X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 2101
Przesłano:
Dział: Artykuły

Zgodność projektów inwestycyjnych realizowanych w jednostkach ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z dokumentami strategicznymi, na przykładzie Województwa Kujawsko- Pomorskiego

Zgodność projektów inwestycyjnych realizowanych w jednostkach ochrony zdrowia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, z dokumentami strategicznymi, na przykładzie Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Wstęp.
Celem opracowania jest wskazanie powiązań źródłowych, niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosków aplikacyjnych o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Nie jest to poradnik jak wypełniać wnioski aplikacyjne, a jedynie zbiór wskazówek na temat powiązań obecnych nakładów inwestycyjnych z długofalową polityką społeczeństwa informacyjnego i gospodarką opartą na wiedzy.
Głównym dążeniem beneficjentów działających w obszarze zdrowia- ubiegających się o dofinansowanie swoich projektów, wielokrotnie artykułowanym w wytycznych odpowiedzialnych instytucji, ma być poprawa dostępności Pacjentów z regionu, do specjalistycznych usług medycznych wysokiej jakości. Cel ten może być realizowany dzięki skróceniu czasu oczekiwania Pacjentów na wysokospecjalistyczne zabiegi planowe poprzez zwiększenie ich ilości oraz podwyższenie jakości świadczonych usług.

Nowoczesne technologie i Strategia Lizbońska.
Przy konstruowaniu wniosku należy pamiętać, iż wdrożenie w Szpitalu w ramach projektu nowoczesnych technologii medycznych, w oparciu o zakupioną nowoczesną aparaturę medyczną, wzmocni potencjał konkurencyjności jednostki, pozytywnie wpłynie na zakres realizowanych programów dydaktycznych i badawczo- rozwojowych oraz zapewni zwiększenie Pacjentom z regionu dostępności do wysokospecjalistycznych usług medycznych wysokiej jakości.
Polityka budowy społeczeństwa informacyjnego synergicznie połączona z zasadami gospodarki opartej na wiedzy, jest realizowana przez Beneficjenta w dwu aspektach. Po pierwsze dokonuje się w Szpitalu upowszechnienie dostępu do Internetu oraz sieci wewnętrznej, poprzez zakup narzędzi dostępu (komputery, sprzęt cyfrowy dostosowany do transmisji danych medycznych). Z drugiej strony, następuje zogniskowanie oczekiwań kadry medycznej na transfer wiedzy, oraz badania naukowe i wymianę międzynarodową danych medycznych, realizowaną za pomocą nowoczesnych technologii. Projekt realizowany musi odpowiadać na potrzebę budowy społeczeństwa informacyjnego w powyższych dwóch aspektach. Stwarzać podwaliny pod budowę gospodarki opartej na wiedzy, poprzez umożliwienie transferu danych w zakresie objętym Projektem, zarówno wewnątrz jednostki jak poprzez regionalną sieć szerokopasmową, z otoczeniem zewnętrznym.

Narodowa Strategia Spójności. Zgodność z celami Programu Operacyjnego.
Efekt realizacji Projektu jest zgodny z celem określonym w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 - 20013, stanowiącym załącznik do Uchwały nr 70/892/07 Zarządu Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 23 października 2007 r., w którym za główny cel stawia się [...],,tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno -gospodarczej i przestrzennej jego obszaru".(RPO WK-P na lata 2007-2013, str. 5). Realizacja projektu wpłynie na poprawę konkurencyjności województwa. Wzmocnienie nowoczesnej bazy diagnostyczno- leczniczej w największym szpitalu wojewódzkim sprawi, iż będzie on mógł z powodzeniem konkurować w zakresie wdrażania nowoczesnych technologii medycznych z innymi wiodącymi jednostkami w Europie. Już dziś poszczególni pracownicy Szpitala, mają na swym koncie dorobek naukowy potwierdzony uznaniem na międzynarodowych sympozjach medycznych, oraz udziałem w prestiżowych projektach badawczych. Realizacja Projektu wpłynie również na wzrost potencjału jednostki i efektywności gospodarowania, czym pozytywnie wpłynie na wskaźniki tych zjawisk w skali województwa. Realizacja Projektu odpowiada na zadania stawiane w Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 - 20013, wyartykułowane jako: ,,kreowanie zdolności do skutecznej gospodarczej rywalizacji z otoczeniem"(RPO WK-P na lata 2007-2013, str.5).Cel Projektu zdefiniowany jako poprawa dostępności Pacjentów z regionu do specjalistycznych usług medycznych wysokiej jakości, realizowany poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii medycznych w oparciu o nowoczesną aparaturę medyczną, jest potwierdzeniem tezy zawartej w Programie Operacyjnym, na str. 20:,,Realna dostępność świadczeń zdrowotnych w regionie zależna jest jednak nie tyle od wielkości bazy materialnej służby zdrowia, ale jej stanu technicznego, nowoczesności wyposażenia medycznego, sprawności ratownictwa medycznego oraz finansowego zabezpieczenia świadczeń zdrowotnych". Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 - 2010, stanowiąca załącznik do Uchwały Nr XLI/586/05 Sejmiku Województwa Kujawsko- Pomorskiego z dnia 12 grudnia 2005r.,(dalej jako Strategia) zakłada jako jedno z priorytetowych działań ,,Kreowanie warunków przedsiębiorczości i upowszechnianie innowacyjności".(Działanie 1.1. Strategii, str.26) W zapisach dotyczących tego działania czytamy:,, Konkurencyjność województwa, a jego gospodarki w szczególności, powinna mieć oparcie w ich nowoczesności".(Strategia, str.26) Realizacja Projektu, polegająca na zakupie nowoczesnej aparatury medycznej oraz wdrożenie nowoczesnych technologii medycznych wnosi pozytywny wkład w realizację Strategii. Realizacja Projektu przyczyni się również do upowszechnienia zasad gospodarki opartej na wiedzy, poprzez rozwój zakresu dydaktyki i badań naukowych. Jest to zgodne z celem określonym w Strategii-1.1.4. Rozwój potencjału naukowo badawczego regionu. Nauka jest głównym źródłem najcenniejszego w dzisiejszej gospodarce zasobu, jakim jest wiedza.(Strategia, str.28) Rozbudowa nowoczesnych technologii medycznych w Szpitalu, przyczyni się do realizacji Strategii w zakresie budowy gospodarki opartej na wiedzy. Realizacja Projektu będzie miała również pozytywny wkład w realizację Strategii w zakresie przyjętego Działania 2.3. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego. Nowoczesna aparatura medyczna zakupiona w ramach Projektu będzie w pełni cyfrowa, umożliwiająca transfer danych poza miejsce realizacji zabiegu. Dzięki połączonym możliwościom mediów, telekomunikacji i informatyki, użytkownicy mają mieli dostęp do szybkiego zakresu usług ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym społeczeństwie, w tym, szeroki dostęp do wiedzy. (Strategia, str.35 ). Realizacja Programu przyczyni się do wypełnienia zapisów Strategii, określonych w Działaniu 3.4. Promocja i profilaktyka zdrowia. Sejmik Województwa wskazał w Strategii, iż istotnym ograniczeniem zachorowalności jest odpowiednio wczesna diagnostyka. W związku z tym, realizacja Projektu której efektem będzie zwiększenie dostępności do specjalistycznych usług medycznych, w tym diagnostycznych, gwarantuje, iż podjęte w ramach Projektu działania będą zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 -2020.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.