X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20825

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Imię i nazwisko:
Placówka oświatowa:
Data rozpoczęcia stażu:
Planowany termin zakończenia stażu:

Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Dyrektor placówki oświatowej:

Rodzaj działań i przedsięwzięć wynikających z wymagań rozporządzenia MEN z dnia 1 grudnia 2004r oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

Działania
i zadania nauczyciela Forma/metoda realizacji Termin realizacji Dowody realizacji
Par.7 ust.1 pkt.1
Uczestniczenie w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego
Udział w pracach Rady Pedagogicznej.
Współpraca z Dyrektorem Szkoły, gronem pedagogicznym i pedagogiem szkolnym.
Zgodnie z harmonogramem posiedzeń rady
Notatki
Współpraca z Samorządem Uczniowskim ]
Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci
Współpraca podczas organizacji uroczystości szkolnych i różnorodnych imprez
Prowadzenie gazetki szkolnej.
Okres stażu
Potwierdzenia

Współpraca z Radą Rodziców.
Utrzymywanie stałego kontaktu
z rodzicami uczniów: wywiadówki, konsultacje, spotkania indywidualne.
Okres stażu
Potwierdzenia, notatki
Praca w różnego rodzaju komisjach egzaminacyjnych, rekrutacyjnych itp
Uczestniczenie w różnych komisjach Zgodnie z terminami egzaminów Potwierdzenia
Realizacja zadań opiekuńczo-wychowawczych wynikających
z programu wychowawczego szkoły.

Sporządzenie planu godzin wychowawczych
Organizowanie klasowych imprez.
Sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść pozaszkolnych.
Pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych

Okres stażu
Zatwierdzony plan pracy wychowawczej

Par.7 ust.1 pkt.2
Pogłębiać wiedzę umiejętności zawodowe, samodzielnie lub
przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego

Poszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz - szkolnym i zewnętrznym doskonaleniu. Uczestniczenie w pracach zespołu samokształceniowego, udział w radach szkoleniowych RP, w różnych formach wewnątrzszkolnego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego.
Okres stażu
Pisemne wnioski i uwagi dotyczące spotkań i szkoleń, zaświadczenia, dokumentacja szkolna.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy.
Udział w konferencjach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa szkolne.
Okres stażu
Notatki

Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
Obserwacja, udział, konsultacje, omówienie zajęć, ewaluacja.
Przebieg zajęć, omówienie, ewaluacja.
Okres stażu
Konspekty lekcji i arkusze obserwacji lekcji, karty spostrzeżeń
Tworzenie własnego warsztatu pracy.
Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, krzyżówek,
czasopism , prezentacji itp. O
kres stażu
Materiały

Par.7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż

Samokształcenie -aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego
prawa oświatowego
Studiowanie literatury fachowej, śledzenie na bieżąco nowych przepisów związanych z nauczanymi przedmiotami
Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych
Ustawa o systemie oświaty z 1999r.
Karta Nauczyciela.
Rozporządzenie MEN z 1 grudnia 2004r.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 listopada 2007r.
Ustawa o zmianie ustawy Karta Nauczyciela z 18 lutego 2000 r.
Ustawa o pomocy społecznej.
Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich.
Zapoznanie się z Prawami Ucznia i Konwencją Praw Dziecka
Przeanalizowanie Praw Ucznia i Karty Praw Dziecka - stosowanie tych praw w pracy dydaktyczno - wychowawczej Okres stażu Notatki

Par. 7 ust.2 pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach

Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu.
Zawarcie pisemnego kontraktu , określającego zasady współpracy w ramach realizacji planu rozwoju zawodowego
IX 2010 Kontrakt

Poznanie procedury awansu zawodowego
Analiza dokumentów prawnych, śledzenie stron internetowych MEN IX 2010
Pan rozwoju, teczka „awansu zawodowego”
Ocena własnych umiejętności.
Analiza własnych umiejętności
IX 2010 Karta samooceny
Doskonalenie warsztatu i metod pracy
pedagogicznej
Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o merytoryczne jego wartości
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z matematyki i informatyki
Stosowanie aktywnych metod nauczania
Opracowanie pomocy dydaktycznych- gazetki, testy
Dobieranie różnorodnych metod i narzędzi w procesie sprawdzania i oceniania
Napisanie programu dla zajęć rozwijająco-wyrównawczych z matematyki i kółka dziennikarskiego

Pisanie scenariuszy i konspektów lekcji
Przeprowadzanie testów diagnostycznych z matematyki na początku roku szkolnego i przedstawienie wyników w raportach
Analiza sprawdzianów szóstoklasisty
Organizacja wewnątrzszkolnego konkursu matematycznego Mistrz Matematyki w Dobrej
Okres stażu
Programy nauczania
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Gromadzenie dokumentów: notatek, zaświadczeń, scenariuszy, zdjęć. 1-2 raz w semestrze obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna2 razy w semestrze zajęcia prowadzone
w obecności opiekuna
Karty obserwacji, scenariusze zajęć, zdjęcia, wytwory dzieci.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
Gromadzenie materiałów i dokumentów. Okres stażu

Potwierdzenia, zaświadczenia, opracowane
materiały

Projekt sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Analiza mocnych i słabych stron
Określenie dalszej drogi rozwoju.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Analiza dalszej drogi rozwoju
Maj 2013r
Sprawozdanie
Pisemnych wniosków
Publikowanie własnych
prac Publikacja scenariuszy lekcji
Opublikowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju na stronie internetowej
Okres stażu
(według potrzeb) Potwierdzenia
Par.7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki
środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Opracowane scenariusze lekcji poruszające problematykę społeczną, cywilizacyjną
Przygotowanie lekcji wychowawczych dotyczące zagrożeń współczesnego świata np. temat szkodliwości palenia papierosów, zażywania narkotyków i dopalaczy, stosowania przemocy i problemów nastolatków 1-godzina
w semestrze Dziennik lekcyjny, scenariusze przygotowanych zajęć.
Praca z dziećmi
z trudnościami

Prowadzenie zajęć wyrównawczych
z matematyki Okres stażu
Jedna godzina w tygodniu dla klas 6
Dwie godziny
w miesiącu dla klas IV,VV i VI Notatki, wpisy
w dzienniku

Opieka nad dziećmi zdolnymi

Prowadzenie zajęć dla dzieci zdolnych
Kółko matematyczne dla klas IV-VI
Kółko dziennikarskie dla klas IV-VI Okres stażu

Dwie godziny
w miesiącu
Jedna godzina
w tygodniu Notatki, wpisy
w dzienniku

Poznanie środowiska dzieci i ich rodziców Obserwacja, zebrania z rodzicami, spotkania indywidualne wynikających z zainteresowania rodziców i potrzeb
Przeprowadzenie ankiet Okres stażu
Notatki, podsumowania półroczne, protokoły spotkań, listy obecności,
ankiety
Promowanie szkoły poprzez stronę internetową.
Administrowanie strony internetowej Okres stażu Strona szkoły
Integracja zespołu klasowego Wspólne wyjścia do kin, teatrów.
Uczestniczenie w imprezach klasowych i szkolnych.
Uczestnictwo w wycieczkach. W ciągu całego roku szkolnego
W miarę możliwości finansowych uczniów Teczka wychowawcy
Realizacja potrzeb rozwojowych uczniów wynikających ze specyficznych warunków środowiskowych Prowadzenie zajęć wyrównawczych i powtórkowych z matematyki dla słabych uczniów indywidualizacja nauczania (użycie różnorodnych metod nauczania)
Zachęcanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach matematycznych (Kankur, Alfik,) i matematyczno-przyrodniczych (konkurs kuratoryjny Matematyczny z Elementami Przyrody)
Organizowanie zajęć dla uczniów zdolnych Okres stażu Notatki
Promowanie swojej wiedzy i doświadczenia.
Konkursy dla uczniów
Okres stażu Testy
Dyplomy uczniów
Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych.

Organizowanie imprez klasowych, zajęć pozalekcyjnych, wycieczek,
Okres stażu Dziennik lekcyjny, teczka wychowawcy, protokoły, plan pracy wychowawczej nauczyciela.

Stosowanie metod aktywizujących proces nauczania
w celu przyspieszenia procesu przyswajania przez uczniów wiedzy i umiejętności

Doskonalenie umiejętności prowadzenia zajęć metodami aktywizującymi, wprowadzanie różnorodnych technik
i metod aktywizujących : studium przypadków, mapa pojęciowa, metoda projektów, gry
i zabawy logiczne
Przygotowywanie sprawdzianów oraz ćwiczeń na zajęcia wspierające aktywny udział uczniów w lekcji
Współorganizacja zabaw (dyskotek) dla dzieci
Współpraca podczas organizacji uroczystości
szkolnych i różnorodnych imprez
Cały rok szkolny; według potrzeb Notatki
Podejmowanie współpracy z instytucjami wspomagającymi szkołę
Nawiązanie współpracy z Policją
Okres stażu Adnotacje w dziennikach zajęć, plany współpracy z instytucjami – potwierdzenia dyrektora

Par.7 ust.2 pkt.3
Umiejętności uwzględniania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej

Gromadzenie informacji na temat oświaty. Opracowanie przy użyciu
technik komputerowych
różnych narzędzi
pomiaru dydaktycznego testów,
sprawdzianów,
dokumentacji szkolnej, analiza testów próbnych, sprawdzianów szóstoklasisty,
dyplomów
Przygotowanie
scenariuszy lekcji,
konspektów przy użyciu
komputera i Internetu
Okres stażu

Dziennik lekcyjny, scenariusze zajęć, informacje
z Internetu, potwierdzenia,
adres strony i inne dowody wykorzystywania przeze mnie techniki komputerowej.
przykładowe
wydruki
konspekty
Współpraca nad szkolną stroną www

Administrowanie szkolną pracownią informatyczną Aktualizacja szkolnej strony www Publikowanie zdjęć i tekstów na stronie Okres stażu Strona internetowa, potwierdzenie dyrektora
Wykorzystanie
technologii
informatycznej:
przesyłanie prac i
dokumentów drogą
internetową, udział w
życiu portali
edukacyjnych Zachęcanie uczniów do przekazywania danych prac w formie multimedialnej Propagowanie wśród uczniów portali poświęconych nauce matematyki i zachęcanie do pogłębianie swojej wiedzy i powtarzania materiału w ten sposób Okres stażu Notatki

Wykonywanie gazetki szkolnej Redagowanie i wydawanie gazetki szkolnej Raz na dwa miesiące Gazetka szkolna
Ukończenie kursów komputerowych Materiały ze szkoleń Okres stażu Zaświadczenia
Par.7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień w zakresie oświaty realizowanych zadań przez nauczyciela

Wdrażanie własnego planu wychowawczego Opracowanie planu wychowawczego dla klasy ( przy akceptacji pedagoga szkolnego ) Wrzesień każdego roku
Na bieżąco Plan wychowawczy
Studiowanie literatury pedagogicznej.
Wdrażanie propozycji metodycznych zaczerpniętych z dziedzin: psychologii, pedagogiki, dydaktyki .
Okres stażu Spis lektur
Realizacja zadań wynikających z programu wychowawczego szkoły Analiza programu wychowawczego szkoły pod kątem prowadzenia własnych zajęć Wrzesień każdego roku Notatki
Aktywne pełnienie wyznaczonych dyżurów nauczycielskich
w trakcie przerw śródlekcyjnych Pilnowanie porządku w czasie przerw, dbanieo wypełnianie obowiązków ucznia w szkole, zwracanie uwagi na zachowanie czystościi poszanowania mienia w miejscu nauki Przez cały rok szkolny Potwierdzenia dyrekcji
Współpraca z wychowawcami, pedagogiem i innymi nauczycielami Wspólne omawianie problemów wychowawczych, wskazywanie możliwych rozwiązań Według potrzeb Notatki
Integracja zespołu klasowego Wspólne wyjścia do kin, teatrów
Uczestniczenie w imprezach klasowych i szkolnych
Uczestnictwo w wycieczkach W ciągu całego roku szkolnego
W miarę możliwości finansowych uczniów Notatki

Par.7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, nieletnich zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Udział
w szkoleniowych radach pedagogicznych lub szkoleniach informacyjnych na temat prawa oświatowego Analiza przepisów dotyczących systemu oświaty, pomocy społecznej i postępowania w sprawach nieletnich w zakresie funkcjonowania szkoły Analiza ustaw i rozporządzeń ustawowych Okres stażu Notatki, zaświadczenia
Pełnienie obowiązków członka zespołu przedmiotowego i członka komisji egzaminacyjnej Wspólne opracowywanie testów przygotowujących do egzaminu
Współudział w projektowaniu tematów sprawdziany diagnostyczne
Udział w przeprowadzeniu sprawdzianu próbnego Według potrzeb
Według harmonogramu Zaświadczenia, próbne sprawdziany, diagnozy
Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji zadań szkoły.

Analiza i ewentualne uaktualnianie statutu szkoły, szkolnego programu wychowawczego, programu rozwoju szkoły, szkolnego zestawu programów, wewnątrzszkolnego systemu oceniania Według potrzeb
Dokumentacja szkolna
Podpisany własnoręcznie Przedmiotowy System Oceniania

§7 ust. 3
Inna dokumentacja świadcząca o osiągnięciach zawodowych

Szczególne osiągnięcia uczniów na olimpiadach i konkursach
Praca z uczniami Okres stażu Ksero dyplomów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.