X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 21527
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Jacek Rukasz

nauczyciel
matematyki i informatyki

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu
Szkoła Podstawowa
im. ks Jana Twardowskiego
24-350 Chodel
ul. Szkolna 19

1. Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Jacek Rukasz
2. Miejsce pracy i odbywania stażu: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Chodlu. Szkoła Podstawowa im. ks Jana Twardowskiego
3. Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki i informatyki
4. Okres odbywania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5. Data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012r.
6. Data zakończenia stażu: 31.05. 2015r.
Główne cele awansu:
1. Podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
2. Realizować działania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.
3. Pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, z uwzględnieniem specyfiki szkoły, w której odbywa się staż.
4. Uzyskać kolejny stopień awansu zawodowego – nauczyciela dyplomowanego.
Podstawy prawne:
• Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. z późn. zm. (Rozdział 3a Awans zawodowy nauczycieli);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593);
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 16 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 listopada 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 13 grudnia 2010 r. Nr 235, poz. 1543).

ZAGADNIENIA ORGANIZACYJNE
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Poznanie procedury awansu zawodowego. • Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego. sierpień/wrzesień
2012 • Wniosek o rozpoczęcie stażu
• Adresy stron WWW dotyczące awansu
• Plan rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego. • Gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację planu: zaświadczenia, scenariusze, programy zajęć i szkoleń itp. cały okres stażu • Zgromadzone dokumenty
Podsumowanie pracy za okres stażu. • Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. maj 2015 • Sprawozdanie

ZADANIA WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA MEN
WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art., 9e ust. 1-3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Doskonalenie kompetencji zawodowych. • Wzbogacenie wiedzy i umiejętności poprzez:
-udział w szkoleniach, kursach, warsztatach.
-uczestniczenie w szkoleniach Rady Pedagogicznej

• Studiowanie literatury fachowej i czasopism dla nauczycieli.
okres stażu

na bieżąco • Zaświadczenia z ukończonych form doskonalenia.

• Bibliografia, opis działań.

Praca w zespołach zadaniowych opracowujących dokumentację szkolną. • Udział w pracach zespołu opracowującego plan zajęć lekcyjnych oraz harmonogramu wykorzystania sal.
• Opracowanie punktowego systemu oceny z zachowania
• Udział w pracach Zespołu Nauczycieli uczących w klasach. VIII/IX
każdego roku
na bieżąco

na bieżąco

• Dokumentacja.
• Potwierdzenie dyrektora.

• Dokumentacja.
• Potwierdzenie dyrektora.
• Sprawozdania.
Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych.
• Pełnienie funkcji wychowawcy klasy.
• Współpraca z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności dydaktyczno - wychowawczych.
2009-2012

wg potrzeb
• Dokumentacja wychowawcza.
• Potwierdzenie pedagoga.
Diagnozowanie osiągnięć uczniów. • Opracowanie sprawdzianów próbnych dla klas 4-6 i dokonanie analizy

• Przeprowadzanie badania wiedzy i umiejętności uczniów kl 6 z informatyki na koniec roku szkolnego. każdego roku

czerwiec każdego roku • Potwierdzenie dyrektora
• Analiza wyników, wnioski do pracy, podjęte działania.
• Analiza wyników, wnioski do pracy, podjęte działania.
Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedmiotowych. • Przygotowanie i przeprowadzenie szkolnego konkursu z informatyki na wykonanie prezentacji nt. ,,Patron szkoły ks. Jan Twardowski”.
• Przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego konkursu z informatyki na wykonanie prezentacji nt. ,,Moja szkoła w obiektywie” II semestr 2012/2013 roku szkolnego

II semestr
2013/2014 roku szkolnego
• Potwierdzenie dyrektora.
• Sprawozdanie.
• Regulamin konkursu.

• Potwierdzenie dyrektora.
• Sprawozdanie.
• Regulamin konkursu.
Przygotowanie i wystawienie rocznicowych akademii. Przygotowanie akademii:
• Rocznica Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja
• Dzień Edukacji Narodowej
• 11 listopada Rocznica Odzyskania Niepodległości rok szkolny 2013/2014
rok szkolny 2014/2015
rok szkolny 2012/2013 • Scenariusze uroczystości.
• Potwierdzenie dyrektora.
• Przygotowane materiały.

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 2
Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych. • Przygotowywanie materiałów dydaktycznych, prezentacji, dokumentów szkolnych, zaproszeń, dyplomów, scenariuszy, dokumentacji związanej z awansem zawodowym, itp.
• Korzystanie z programów edukacyjnych i Internetu.
• Aktualizowanie programu „Drukowanie
świadectw” i „Opiekun ucznia” oraz innych
programów
• Drukowanie świadectw na bieżąco

na bieżąco

czerwiec każdego roku • Zaświadczenia, pomoce dydaktyczne, scenariusze lekcji, testy, dokumentacja szkolna.
• Opis i analiza realizowanych przedsięwzięć.
• Potwierdzenie dyrektora
• Poświadczenie nauczycieli.
Stosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej do sprawdzania osiągnięć uczniów. • Przygotowywanie testów, sprawdzianów i materiałów dydaktycznych dla uczniów.
• Opracowywanie wyników testów próbnych dla klas IV-VI.
cały okres stażu

• Przygotowane materiały.

• Tabele do analizy testów.
Prowadzenie lekcji w pracowni komputerowej. • Prowadzenie lekcji matematyki w pracowni komputerowej. dwa razy w roku • Potwierdzenie dyrektora.
• Konspekty lekcji
Opracowanie prezentacji komputerowych. • Wykorzystanie samodzielnie przygotowanych prezentacji na lekcjach informatyki, matematyki i godzinach z wychowawcą.
• Utworzenie biblioteki prezentacji z przedmiotów matematyka i informatyka. cały okres stażu

cały okres stażu • Wykonane prezentacje.

• Prezentacje.
Wydania numeru gazetki szkolnej „Szkolne jęki” • Przygotowanie artykułów, zdjęć, wywiadów. raz w roku w wybranym miesiącu • Egzemplarz gazetki.
Utworzenie strony www. szkoły • Wykorzystanie kreatora stron firmy Librus.
• Aktualizowanie strony. cały okres stażu • Adres strony.
Prowadzenie zajęć przy wykorzystaniu tablicy
interaktywnej • Korzystanie z tablicy w czasie zajęć. cały okres stażu • Przykładowe konspekty

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli i stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu zawodowym. • Uczestnictwo w szkoleniowych posiedzeniach rady pedagogicznej.

• Prowadzenie cyklu szkoleń „Komputer narzędziem pracy nauczyciela” dla nauczycieli szkoły podstawowej.
zgodnie z harmonogramem

wg potrzeb • Analiza i wnioski.

• Plan szkolenia.
Upowszechnianie i promocje własnych doświadczeń. • Publikowanie w portalu internetowym ciekawych scenariuszy lekcji, imprez szkolnych, itp.
• Pomoc w redagowaniu gazetki szkolnej.
• Opieka nad studentami odbywającymi praktykę w szkole.
• Zagrożenia w sieci Internet - spotkanie z rodzicami
na bieżąco

wg potrzeb

wg potrzeb
raz w roku
szkolnym • Potwierdzenie publikacji.

• Potwierdzenia nauczycieli
• Potwierdzenie dyrektora.
• Plan spotkania.
• Lista obecności rodziców.
Praca w zespole przedmiotowym i zespole dydaktyczno – wychowawczym. • Wymiana doświadczeń z nauczycielami
uczącymi pokrewnych przedmiotów.
• Współpraca przy organizowaniu imprez
szkolnych i międzyszkolnych.
• Udział w pracy zespołu matematyczno- przyrodniczego. na bieżąco

na bieżąco

na bieżąco • Kserokopie protokołów z zebrań zespołów.
• Poświadczenie nauczycieli współpracujących.
• Notatki.

Opublikowanie planu rozwoju zawodowego • Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
grudzień 2013
• Zaświadczenie o publikacji
w Internecie
Korzystanie z tablicy interaktywnej • Szkolenie nauczycieli korzystających z tablicy interaktywnej. cały okres stażu • Poświadczenia nauczycieli

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych. • Opracowanie i wdrożenie programu „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły”.

• Opracowanie i wdrożenie programu zajęć
„ Koła informatycznego”.

rok szkolny 2012/2013

rok szkolny 2013/2014 • Program zajęć.
• Sprawozdanie.

• Program zajęć Koła informatycznego.
• Sprawozdanie.

WYMAGANIE § 5 UST. 2 PKT. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Organizowanie dodatkowych zajęć. • Zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych zajęć:- Koła Komputerowego.
• Organizacja i prowadzenie nieodpłatnych zajęć „Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i ze szkoły” dla uczniów klas I-III, oraz klas IV-VI. na bieżąco

na bieżąco • Potwierdzenie dyrektora.
• Sprawozdania.
• Potwierdzenie nauczycieli.
• Sprawozdania.
Organizowanie wycieczek. • Organizowanie rajdów rowerowych krajoznawczo – turystycznych oraz pieszych rajdów. na bieżąco
• Karta rajdu.
• Zdjęcia.
Zorganizowanie pokazu „Einstein też był dzieckiem”. • Przygotowanie pokazu doświadczeń z fizyki, chemii, mechaniki. czerwiec
2014r. 2015r • Scenariusz .
• Zdjęcia.
Karta rowerowa dla ucznia kl. IV. • Przeprowadzenie egzaminu teoretycznego w pracowni komputerowej. maj/czerwiec każdego roku • Poświadczenie nauczyciela.
Spotkanie z absolwentem szkoły, współwłaścicielem agencji fotograficznej, wykładowcą LSF. • Przygotowanie spotkania, prezentacja zdjęć z podróży turystyczno krajoznawczych, krajowych i zagranicznych. wg potrzeb • Poświadczenie, zdjęcia
• Informacja o spotkaniu na stronie www Agencji Blowup.

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Współpraca z wydawnictwami. • Pozyskiwanie materiałów i pomocy dydaktycznych. cały okres stażu • Pomoce dydaktyczne.
• Udział w spotkaniach.
• Zaświadczenia.
Współpraca z pedagogiem szkolnym. • Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
• Zapoznanie się z orzeczeniami Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej.
• Konsultacje wychowawcze. wg potrzeb • Poświadczenie pedagoga.
• Teczka wychowawcy.
• Notatki.
Współpraca ze szkolną pielęgniarką • Cykl pogadanek na temat zdrowego stylu życia: „Żyj zdrowo”. rok szkolny 2013/2014
2014/2015 • Poświadczenie pielęgniarki.
• Zdjęcia.
Współpraca z gabinetem stomatologicznym • Spotkanie ze stomatologiem na temat „Zdrowe zęby”, projekcja filmu, plansze, modele szczęk itp. rok szkolny 2013/2014
2014/2015 • Poświadczenie stomatologa.
• Zdjęcia.
Udział w akcjach charytatywnych i społecznych.
• Przygotowanie i przeprowadzenie loterii fantowej na rzecz hospicjum dla dzieci im. Małego Księcia.
• Przygotowanie i przeprowadzenie loterii fantowej na rzecz schroniska dla bezdomnych zwierząt.
• Udział w akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę. cały okres stażu • Poświadczenia, dowody wpłaty, podziękowania.

WYMAGANIE § 8 UST. 2 PKT 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły w której nauczyciel jest zatrudniony.

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN SPOSÓB DOKUMENTOWANIA
Rozpoznanie i rozwiązanie problemu edukacyjnego i/lub wychowawczego. • Opis problemu ucznia zdolnego lub ucznia mającego trudności w opanowaniu materiału.
• Opis i analiza przypadku wychowawczego. rok szkolny 2012-2015 • Opis i analiza dwóch przypadków.

Powyższy plan może ulec uzupełnieniu, w związku z nowymi zadaniami wynikającymi z planu pracy szkoły.

........................................
podpis nauczyciela
Zatwierdzam do realizacji
........................................
podpis i pieczęć dyrektora szkoły

........................................
miejscowość, data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.