X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21633
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe? Konspekt godziny wychowawczej

1. Założenia ogólne

Data zajęć: ...............
Klasa, przedmiot:: godzina wychowawcza
Osoba prowadząca: ...............
Temat lekcji: Jak rozwiązywać sytuacje konfliktowe?

2. Cele operacyjne lekcji

główne: -uczeń rozumie pojęcie konfliktu i negocjacji
- uczeń umie podać przyczyny konfliktów
-uczeń poznaje metody rozwiązywania konfliktów
-uczeń zna główne zasady negocjowania jako metody rozwiązania konfliktu

poboczne: -uczeń zabiera głos w dyskusji
-uczeń dzieli się własnymi przeżyciami i doświadczeniami
-uczeń aktywnie pracuje w parach i w grupie

3. Metody i formy pracy

- "burza mózgów"
- notatka przestrzenna - mapa myśli
- praca indywidualna ucznia
- praca w parach
- praca w grupie
- elementy pogadanki oraz dyskusji

4. Materiały i pomoce dydaktyczne

- kolorowe kartki papieru do pracy w parach, mazaki
- kserokopie oraz plik komputerowy zawierający główne zasady skutecznego rozwiązywania konfliktu (na drodze negocjacji) oraz style rozwiązywania konfliktów
- magnesy, marker
- tablica multimedialna, komputer, projektor


PRZEBIEG LEKCJI

FAZA - OPIS (ZADANIA NAUCZYCIELA I UCZNIA)

CZYNNOŚCI PORZĄDKOWO -ORGANIZACYJNE

1. Przywitanie uczniów, sprawdzenie listy obecności.
2. Kontrola identyfikatorów.
3. Przyjecie usprawiedliwień nieobecności uczniów.Przedstawienie tematu zajęć.

ZASADNICZA CZĘŚĆ LEKCJI

4. Nauczyciel zapisuje na tablicy słowo 'konflikt'. Prosi uczniów, by powiedzieli jakie skojarzenia budzi w nich ten termin ('burza mózgów').

5. Nauczyciel dobiera uczniów w pary . Każda para otrzymuje kartkę i mazak. Nauczyciel prosi, by uczniowie wspólnie zdecydowali się na jedno słowo, które kojarzy im sie z pojęciem konfliktu i zapisali je drukowanymi literami na kartce. Przedstawiciel każdej pary przywiesza kartkę na tablicy (za pomocą magnesów) wokół słowa 'konflikt'. W ten sposób uczniowie tworzą wspólną notatkę przestrzenną (mapę myśli) dot. skojarzeń z pojęciem konfliktu.

6. Nauczyciel prosi uczniów, by spojrzeli na słowa przyczepione do tablicy i zastanowili się jaki mają one wydźwięk, jakie zabarwienie emocjonalne ze sobą niosą (zapewne uczniowie podadzą większość słów o znaczeniu negatywnym).

7. Nauczyciel naprowadza uczniów na wniosek: nie lubimy konfliktów, kojarzą nam się z sytuacjami nieprzyjemnymi i stresującymi, postrzegamy je jako zjawisko złe, którego należy unikać.

8. Nauczyciel dobiera uczniów w grupy (ok.5 osobowe) i prosi, by spróbowali sformułować definicję pojęcia 'konflikt'. Po ok. 3-4 minutach prosi przedstawiciela grupy o zaprezentowanie definicji.

9. Po wysłuchaniu propozycji uczniów nauczyciel przedstawia definicję podsumowującą wypowiedzi uczniów (wg słownika języka polskiego):
- konflikt
1. przedłużająca się niezgoda między stronami
2. działania zbrojne będące wynikiem takiej niezgody
3. różnica między wartościami, postawami itp., której nie sposób usunąć
- wyrazy bliskoznaczne
zatarg, spór, konfrontacja, kolizja, starcie, antagonizm, sprzeczność, niezgodność

10. Nauczyciel kieruje do klasy pytanie: Gdzie spotykamy się z sytuacjami konfliktowymi? Podajcie przykłady takich sytuacji.
Uczniowie swobodnie się wypowiadają, podają przykłady sytuacji konfliktowych.

11. Nauczyciel zadaje kolejne pytanie: Czy konfliktów da się uniknąć? (przy czym należy dopilnować, by uczniowie odróżnili pojęcia 'uniknąć konfliktu' i 'rozwiązać konflikt').

12. Nauczyciel naprowadza uczniów na wniosek: konflikty są nieuniknione, są nieodłączną częścią naszego życia i towarzyszą nam na co dzień w różnych sytuacjach i kontaktach międzyludzkich.

13. Nauczyciel pyta uczniów jak poradzić sobie z konfliktem, który z natury rzeczy jest nieunikniony. Podsumowując wypowiedzi uczniów, nauczyciel przedstawia trzy podstawowe style rozwiązywania konfliktów i prezentuje je na tablicy multimedialnej. Prosi uczniów, by podali dobre i złe strony każdego sposobu (dyskusja na forum klasy).

- Trzy style rozwiązywania konfliktów:
Styl twardy . Ty i Twoje potrzeby są najważniejsze. Inni ludzie i ich potrzeby Cię nie interesują.

Styl miękki. Robisz wszystko, żeby nie wejść w konflikt, dlatego bez wahania zgadzasz się na wszystkie warunki, które stawia druga strona.

Styl negocjacyjny . Dbasz o realizację swoich potrzeb, z drugiej strony, chcesz poznać potrzeby drugiej strony. Szukasz kompromisu, czyli rozwiązania, które pozwoli zrealizować interesy obu stron. Negocjacje mają sens pod warunkiem, że obie strony są tak samo zainteresowane osiągnięciem porozumienia.

14. Uczniowie wskazują najskuteczniejszy sposób rozwiązywania konfliktu (negocjacje). Nauczyciel dzieli uczniów na grupy (ok. 5 osobowe) i prosi, by zastanowili się nad zasadami skutecznych negocjacji. Uczniowie robią notatki i po 5 minutach ustnie prezentują je klasie.

PODSUMOWANIE

15. Nauczyciel podsumowuje wypowiedzi ustne, prezentując (na tablicy multimedialnej) najważniejsze zasady skutecznych negocjacji i czynniki sprzyjające efektywnemu rozwiązywaniu konfliktów (załącznik nr 1). Prosi jednego z uczniów o przeczytanie ich na głos.

16. Uczniowie otrzymują kserokopie z ww. zasadami.
Nauczyciel prosi ich, by wrócili w domu do tego zestawienia, przeanalizowali je i zastanowili sie, które z zaleceń udaje im sie realizować, a które sprawiają im jeszcze trudność w sytuacjach konfliktowych. Na następnych zajęciach wrócimy do tematu, podzielimy się przemyśleniami i spróbujemy zastosować poznane zasady w praktyce (odgrywanie scenek).

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.