X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20829
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA
KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

MAŁGORZATA SZLENCEK
nauczyciel informatyki, techniki i fizyki
Zespołu Gimnazjalno – Szkolno - Przedszkolnego w Lasowicach Wielkich

Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2010 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Zakładam, że mój Plan Rozwoju ma charakter otwarty, co oznacza, że w trakcie jego realizacji mogą
pojawić się nowe zadania i wyzwania, których nie byłam w stanie przewidzieć w momencie pisania planu.


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
1.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli
- Analiza przepisów prawa oświatowego regulujących system awansu zawodowego.
- Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu, planu rozwoju zawodowego, sprawozdania i prezentacji dorobku.
- Uaktualnianie wiedzy na temat awansu (portale internetowe, czasopisma fachowe).
- Ukończenie kursu dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego
2. Współpraca z opiekunem stażu
- Ustalenie zasad współpracy.
- Opracowanie projektu sprawozdania.
- Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna.
- Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna.
- Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć w celu doskonalenia umiejętności omawiania i ewaluacji własnych i obserwowanych zajęć.
3. Dalsze doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację zadań szkoły
- Opracowywanie, realizacja i ewaluacja rozkładów materiału do nauczanych przedmiotów.
- Dalsze studiowanie i wdrażanie różnych metod nauczania oraz ewaluacja ich skuteczności
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych.
- Udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych.
- Udział w zewnątrzszkolnych formach szkolenia zawodowego: udział w różnego rodzaju kursach, seminariach, szkoleniach, konferencjach metodycznych, warsztatach.
- Samodzielne rozwijanie umiejętności zawodowych poprzez studiowanie literatury metodycznej, pedagogicznej i psychologicznej.
- Korzystanie z publikacji i portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli.
- Lektura czasopism o tematyce informatycznej
5. Modyfikowanie warsztatu pracy (metod, zakresu materiału, rodzaju zadań, sposobu oceniania) w celu dostosowania go do potrzeb edukacyjnych uczniów.
- Stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania.
- Tworzenie pomocy dydaktycznych.
6. Podejmowanie dodatkowych wewnątrzszkolnych działań.
- Organizowanie imprez, uroczystości szkolnych.
- Opieka nad salą lekcyjną.
7. Prowadzenie dokumentacji.
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej, dzienników zajęć.
8. Bieżące dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
- Skompletowanie dokumentów mających znaczenie dla oceny pracy.
- Gromadzenie dokumentów potwierdzających realizację planu.
9. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

§7 ust.2 pkt. 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych;
1. Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców.
- Bieżące kontakty z rodzicami uczniów:
- rozmowy indywidualne
- klasowe zebrania,
- Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
- Indywidualne kontakty z dzieckiem.
- Analiza indywidualnej dokumentacji uczniów
2. Uwzględnianie potrzeb rozwojowych uczniów.
- Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych.
- Przygotowanie uczniów do konkursów szkolnych i pozaszkolnych..
3. Współpraca z innymi osobami w celu pomocy dziecku.
- Nawiązanie współpracy z pedagogiem szkolnym.
4. Systematyczna współpraca z rodzicami uczniów.
- Rozmowy dotyczące postępów edukacyjnych uczniów. Indywidualne rozmowy z rodzicami według zaistniałych potrzeb.
- Wspólne rozwiązywanie pojawiających się problemów.
5. Uwzględnienie w pracy współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
- Propagowanie zachowań i postaw związanych z bezpiecznym użytkowaniem komputera i Internetu

§ 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
1. Doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i Internetem w pracy nauczyciela
- udział w kursach komputerowym dla nauczycieli
2. Wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.
- Opieka i administrowanie szkolną pracownią informatyczną.
- Doskonalenie własnego warsztatu pracy poprzez zastosowanie technologii komputerowej w trakcie tworzenia narzędzi wykorzystywanych w procesie sprawdzania i oceniania ucznia oraz środków dydaktycznych.
- Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji w pracy nauczyciela..
- Stworzenie i aktualizacja szkolnej strony WWW.
- Organizacja i prowadzenie zajęć koła informatycznego.
- Przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad z zakresu informatyki i techniki.
- Wykorzystanie sprzętu multimedialnego na zajęciach,
- Wdrażanie uczniów do korzystania z technologii komputerowej podczas przygotowania różnorodnych materiałów, tworzenie prezentacji multimedialnych.
3. Publikacje własnych materiałów na stronach internetowych.
- Przygotowywanie własnych scenariuszy do zamieszczenia na stronach internetowych portali edukacyjnych.
- Opublikowanie planu rozwoju zawodowego.

§ 7 ust.2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
1. Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych.
- Udział w kursach i warsztatach służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, metodyki pracy.
2. Wykorzystywanie zasobów Internetu, biblioteki pedagogicznej do zdobywania potrzebnej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej.
- Poszukiwanie i studiowanie fachowej literatury.
3. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych.
- Poznawanie sytuacji rodzinnej wychowanków, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami, pedagogizacja rodziców.
- Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych.

§7 ust.2 pkt 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
1.Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
- Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty, Rozporządzenia MENiS
- Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów.
2. Studiowanie dokumentacji szkolnej.
- Dokładna analiza dokumentów szkoły: Statut Szkoły, Program Wychowawczy, Profilaktyczny szkoły, Wewnątrzszkolny System Oceniania
3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego
- Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu:
- w procesie pisania planu, sprawozdania,
- przygotowywania prezentacji dorobku i przygotowywania się do rozmowy z komisją przeprowadzająca egzamin
- Prowadzenie dokumentacji szkolnej
- Udział w pracach komisji podczas egzaminów gimnazjalnych


Zatwierdzam do realizacji:
........................................
data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.