X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21675
Dział: Gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z matematyki

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI

I. ZADANIA SYSTEMU OCENIANIA
1. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, wspieranie motywacji.
2. Wskazanie kierunku dalszej pracy przez zwrócenie uwagi na sukcesy i braki.
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.
4. Wdrażanie uczniów do samooceny i umiejętności planowania własnej nauki.
5. Dostarczenie nauczycielom możliwie precyzyjnej informacji o poziomie osiągania przyjętych celów kształcenia matematycznego, szczególnie w zakresie umiejętności.
6. Dostarczenie rodzicom bieżącej informacji o osiągnięciach ich dzieci.

II. NARZĘDZIA POMIARU I OBSERWACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIA.
Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi:
1. Prace klasowe.
2. Sprawdziany.
3. Kartkówki.
4. Odpowiedzi ustne.
5. Prace domowe.
6. Prace długoterminowe.
7. Inne formy aktywności, np.: udział w konkursach matematycznych, przygotowanie referatu, plakatu na zadany temat, wykonanie pomocy dydaktycznych itp.
8. Obserwacja ucznia:
- przygotowanie do lekcji;
- aktywność na lekcji;
- praca w grupie.

III. OBSZARY AKTYWNOŚCI.

Na lekcjach matematyki oceniane są następujące obszary aktywności ucznia:
1. Rozumienie pojęć matematycznych.
2. Znajomość i stosowane poznanych terminów i zasad.
3. Prowadzenie rozumowań.
4. Łączenie wiedzy teoretycznej z umiejętnościami praktycznymi podczas rozwiązywania problemów.
5. Rozwiązywanie przykładów, zadań z wykorzystaniem poznanych wzorów.
6. Posługiwanie się symboliką i językiem matematycznym adekwatnym do danego etapu kształcenia.
7. Analizowanie twierdzeń, wniosków i definicji matematycznych.
8. Wyszukiwanie i stosowanie informacji.
9. Prezentowanie wyników swojej pracy w różnych formach.
10. Aktywność na lekcjach, praca w grupach i własny wkład pracy ucznia.

IV. ZASADY POMIARU I OBSERWACJI OSIĄGNIĘĆ UCZNIA.

1. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów o wymaganiach edukacyjnych, sposobie sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz sposobie oceniania.
2. Prace klasowe, sprawdziany i odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
3. Przed przystąpieniem do prac pisemnych nauczyciel zapoznaje uczniów z kluczem oceniania, który nie może ulec zmianie po sprawdzeniu prac.
4. W ciągu semestru przewiduje się całogodzinne pisemne prace klasowe, po zakończeniu działu, które są zapowiadane, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i poprzedzone lekcją powtórzeniową. Podawany jest zakres sprawdzanych wiadomości i umiejętności.
5. W semestrze przewiduje się 4 krótkie sprawdziany pisemne (czas trwania 15 - 20 min.) obejmujące zakres materiału z trzech ostatnich lekcji, które są zapowiadane na lekcji poprzedzającej sprawdzian.
6. Kartkówki z ostatniej lekcji (czas trwania do 10 min.) nie są zapowiadane przez nauczyciela i sprawdzają przygotowanie uczniów do lekcji bieżącej.
7. Nauczyciel ma obowiązek sprawdzenia prac pisemnych w ciągu dwóch tygodni.
8. Uczeń ma prawo poprawić ocenę z pracy pisemnej w terminie dwóch tygodni od zapoznania się z wynikami.
9. Uczeń ma prawo wglądu do sprawdzonej pracy pisemnej i zapoznania się z błędami oraz ewentualnego wyjaśnienia przez nauczyciela, zrobionych przez ucznia błędów.
10. Wiadomości sprawdzane podczas odpowiedzi ustnych obejmują materiał z ostatniej lekcji oraz zagadnienia z nią związane. Podczas odpowiedzi ustnej uczeń powinien wykazać się nie tylko wiedzą merytoryczna, ale również sprawnym operowaniem językiem matematycznym oraz skutecznością komunikacji.
11. Aktywność na lekcji (częste zgłaszanie się na lekcji, udzielanie poprawnych odpowiedzi, rozwiązywanie zadań dodatkowych w czasie lekcji, aktywna praca w grupach) oraz krótkie wypowiedzi ustne nagradzane są „plusami”. Cztery znaki „+” równoważne są z oceną bardzo dobrą odnotowaną w dzienniku.
12. Podczas pracy w grupach oceniane jest poprawne wykonanie zadania, umiejętność posługiwania się pomocami dydaktycznymi, komunikowania się i współpracy w zespole.
13. Nauczyciel sprawdza ilościowe i „losowo” jakościowe wykonanie pracy domowej oraz przygotowanie ucznia do zajęć - posiadanie podręcznika, zeszytu przedmiotowego, przyborów kreślarskich. Brak pracy domowej, brak zeszytu, podręcznika, przyborów kreślarskich zaznaczone jest znakiem „-” w karcie obserwacji klasy. Trzy znaki „-” równoważne są z oceną niedostateczną odnotowaną w dzienniku.
14. Uczeń może uzyskać ocenę za prace dodatkowe, np.: za przygotowanie ciekawych materiałów dotyczących zajęć, referatów, itp.
15. Uczeń ma prawo do dwukrotnego, w ciągu semestru, zgłoszenia nieprzygotowania się do lekcji (niegotowość do odpowiedzi ustnej, brak pomocy potrzebnych do lekcji).
16. Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
17. Przy ocenianiu, nauczyciel uwzględnia możliwości intelektualne ucznia.

V. WYMAGANIA NA OCENĘ:

OCENA UCZEŃ:

CELUJĄCY spełnia kryteria oceny „bardzo dobry” oraz:
• posiada wiadomości i umiejętności wykraczające poza program nauczania;
• analizuje i rozwiązuje nietypowe zadania problemowe;
• umie rozwiązywać problemy w sposób nietypowy;
• formułuje wnioski i uogólnienia na podstawie dostrzeżonych zależności;
• wykonuje dodatkowe zadania wskazane przez nauczyciela lub podjęte samodzielnie przez ucznia;
• osiąga sukcesy w pozaszkolnych konkursach matematycznych;

BARDZO DOBRY spełnia kryteria oceny „dobry” oraz:
• opanował wiadomości i umiejętności programowe;
• zdobytą wiedzę potrafi zastosować w nowych sytuacjach;
• samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy;
• rozwiązuje samodzielnie zadania;
• stosuje zintegrowaną wiedzę matematyczną do rozwiązywania zadań teoretycznych i praktycznych;
• formułuje wnioski na podstawie dostrzeżonych zależności, analizuje i interpretuje dane uzyskane w wyniku wprowadzonego zadania;
• potrafi zaplanować i rozwiązać zadanie zmierzające do wyjaśnienia problemu;
• wykazuje inicjatywę i aktywność własną;
• wykonuje dodatkowe zadania wskazane przez nauczyciela;

DOBRY spełnia kryteria oceny „dostateczny” oraz:
• opanował w dużym zakresie wiadomości określone programem nauczania;
• poprawnie stosuje wiadomości do rozwiązywania typowych zadań;
• potrafi uzasadnić prawdziwość twierdzeń i własności przykładami;
• stosuje odpowiednie terminy i pojęcia matematyczne;
• potrafi formułować wnioski i opracowywać wyniki oraz przedstawić je w czytelnej formie;
• czyta ze zrozumieniem teksty matematyczne;

DOSTATECZNY spełnia kryteria oceny „dopuszczający” oraz:
• opanował w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności określone programem nauczania;
• potrafi zastosować wiadomości do rozwiązania zadań z pomocą nauczyciela;
• czyta ze zrozumieniem teksty matematyczne;
• zna podstawowe terminy i pojęcia;

DOPUSZCZAJĄCY
• zna podstawowe określenia, pojęcia, symbole matematyczne;
• potrafi z pomocą nauczyciela wykonać proste zadanie praktyczne;
• ma braki w wiadomościach i umiejętnościach określonych programem, ale braki te nie przekreślają możliwości dalszego kształcenia;


NIEDOSTATECZNY
• nie opanował wiadomości i umiejętności koniecznych do dalszego kształcenia;
• nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności, nawet z pomocą nauczyciela;
• nie zna podstawowych pojęć i symboli matematycznych;

V. KRYTERIA OCENY CZASTKOWEJ, PÓŁROCZNEJ I ROCZNEJ.

1. Punkty uzyskane z prac klasowych, sprawdzianów i kartkówek przeliczane są na stopnie według następującej skali:

100% - 92% bardzo dobry
91% - 74% dobry
73% - 50% dostateczny
49% - 33% dopuszczający
32% - 0% niedostateczny

2. Ocenę roczną (półroczną) wystawia się na podstawie uzyskanych ocen w ciągu całego roku (półrocza).
3. Przy wystawianiu stopnia na zakończenie roku szkolnego (półrocza) największą wagę mają stopnie uzyskane przez ucznia z całogodzinnych praktycznych prac klasowych oraz odpowiedzi ustnych.
4. Ocenę celującą może otrzymać uczeń, który spełnia kryteria oceny, co najmniej bardzo dobrej oraz osiągnął sukcesy w konkursach matematycznych na szczeblu pozaszkolnym.
5. O zagrożeniu oceną niedostateczną na koniec roku (półrocza) nauczyciel informuje ucznia, jego rodziców oraz wychowawcę klasy na miesiąc przed klasyfikacją.
6. Ocenę roczną (półroczną) wystawia nauczyciel najpóźniej tydzień przed terminem klasyfikacji rocznej (półrocznej).

VI. INFORMACJA ZWROTNA.

1. Nauczyciel - uczeń:
- informuje uczniów o wymaganiach i kryteriach oceniania;
- pomaga w samodzielnym planowaniu rozwoju;
- motywuje do dalszej pracy;

2. Nauczyciel - rodzice:
- informuje o wymaganiach i kryteriach oceniania;
- informuje o aktualnym stanie rozwoju i postępów w nauce;
- dostarcza informacji o uzdolnieniach ucznia;
- daje wskazówki do pracy z uczniem;

3. Nauczyciel - wychowawca klasy - dyrektor:
- nauczyciel informuje wychowawcę klasy o aktualnych osiągnięciach ucznia;
- nauczyciel lub wychowawca informuje dyrekcję o sytuacjach wymagających interwencji;

VII. EWALUACJA PRZEDMIOTOWEGO SYSTEMU OCENIANIA:

Przedmiotowy system oceniania podlega ewaluacji na koniec roku szkolnego oraz na zakończenie każdego cyklu edukacyjnego.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.