X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20910
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

mgr Ewa Półtorzycka

nauczyciel
edukacji
wczesnoszkolnej

PLAN
ROZWOJU
ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Data rozpoczęcia stażu: 1 IX 2011 r.
Data zakończenia stażu: 31 V 2014 r.


/Zastrzega się możliwość modyfikacji Planu Rozwoju Zawodowego w trakcie trwania stażu./

WSTĘP

Przedstawiony plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania wszystkiego, co składa się na moją codzienną pracę nauczycielską.
Będąc w grupie nauczycieli mianowanych, mam szansę awansu, uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego.
Jest to dla mnie wielkie wyzwanie, a jednocześnie okazja do autorefleksji i zweryfikowania opinii, jakim jestem nauczycielem. Długo dojrzewałam do decyzji podjęcia awansu zawodowego. Dzisiaj wiem, że mogę podjąć tę trudną próbę, która poprowadzi mnie do zwycięstwa.
Myślę że, działania zrealizowane według opracowanego przeze mnie planu rozwiną moje umiejętności dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, dadzą mi dużą satysfakcję, a przede wszystkim przyniosą korzyści uczniom, rodzicom i szkole.

§ 8 ust. 2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.

Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
(Tabela - red.)

1. Poznanie procedury związanej z awansem zawodowym
• Analizowanie przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
• Analiza dokumentacji szkolnej, śledzenie strony internetowej MEN niezbędnej przy opracowaniu planu rozwoju zawodowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego
• Dokumentowanie realizacji planu rozwojowego
• Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu zawodowego
IX 2011
IX 2011
IX 2011
Okres stażu
V 2014
Znajomość przepisów i poprawne sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu
Plan rozwoju zawodowego
Świadectwa, potwierdzenia, sprawozdania itp.
Złożenie dokumentów do postępowania kwalifikacyjnego

2. Systematyczne poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach zgodnie z własnymi zainteresowaniami i potrzebami szkoły – prowadzonych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli i radę pedagogiczną
• Praca w zespole samokształceniowym
• Systematyczne zapoznawanie się z najnowszą literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii
Okres stażu
Zaświadczenia
Sprawozdania ze spotkań – potwierdzenie przewodniczącej zespołu
Zestawienie bibliografii

3. Poszukiwanie nowych rozwiązań
• Korzystanie z portali internetowych poświęconych edukacji
• Gromadzenie ciekawych rozwiązań metodycznych w pracy z dziećmi
Okres stażu
Notatki, wydruki stron internetowych, scenariusze zajęć i imprez
4. Uczestnictwo w pracach organów szkoły
• Współtworzenie i aktualizacja dokumentacji szkolnej
• Przygotowanie własnych planów wychowawczych dla poszczególnych poziomów w klasach 1-3
Okres stażu
Wzory dokumentów

5. Doskonalenie warsztatu i metod pracy
• Wykorzystywanie różnych metod do pracy z dziećmi: aktywizujących, twórczego myślenia, integracyjnych, relaksujących, wyciszających agresję
• Pozyskanie odpowiedniego wyposażenia sali, pomocy dydaktycznych
• Dbałość o estetykę sali: wykonanie wystroju, gazetek tematycznych
Okres stażu
Scenariusze, zestawy ćwiczeń
Potwierdzenie
Materiał zdjęciowy

6. Opracowanie i wdrożenie programów i projektów edukacyjnych
Opracowanie planu pracy Małego Samorządu Uczniowskiego
• Współtworzenie projektu dotyczącego pokonywania
trudności ortograficznych- „Codziennik ortograficzny”
• Realizacja przyjętych zadań
Okres stażu
2011-2012
Program, ewaluacja
Plan pracy
Potwierdzenie
Sprawozdania z działalności

7. Przygotowanie planu spotkań i współpracy z rodzicami
• Angażowanie rodziców do współpracy w organizowaniu klasowych i szkolnych uroczystości
• Prowadzenie pedagogizacji rodziców w ramach zebrań
● Opracowanie różnych ciekawych referatów dla
rodziców w zależności od zauważonych potrzeb
• Przeprowadzenie badań sondażowych poświęconych opiniom i oczekiwaniom rodziców
Okres stażu
Okres stażu

XI 2012
Potwierdzenie Klasowej Rady Rodziców o współpracy
Referaty
Potwierdzenie Klasowej Rady Rodziców
Narzędzia, opis i analiza wyników badań, wnioski

8. Inne działania wpływające na jakość pracy
• Organizowanie wycieczek, imprez klasowych, również z udziałem rodziców, konkursów klasowych i szkolnych
• Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych. Praca indywidualna i zespołowa
Zgodnie z planem wychowawczym
Karty wycieczek, sprawozdania, scenariusze imprez, potwierdzenia

§ 8 ust. 2 pkt 2

Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej.

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Korzystanie z programów komputerowych podczas:
• tworzenia dokumentacji szkolnej
• przygotowywania pomocy dydaktycznych, testów sprawdzianów, dyplomów, zaproszeń etc.
• pisania ocen semestralnych i końcoworocznych
Okres stażu
Wzory dokumentów, przykłady kart pracy, testów, sprawdzianów, dyplomów etc.

2. Poszerzanie swojej wiedzy
• Ukończenie kursu doskonalącego technikę posługiwania się komputerem w pracy z dziećmi
Okres stażu
Zaświadczenie

3. Wykorzystanie Internetu i programów multimedialnych
• Wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych, encyklopedii i programów multimedialnych, zdobywanie ciekawych materiałów do pracy z dziećmi
Okres stażu Przykłady pomocy dydaktycznych,
scenariusze
Adresy stron:
www.literka.pl
www.profesor.pl
www.interklasa.pl
http://www.edux.pl

4. Prowadzenie zajęć z uczniami klas 1-3 z wykorzystaniem komputera
• Opracowanie i prowadzenie zajęć dla dzieci klas 1-3 z wykorzystaniem komputera
Okres stażu zależnie od potrzeb
Scenariusze zajęć

5. Współpraca z administratorem szkolnej strony internetowej
• Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie internetowej szkoły „Kącik dla rodziców”
Okres stażu
Adres szkolnej strony internetowej

§ 8 ust. 2 pkt 3

Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu
• Udział w warsztatach szkoleniowych „Rozwój zawodowy nauczyciela – opiekun stażu”
• Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczyciela, pomoc w opracowaniu planu rozwoju i jego realizacja, pomoc w budowaniu warsztatu pracy
Okres stażu
Rok 2012/2013
Zaświadczenie
Zaświadczenie dyrektora szkoły o pełnieniu funkcji opiekuna stażu

2. Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami
• Publikacje opracowanych materiałów, propozycji zajęć, inscenizacji, referatów, artykułów
• Przygotowanie materiałów na radę szkoleniową prowadzenie rady
Okres stażu
Okres stażu
Adres strony internetowej
Protokoły, referaty

3. Praca w zespole nauczania zintegrowanego
• Grupowe i indywidualne przygotowanie materiałów na spotkanie
• Wymiana opracowanych materiałów dydaktycznych
Na bieżąco
Protokoły ze spotkań zespołu

4. Prowadzenie zajęć dla nauczycieli w szczególności stażystów i kontraktowych
• Przygotowanie scenariuszy lekcji i prowadzenie lekcji
Okres stażu
Scenariusze zajęć, potwierdzenie dyrektora szkoły

5. Opublikowanie w portalu internetowym planu rozwoju zawodowego
• Przygotowanie planu i umieszczenie go na stronie internetowej
X 2011
Publikacje w Internecie

§ 8 ust. 2 pkt 4 a

Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.

1.
Opracowanie i wdrożenie programu edukacji zdrowotnej
• Opracowanie programu dla uczniów klas 1-3 dotyczącego dbałości o zdrowie ze szczególnym uwzględnieniem odżywiania
• Założenie w szkole Klubu Wiewiórka współpracującego z PCK
Okres stażu
Opracowany program, ewaluacja

2. Realizacja programu „U progu klasy czwartej”.
• Nawiązanie współpracy z nauczycielami uczącymi klasy czwarte.
Udział w niektórych zajęciach klas 4
Okres stażu
Sprawozdanie, ewaluacja

§ 8 ust. 2 pkt 4 c

Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

1. Organizowanie wycieczek klasowych
• Opracowanie harmonogramu wycieczek klasowych dla klas 1-3:
Okres stażu
Sprawozdania
Karty wycieczki

2. Organizowanie uroczystości szkolnych i środowiskowych
• Opracowanie scenariuszy i zorganizowanie: spotkań, imprez dla rodziców, dziadków i przedszkolaków
Okres stażu
Scenariusze imprez
Potwierdzenia
Zapisy w dzienniku

3. Organizowanie konkursów
• Współorganizowanie konkursów:
„Językowa corrida, – czyli walka
z bykami” konkursu ortograficzno- gramatycznego dla klas 2-3
„Tydzień Europejski”
Okres stażu
Protokoły, regulaminy

4. Współorganizowanie uroczystości szkolnych z uwagi na funkcję opiekuna Małego Samorządu Uczniowskiego
• Opracowanie i przygotowanie wraz z innymi nauczycielami uroczystości szkolnych
Okres stażu
Scenariusze uroczystości
Potwierdzenia

§ 8 ust.2 pkt 4 e

Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami.

1. Współpraca z Komendą Miejską Policji w Szczecinie.
Cykl spotkań „Bezpieczeństwo dziecka”.
• Zorganizowanie cyklu spotkań z policjantem na temat:
Jestem bezpieczny w domu i w szkole
Bezpieczeństwo na drodze
Prelekcja dla dzieci i rodziców
nt. bezpieczeństwa w sieci „Cyberprzemoc”
• Wyjście do Centrum Operacyjnego Komendy Miejskiej
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

2. Współpraca z Państwową Strażą Pożarną w Szczecinie
• Zorganizowanie spotkań ze strażakami
• Wyjście do placówki straży pożarnej
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Szczecinie
• Wstępna diagnoza problemów występujących u uczniów w klasie:
- zgłoszenie uczniów na badania
- organizacja spotkań pracowników poradni z rodzicami – prelekcje
- konsultacje z pracownikami w sprawie uczniów
- spotkania specjalistów z dziećmi w klasie - warsztaty
Okres stażu
Arkusze obserwacji dziecka, wnioski opracowane na podstawie opinii lub orzeczeń poradni, opis podjętych działań
Potwierdzenie współpracy

4. Współpraca z Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Szczecinie
• Zorganizowanie spotkań z lekarzem, pielęgniarką, stomatologiem
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

5. Współpraca z PCK w Szczecinie
Propagowanie akcji charytatywnych:
• Udział wraz z uczniami i rodzicami w akcjach charytatywnych organizowanych przez różne instytucje Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

6. Współpraca ze Schroniskiem dla Zwierząt oraz Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami w Szczecinie
• Pomoc zwierzętom w różnych porach roku:
• Zbieranie karmy i potrzebnych rzeczy
• Spotkanie uczniów z pracownikami – pogadanki, szkolenia dla dzieci
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

7. Współpraca z uczelnią medyczną – Katedrą Higieny w Szczecinie
• Propozycja prowadzenia przez specjalistów cyklu spotkań z dziećmi na różne tematy dotyczące zdrowia w formie warsztatów
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

8. Współpraca z Muzeum Narodowym W Szczecinie
• Organizacja lekcji i warsztatów na wybrane tematy Zgodnie z potrzebami
Potwierdzenie współpracy

9. Współpraca z prowadzącym sklepik szkolny
• Zorganizowanie odpowiedniego wystroju zewnętrznego sklepiku zachęcającego dzieci do spożywania zdrowej żywności – ilustracje, hasła
• Propozycja organizacji dni, w których dzieci spożywają określone produkty np.
- poniedziałek – dniem owocowym
- środa – spożywamy kanapki z ciemnego pieczywa
- piątek – dniem jogurtów itp.
Okres stażu
Potwierdzenie współpracy

§ 8 ust. 2 pkt 5

Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony


1. Opis i analiza dwóch przypadków: wychowawczych lub edukacyjnych
• Analiza dwóch przypadków:
- nazwanie problemu
- szczegółowa charakterystyka i opis
podjętych działań
- uzyskane rezultaty
- uwagi i wnioski końcowe
Okres stażu
Opis analizowanych przypadków

........................................ ........................................
data złożenia data zatwierdzenia

........................................
podpis dyrektora szkoły

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.