem organizacji roku szkolnego • Rozwój wiedzy na temat działania placówki oświatowej i podnoszenie umiejętności współdziałania w grupie

• Podniesienie poziomu własnych zajęć dydaktycznych
5. Diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych, dokonywanie korekt, porównywanie wyników i skuteczności podejmowanych efektów: - udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli,

- opracowanie arkusza obserwacji, formułowanie wniosków po obserwacji lekcji, W terminach wyznaczonych przez nauczycieli prowadzących konkretne zajęcia

Po obserwowanych zajęciach • Umiejętność przeprowadzania ewaluacji własnych zajęć, formułowania wniosków i wdrażania ich.
• Zapewnienie uczniom ciekawszych i bardziej atrakcyjnych metod nauczania

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty
1.Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów:

- organizowanie pomocy dla dzieci mających problemy w nauce poprzez organizowanie pomocy koleżeńskiej,
- organizowanie spotkań z rodzicami uczniów mających kłopoty z nauką i zachowaniem,
- opracowanie i realizowanie planu działań wychowawczych z elementami profilaktyki w oparciu o program wychowawczy, program profilaktyki, potrzeby rodziców i uczniów Początek każdego roku stażu, na bieżąco

Wrzesień każdego roku stażu
• Podniesienie jakości współpracy z rodzicami
• Większa skuteczność w rozwiązywaniu problemów wychowawczych w klasie.

2. Poszerzenie oferty szkoły o dodatkowe zajęcia w zakresie potrzeb uczniów:
- opracowanie planu pracy zajęć koła j. ang. dla klas 4, 5, 6 zgodnych z art. 42 ust.2 Karty Nauczyciela,
- przygotowanie uroczystości szkolnych (np. rozdanie nagród na konkursy szkolne)

-organizowanie imprez klasowych (np. Andrzejki, Mikołajki) Wrzesień 2013,
Wrzesień 2014,
Wrzesień 2015

Zgodnie z kalendarzem szkolnym na dany rok szkolny
29.11; 06.12; • Usprawnianie umiejętności redagowania planów pracy
• Wzbogacanie doświadczenia w organizacji, przygotowywaniu i prowadzeniu imprez szkolnych
3.Uaktywnienie środowiska szkolnego i lokalnego na rzecz rozwiązywania problemów społecznych i cywilizacyjnych: - pokazywanie problemów społecznych i cywilizacyjnych w odniesieniu do lokalnej społeczności (godziny wychowawcze)
- angażowanie się w organizację uroczystości szkolnych przy współudziale przedstawicieli środowiska lokalnego
Cały okres stażu

Zgodnie z kalendarzem szkolnym • Wzrost wrażliwości uczniów i rodziców na problemy cywilizacyjne i społeczne
• Rozwijanie sfery empatii u wychowanków

4.Realizacja potrzeb uczniów wynikających ze specyficznych warunków:
- poruszanie tematyki związanej z zagrożeniami współczesnego świata np. zagrożenia narkomanią, innymi nałogami, itd.,
- w przypadku trudności wychowawczych spotkania z pedagogiem, psychologiem, przedstawicielami policji, patrolu szkolnego.

-obserwacja i analiza możliwości ucznia-dostosowanie wymagań w pracy z uczniami uzdolnionymi oraz uczniami o różnych potrzebach edukacyjnych,
-działania mające na celu diagnozowanie i rozpoznawanie problemów wychowawczych
- współpraca z nauczycielskimi zespołami klasowymi i wychowawcami Cały okres stażu

Na bieżąco

W czasie pracy nad IPET konkretnych uczniów • Profilaktyka zachowań ryzykownych w klasie
• Uwrażliwianie na niebezpieczeństwa wynikające z zachowań ryzykownych
• Nabieranie umiejętności radzenia sobie z problemami wychowawczymi klasy, współpracy ze specjalistami

• Umiejętność dostosowywania wymagań do potrzeb konkretnych uczniów
• Wzrost kompetencji do pracy w grupie
• poprawa jakości pracy z uczniami
5. Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb uczniów:
- dostosowywanie wymagań edukacyjnych dla uczniów z orzeczeniami PPP oraz z trudnościami w nauce;
- dostosowanie wymagań do możliwości uczniów; praca w klasowych zespołach nauczycielskich oraz w zespołach problemowych;
- współpraca ze specjalistami odnośnie uczniów z opiniami psychologicznymi Każdy rok stażu
• Pomoc uczniom z trudnościami szkolnymi i wychowawczymi.
• Indywidualizowanie wymagań i dostosowanie ich do potrzeb ucznia.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty
1.Doskonalenie swoich umiejętności wykorzystania komputera i sprzętu multimedialnego na lekcjach języka angielskiego: - prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym przy pomocy komputera,

- przygotowywanie lekcji w oparciu o materiały z internetowych portali edukacyjnych, strony internetowej wydawnictwa, platformy e – twining do realizowania projektów międzynarodowych lub międzyszkolnych z uwzględnieniem wideokonferencji. Cały okres stażu

• Podniesienie kompetencji w zakresie wykorzystywania technologii informacyjnych w pracy dydaktycznej, właściwe prowadzenie dokumentacji
• Wzrost atrakcyjności zajęć dla uczniów
• wzbogacanie wiedzy dotyczącej nauczanego przedmiotu, wychowawstwa, awansu zawodowego przy wykorzystaniu zasobów internetu
2.Korzystanie z programów komputerowych oraz internetu na lekcjach:

- przygotowanie narzędzi potrzebnych na lekcjach j. angielskiego na komputerze (sprawdziany, testy, notatki dla uczniów),
- wykorzystanie sprzętu multimedialnego oraz internetu do przygotowywania zajęć, przeprowadzenia lekcji języka angielskiego, śledzenia stopnia zrealizowania materiału na podstawie planu wynikowego i rozkładu materiału umieszczonych na stronie wydawnictwa

- przeprowadzenie lekcji dotyczącej zagadnień związanych z anglojęzycznymi materiałami autentycznymi z wykorzystaniem projektora multimedialnego,
- wykorzystanie zasobów Internetu do bogacenia własnej wiedzy dotyczącej nauczania przedmiotu, pełnienia roli wychowawcy, awansu zawodowego,
- wykorzystanie bazy szkolnej oraz Internetu do przygotowania pomocy dydaktycznych dla uczniów i przez uczniów. Cały okres stażu
• Usprawnienie przygotowywania materiałów dydaktycznych,
• Wzrost atrakcyjności zajęć,
• Podniesienie kompetencji komputerowych
3.Publikowanie materiałów własnych i uczniów na stronie internetowej: - przygotowanie wraz z uczniami prezentacji multimedialnej podsumowujący dział gramatyczno leksykalny określony w podstawie programowej ( pod kierunkiem nauczyciela). Każdego roku stażu po zakończeniu działów gramatycznych • Zdobycie nowych kompetencji w korzystaniu z nowoczesnych technologii w pracy dydaktycznej

§7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty
1.Pogłębianie własnych kompetencji wychowawczych:
- udział w szkoleniach dla nauczycieli, o tematyce wychowawczej
– zapoznanie się z fachową literaturą dotyczącej kompetencji wychowawcy Cały okres stażu

• Rozwijanie umiejętności wychowawczych
• Podniesienie jakości pracy wychowawczej w klasie
2. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych: - poznanie sytuacji rodzinnej uczniów, poprzez rozmowy wychowawcze, obserwacje uczniów, współpracę z PPP, specjalistami

- organizowanie imprez klasowych, wyjść, wycieczek wg wcześniej zaplanowanych dat
- wykorzystanie wiedzy z zakresy pedagogiki, znajomości prawa oświatowego w kierowaniu uczniów na badania do PPP oraz tworzenia dokumentacji szkolnej

Cały okres stażu

• Aktywny udział w życiu szkoły i klasy
• Podnoszenie umiejętności i kompetencji pedagogicznych
• Skuteczne diagnozowanie problemów środowiskowych

§ 7 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Oczekiwane efekty
1.Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedur nadania stopnia awansu nauczyciela mianowanego:
- opracowanie projektu planu rozwoju zawodowego
- udział w szkoleniu na temat awansu
Wrzesień 2013

• Znajomość procedur związanych z awansem zawodowym
• Odpowiednie zaplanowanie działań na okres awansu
2. Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego:
- analiza aktów prawnych, głównie dotyczących: udzielania rodzicom pomocy w kierowaniu dzieci na badania do PPP, organizowania pomocy dla dzieci z trudnościami w nauce. Cały okres stażu

• Pogłębienie znajomości aktów prawnych
• Właściwe podejście do uczniów z trudnościami w nauce

3.Realizacja znajomości aktów prawnych:
- udział w radach pedagogicznych uchwalających, modyfikujących lub opracowujących dokumenty wewnątrzszkolne. Zgodnie z kalendarzem roku szkolnego • Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom;
• znajomość i stosowanie procedur

Data: ____________________________ Podpis: ______________________________
ąc

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.