X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20900

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:mgr Katarzyna Soborska
Kwalifikacje: tytuł magistra pedagogiki w zakresie kształcenia wczesnoszkolnego z wychowaniem przedszkolnym i logopedią szkolną
Placówka oświatowa: Przedszkole nr 4 w Namysłowie
Dyrektor placówki: mgr Halina Horbaczyńska
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Jolanta Moras
Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy ( 01.09.2010r.- 31.05.2013r.)

§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywanie ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego § Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego IX.2010r. notatki własne
2. Podjęcie współpracy z opiekunem stażu § Zawarcie kontraktu z opiekunem stażu oraz opracowanie harmonogramu współpracy§ Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu,§ Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, dyrektora i innych nauczycieli§ Pomoc w opracowaniu sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego IX.2010r.okres stażuokres stażuVI. 2013r. kontrakt i harmonogram spotkań scenariusze zajęćscenariusze zajęć sprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego
3. Poszerzanie wiedzy i umiejętności § Aktywny udział w warsztatach, kursach, szkoleniach§ Aktywny udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych§ Udział w WDN- wymiana doświadczeń z nauczycielami§ Prowadzenie zajęcia dla nauczycieli w ramach WDN§ Zajęcia dla rodziców prowadzone w obecności dyrektora przedszkola i opiekuna stażu w czasie trwania stażuwg harmonogramuwg harmonogramuokres stażuw czasie trwania stażuokres stażu zgromadzone materiały, notatkilista obecności z protokołów Rad Pedagogicznychnotatki własnescenariuszscenariusze
4. Doskonalenie własnego warsztatu pracy § Analiza literatury fachowej i śledzenie nowości pedagogicznych§ Stosowanie nowatorskich metod w pracy§ Gromadzenie własnych zasobów warsztatowych i metodycznych w czasie trwania stażu zbiór materiałów, zgromadzona literaturascenariusze zajęć, zapisy w dziennikunarzędzia badawcze do ewaluacji, scenariusze imprez okolicznościowych
5. Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej § Wpisy w dzienniku zajęć§ arkusz obserwacji dziecka§ zeszyt konsultacji z rodzicami § Konstruowanie planów pracy dydaktyczno- wychowawczych na bieżąco dokumenty przedszkolaplany pracy
6. Uczestniczenie w pracach organów przedszkola w ramach realizacji zadań statutowych placówki § Aktywne uczestnictwo w działalności Rady Pedagogicznej:- opracowanie rocznego programu pracy placówki w czasie trwania stażu wpisy do Księgi Protokołów Rad Pedagogicznych
7. Dokumentowanie i analizowanie realizacji Planu Rozwoju Zawodowego § kompletowanie, opracowanie, uporządkowanie materiałów§ autoanaliza dotycząca stopnia realizacji Planu Rozwoju Zawodowego ( autorefleksja, określanie słabych i mocnych stron własnych umiejętności i działań)§ przygotowanie sprawozdania w czasie trwania stażuna bieżąco oraz po zakończeniu stażupo zakończeniu stażu teczka dorobku zawodowegocząstkowe sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowegosprawozdanie z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Poznanie możliwości dzieci oraz diagnozowanie i rozwijanie ich zainteresowań § Obserwacja dzieci na tle grupy§ Organizacja zajęć na interesujące dzieci tematy§ Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych na bieżąco wyniki badań dydaktyczno- pedagogicznych, prace dzieciscenariuszenotatki, scenariusze, program pracy z dzieckiem zdolnym
2. Praca z dziećmi z trudnościami § Prowadzenie zajęć dydaktyczno- wychowawczych okres stażu notatki, scenariusze, program pracy z dzieckiem trudnym
3. Współpraca z rodzicami § Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami- pedagogizacja rodziców§ Konsultacje indywidualne§ Uczestnictwo w uroczystościach o charakterze rodzinnym w czasie trwania stażu listy obecności, protokoły zebrańzeszyt konsultacjiscenariusze, zdjęcia, zapisy w dzienniku
4. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami § Organizowanie spotkań z przedstawicielami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej dla rodziców§ Organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci§ Korzystanie z wiedzy i doświadczenia specjalistów Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej do rozwiązywania problemów w czasie trwania stażu protokoły spotkańnotatki
5. Współpraca ze środowiskiem lokalnym § Nawiązanie współpracy z:- Policją- Strażą Pożarną- Służbą Zdrowia§ Organizowanie spotkań i wyjść do środowiska lokalnego( np. NOK, biblioteka)§ Organizacja zajęć prowadzonych przez rodziców- przedstawicieli określonych grup zawodowych w czasie trwania stażu protokoły spotkań, zdjęciazapisy w dzienniku, zdjęciazapisy w dzienniku
6. Przygotowanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych i grupowych § Przygotowanie programów artystycznych§ Wykonywanie dekoracji, upominków, strojów na bieżąco w trakcie trwania stażu scenariuszezdjęcia
7. Organizacja i uczestnictwo w konkursach wewnątrz- i międzyprzedszkolnych oraz z innych instytucji § Promowanie dzieci zdolnych poprzez przygotowanie ich do uczestnictwa w konkursach okres stażu zaświadczenia i dyplomy
8. Współpraca z innymi nauczycielami § Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami z innych placówek§ Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami okres stażu notatki i podziękowania

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej § Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera§ Opracowywanie dokumentacji pedagogicznej, scenariuszy, planów miesięcznych, dokumentacji związanej ze stażem§ Gromadzenie niezbędnych przepisów prawa oświatowego w postaci elektronicznej§ Przygotowywanie materiałów dla rodziców i dzieci§ Zamieszczenie Planu Rozwoju Zawodowego i sprawozdania na stronie internetowej okres stażu pomoce dydaktycznedokumenty, scenariusze, plany, opis i analiza efektów własnej pracydyskietki, płyty CD, USBnotatki, zaproszenia, dyplomyzaświadczenie
2. Współtworzenie elektronicznej kroniki przedszkola § Sprawozdania z uroczystości przedszkolnych, grupowych, wycieczek, konkursów itp. w postaci elektronicznej okres stażu USB

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Umiejętne stosowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki do rozwiązywania bieżących problemów dydaktyczno- wychowawczych § Studiowanie najnowszych propozycji wydawniczych w/w dziedzin§ Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej okres stażuna bieżąco zaświadczenia, notatkiwpisy do dziennika, notatki, scenariusze
2. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami § Prezentowanie referatów podczas spotkań z rodzicami i konsultacji indywidualnych§ Organizacja zajęć otwartych dla rodziców podczas stażu referatyscenariusze
3. Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków § Analiza przypadku rozwoju psychofizycznego dziecka na bieżąco notatki

§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Sposób dokumentowania
1. Studiowanie przepisów prawa oświatowego § Zapoznanie się z aktami prawnymi§ Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego ( Internet, prasa oświatowa) okres stażu akty prawne notatki
2. Studiowanie dokumentacji przedszkolnej § Analiza dokumentacji związanej z funkcjonowaniem placówki okres stażu Statut PrzedszkolaRoczny plan pracy wychowawczo- dydaktycznej, Regulamin Rady Rodziców,Regulamin Rad Pedagogicznych,Koncepcja przedszkola
3. Aktualizowanie wiedzy dotyczącej rozwoju dzieci w zależności od wieku § Studiowanie literatury dotyczącej rozwoju dzieci od 3 do 6 lat okres stażu notatki

* Plan Rozwoju Zawodowego został stworzony na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, Rozporządzenia MENiS z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, z uwzględnieniem zmian w tekście zawartych w Rozporządzeniu MEN iS z dnia 14 listopada 2007r.

Zatwierdzam do realizacji:

........................................ ........................................
data i podpis Dyrektora podpis nauczyciela

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.