X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21975
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko: mgr Angelika Langier-Piechocka
Stopień awansu zawodowego: nauczyciel kontraktowy
Miejsce pracy: ........................
Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31 maja 2016r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

L.p. Zadania nauczyciela Data realizacji Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli:
- złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu,
- opracowanie Planu Rozwoju Zawodowego,
- dokumentowanie realizacji planu rozwoju,
- uaktualnianie wiedzy na temat awansu. IX 2013 Prawidłowo sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu.
Zaakceptowany przez Dyrektora szkoły Plan Rozwoju Zawodowego.
Sprawozdania.
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
- zawarcie kontraktu,
- ustalenie terminów zajęć obserwowanych przez opiekuna
- ustalenie terminów zajęć prowadzonych przez opiekuna lub innych nauczycieli. IX 2013 Kontrakt.
Harmonogram zajęć.
3. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli:
- gromadzenie scenariuszy,
- formułowanie wniosków. Okres stażu Scenariusze zajęć.
Wnioski z obserwacji.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu:
- opracowanie konspektów i ich analiza,
- określenie mocnych i słabych stron przeprowadzonych zajęć. 2 razy w roku szkolnym Scenariusze zajęć.
Ewaluacja.
5. Doskonalenie warsztatu pracy pedagogicznej:
- stosowanie w pracy metod aktywizujących,
- przygotowywanie pomocy. Okres stażu Scenariusze zajęć.
6. Poznawanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły:
- analiza dokumentów: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Program Profilaktyki, Wewnątrzszkolny System Oceniania,
- prowadzenie dokumentacji: dzienniki zajęć pozalekcyjnych, opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych, wstępna
i końcoworoczna ocena efektywności IPE-T, arkusz wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania.
IX 2013

Okres stażu
Notatki.

Dokumenty.

7. Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacja jej podstawowych funkcji i wynikających z nich zadań:
- udział w Wewnątrzszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli,
- udział w Posiedzeniach Szkoleniowych Rady Pedagogicznej,
- udział w Posiedzeniach Rady Pedagogicznej, Okres stażu Potwierdzenia uczestnictwa.

8. Poszerzanie Biblioteczki Nauczyciela:
- gromadzenie wydawnictw książkowych, czasopism specjalistycznych,
- tworzenie i gromadzenie pomocy dydaktycznych. Okres stażu Wykaz zgromadzonych pomocy.
9. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego:
- warsztaty metodyczne,
- konferencje,
- lekcje otwarte,
- szkolenia. Okres stażu Zaświadczenia.

10. Dbanie o estetykę gabloty Rady Samorządu Uczniowskiego oraz klas integracyjnych:
- systematyczna aktualizacja dekoracji. Okres stażu Zdjęcia.
11. Opracowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego:
- opis realizacji zadań ujętych w planie,
- autoanaliza,
- autorefleksja. V 2016 Sprawozdanie z realizacja Planu Rozwoju Zawodowego.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

L.p. Zadania Data realizacji Dokumentacja
1. Wstępna ocena możliwości i potrzeb rozwojowych uczniów z niepełnosprawnościami. IX-X 2013 Notatki.
2. Obserwacja i analiza możliwości uczniów z niepełnosprawnościami. Okres stażu Zeszyt obserwacji.
Notatka w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacje uczniów. Okres stażu
Notatki.
Dokumentacja.
4. Systematyczne dostosowywanie metod i form pracy do możliwości psychofizycznych uczniów z niepełnosprawnościami. Okres stażu
5. Integrowanie zespołu klasowego:
- współorganizowanie uroczystości klasowych,
- wycieczek,
- wyjść pozaszkolnych. Okres stażu Potwierdzenie współpracy.
6. Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych:
- współpraca z wychowawcami klas,
- przekazywanie informacji o uczniach z niepełnosprawnościami,
- aktywny udział uczniów we wszystkich imprezach i uroczystościach szkolnych,
- udział uczniów z niepełnosprawnościami w akcji „Nakrętka”. Okres stażu Dokumentacja.
Zdjęcia.
7. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków uczniom:
- pełnienie dyżurów śródlekcyjnych,
- nadzór nad czystością sal lekcyjnych i korytarzy,
- nadzór nad bezpieczeństwem uczniów poza teren szkoły. Okres stażu Grafik dyżurów.

8. Współpraca z Rodzicami:
- rozmowy indywidualne,
- konsultacje,
- przekazywanie wskazówek do pracy z uczniem w domu,
- włączanie się Rodziców w życie szkoły i klasy. Okres stażu Notatki z rozmów.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

L.p. Zadania Data realizacji Dokumentacja
1. Organizacja warsztatu pracy z wykorzystaniem technologii komputerowej i informacyjnej. Okres stażu Wydruki.
2. Korzystanie z zasobów Internetu, w szczególności portali edukacyjnych i Internetowego Systemu Wyszukiwania Aktów Prawnych. Okres stażu Adresy wywoławcze wybranych artykułów.
3. Korzystanie z internetowych form doskonalenia zawodowego. Okres stażu Zaświadczenia.
4. Opracowywanie scenariuszy zajęć, dokumentów, kart pracy z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń. Okres stażu Opracowane materiały.
5. Wykorzystywanie na zajęciach interaktywnych programów edukacyjnych i terapeutycznych. Okres stażu Zdjęcia.
Wykaz zgromadzonych programów.
6. Komputerowe opracowanie dyplomów dla uczniów. IV-V w każdym roku stażu Dyplomy.
7. Publikowanie własnych prac:
- opublikowanie planu rozwoju zawodowego na wybranym portalu dla nauczycieli,
- opublikowanie wybranych scenariuszy i referatów w Internecie. Okres stażu Publikacje w Internecie.
Zaświadczenia.
8. Promocja szkoły na stronach internetowych:
- wzbogacanie stron internetowych własnymi materiałami dydaktycznymi,
- publikacja informacji i zdjęć na stronie www szkoły. Okres stażu Wydruki.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

L.p. Zadania Data realizacji Dokumentacja
1. Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu: psychologii, pedagogiki i dydaktyki na rożnych formach doskonalenia zawodowego oraz poprzez samodzielne studiowanie literatury. Okres stażu. Notatki.
2. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych:
- organizacja konkursów przedmiotowych dla uczniów klas integracyjnych. Okres stażu Potwierdzenie przez Dyrektora.
3. Ocena bezpieczeństwa dzieci na terenie szkoły, w tym także realizacja założeń Programu Profilaktyki. Okres stażu.
4. Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjno-wychowawczych. Okres stażu. Notatki.
5. Bieżące rozpoznawanie problemów edukacyjnych i dydaktycznych uczniów. Okres stażu Opis rozwiązywanych problemów.
6. Rozmowy z Rodzicami na temat postępów i ewentualnych porażek ich dzieci. Okres stażu Notatki z rozmów.
7. Wstępna ocena własnych umiejętności.. IX 2013 Notatki.
8. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna, pedagogiem szkolnym, psychologiem, wychowawca klasy integracyjnej i nauczycielami wspomagającymi. Okres stażu Notatki.

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawie nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

L.p. Zadania Data realizacji Dokumentacja
1. Poznanie procedur awansu zawodowego. IX 2013 Notatki
2. Zapoznanie się z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego. Okres stażu Notatki
3. Poznanie zasad funkcjonowania i zadań Szkoły Podstawowej ......... Na bieżąc0 Notatki
4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
- udział w zebraniach Rady Pedagogicznej,
- udział w pracach różnorodnych komisji: konkursy, sprawdzian itp. Okres stażu Protokoły z posiedzeń.
Dokumentacja.
5. Znajomość przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Okres stażu Notatki

Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2013r., poz 393);
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 ze zm.).

Plan rozwoju zawodowego jest otwarty i może ulegać zmianom i modyfikacjom.

Nauczyciel kontraktowy
........................................

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.