X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 21535
Przesłano:

Lepie czytam i piszę - program wspierający lepszy start szkolny uczniów klasy 1

WSTĘP:

Nauka czytania i pisania jest jedną z podstawowych umiejętności gwarantujących dziecku sukces w szkole.Program niniejszy przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 kształcenia zintegrowanego mających trudności w czytaniu i pisaniu. Będzie realizowany w cyklu 1-ego roku, 1 raz w tygodniu. Jest zgodny z treściami programowymi zawartymi w podstawie programowej kształcenia ogólnego. W zajęciach będą brały udział dzieci z orzeczeniami z poradni PPP oraz uczniowie mający specjalne potrzeby edukacyjne.Dzieci te są zróżnicowane pod względem zakresów trudności oraz ich głębokości. Wydaje się,że sedno pomocy tkwi w dopasowywaniu odpowiedniej metody do określonego ucznia i w określonym przekroju czasowym.Zajęcia te mają pełnić funkcję wspierającą
pracę nauczyciela w klasie oraz w domu.Mają mieć charakter naprawczo-wyrównawczy.Ich rolą będzie:
-wyrównywanie braków przez naprawę umiejętności i funkcji zaburzonych lub niedostatecznie wyćwiczonych oraz
-zastępowanie przykrych doznań pozytywnymi.

CELE:

Cel nadrzędny:

Celem nadrzędnym programu jest stworzenie możliwoci wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego dzieciom z utrudnieniami rozwojowymi, rozwoju na miarę możliwości.

Nabywanie i rozwijanie umiejętności czytania i pisania w wieku wczesnoszkolnym.

Ogólne cele edukacyjne:

Tak wyznaczony cel wymaga sprecyzowanych celów etapowych:
• stymulowanie rozwoju ogólnego
• usprawnianie zaburzonych i opóźnionych funkcji percepcyjnych i motorycznych będących przyczyną trudności w uczeniu się i ich koordynacji;
• przezwyciężanie trudności w opanowaniu podstawowych umiejętności czytania i pisania;
• wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych;
• przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych wobec nauki czytania oraz przywrócenie prawidłowych postaw uczniów wobec dalszej nauki;
• wyrównywanie szans edukacyjnych dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
• zaspokojenie potrzeb rozwojowych dziecka poprzez uwzględnienie specyfiki jego trudności w nauce oraz dostrzeganie mocnych stron;
• wzmacnianie w uczniach wiary we własne możliwości;
• oddziaływania psychoterapeutyczne ogólnie uspokajające a równocześnie aktywizujące uczniów do nauki.
Cele szczegółowe:

Uczeń:
• wie,że każda litera występuje w czterech formach;
• zauważa związek pomiędzy literą, dźwiękiem, znakiem graficznym a głoską
• dostrzega różnice w kształcie i brzmieniu liter;
• dzieli wyrazy na sylaby;
• wyróżnia samogłoski i spółgłoski
• tworzy wyrazy rozpoczynające się od danej sylaby
• czyta ze zrozumieniem proste zdania;
• zwiększa tempo czytania, nadaje tytuły obrazkom;
• samodzielnie układa wypowiedź na określony temat;
• bierze udział w grach czytelniczych;
• bezstresowo wkracza w świat pisma;
• odpowiednio trzyma pióro;
• stara się prawidłowo przepisać tekst;
• kreśli szlaczki i litery zgodnie z kierunkiem pisma;
• usprawnia motorykę małą i dużą;
• manipuluje, przekształca, odkrywa, eksperymentuje;
• rozwija logiczne myślenie;
• rozwija koordynację wzrokowo-ruchowo-słuchową i percepcję wzrokową, słuchową oraz usprawnia koncentrację uwagi;
• wzbogaca wiedzę;
• utrwala poznane zasady ortograficzne;
• ma właściwy obraz siebie – zna swoje słabe i mocne strony;

TEMATYKA:

• Ćwiczenia dłoni i palców z wykorzystaniem piłki do masażu oraz przeplatanek z wzorami.
• Rzuty do celu stałego i ruchomego "Złap piłkę".
• Modelowanie z plasteliny.
• Rysowanie na papierze o różnej strukturze z wykorzystaniem węgla, kredek świecowych.
• Ćwiczenia równoważne z wykorzystaniem wesołej deski balansującej.
• Doskonalenie techniki czytania sylabicznego z użyciem suwaków.
• Próby czytania – użyciem książeczek "Idę do szkoły" cz.1,2,3,4.
• Utrwalenie kształtu liter małych i dużych "Literki małe i duże", "Wesołe abecadło"
• Utrwalenie kształtu liter metodą MDS.
• Układanie wyrazów z liter z użyciem"Ruchomego alfabetu" oraz "Glottodywaniku".
• Dobieranie podpisów do obrazków z użyciem "Łatwych ćwiczenia do czytania". Rozwiązywanie krzyżówek, rebusów.
• Sztafeta sylabowa z użyciem "Sylab w dominie".
• Czytanie wyrazów powstałych z sylab – "Sylaby w dominie".
• Opowiadanie przeczytanych tekstów.
• Porządkowanie zdań.
• Ćwiczenia koncentracji uwagi na podstawie książeczek "Skoncentruj się" cz.1 i 2 oraz "Domina klasycznego".
• Ćwiczenia logicznego myślenia "Rusz głową" cz.1 i 2.
• Ćwiczenia percepcji wzrokowej segregowanie figur wg różnych zasad.
• Tworzenie układów elementów z użyciem "Magnetycznej mozaiki w walizce", "Ośmiokątnej mozaiki" oraz "Mozaiki Max 1".
• Obrysowywanie konturów klocków – "Mini PUS zestaw kontrolny".
• Kalkowanie i kolorowanie obrazków.
• Odwzorowywanie kompozycji "Mozaika Max 1".
• Układanie puzzli, rozsypanek literowych, pisanie na komputerze - program„Dyslektyk".
• Ćwiczenia percepcji słuchowej: różnicowanie dźwięków mowy ludzkiej i natury z wykorzystaniem różnych głosów dzieci, przedmiotów i odgłosów nagranych – "Dyslektyk".
• Naśladowanie prostych rytuałów.
• Śpiewanie i powtarzanie prostych rymowanek i tworzenie melodii własnych.
• Budowanie wyrazów z sylab.
• Dzielenie wyrazów i całych zdań na sylaby.
• Uczenie się na pamięć prostych wierszyków i rymowanek "Wierszyki do rysowania".
• Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej i manualnej:chodzenie między przeszkodami.
• Rysowanie po śladzie.
• Kreślenie w powietrzu, na tablicy, w piasku lub kaszy.
• Wydzieranie pojedynczych kształtów.
• Kolorowanie dużych powierzchni.
• Ćwiczenia w schemacie własnego ciała i na kartce – "Ćwiczenia orientacji", "Symetric".
• Utrwalenie zasad gramatyki i pisowni polskiej: ćwiczenia ortograficzne utrwalające poznane zasady gramatyczne i ortograficzne z wykorzystaniem kloców typu PUS: „ Ortografia – zmiękczenia", "Ortografia ch-h", "Ortografia ó-u", "Ortografia rz-ż", "Gramatyka na wesoło cz.1 i 2", "Przymiotnik 1 Jaki? Jaka? Jakie?", "Rzeczownik 1 i 2", "Czasownik 1 i 2".

• Prawidłową realizację treści programowych zapewnia również baza dydaktyczna. Należa do niej:
• Programy komputer.:
• „EduSensus. Dysleksja – pakiet 1 i 2.
• „Eduterapeutica. Dysleksja”.
• Przeplatanki z wzorami
• 8 kształtów – przeplatanki
• Symetric
• Niekończąca się ósemka
• Mozaika Max 1
• Magnetyczna mozaika w walizce.
• Sylaby w dominie.
• Ośmiokąt mozaika.
• Domino klasyczne.
• Glottodywanik.
• Literki małe i duże.
• Wesołe abecadło.
• Duży ruchomy alfabet.
• Sylaby do zabawy.
• Głoski do zabawy.
• Wesoła deska balansująca.
• Piłka do masażu z kolcami.
• Złap piłkę.
• Zestaw kontrolny mini PUS

• Książeczki do klocków typu PUS:

• „Idę do szkoły” cz.1,2,3,4
• „Rusz głową” cz.2
• „Co robi, co robią? Czasownik.”cz. 1.
• „Łatwe ćwiczenia do nauki czytania” część 1,2,3,4.
• „Ćwiczenia w orientacji”
• „Skoncentruj się” cz. 1 .
• „Skoncentruj się” cz. 2 .

• „Lewa ręka rysuje i pisze” cz.1, 2, 3
• „Od pętelki do literki. Ćwiczenia przygotowujące do nauki pisania dla dzieci w wieku 5-7 lat”
• „Ćwiczenia kaligraficzne dla klas 0-3. Pisze po śladzie cz.1”.
• „311 szlaczków i zygzaków. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą”
• „Owoce, warzywa i szlaczki. Ćwiczenia grafomotoryczne usprawniające rękę piszącą”
• „Zwierzaczki i szlaczki”
• „Przygotowanie do nauki pisania. Ćwiczenia grafomotoryczne według Hany Tymichowej”.
• „Łamigłówki”.
• „Domino logopedyczne L-I”
• „Domino logopedyczne L-R”
• „Domino logopedyczne Ż(RZ)Z”
• „Domino logopedyczne J-R””
• „Trening słuchu”
• „Gry czytelnicze” cz.1 i 2.
• „EDUSENSUS czytam i piszę”
• „Loteryjki obrazkowo-sylabowe- pomoc do ćwiczeń w nauce czytania i pisania”
• „Łamigłówki logopedyczne Junior 2 w 1”.
• „Chrząszcz z Żyrzyna”
• „Chyża Żmija Syk-Syk”
• „Kruk z Kruklanki”.
• „Miała Baba Koguta”

EWALUACJA:
to sposób działania za pomocą którego opisujemy rezultaty końcowe zaistniałych faktów.
W programie zastosowane zostaną następujące metody ewaluacyjne:
ewaluacja podczas zajęć z wykorzystaniem metod aktywnych;
rozmowy z rodzicami i nauczycielami – wychowawcami sprawdzające rozwój,
diagnoza początku roku szkolnego oraz na półrocze i koniec roku szkolnego.


LITERATURA:

Bogdanowicz M.: "Metoda Dobrego Startu". W-wa 1989.
Berthet D.: „Wprowadzenie do nauki pisania". W-wa 2002.
Dmochowska M.: "Zanim dziecko zacznie pisać". W-wa 1991.
Majchrzak I.: "Wprowadzenie dziecka w świat pisma". W-wa 1995.
Malendowicz J.: "O trudnej sztuce czytania i pisania". W-wa 1978.
Grabałowska I., Jastrząb J.: "Ćwiczenia w czytaniu i pisaniu.Poradnik do terapii dzieci dyslektycznych". Toruń 2006.
Zakrzewska B.: "Trudności w czytaniu i pisaniu. Modele ćwiczeń". W-wa 1996.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.