X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21967
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN Z DNIA 1 GRUDNIA 2004 R.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

1.Poznanie procedury awansu zawodowego
- Zapoznanie z rozporządzeniem MENiS z 1.XII.2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
- Tworzenie na użytek własny biblioteczki tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego
- Korzystanie ze wskazówek zamieszczonych na portalach internetowych poświęconych awansowi zawodowemu
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju, sprawozdania i przygotowanie prezentacji dorobku
- Uaktualnianie wiedzy na temat awansu.
2. Współpraca z opiekunem stażu
- Ustalenie zasad współpracy
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- Omawianie prowadzonych i obserwowanych zajęć
- Opracowanie projektu sprawozdania z realizacji
planu rozwoju zawodowego
3.Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć
- Doskonalenie umiejętności tworzenia konspektów zajęć
- Udział w lekcjach otwartych
- Opieka nad salą świetlicową
4.Właściwa organizacja pracy
- Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
5.Samodzielne poszerzenie wiedzy i umiejętności lub udział
w wewnątrz- szkolnym i zewnątrz -szkolnym doskonaleniu = Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego tj.: kursy doskonalące, kursy metodyczne, warsztaty, seminaria
- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych (studiowanie literatury fachowej, korzystanie z publikacji i portali internetowych)
6.Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej
- Śledzenie nowości wydawniczych pedagogicznych.
Przeglądanie stron www.
7. Opracowanie rozkładów materiału do pracy całorocznej. - Współtworzenie rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej świetlicy szkolnej
Prowadzenie dokumentacji nauczyciela świetlicy.
- Tworzenie miesięcznych planów pracy

8.Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją jej podstawowych funkcji i wynikających z ich zadań
- Udział w Radach Pedagogicznych.
- Udział w pracach zespołu Interdyscyplinarnego

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1.Poznanie struktury i problemów środowiska lokalnego
-Poznawanie sytuacji rodzinnej uczniów poprzez: rozmowy z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z wychowawcami i rodzicami.
Pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
2. Działania na rzecz promocji szkoły
- Organizowanie konkursów o zasięgu szkolnym oraz poza szkolnym
- Przygotowywanie gazetek ściennych szkolnych i świetlicowych Zdjęcia
- Tworzenie kroniki świetlicowej
- Udział w „Drzwiach otwartych” dla rodziców przyszłych pierwszoklasistów
- Przygotowywanie kiermaszu kartek i ozdób świątecznych
3.Uwrażliwienie uczniów na problemy społeczne i cywilizacyjne - Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych uczniów poprzez organizację pomocy koleżeńskiej.
- Zorganizowanie świetlicowego konkursu plastycznego „Świat bez przemocy”.
- Działalność charytatywna:
-wizyty w hospicjum „Sue Rider”
- zbiórka zabawek dla podopiecznych Domu Małego Dziecka „Filipek” w Bydgoszczy oraz podopiecznych Zespołu Kuratorów przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszcz
4.Organizowanie zajęć dla dzieci
- Prowadzenie zajęć integracyjnych z wykorzystaniem chusty animacyjnej; prowadzenie zajęć usprawniających motorykę małą; zajęć wykorzystujących metodę Paula Dennisona.
- Organizacja konkursów tematycznych związanych z porami roku.
- Współpraca z MDK nr 5 – wystawy plastyczne
- Współpraca z Przedszkolami w Fordonie – wspólne kolędowanie, pokaz wystawy kartek świątecznych.
- Pomoc w organizacji zawodów rowerowych „Czar dwóch kółek”

§ 7 ust. 2 pkt 3

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Wykorzystanie technologii komputerowej
w pracy pedagogicznej
- Tworzenie pomocy dydaktycznych, materiałów oraz wszelkich dokumentów przy użyciu edytora tekstów
- Wykorzystywanie scenariuszy i materiałów dostępnych w Internecie
- Korzystanie z dostępnych w edukacyjnych portalach internetowych publikacji z zakresu psychologii, pedagogiki, zagadnień opiekuńczo - wychowawczych
2.Wykorzystywanie Internetu i komputera do czynności związanych z odbywaniem stażu Poznanie poprzez Internet przepisów oraz aktów prawnych
- Gromadzenie danych odnośnie prawa oświatowego
- Korzystanie z publikacji innych nauczycieli
- Uzyskiwanie wiedzy o szkoleniach i kursach ze stron WWW
- Pisanie dyplomów i pochwał dla uczniów
3.Publikacje w Internecie
- Umieszczenie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej- planu rozwoju zawodowego

§ 7 ust.2 pkt 4

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez n-la zadań.

1.Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów sprawiających trudności dydaktyczne i wychowawcze
- Rozmowy z uczniami, udzielanie porad indywidualnych
- Współpraca z pedagogiem szkolnym
- Koordynacja działań w programie „Akademia Przyszłości” dla uczniów mających m.in. problemy edukacyjne.
2. Zdobywanie wiedzy w zakresie psychologii, pedagogiki i stosowanie jej w pracy z uczniami
- Aktywny udział w radach szkoleniowych Wg potrzeb
- Współpraca z rodzicami
- Prowadzenie zajęć profilaktycznych w klasach I-III
- Pomoc dzieciom nieśmiałym, mającym trudności z aklimatyzacją w środowisku szkolnym(zabawy integracyjne z rówieśnikami)

§ 7 ust.2 pkt 5

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

1.Zapoznanie się z procedurą awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego (ustawa, rozporządzenia)
2.Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
- Udzielanie pomocy, wskazówek, służenie własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami elektronicznymi innym nauczycielom odbywającym staż
- Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu: w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do rozmowy z komisją przeprowadzająca egzamin.

Opracowała:
mgr Paulina Perz

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.