X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 21348
Dział: Przedszkole

Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej na miesiąc kwiecień dla 5-6-latków

BLOK TEMATYCZNY: Wiosna na wiejskim podwórku
EDUKACJA ZDROWOTNO-RUCHOWA:
I Ćwiczenia poranne - zestaw nr III wg K. Wlaźnik

II Ćwiczenia gimnastyczne –zestaw nr XV c, XVI wg K. Wlaźnik- doskonalenie rzutu i chwytu; ćwiczenia wyprostne oraz przeciw płaskostopiu.

III Zabawy ruchowe:
-orientacyjno-porządkowa „Igraszki w kurniku”

IV Zabawy ruchowo-terenowe:
-bieżna „Spłoszone kaczuszki”

V Zabawy w ogrodzie:
-zabawy z wykorzystaniem skakanek i piłek
-zabawy z wykorzystaniem krążków: toczenie, powtarzanie rytmu ułożonego przez N.
-zabawa „Jak daleko?”

EDUKACJA INTELEKTUALNA:
1.Zwierzęta na wsi – zapoznanie ze zwierzętami żyjącymi na wiejskim podwórku.
Rozmowa na podst. obrazu graficznego „Na wsi” – rozpoznawanie i nazywanie ptaków i ssaków hodowanych przez człowieka; kształtowanie umiejętności budowania poprawnych gramatycznie zdań; wskazywanie różnic w czynnościach wykonywanych przez dzieci i osoby dorosłe; rozpoznawanie i nazywanie aktualnej pory roku i pogody; dzielenie zdania na wyrazy: liczenie wyrazów na palcach; czytanie globalne wyrazów.

2.Głosy z wiejskiego podwórka – rozróżnianie i nazywanie głosów wydawanych przez zwierzęta hodowane przez człowieka .
Ćwiczenia ortofoniczne na podst. wiersza T. Fiutowskiej „Podwórkowa awantura” – usprawnianie narządów mowy i utrwalanie prawidłowej artykulacji; synteza słuchowa wyrazów wypowiadanych sylabami; rozwijanie świadomości prawej i lewej strony ciała i przestrzeni; rozumienie konieczności zachowania ostrożności w kontaktach ze zwierzętami; odgrywanie scenek na podst. wysłuchanego utworu; dobieranie obrazków znanych przedmiotów do ich konturowych rysunków.

3. Zwierzęta duże i małe– rozwijanie umiejętności tworzenia zbiorów.
Zabawa dydaktyczna na podst. opowiadania J. Wasilewskiej pt. „Cztery kocie mamy”- przeliczanie elementów zbioru w zakresie 1-9; ocenianie liczebności: najwięcej, najmniej; porównywanie: więcej (o ile?), mniej (o ile?); rozróżnianie liczenia błędnego od poprawnego; układanie zbiorów w ciągu rosnącym i malejącym; rozumienie konieczności mycia rąk, np. po kontakcie ze zwierzętami.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA:
Lepienie z plasteliny n/t „Wiejskie zwierzęta”- dostrzeganie piękna przyrody; kształtowanie wyobraźni przestrzennej i usprawnianie zręczność rąk; szybkości
i koordynacji ruchów; rozwijanie pamięci ruchowej i umiejętności planowania, kontrolowania
i korygowania wytworów własnej pracy.

Rysowanie kredkami świecowymi na kalce technicznej i prasowanie jej- t. dowolny- zapoznanie z nową techniką; doskonalenie
koordynacji wzrokowo-ruchowej; rozwijanie wyobraźni dziecka.

EDUKACJA MUZYCZNA:
Ćwiczenia słuchowe „Czyj to głos?” – rozpoznawanie głosów zwierząt; zabawa naśladowcza połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi;
odzwierciedlanie ruchem sposobu poruszania się zwierząt: czworakowanie,
koci grzbiet, zwijanie w kłębek, przeciąganie.

Zabawa muzyczna „Taniec kurcząt w skorupkach” Modesta Mussorgskiego- spostrzeganie słuchowo-ruchowe muzyki „tzw. zabawy z przerwą w muzyce”;
spostrzeganie słuchowo-ruchowe zmian tempa;
spostrzeganie czasu trwania dźwięków i realizacja rytmów;
kształtowanie umiejętności orientacji w przestrzeni;
kształtowanie umiejętności ekspresji ruchu i świadomości ciała.

Przewidywane efekty edukacyjne: (dziecko)
-umie wskazać różnice w czynnościach wykonywanych przez dziecko i dorosłą osobę
-myje ręce za każdym razem po kontakcie ze zwierzętami
-opisuje słownie ilustrację
-rozróżnia i naśladuje odgłosy, np. zwierząt wiejskich
-tworzy zbiory, opierając się na pojęciach ogólnych, np. zwierzęta wiejskie
-kontroluje utrzymywanie prawidłowej postawy ciała w czasie biegania
-ustawia się sprawnie w określony sposób i potrafi zmienić miejsce i układ ustawienia
-porusza się na czworakach, zmieniając kierunek i pokonując przeszkody
-wie, jak się zachować się w kontaktach ze zwierzętami
-odgrywa scenki na podstawie utworu literackiego
-reaguje prawidłowo ruchem na zmiany metrum w czasie zabaw z akompaniamentem muzycznym
-umie wymyśleć własny rytm, np. do naśladowania przez inne dzieci w zabawach zespołowych
-dostrzega piękno przyrody
-zdobywa doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej, stosując nowe techniki: rysuje kredkami na kalce technicznej
-lepi z mas plastycznych różne kształty na określony temat
-zauważa, że dni są coraz dłuższe, wieczory, ranki i noce cieplejsze, stopniowo podnosi się temperatura
-nazywa zjawiska atmosferyczne typowe dla wiosny: odwilż, wiosenne roztopy, kałuże, kra na rzekach
-wskazuje cechy środowiska wiejskiego;
-rozpoznaje zwierzęta i ptaki hodowlane
-odróżnia po wyglądzie i nazywa osobniki dorosłe i młode;
-wie jakie korzyści dają nam zwierzęta hodowane przez człowieka
-wskazuje kierunki w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała: w prawo, w lewo
-potrafi policzyć 10 przedmiotów i więcej
-umie rozróżnić błędne liczenie od poprawnego
-potrafi określić liczbę elementów zbioru i porównać liczebność zbiorów, posługując się określeniami: tyle samo, więcej o, mniej o
-dobiera obrazki znanych przedmiotów do ich konturowych rysunków
-rozpoznaje i nazywa dźwięki z najbliższego otoczenia oraz odgłosy przyrody
-dzieli zdanie na wyrazy
-dzieli wyrazy na sylaby
-rozpoznaje wyrazy wprowadzone do czytania globalnego w powiązaniu z obrazkiem lub przedmiotem
-wie, że są różne regiony w kraju; potrafi wskazać różnice między miastem a wsią

BLOK TEMATYCZNY: Kolorowy tydzień
EDUKACJA ZDROWOTNO-RUCHOWA:
I Ćwiczenia poranne - zestaw nr XIV wg K. Wlaźnik

II Ćwiczenia gimnastyczne:
Dzień niebieski
„Zabawy obłoków”- scenariusz zajęć z wykorzystaniem metod R. Labana i A. M. Kniessów- kształtowanie koordynacji ruchowej, orientacji przestrzennej oraz pamięci i wyobraźni.

Dzień kolorowy
„Kolorowe i wesołe zabawy”- scenariusz zajęć metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne- wspomaganie rozwoju psychoruchowego dziecka; kształtowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji samego siebie; integrowanie się z grupą;wyczucie własnego ciała; rozwijanie sprawności ruchowej; kształtowanie pozytywnych odczuć w kontakcie z innym dzieckiem.

III Zabawy ruchowe:
-z elementem podskoku „Wyścigi rzędów na jednej nodze”

IV Zabawy ruchowo-terenowe:
-z elementem rzutu „Podawanie piłki górą”

V Zabawy w ogrodzie:
-rysowanie patykiem po piasku
-rysowanie kolorową kredą po chodniku
-zabawy z wykorzystaniem piłki
-zabawy z chustą animacyjną
-zabawy dowolne wg inwencji dzieci

EDUKACJA INTELEKTUALNA:
Dzień zielony
1.Kosmos- wzbogacanie wiadomości i słownika dzieci na temat kosmosu.
Słuchanie wiersza J. Ruth- Charlewskiej pt. „Ja i UFO”- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na podany temat; demonstrowania ruchem treści piosenki i wierszyka; wyzwolenie aktywności twórczej dzieci; uwrażliwianie na bezpieczeństwo swoje i innych podczas zabaw i wykonywanych ćwiczeń; rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała; doskonalenie zwinności i zręczności; aktywizowanie ciała i psychiki dziecka poprzez rozwijanie sprawność aparatu mięśniowo- ruchowego.

Dzień brązowy
2.Święto czekolady- zapoznanie dzieci z historią powstania czekolady.
Rozmowa n/t czekolady inspirowana opowiadaniem pt. „ Czekoladowa złość Krzysia”-kształtowanie u dzieci umiejętności umiarkowanego spożywania słodkości i wyrobów czekoladowych; wdrażanie dzieci do dbania o swoje zdrowie; wzbogacanie wiadomości dzieci na temat sporządzania oraz historii powstania czekolady; kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wielozdaniowych wypowiedzi; dzielenia zdania na wyrazy; wyrabianie umiejętności dostrzegania i opisywania cech przedmiotów.

Dzień żółty
3.Dzień Słońca- zapoznanie z sylwetką wielkiego, polskiego astronoma Mikołaja Kopernika oraz jego teorią: „Ziemia krąży wokół Słońca”.
Zabawy dydaktyczne pt. „ Dzień Słońca”-rozwijanie intencji twórczej poprzez improwizację ruchową i słowną; rozwijanie wyobraźni - poszerzenie wiedzy dzieci o energii cieplnej słońca;doskonalenie logicznego myślenia podczas rozwiązywania zagadek; dokonywanie prób mieszania kolorów podczas zabawy badawczej; rozumienie zjawiska powstawania pór roku oraz dnia i nocy; wzbogacenie słownictwa dzieci o nowe wyrazy związane z omawianym tematem; wdrażanie do pracy z mapą i globusem; rozbudzenie zainteresowań astronomicznych.

Dzień niebieski
4.Wyprawa na Niebieską Wyspę- sprawne posługiwanie się w toku gier i zabaw ruchowych pojęciami dotyczącymi wysokości.
Słuchanie opowiadania pt. „ O obłoczkach”-posługiwanie się określeniami pojęć: wysoko–nisko, wyżej–niżej, najniżej– najwyżej, na dole, w górze, daleko–dalej–najdalej, blisko–bliżej–najbliżej, dotyczącymi położenia przedmiotów w przestrzeni i na płaszczyźnie; rozpoznawanie i nazywanie kolorów; kształtowanie umiejętności współpracy w zespole; zapamiętywanie i odtwarzanie z pamięci układu liczmanów; analiza i synteza sylabowa wyrazów; przeliczanie sylab.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA:
Dzień brązowy
Czerpanie radości z samodzielnego wyrobu smakołyku- wykonanie „Czekolady” –odmierzanie wspólną miarą składników potrzebnych do wykonania czekolady; przestrzeganie zasad zdrowego żywienia; uwrażliwienie na zachowanie czystości i higieny przy pracy; nabywanie umiejętności nakrywania do stołu i kulturalnego jedzenia.

Dzień kolorowy
Tworzenie wielobarwnej kompozycji z różnorodnych materiałów- t. dowolny- rozwijanie inwencji twórczej; doskonalenie umiejętności planowania pracy na całej płaszczyźnie; wdrażanie do estetycznego wykonania pracy; nabywanie umiejętności zachowania porządku w miejscu pracy w czasie wykonywania zadania.

EDUKACJA MUZYCZNA:
Dzień zielony
Ćwiczenia rytmiczne: stosunek czasowy między ćwierćnutą a ósemką (bieganie, maszerowanie) na podst. piosenki pt. „Trzej kosmici”; dostrzeganie różnic w dźwiękach; realizacja fraz sylabowych: ta, ti, tu; nabywanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych.

Dzień żółty
Zabawa ilustracyjna do piosenki „Słoneczko”– przedstawianie melodii i rytmu piosenki prostymi elementami ruchu; poruszanie się bez potrącania podczas biegu i marszu; określanie nastroju utworu.

Przewidywane efekty edukacyjne: (dziecko)
-potrafi organizować zabawy i współdziałać z dziećmi
-stara się myśleć i działać empatycznie
-stosuje zasadę kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków
-potrafi nakryć do stołu
-zachowuje porządek w miejscu pracy w czasie wykonywanych zadań
-buduje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi
-rozwiązuje zagadki słowne
-dostrzega i potrafi opisać cechy przedmiotów
-stara się przestrzegać zasad zdrowego żywienia
-rzuca, chwyta i toczy przybory
-podskakuje i przeskakuje przeszkody
-uczestniczy w zajęciach ruchowych organizowanych przez nauczyciela
-rozumie, dlaczego należy przestrzegać określonych reguł w zabawach
-odgrywa scenki na podstawie opowiadania nauczyciela
-recytuje wiersze indywidualnie i w grupie
-rozpoznaje akompaniament do biegu, marszu
-rozpoznaje po brzmieniu i nazywa instrumenty perkusyjne
-potrafi określić według własnych skojarzeń nastrój utworu
-potrafi swobodnie, według własnego pomysłu, interpretować muzykę ruchem
-wypowiada się na temat planowania prac plastycznych
-dokonuje swobodnego wyboru technik w dowolnej formie działalności plastycznej
-dostrzega zależność przyczynowo- skutkową między działaniem a uzyskanym efektem podczas wyrobu czekolady
-rozumie, że dzięki zastosowaniu urządzeń technicznych można szybciej i sprawniej wykonać różne prace, np. wymieszać produkty za pomocą miksera
-potrafi wypowiadać się na temat obserwowanych zjawisk, opisując przyczynę i skutek ich powstawania, np. zmiana pór roku, powstawanie dnia i nocy
-uczestniczy w zabawach badawczych, próbuje wyciągać wnioski z zaobserwowanych zjawisk
-nazywa elementy środowiska naturalnego (gleba, powietrze, woda) i rozumie ich znaczenie dla świata ludzi, roślin i zwierząt
-samodzielnie określa położenie przedmiotów w przestrzeni
-wskazuje kierunki w przestrzeni w odniesieniu do własnego ciała: w prawo, w lewo
-posługuje się prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi w dostępnym mu zakresie
-zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku
-określa miejsce na kartce papieru, wskazując środek kartki, górny lewy i prawy róg, dolny lewy i prawy róg
-uczestniczy w zabawach rytmicznych
-dzieli zdanie na wyrazy
-dzieli wyrazy na sylaby
-słucha dłuższych opowiadań i wierszy
-potrafi wymienić sławnych Polaków i wie, kim był Mikołaj Kopernik

BLOK TEMATYCZNY: W zdrowym ciele zdrowy duch
EDUKACJA ZDROWOTNO-RUCHOWA:
I Ćwiczenia poranne - zestaw nr XIV wg K. Wlaźnik

II Ćwiczenia gimnastyczne –zestaw nr XVI a, XVI b wg K. Wlaźnik

III Zabawy ruchowe:
-z elementem podskoku „Przeskocz murek”

IV Zabawy ruchowo-terenowe:
-z elementem równowagi „ Przejście po kamieniach”

V Zabawy w ogrodzie:
- rysowanie patykiem po piasku
- zabawy z wykorzystaniem sprzętu terenowego
-przechodzenie stopa za stopą po wyznaczonej linii
-zabawy z wykorzystaniem skakanek
-toczenie obręczy

VI Dlaczego chodzimy do lekarza? - zapoznanie z pracą lekarzy różnych specjalności i z pracą pielęgniarki: uświadamianie znaczenia ich pracy dla ludzi.
Wycieczka do przychodni lekarskiej- wzbogacanie słownictwa o nazwy związane z przychodnią lekarską; wdrażanie do właściwego zachowania się w miejscach publicznych; przezwyciężanie uczucia lęku przed personelem medycznym.

EDUKACJA INTELEKTUALNA:
1.Lubię być zdrowym - rozumienie konieczności przyjmowania leków i zastrzyków w czasie choroby i szczepień ochronnych .
Inscenizowanie opowiadania M. Kownackiej pt. „O grubej Balbinie, o katarze i pierzynie” - rozpoznawanie objawów złego samopoczucia; dostrzeganie związku między chorobą a leczeniem; podkreślenie znaczenia przebywania na świeżym powietrzu; przestrzeganie zakazu samodzielnego zażywania leków; nabywanie umiejętności zachowania się w sytuacji nagłego wypadku; utrwalenie znajomości adresu domowego; poznanie roli pogotowia ratunkowego i numeru telefonu do pogotowia; ćwiczenie szybkości reakcji na sygnał dźwiękowy; nabywanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

2. Rady doktora Rybki- poznanie i rozumienie zasad dbałości o zdrowie.
Nauka na pamięć wiersza pt. „Na zdrowie” B. Lewandowskiej- utrwalenie wiadomości na temat prawidłowego odżywiania się i przestrzegania zasad higieny; wyrabianie umiejętności samodzielnego ubierania i rozbierania się; kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na określony temat; zachęcanie do zabaw na świeżym powietrzu i do uprawiania sportu; doskonalenie sprawności i koordynacji ruchowej; doskonalenie percepcji słuchowej.

3. Każdy jest inny - kształtowanie umiejętności porównywania wysokości i wielkości poprzez stosowanie określeń: „wyższy”, „niższy”, „większy”, „mniejszy”.
Zabawa dydaktyczna „Każdy jest inny”- nabywanie umiejętności ustalania charakterystycznych cech zewnętrznych: koloru włosów i oczu, wzrostu ; wdrażanie do dostrzegania różnic w wyglądzie dzieci; rozwijanie logicznego myślenia; nabywanie umiejętności analizowania informacji i zadawania adekwatnych pytań ; utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 9 i poprawnego używania liczebników porządkowych.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA:
Ćwiczenie orientacji przestrzennej i koordynacji wzrokowo-ruchowej- „Zdrowy jak ryba”- collage - utrwalenie wiadomości na temat dbałości o zdrowie; doskonalenie sprawności manualnych; rozwijanie pomysłowości i umiejętności planowania; wdrażanie do dbałości o estetyczne wykonanie pracy.

EDUKACJA MUZYCZNA:
Rozwijanie pamięci ruchowej, słownej i muzycznej na podst . piosenki „Historia poranna”- nauka układu ruchowego do piosenki; utrwalenie znajomości wartości rytmicznych: ćwierćnuty i ósemki; zapoznanie z charakterem tańca walczyk.

Rozwijanie umiejętności współdziałania w grupie podczas zabawy do piosenki „Historia poranna”- kształtowanie poczucia
doskonalenie orientacji w przestrzeni; doskonalenie umiejętności prawidłowego śpiewania.

Przewidywane efekty edukacyjne: (dziecko)
-potrafi opisać swój wygląd: kolor włosów, oczu, sylwetkę
-określa różnice w wyglądzie kolegów
-potrafi podać adres zamieszkania
-rozumie postawy i zachowania dorosłych
-samodzielnie ubiera się i rozbiera
-zadaje pytania dla uporządkowania spostrzeżeń, zrozumienia obserwowanych zjawisk
-umie prawidłowo stosować odpowiednią formę czasownika w odniesieniu do wykonywanych czynności
-reguluje prawidłowo oddech i stosuje pauzy podczas recytacji wiersza
-rozpoznaje i nazywa przedmioty wykorzystywane w pracy przez ludzi wykonujących różne zawody: lekarza, pielęgniarkę oraz potrafi powiedzieć, do czego służą
-dba świadomie o zdrowie, stosując się do określonych zasad
-wie, jakie znaczenie dla zdrowia ma ruch na świeżym powietrzu
-dostrzega zmiany zachodzące we własnym organizmie pod wpływem aktywności ruchowej, np. zmęczenie, przyśpieszony oddech, pocenie się, szybsze bicie serca
-rozumie związek pomiędzy chorobą a leczeniem
-orientuje się, że dobre samopoczucie ma związek ze zdrowiem
-rozpoznaje i zgłasza nauczycielowi objawy złego samopoczucia, odczuwane dolegliwości i potrafi je opisać
-rozumie, że konieczne jest przyjmowanie lekarstw i poddawanie się nieprzyjemnym zabiegom, np. szczepieniom profilaktycznym, opatrywaniu skaleczeń
-rozumie, jaką rolę pełni lekarz i inny personel medyczny w ochronie zdrowia i życia
-orientuje się, w jakich sytuacjach potrzebna jest szybka pomoc lekarska
-porusza się sprawnie, zachowując równowagę
-podskakuje i przeskakuje przeszkody
-rozumie, dlaczego nie wolno samodzielnie zażywać lekarstw
-zna numery telefonów alarmowych (policja, pogotowie, straż pożarna oraz ogólny 112) i wie, w jakich sytuacjach trzeba z nich skorzystać
-odgrywa scenki na podstawie utworu literackiego
-recytuje wiersze indywidualnie i w grupie z podziałem na role
-śpiewa poznane piosenki indywidualnie i w grupie, dokładnie i wyraźnie odtwarzając tekst
-rozpoznaje akompaniament do biegu, marszu, podskoków
-odtwarza figury taneczne walczyka
-zdobywa doświadczenia w zakresie twórczości plastycznej, stosując nowe techniki: wykonuje wycinanki płaskie i formy przestrzenne z papieru, łącząc w różny sposób elementy, np. technika collage
-obserwuje z uwagą pracę ludzi wybranych zawodów w czasie zorganizowanych wycieczek : zadaje pytania na interesujące go tematy
-wie, na czym polega praca lekarza i pielęgniarki
-rozpoznaje i nazywa narzędzia i urządzenia, którymi posługują się ludzie wykonujący poznane zawody
-rozumie znaczenie społeczne zawodów: lekarz pomaga chorym, badając i zapisując lekarstwa
-wie, jak zachować się w czasie każdej pogody, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo
-rozumie, że działalność człowieka może mieć negatywny wpływ na jego zdrowie
-posługuje się prawidłowo liczebnikami głównymi i porządkowymi w dostępnym mu zakresie
-określa wysokość, porządkując przedmioty od najniższego do najwyższego i odwrotnie
-odwzorowuje różne wzory graficzne
-dokonuje syntezy słuchowej wyrazu wypowiadanego sylabami
-wie, na czym polega praca zawodowa rodziców i potrafi o niej opowiedzieć

BLOK TEMATYCZNY: Akademia dobrych manier
EDUKACJA ZDROWOTNO-RUCHOWA:
I Ćwiczenia poranne - zestaw nr IV wg K. Wlaźnik

II Ćwiczenia gimnastyczne –zestaw nr XVI c, XVII wg K. Wlaźnik- ćwiczenia wzmacniające mięśnie grzbietu; reakcja na sygnały słuchowe i wzrokowe.

III Zabawy ruchowe:
-orientacyjno – porządkowa „Figurki”

IV Zabawy ruchowo-terenowe:
-skoczna „Skok do przodu – skok do tyłu”

V Zabawy w ogrodzie:
-skoki w dal obunóż
-zabawy zręcznościowe z obręczami
-robienie i łapanie baniek mydlanych
-zabawowy tor przeszkód z wykorzystaniem sprzętu ogrodowego i piłek
-zabawy w piaskownicy

EDUKACJA INTELEKTUALNA:
1. Czarodziejskie słowa- nabywanie umiejętności właściwego zachowania się w rożnych sytuacjach .
Układanie historyjki obrazkowej na podst. opowiadanie pt. „Mateuszek na zaczarowanej wyspie” St. Szuchowej – zwrócenie uwagi na formy grzecznościowe werbalne i niewerbalne; dostrzeganie dobra i zła w postępowaniu innych; stworzenie sytuacji, w której dzieci mogą identyfikować się z innymi osobami; kształtowanie określonych zachowań społecznych; utrwalenie znajomości znaczeń słów: „proszę”, „dziękuję”, „przepraszam”; wyrabianie umiejętności poprawnego stosowania form fleksyjnych wszystkich odmieniających się części mowy; przygotowanie do nauki pisania – doskonalenie umiejętności graficznych.

2.Rycerskie zasady- przestrzeganie zasady uprzejmego zwracania się do siebie nawzajem: stosowanie zwrotu „proszę”.
Słuchanie wiersza pt. „Ballada o uprzejmym rycerzu” W. Badalskiej- wdrażanie do uważnego słuchania tekstu literackiego czytanego przez nauczyciela; zachęcanie do wypowiadania się na podstawie własnych doświadczeń; rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi;
doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i słuchu fonematycznego; stwarzanie okazji do odczuwania radości ze sprawiania przyjemności innym; rysowanie na kratkowanym papierze wg wzoru.

3. Zasady zachowania znamy- nabywanie umiejętności poprawnego stosowania zwrotow grzecznościowych: „dzień dobry”, „do widzenia”, „dobry wieczór”, „dobranoc”
Słuchanie wiersza pt. „Piękne zwyczaje”- C. Janczarskiego- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego (wiersza); rozwijanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek; kształtowanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi na podstawie własnych
doświadczeń; doskonalenie umiejętności stosowania odpowiedniej formy rzeczownika; utrwalenie znajomości pór dnia.

4. Sąsiedzi- kształtowanie orientacji w schemacie ciała i w przestrzeni.
Zabawa dydaktyczna pt. „Sąsiedzi” − utrwalenie umiejętności liczenia w zakresie 9; określanie miejsca przedmiotu za pomocą liczebników porządkowych; określanie wysokości przez porządkowanie przedmiotów; wzbogacanie zasobu słownictwa o wyrazy: „sąsiad”, „parter”, „domek jednorodzinny”, „kamienica”, „wieżowiec”; rozwijanie zainteresowań architekturą; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA:
Rozwijanie pomysłowości i umiejętności planowania pracy plastycznej- Smok (wyklejanka)- ćwiczenie sprawności manualnych;wdrażanie do doprowadzania pracy do końca; stwarzanie sytuacji do odczuwania zadowolenia z wykonanej pracy; wdrażanie do kontrolowania własnego zachowania.

Kształtowanie orientacji przestrzennej w trakcie planowania pracy- „Drzewko dla przyjaciela”-
stwarzanie okazji do czerpania radości ze sprawiania przyjemności bliskim osobom; doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej; ćwiczenie sprawności manualnych; wdrażanie do estetycznego wykonania pracy.

EDUKACJA MUZYCZNA:
Nauka interpretacji ruchowej wiersza „Ballada zamkowa”-utrwalenie stosowania zwrotów grzecznościowych;
rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;
kształtowanie wyobraźni przestrzennej;
doskonalenie zdolności reagowania na sygnał słowny i ruchowy;
rozwijanie pamięci ruchowej; kształtowanie poczucia rytmu.

Zagadki słuchowe pt. „Nasze ulubione piosenki” – rozwijanie umiejętności rozpoznawania piosenek
po nuconej melodii; kształcenie słuchu muzycznego; odpowiedzialne pełnienie roli w zabawie; wyrabianie umiejętności układania śpiewanych życzeń dla kolegów i koleżanek; zabawa ruchowa ze śpiewem pt. „Nie chcę cię znać”.

Przewidywane efekty edukacyjne: (dziecko)
-stara się dokonywać samooceny
-stosuje zwroty grzecznościowe w kontaktach z dziećmi i dorosłymi
-zachowuje się kulturalnie w miejscach publicznych
-dokonuje oceny zachowania własnego i zachowań innych
-umie porozumiewać się za pomocą mowy ciała: gestów, ruchów ciała i mimiki
-rozpoznaje emocje, takie jak: radość, smutek, strach, złość, i określa sytuacje będące ich źródłem
-stosuje zasadę kulturalnego zachowania się przy stole w trakcie spożywania posiłków
-stosuje poprawnie formy fleksyjne wszystkich odmieniających się części mowy
-buduje dłuższe, wielozdaniowe wypowiedzi
-rozwiązuje i próbuje układać zagadki słowne
-umie przewidzieć skutki określonych zachowań na podstawie posiadanej wiedzy i doświadczeń
-układa i opowiada historyjki obrazkowe, wskazując związki przyczynowo- skutkowe
-przeskakuje przeszkody płaskie
-ustawia się sprawnie w określony sposób i potrafi zmienić miejsce i układ ustawienia
-wie, że nie wolno oddalać się z miejsca zabawy bez wiedzy i zgody opiekuna
-podejmuje próby układania opowiadań na podany i dowolny temat
-wykonuje improwizacje wokalne, np. śpiewanie życzeń
-potrafi swobodnie, według własnego pomysłu, interpretować muzykę ruchem
-odtwarza określone kształty, wydzierając je z papieru
-tworzy samodzielnie upominki dla kolegów
-organizuje prawidłowo miejsce swojej pracy
-szanuje wytwory pracy
-umie rozpoznać i nazwać zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla pór roku
-wskazuje cechy różniące poznawane środowiska przyrodnicze
-samodzielnie określa położenie przedmiotów w przestrzeni
-potrafi za pomocą liczebników porządkowych określić miejsce przedmiotu
-określa wysokość, porządkując przedmioty od najniższego do najwyższego i odwrotnie
-rysuje na kratkowanym papierze według instrukcji nauczyciela lub podanego wzoru, tworząc szlaczki i labirynty
-słucha dłuższych opowiadań i wierszy
-utożsamia się ze swoją rodziną i ma poczucie przywiązania do najbliższych

BLOK TEMATYCZNY: Mali ekolodzy
EDUKACJA ZDROWOTNO-RUCHOWA:
I Ćwiczenia poranne - zestaw nr XII wg K. Wlaźnik

II Ćwiczenia gimnastyczne –zestaw nr XVII a wg K. Wlaźnik

III Zabawy ruchowe:
-orientacyjno-porządkowa „Dzieci w lesie”

IV Zabawy ruchowo-terenowe:
-z elementem równowagi „Leśny strumyk”

V Zabawy w ogrodzie:
- rysowanie kredą po chodniku i patykiem po piasku
-zabawy z wykorzystaniem piłek

EDUKACJA INTELEKTUALNA:
1. Chcemy, aby wokół było pięknie - rozwijanie poczucia troski i odpowiedzialności o najbliższe otoczenie.
Układanie historyjki obrazkowej na podst. bajki pt. „Ekologiczny Czerwony Kapturek”– wyrabianie nawyku segregowania odpadów wg ich rodzajów; kształtowanie umiejętności właściwego zachowania się w lesie; rozwijanie umiejętności uwzględniania w wypowiedziach kolejności zdarzeń i zależności przyczynowo- skutkowych; nabywanie umiejętności odmawiania obcej osobie; ćwiczenia grafomotoryczne.

2. Kolorowy świat – doskonalenie umiejętności liczenia na konkretach.
Zabawa dydaktyczna pt. „ Biedroneczki są w kropeczki”– porównywanie liczebności zbiorów na konkretach; określanie o ile więcej, o ile mniej; doskonalenie spostrzegawczości wzrokowej i sprawności manualnej; rozwijanie myślenia w trakcie dochodzenia do sposobu wykonania zadania; nabywanie umiejętności orientacji na kartce papieru.

EDUKACJA ARTYSTYCZNA:
Malowanie farbami plakatowymi na gazecie - temat dowolny – zapoznanie z nową techniką; rozwijanie inwencji twórczej dziecka; wyrabianie umiejętności organizowania swojego miejsca pracy.

EDUKACJA MUZYCZNA:
Zabawy rytmiczno – muzyczne pod hasłem „Ziemia nasza planeta” - zapoznanie z piosenką „Biedronki”; wyklaskiwanie rytmu; ilustrowanie piosenki ruchem.

Przewidywane efekty edukacyjne: (dziecko)
-próbuje interpretować sytuacje z różnego punktu widzenia
-dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież
-potrafi w wypowiedzi właściwie zastosować spójniki, przysłówki, liczebniki
-uwzględnia w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo- skutkowe
-porównuje przedmioty charakteryzujące się wieloma cechami, wskazuje na różnice i podobieństwa między nimi
-biega swobodnie w różnym tempie
-porusza się sprawnie, zachowując równowagę
-jest ostrożne wobec nieznajomych
-potrafi swobodnie, według własnego pomysłu, interpretować muzykę ruchem
-rysuje na różnych rodzajach papieru np. gazecie
-organizuje prawidłowo miejsce swojej pracy
-wie, jak zachować się w czasie każdej pogody, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo
-potrafi właściwie zachować się w lesie
-używa określeń czasu: dzisiaj, wczoraj, jutro
-potrafi rozpoznać kod i zgodnie z nim pokolorować obrazek
-określa miejsce na kartce papieru, wskazując środek kartki, górny lewy i prawy róg, dolny lewy i prawy róg
-wyodrębnia głoski w wyrazie
-rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat
-wypełnia samodzielnie określone obowiązki w domu, np. utrzymuje porządek w swoim pokoju
-nazywa elementy środowiska naturalnego i rozumie ich znaczenie dla świata ludzi , roślin i zwierząt
-potrafi właściwie zachować się w lesie
-potrafi segregować odpady wg ich rodzaju
Przewidywane efekty edukacyjne: (dziecko)
-próbuje interpretować sytuacje z różnego punktu widzenia
-dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież
-potrafi w wypowiedzi właściwie zastosować spójniki, przysłówki, liczebniki
-uwzględnia w wypowiedziach kolejność zdarzeń i zależności przyczynowo- skutkowe
-porównuje przedmioty charakteryzujące się wieloma cechami, wskazuje na różnice i podobieństwa między nimi
-biega swobodnie w różnym tempie
-porusza się sprawnie, zachowując równowagę
-jest ostrożne wobec nieznajomych
-potrafi swobodnie, według własnego pomysłu, interpretować muzykę ruchem
-rysuje na różnych rodzajach papieru np. gazecie
-organizuje prawidłowo miejsce swojej pracy
-wie, jak zachować się w czasie każdej pogody, aby nie narażać się na niebezpieczeństwo
-potrafi właściwie zachować się w lesie
-używa określeń czasu: dzisiaj, wczoraj, jutro
-potrafi rozpoznać kod i zgodnie z nim pokolorować obrazek
-określa miejsce na kartce papieru, wskazując środek kartki, górny lewy i prawy róg, dolny lewy i prawy róg
-wyodrębnia głoski w wyrazie
-rozumie treść wysłuchanego utworu i potrafi wypowiedzieć się na jego temat
-wypełnia samodzielnie określone obowiązki w domu, np. utrzymuje porządek w swoim pokoju
-nazywa elementy środowiska naturalnego i rozumie ich znaczenie dla świata ludzi , roślin i zwierząt
-potrafi właściwie zachować się w lesie
-potrafi segregować odpady wg ich rodzaju
-zna pojęcie : surowce wtórne i oznaczenie recyklingu
-wie, co oznacza symbol recyklingu i zna oznaczenia pojemników do segregowania odpadów

LITERATURA METODYCZNA:
1. Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego.
2. E. Tokarska , J. Kopała, Zanim będę uczniem – program wychowania przedszkolnego.
4. K. Wlaźnik ,Wychowanie fizyczne w przedszkolu.
5. U. Smoczyńska – Natchman, Kalendarz muzyczny w przedszkolu.
6.M. Kwiatkowska – Parnowska, Zajęcia artystyczno –techniczne w przedszkolu.

LITERATURA DLA DZIECI:
.T. Fiutowska, Podwórkowa awantura
2. J. Wasilewska, Cztery kocie mamy
3. J. Ruth- Charlewska, Ja i UFO
4. R. Stachowicz, Czekoladowa złość Krzysia
5. A. Bajsarowicz, Obłoczki
6. M. Kownacka , O grubej Balbinie, o katarze i pierzynie
7. B. Lewandowska, Na zdrowie
8. S. Szuchowa, Mateuszek na zaczarowanej wyspie
9. W. Badalska, Ballada o uprzejmym rycerzu
10. C. Janczarski, Piękne zwyczaje
11.Ekologiczny Czerwony Kapturek

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.