X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 22116

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktoweg

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż : mgr Monika Józefowicz
Nazwa i adres placówki: Przedszkole Miejskie nr 3 im. Marii Montessori ul. Unii Lubelskiej 23 78-100 Kołobrzeg
Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel stażysta ubiegający się o stopień nauczyciela kontraktowego
Czas trwania stażu: 01.09.2013 – 31.05.2014
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Violetta Mazur

Plan opracowany na podstawie:
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r. w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego
przez nauczycieli. (Dz. U. nr 0 poz. 393)

CEL GŁÓWNY: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu i sposób jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć
z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w formach
doskonalenia zawodowego:
a) wewnątrz placówki
b) poza placówką
c) samokształcenia

Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 1)
L.P Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji Osoby współpracujące

1.
Zapoznanie z przepisami
i procedurami związanymi
z uzyskaniem stopnia
awansu zawodowego.

» analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego:

- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2003r.
Nr 118, poz. 1112 ze zmianami)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 marca 2013r.
w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli. (Dz. U. nr 0 poz. 393)

- Ustawa o systemie oświaty
z 7września 1991r. z późniejszymi zmianami.

Rejestr przeanalizowanych przepisów, rozporządzeń i ustaw.

IX 2013
Opiekun stażu

2.

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
» bezpośrednia rozmowa dotycząca przebiegu stażu,
» określenie formy współpracy opracowanie kontraktu i planu współpracy,
» ustalenie z opiekunem terminów i tematyki zajęć na okres stażu z uwzględnieniem zajęć obserwowanych i prowadzonych,

» konsultacje, analiza, ewaluacja.
Zawarcie kontraktu o wzajemnej współpracy między opiekunem stażu a nauczycielem stażystą.

IX 2013
i przez cały okres trwania stażu
Opiekun stażu

3.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego

»przygotowanie planu rozwoju zawodowego we współpracy z opiekunem stażu
i przedłożenie go do zatwierdzenia
dyrektorowi przedszkola.

Zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego przez dyrektora

Wrzesień 2013

Opiekun stażu
Dyrektor Przedszkola

4.
Zapoznanie z przepisami dotyczącymi funkcjonowania przedszkola
» analiza dokumentacji związanej
z funkcjonowaniem przedszkola:

- zarządzenie nr 21/13 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 13 marca 2013 dotycząca zasad organizacji i pracy na rok szkolny 2013/2014 dla przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Miasto Kołobrzeg.

- statut przedszkola
- regulamin Rady Pedagogicznej
- regulamin Rady Rodziców
- kryteria oceny pracy nauczyciela, przyznawania dodatku motywacyjnego, nagród dyrektora, regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych itp.;

- roczny plan pracy przedszkola;
- program wychowawczy;
- programy autorskie dopuszczone
do użytku;

- plan nadzoru pedagogicznego dyrektora;

- plan Wewnątrzprzedszkolnego
Doskonalenia Nauczycieli;

- regulamin pracy i wynagradzania

- koncepcja pracy przedszkola

Rejestr przeanalizowanych przepisów i regulaminów wewnętrznych regulujące organizację i funkcjonowanie przedszkola.

IX-X 2013, na bieżąco

Opiekun stażu


5.
Zapoznanie ze sposobem prowadzenia dokumentacji obowiązującej
w przedszkolu.
Ustalenie z opiekunem stażu sposobu prowadzenia dokumentacji przedszkolnej

» rejestrowanie pracy w dzienniku zajęć
( według wewnętrznych kryteriów),

» planowanie pracy opiekuńczo –
wychowawczo – dydaktycznej ( według
wewnętrznych kryteriów),

» poznanie zasad oraz konstruowanie planów miesięcznych( opracowanie planów miesięcznych z uwzględnieniem treści
i efektów pracy dydaktyczno – wychowawczej ustalonej w Podstawie Programowej Wychowania Przedszkolnego)

» dokumentowanie obserwacji dotyczących rozwoju dzieci;

» zapoznanie ze sposobem dokumentowania pracy pedagogicznej
i posiedzeń Rady Pedagogicznej;

» zapoznanie z protokołami z posiedzeń Rady Pedagogicznej, zebrań z rodzicami;

» udział w radach pedagogicznych
( Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenie Nauczycieli).

- wpisy w dzienniku zajęć
- karty obserwacji,
- plany miesięczne (kserokopie planów miesięcznych),
- arkusze diagnostyczne,
- materiały szkoleniowe,
- inne dokumenty pracy pedagogicznej,
- notatki własne,
- spostrzeżenia.

Cały okres trwania stażu
rok szkolny 2013/2014

Opiekun stażu

6.
Zapoznanie z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy na terenie przedszkola.

Zapoznanie się z :

» Rozporządzenie MEN z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach,

» Rozporządzenie MENiS z 8 listopada 2001r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki,

» poznanie regulaminu BHP i przepisów przeciwpożarowych,

» zapoznanie z procedurą:

- z kontroli zarządczej,

- dotyczącą zdrowych bezpiecznych warunków przebywania dzieci w przedszkolu,

- przeprowadzenia i odbierania dziecka z przedszkola,

- postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku dziecka w przedszkolu,

- postępowania przy udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadku,

» zapoznanie z regulaminem wycieczek obowiązujących w przedszkolu.

- potwierdzenie odbycia instruktażu,
- potwierdzenie odbycia szkolenia,
- notatki własne.

IX 2013

Opiekun stażu

Dyrektor Przedszkola

7.
Poznanie tygodniowego rozkładu zajęć oraz zasad współpracy Dyrektora
z pracownikami.
Obserwacja,
udział w spotkaniach Rady Pedagogicznej.
- zapisy w dzienniku zajęć
- plany miesięczne
- notatki z Rad Pedagogicznych.

IX 2013
Opiekun stażu

8.
Poznanie Podstawy Programowej Wychowania Przedszkolnego.
Zapoznanie się z programem wychowania przedszkolnego realizowanym w placówce.
- zapis w dokumentacji przebiegu stażu.
IX 2013
Opiekun stażu

9.

Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego.
Gromadzenie dokumentów dotyczących realizacji planu rozwoju zawodowego.
Teczka stażysty:

- zaświadczenia,
- sprawozdania,
- scenariusze zajęć,
- konspekty,
- notatki,
- dyplomy,
- zdjęcia.

w ciągu trwania całego stażu
rok szkolny 2013/2014
Opiekun stażu

10.
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwojowego nauczyciela stażysty
i przedłożenie go Dyrektorowi Przedszkola.
Sporządzenie sprawozdania z przebiegu stażu opisującego stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju.
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego z całego stażu.

Luty 2014
Maj 2014

Opiekun stażu

11.
Złożenie wniosku
o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją.
Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.
- pisemny wniosek,
- dokumentacja stażu.
Czerwiec 2014
Opiekun stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż (§ 6 ust. 2 pkt. 2)

L. p Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji Osoby współpracujące

1.
Nabywanie umiejętności prowadzenia zajęć
z dziećmi.

» zapoznanie z Podstawą programową wychowania przedszkolnego
dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego
( załącznika do Rozporządzenia MEN z 23 grudnia 2008r.);
» zapoznanie z ofertą programową, wybór programu,
» obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli,

» prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, konsultacje z opiekunem stażu, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość,
» prowadzenie zajęć w obecności Dyrektora Przedszkola, konsultacje z opiekunem stażu, wnioski i uwagi do realizacji na przyszłość.

- wnioski z obserwacji zajęć,
- arkusze obserwacyjne,
- notatki własne,

- scenariusze zajęć,
- notatki i wnioski z rozmów

- scenariusze zajęć,
- notatki i wnioski z rozmów.
IX do V

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

zgodnie z harmonogramem
Opiekun stażu
Nauczycielki z poszczególnych grup

Dyrektor Przedszkola

2.
Tworzenie własnego warsztatu pracy. Poszerzenie wiedzy
w zakresie nowych metod pracy.
Studiowanie czasopism, artykułów
i literatury fachowej o tematyce pedagogiczno – psychologicznej, informacji w internacie, mediach – przydatnych w pracy zawodowej.
- kserokopie artykułów, spis literatury metodyczno – pedagogicznej, rejestr stron internetowych.
w ciągu trwania całego stażu
rok szkolny 2013/2014

3.

Uczestniczenie w pracach przedszkola związanych
z realizacją jego zadań.

Przygotowywanie dzieci do
występów oraz uroczystość przedszkolnych. Uczenie dzieci wierszy, piosenek, zabaw.
Wykonywanie dodatkowych przydzielonych czynności
w przedszkolu.
Dekorowanie szatni i sali odpowiednio do pór roku i świąt.
Realizacja zadań wynikająca z Rocznego programu wychowawczego
Pomoc nauczycielom w organizowaniu uroczystości przedszkolnych.
- potwierdzenie przez opiekuna stażu.

- potwierdzenie przez opiekuna stażu.

V – VI 2014

w ciągu trwania całego stażu
rok szkolny 2013/2014
Opiekun stażu

Opiekun stażu

4.
Wzbogacenie własnego warsztatu pedagogicznego.
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego do potrzeb własnych i placówki.
- zaświadczenia ukończenia szkoleń, warsztatów, kursów, materiały metodyczne udział
w posiedzeniach szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
w ciągu trwania całego stażu
rok szkolny 2013/2014
Opiekun stażu
Dyrektor Przedszkola

5.
Wykorzystywanie w pracy pedagogicznej technologii komputerowej
i informatycznej.
Korzystanie z publikacji dotyczących edukacji.
Przygotowanie dokumentacji stażu
z wykorzystaniem technik komputerowych.

Redagowanie scenariuszy zajęć, drukowanie zaproszeń, dyplomów i pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego.
- teczka stażysty,
- płyta z zapisem elektronicznym

- teczka stażysty

- potwierdzenie zamieszczonego planu rozwoju zawodowego
w Internecie.
w ciągu trwania całego stażu
rok szkolny 2013/2014

Październik 2013

Znajomość środowiska dzieci, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem (§ 6 ust. 2 pkt. 3)
L. p Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji Osoby współpracujące

1.
Poznanie sposobów gromadzenia informacji
o środowisku dziecku.
» zapoznanie z formami współpracy z rodzicami
(zebrania, rozmowy indywidualne, informowanie rodziców na bieżąco
o postępach i zachowaniu dziecka, zaangażowanie rodziców w przygotowaniu uroczystości w grupie).
- plany i protokoły z zebrań,
- scenariusze z uroczystości,
- karty wycieczek.

na bieżąco
Opiekun stażu

2.
Obserwacja i analiza możliwości rozwojowych dzieci i przekazywanie informacji o postępach rodzicom.

Podjęcie działań, które pozwolą na poznanie dzieci i środowiska – obserwacja i diagnoza osiągnięć:
- spotkania indywidualne z rodzicami,
- analiza karty informacyjnej dziecka,

- praca indywidualna z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
( z trudnościami oraz z dzieckiem zdolnym).
- indywidualne teczki dzieci zawierające dokumentację diagnostyczną,
- arkusze obserwacji,
- zapisy własne w karcie obserwacji dziecka.
- notatki własne

w ciągu trwania całego stażu
rok szkolny 2013/2014

3.
Poznanie instytucji mogących pomóc
w sprawach wychowawczych.

- własne poszukiwania, informacje od innych nauczycieli
- zdobycie nowych doświadczeń
- współpraca z innymi instytucjami np. ( Poradnia Psychologiczno – pedagogiczna, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej itd.) oraz
z nauczycielami.
- spis niezbędnych telefonów kontaktowych instytucji
wspomagających proces wychowawczy.

w ciągu trwania całego stażu
rok szkolny 2013/2014

Opiekun stażu

Umiejętności omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt. 3)
L. p Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji Osoby współpracujące

1.
Nabywanie umiejętności omawiania obserwowanych zajęć.

- obserwacja zajęć,
- rozmowa pohospitacyjna,


- prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora,
- rozmowa pohospitacyjna.
- scenariusze zajęć obserwowanych,
- protokoły pohospitacyjne zawierające wnioski
- samooceny,
- wnioski,
- refleksje opiekuna stażu. w ciągu trwania całego stażu rok szkolny 2013/2014

Opiekun stażu

2.
Określenie drogi rozwoju.
» zbieranie informacji zwrotnej o skuteczności oddziaływania wychowawczo – dydaktycznego:

- analizowanie własnych działań poprzez zastosowanie różnych technik ewaluacyjnych
w pracy z dziećmi,
- po poprowadzonych zajęciach ankieta dotycząca oceny sposobu prowadzenia zajęć i postawy prowadzącego, technika niedokończonych zdań, refleksje i wypowiedzi koleżanek, opiekuna stażu, dyrektora,

» dokonanie samooceny własnych działań:
- kwartalne lub miesięczne określenie mocnych
i słabych stron w swojej pracy,
-uzyskanie informacji zwrotnych ze strony środowiska przedszkolnego: dyrektor, Rada Pedagogiczna, rozmowy z nauczycielami, wypowiedzi dzieci, spostrzeżenia opiekuna,
- uzyskiwanie informacji zwrotnych od rodziców: ankieta, refleksje o przeprowadzonych zajęciach, rozmowy indywidualne,
- analizowanie własnych działań, autorefleksja.

- teczka stażysty
- arkusz diagnozy poziomu kompetencji zawodowych,
- sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego. w ciągu trwania całego stażu
rok szkolny 2013/2014

Opiekun stażu

Zadania wynikające z własnych zainteresowań i potrzeb placówki
L.p Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Sposób dokumentacji Termin realizacji Osoby współpracujące

1.
Zadania związane
z Rocznym Programem Wychowawczym
Organizowanie
i współorganizowanie imprez przedszkolnych takich jak: Andrzejki, Mikołajki, Dzień Babci
i Dzidka, Bal karnawałowy, Dzień Matki i Taty, festyn rodziny itd.
Dekoracja przedszkola. Podjęcie się wykonywania zadań dodatkowych
- notatki, scenariusze, zdjęcia, regulaminy wybranych imprez.
w ciągu trwania całego stażu
rok szkolny 2013/2014

Opiekun stażu

........................................
podpis nauczyciela stażysty
........................................ ........................................
miejscowość i data pieczątka i podpis podpis opiekuna stażu dyrektora placówki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.