X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 206
Dział: Gimnazjum

"Likwidacja dzikich wysypisk śmieci".Zajęcia terenowe w ramach akcji "Sprzątanie świata"

Zajęcia terenowe w ramach akcji „Sprzątanie świata” Wykorzystanie aktywnych metod pracy z grupą.

Temat: Likwidacja dzikich wysypisk śmieci.

Cel ogólny: Kształtowanie przyjaznych postaw wobec środowiska przyrodniczego.

Wiadomości: uczeń zna:
-sposoby segregacji śmieci,
-pojęcia: recykling, utylizacja,
-wie na czym polega segregacja odpadów i jaki jest jej cel.

Umiejętności: uczeń umie:
-posegregować odpady,
-wskazać jakie zagrożenia dla środowiska niosą poszczególne grupy odpadów,
-dostrzegać związki między przyczyną i skutkiem w procesach degradacji środowiska,
-wyróżnić śmieci, które można powtórnie wykorzystać.

Postawy: uczeń jest:
-przekonany o konieczności utylizacji śmieci,
-świadomy całkowitej zależności człowieka od przyrody,
-zbiera surowce wtórne,
-wyszukuje dzikie wysypiska śmieci i informuje o nich dorosłych.

Metody:
-słowna: pogadanka, dyskusja,
-obserwacyjna,
-badawcza,

Formy pracy:
-grupowa,
-indywidualna.

Środki dydaktyczne:
-worki na śmieci, rękawice,
-karty pracy.
Tok zajęć:

I Faza wprowadzająca

• Czynności porządkowo-organizacyjne.
• Nawiązanie do tematu zajęć.
• Sprecyzowanie i uzupełnienie wiedzy na temat odpadów. N. Co to są odpady?
W wyniku burzy mózgów uczniowie podają przykłady odpadów i próbują je zdefiniować na podstawie zdobytej wiedzy i przeczytanych wcześniej czasopism.
Odpady : to niewykorzystane produkty bytowej i gospodarczej działalności
człowieka.
N. Jakie są źródła powstawania odpadów?
Resztki z posiłków, kości, odzież zniszczona, nieużywana, szmaty, opakowania kartonowe, książki, zeszyty, gazety, worki foliowe, opakowania i butelki plastikowe, reklamówki, kubki jednorazowe, zapalniczki, słoiki, butelki szklane, rozbite talerze, szkło, elementy lodówki, pralki, części samochodowe, stare garnki, rowery, puszki i inny złom – dyskusja okrągłego stołu (swobodna wymiana poglądów).
N. Na jakie grupy możemy podzielić odpady?
(typ śmieci )
I- Rowery, wózki, puszki metalowe, złom, kapsle, elementy metalowe
różnych urządzeń.
II- Słoiki, butelki szklane, rozbite talerze.
III- Butelki plastikowe, opakowania po słodyczach, styropian, reklamówki,
zepsute zabawki.
IV- Przedmioty z drewna, papieru, kartony, itp.
V- Szmaty, stare ubrania, buty.
VI- Inne opakowania po aerozolach, farbach, lakierach, oleje, smary.

• Podział grupy na dwa zespoły,
• Wyłonienie sekretarzy zespołów,
• Rozdanie dla grup narzędzi pracy (worki foliowe, rękawice i inne),
• Przedstawienie zadań do wykonania. Rozdanie kart pracy.

II Faza realizacyjna

1. Przejście brzegiem dolnego odcinka rzeki Stradanki około 1 kilometra
(prawy i lewy brzeg).
A) Sekretarz zespołu A i B dokonuje zapisu rodzaju odpadów, ilości dzikich
wysypisk śmieci (wykonuje kilka zdjęć).
B) Pozostali członkowie zespołów likwidują dzikie wysypiska.
C) Przydział zadań dla każdego członka zespołu.
I członek zespołu zbiera: odpady metalowe,
II szkło i ceramikę,
III tworzywa sztuczne (folia plastik),
IV papiery, kartony, przedmioty z drewna,
V tekstylia, odzież, szmaty,
VI opakowania po aerozolach, farbach, smary,

KARTA PRACY
Przejdź brzegiem rzeki około 1 kilometra i zanotuj rodzaj i liczbę wszystkich napotkanych śmieci, znajdujących się w wodzie oraz w odległości około 10 metrów od brzegu, zapisz dane w arkuszu zbiorczym.

Śmieci typu Liczba
Rowery, puszki metalowe, kapsle, elementy różnych urządzeń.
Słoiki, butelki szklane, szkło.
Folia, butelki plastikowe, opakowania po słodyczach, reklamówki, zepsute zabawki.
Przedmioty z drewna, papiery, kartony.
Szmaty, stare ubrania, buty.
Opakowania po aerozolach, farbach, lakierach.

III Faza podsumowująca

• Znaczenie segregacji śmieci dla człowieka i środowiska.
• Wspólne ustalenie sposobów pozbywania się odpadów (ich plusy i minusy).

Sposoby pozbywania się odpadów Minusy Plusy
Spalanie Zanieczyszczenie powietrza związkami chloroorganicznymi i pyłami. Likwidacja drobnoustrojów i pasożytów.
Składowanie Śmieci mogą być źródłem zatruć wód gruntowych, zajmują duże powierzchnie. Gnijące resztki są źródłem siarkowodoru i metanu, mogą spowodować samozapłon, zanieczyszczają powietrze trującymi związkami. Energia do elektrowni biogazowych.
Recykling Duży kłopot ze zbiórką i transportem. Ratowanie środowiska.
Kompostowanie przydomowe i na wysypiskach Koszty transportu, gromadzenie odpadów organicznych. Kompost, nawóz do uprawy roślin, nawożenie zieleni.

Wnioski :

Recykling – czyli wtórne wykorzystanie odpadów, jest najlepszym sposobem
walki z nadmiarem śmieci.
Pierwszym etapem recyklingu jest segregacja śmieci, którą musimy wykonywać w swoich gospodarstwach domowych.
Zadanie podsumowujące - wykonanie gazetki tematycznej z wykorzystaniem zdjęć z zajęć.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.