X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21719
Dział: Gimnazjum

Planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Ewa Borkowska Zasoby własne:
Miejsce pracy: Gimnazjum nr 3 w Głogowie - Administracja Publiczna – wydział Prawa, Administracji i Ekonomii UW
Specjalność: nauczyciel wspomagający we Wrocławiu - 2004
Czas trwania stażu: 2 lata 9 m-cy - kurs pedagogiczny - 2005
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010r. - Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo – PWSZ w Lesznie - 2006
Data zakończenia stażu: 31.05.2013r. - Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza – CDN przy ŁWSH w Żarach - 2008
Opiekun stażu: mgr Joanna - Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna – LAN Zielona Góra - 2009
Dyrektor szkoły: mgr - Surdopedagogika – WSH w Lesznie - 2010

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (z późniejszymi zmianami), nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego w okresie odbywania stażu powinien w szczególności:

1. ) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych
wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego;

2. ) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

3. ) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela - przepisy
dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły

- z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

§7.2.1
UMIEJĘTNOŚĆ ORGANIZACJI I DOSKONALENIA WARSZTATU PRACY, DOKONYWANIA EWALUACJI WŁASNYCH DZIAŁAŃ, A TAKŻE OCENIANIA ICH SKUTECZNOŚCI I DOKONYWANIA ZMIAN W TYCH DZIAŁANIACH

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego
- Analiza przepisów prawa oświatowego, regulujących system awansu zawodowego
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu
- Napisanie planu rozwoju zawodowego
- Uaktualnianie wiedzy na temat awansu zawodowego (portale internetowe, czasopisma fachowe)
Zbiór dokumentacji

Wniosek
Plan rozwoju
Zbiór dokumentacji
Cały okres stażu

Wrzesień 2010
Wrzesień 2010
Cały okres stażu

Współpraca z opiekunem stażu
- Ustalenie zasad i harmonogramu współpracy
- Korzystanie z pomocy opiekuna stażu w prawidłowym napisaniu planu rozwoju zawodowego i sprawozdania
z realizacji planu
Kontrakt
Plan rozwoju zawodowego / sprawozdanie z realizacji planu
Wrzesień 2010
Wrzesień 2010/
Maj 2013

Opracowanie materiałów pomocnych w pracy pedagogicznej

- Opracowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów
o specjalnych potrzebach edukacyjnych z geografii dla klas I-III, biologii dla klas I-III oraz języka polskiego dla kl. I gimnazjum
- Opracowanie indywidualnego programu zajęć edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci z wadą słuchu
Dostosowane wymagania edukacyjne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
Indywidualny program zajęć
Wrzesień 2010

Wrzesień 2010

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, a także przez innych nauczycieli
- Hospitacje doradczo - instruktażowe
Arkusze obserwacji zajęć, przykładowe scenariusze
Cały okres stażu

Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- Omówienie prowadzonych zajęć
Arkusze obserwacji zajęć, przykładowe scenariusze

Cały okres stażu

Doskonalenie warsztatu i metod pracy dydaktycznej
- Udział w zaplanowanych formach doskonalenia adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- Śledzenie nowości wydawniczych
- Przeglądanie stron www
- Ukończenie studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogiki
- Praca w zespole nauczycieli wspomagających
- Udział w projekcie e-szkoła – tutoring
Zaświadczenia

Potwierdzenie opiekuna stażu / własne notatki

Dyplom

Zaświadczenie
Zaświadczenie
Wg. potrzeb

Na bieżąco

10. 2010 / 06.2011

Cały okres stażu
2010/2011

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
- Gromadzenie dokumentów, świadectw, zaświadczeń,
scenariuszy itp.
Świadectwa, zaświadczenia
Sprawozdanie
z każdego przebytego roku stażu

Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- Przedyskutowanie projektu sprawozdania z opiekunem stażu
- Opis realizacji planu rozwoju zawodowego
Sporządzone sprawozdanie z przebiegu stażu

05. 2013

Ewaluacja własnych działań
- Autorefleksja, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
Wnioski z obserwacji z uwzględnieniem mocnych i słabych stron własnej działalności
Cały okres stażu

§7.2.2
UMIEJĘTNOŚĆ UWZGLĘDNIENIA W PRACY SZKOŁY POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW, PROBLEMATYKI ŚRODOWISKA LOKALNEGO ORAZ WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH I CYWILIZACYJNYCH.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI

Praca uczniem, obserwacja i analiza możliwości dzieci,poznanie sytuacji uczniów
- Zbieranie informacji na temat uczniów
Dokumentacja własna
Okres stażu

Pomoc uczniom o specyficznych potrzebach edukacyjnych mającym trudności
w opanowaniu materiału z geografii i biologii
- Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w ramach dodatkowych godzin
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Okres stażu

Nawiązanie współpracy z rodzicami
- Zebrania z rodzicami – konsultacje
- Rozmowy indywidualne
Harmonogram zebrań z rodzicami
Okres stażu

Praca w szkolnym zespole nauczycieli wspomagających
- Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi w czasie przerw
Zaświadczenie
Okres stażu

Praca w szkolnym zespole ds. bezpieczeństwa i ds. wagarów
- Zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć profilaktycznych w kl. I-III
Scenariusze lekcji
Okres stażu

Praca w szkolnym zespole e-szkoła
- Tutoring szkolny
Dziennik zajęć
Okres stażu

Współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym
- Analizowanie przyczyn trudności wychowawczych i dydaktycznych
- Analizowanie sytuacji rodzinnej uczniów
- Ustalenie postępowania z uczniami posiadającymi opinie i orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Opieka nad uczniami z problemami wychowawczo – dydaktycznymi
Okres stażu

Współpraca z nauczycielami w celu rozpoznania i rozwiązania trudności wychowawczych i edukacyjnych uczniów.
- Rozmowy z uczniami, indywidualne spotkania z rodzicami oraz psychologiem szkolnym.
Potwierdzenia
Okres stażu

§7.2.3
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI

Wykorzystanie technik komputerowych w pracy dydaktycznej

- Opracowanie programów, sprawdzianów, testów, ćwiczeń i innych materiałów (notatki lekcyjne) dla uczniów przy zastosowaniu komputera
- Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, Internetu
Scenariusze, karty pracy, programy

Okres stażu

Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
- Uzyskanie wiedzy na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale poświęcone awansowi)
- Konsultowanie się z innymi nauczycielami odbywającymi awans poprzez fora internetowe, e-maile
Teczka ze zgromadzonymi dokumentami nauczyciela
Adresy stron
Wg. potrzeb

Wg. potrzeb

Internetowe konsultacje

- Udostępnienie adresu e-maila w celu ułatwienia kontaktu z rodzicami uczniów
E-mail

Okres stażu

Opublikowanie w Internecie planu rozwoju zawodowego
- Opracowanie oraz zamieszczenie w Internecie planu
Publikacja w Internecie
11. 2010

§7.2.4
UMIEJĘTNOŚĆ ZASTOSOWANIA WIEDZY Z ZAKRESU PSYCHOLOGII, PEDAGOGIKI I DYDAKTYKI ORAZ OGÓLNYCH ZAGADNIEŃ Z ZAKRESU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH,
W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ZWIĄZANYCH Z ZAKRESEM REALIZOWANYCH PRZEZ NAUCZYCIELA ZADAŃ

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI

Dostosowanie zadań do możliwości intelektualnych ucznia

- Przygotowanie testów, sprawdzianów oraz ich analiza

- Wspieranie uczniów mających trudności dydaktyczne
Opracowane testy i sprawdziany
Dzienniki zajęć pozalekcyjnych
Okres stażu


Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych
- Współpraca z wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym w celu rozwiązywania problemów wychowawczych
Potwierdzenia od wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego
Wg. potrzeb

Uzupełnianie i aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy
- Samokształcenie poprzez studiowanie literatury pedagogicznej
- Korzystanie z zasobów Internetu w celu poszerzenia wiedzy
Zaświadczenia

Spis literatury

Spis stron www
Okres stażu

Okres stażu

Okres stażu

§7.2.5
UMIEJĘTNOŚĆ POSŁUGIWANIA SIĘ PRZEPISAMI DOTYCZĄCYMI SYSTEMU OŚWIATY, POMOCY SPOŁECZNEJ LUB POSTĘPOWANIA W SPRAWACH NIELETNICH, W ZAKRESIE FUNKCJONOWANIA SZKOŁY, W KTÓREJ NAUCZYCIEL ODBYWAŁ STAŻ.

ZADANIA
FORMY REALIZACJI
SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
TERMIN REALIZACJI

Przeanalizowanie aktów prawnych i procedury nadania stopni awansu zawodowego nauczycieli
- Udział w warsztatach szkoleniowych, śledzenie dokumentów – w miarę możliwości
- Opracowanie dokumentacji z przebiegu procesu awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego
Zaświadczenia

Sprawozdania

Okres stażu

05. 2013

Poszerzanie i aktualizacja wiedzy z zakresu prawa oświatowego
- Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego
Notatki własne
Okres stażu

Zastosowanie przepisów prawa oświatowego do rozwiązywania bieżących problemów oceniania i dokumentowania zadań nauczyciela
- Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela wspomagającego

Dokumentacja własna
Okres stażu

Zatwierdzam do realizacji

........................................ ........................................
data i podpis nauczyciela data i podpis Dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.