X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20553
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

OPRACOWANY NA OKRES STAŻU 01. 09. 2012r. – 31. 05. 2015r.

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

Opracowała:
Stopień zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Zajmowane stanowisko: nauczyciel matematyki, nauczyciel zajęć komputerowych
Opiekun stażu:
Miejsce odbywania stażu:
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2012r.
Wymiar stażu: 2 lata 9 miesięcy

Plan rozwoju zawodowego opracowany został opracowany w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 roku, w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593)

§ 7 ust. 2 pkt. 1

„ Umiejętność organizacji i doskonalenia własnego warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniana ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach”

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
1. Pogłębienie znajomości procedur awansu zawodowego. • Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli;
a) Rozporządzenie MENiS z 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
b) Rozporządzenie MEN z 14 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
c) Adekwatne fragmenty karty nauczycieli.
• Przygotowanie obowiązującej dokumentacji. Wrzesień 2012
Cały okres staż notatki własne;
teksty rozporządzeń;
teczka awansu
2. Współpraca z opiekunem stażu.

• Zawarcie kontraktu;
• Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu;
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu;
• Omówienie prowadzonych i obserwowanych zajęć;
• Spotkania z opiekunem stażu. Wrzesień 2012
5 razy w roku

5 razy w roku
na bieżąco
według potrzeb kontrakt;
arkusze obserwacji;

scenariusze obserwowanych lekcji;

3. Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej. • Analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości;
• Opracowanie pomocy dydaktycznych;
• Gromadzenie własnej biblioteki warsztatu pracy;
• Dobieranie różnorodnych form i metod pracy;
• Korzystanie z portali i publikacji internetowych przeznaczonych dla nauczycieli. Cały okres stażu materiały i pomoc dydaktyczne,
scenariusze zajęć
4. Poszerzanie znajomości zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Dalsze poznanie i prowadzenie obowiązującej dokumentacji nauczyciela i wychowawcy. • Przypomnienie i pogłębienie zasad funkcjonowania szkoły i dokumentacji związanej z prawidłowym funkcjonowaniem szkoły;
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego;
• Przygotowanie sprawozdania z przebiegu stażu i innej potrzebnej dokumentacji;
• Prawidłowe prowadzenie dokumentacji nauczyciela, wychowawcy. Cały okres stażu

Do 14. IX. 2012r.
Pierwszy tydzień czerwca 2015r.
Cały okres stażu plan rozwoju zawodowego;
sprawozdania;
teczka awansu;
dzienniki zajęć
5. Podnoszenie własnych kwalifikacji, poszerzanie wiedzy. • Uczestniczenie w doskonaleniu zawodowym:
a) Kursy doskonalące zarówno w sferze dydaktycznej i wychowawczej;
b) Szkoleniowe Rady Pedagogiczne;
c) Warsztaty, seminaria, szkolenia;
d) Studia podyplomowe. Cały okres stażu zaświadczenia;
notatki własne;

6. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych. • Wykonanie gazetek tematycznych;
• Współorganizowanie i udział w imprezach oraz uroczystościach szkolnych według planu kalendarza pracy szkoły. Cały okres stażu scenariusze

§7 ust. 2 pkt. 2

„ Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych”

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
1. Poznanie środowiska uczniowskiego. • Obserwacja i analiza możliwości uczniów;
• Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów emocjonalnych uczniów przy współpracy z pedagogiem i rodzicami;
• Realizacja zadań ujętych w Szkolnym Programie Wychowawczym. Cały okres stażu adnotacje w dziennikach;
notatki własne;

2. Współpraca z instytucjami działającymi na rzecz wychowania i oświaty oraz wspomagającymi szkołę. • Uczestnictwo w zajęciach prowadzonych z Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej ( według oferty) w Bobolicach;
• Nawiązywane kontaktów z instytucjami tj. : policja, straż pożarna, pogotowie itd. Cały okres stażu notatki własne;
protokoły;
dyplomy;
podziękowania.
3. Motywowanie i wspieranie uczniów w samorozwoju. • Opieka nad uczniami poprzez przygotowanie do konkursów szkolnych i pozaszkolnych;
• Rozpoznawanie zainteresowań uczniów;
• Wdrażanie nowatorskich form pracy. Cały okres stażu dyplomy i podziękowania za udział w konkursach;
rozmowy z uczniami;
scenariusze zajęć;
4. Poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów, poprzez udział w imprezach integrujących • Współorganizowanie wycieczek dydaktycznych, wyjść dla uczniów;
• Udział uczniów w lokalnych imprezach środowiskowych. Cały okres stażu karty wycieczek, scenariusze imprez;
wpisy w dzienniku lekcyjnym.

§7 ust. 2 pkt. 3

„ Umiejętność wykorzystywanie w swojej pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej”

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
1. Zastosowanie technologii informacyjnej i komputerowej w procesie lekcyjnym i pozalekcyjnym. • Opracowanie testów, sprawdzianów, kart pracy oraz pomocy dydaktycznych;
• Kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania informacji poprzez Internet w procesie uczenia się;
• Dokumentowanie przebiegu stażu – ewaluacja
realizacji planu rozwoju zawodowego Cały okres stażu

Czerwiec 2013, 2014 scenariusze;
pomoce dydaktyczne;
przykładowe testy i sprawdziany;
dokumentacja z przebiegu awansu zawodowego
2. Publikacje w Internecie • Przygotowanie materiałów do publikacji na stronie internetowej szkoły;
• Publikacja planu rozwoju zawodowego. Cały okres stażu strona internetowa szkoły;
adres szkoły.
§7 ust.2 pkt.4

„Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizacji przez nauczyciela zadań”

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
1. Pogłębianie znajomości literatury zawodowej i jej praktyczne zastosowanie w pracy. Weryfikacja posiadanej wiedzy do rozwiązywania problemów. • Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej;
• Wdrażanie zdobytej wiedzy do rozwiązywania problemów, konfliktów;
• Integracja zespołu klasowego;
• Przeciwdziałania agresji. Cały okres stażu notatki własne;
wykaz literatury;
wykaz stron internetowych.
2. Doskonalenie zawodowe • Uczestnictwo w szkoleniach, kursach wewnątrzszkolnych i zewnątrzszkolnych. Cały okres stażu zaświadczenia o szkoleniach i ukończonych kursach
3. Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych. • Wykorzystanie zdobytej wiedzy w pracy;
• Współpraca z pedagogiem w celu rozwiązywania trudności wychowawczych i edukacyjnych;
• Praca z uczniami sprawiającymi trudności dydaktyczne i wychowawcze Cały okres stażu
Wg potrzeb

Wg potrzeb notatki własne;

4. Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • Udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych;
• Udział w pracach zespołu przedmiotowego. Cały okres stażu zapisy w protokołach.

§7 ust. 2 pkt. 5

„Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż”

Zadania do wykonania Formy realizacji Termin Potwierdzenie realizacji
1. Analiza oraz posługiwanie się aktami prawa oświatowego. • Analiza podstawowych aktów prawnych;
• Analiza dokumentacji szkolnej. Cały okres stażu potwierdzenie opiekuna stażu.
2. Posługiwanie się przepisami regulującymi funkcjonowanie szkoły. • Analiza dokumentów:
a) Statut Szkoły;
b) Szkolny Program Wychowawczy;
c) Szkolny Program Profilaktyki;
d) Wewnątrzszkolny System Oceniania;
e) regulaminy, przepisy BHP Wrzesień 2012
Cały okres stażu poświadczenie opiekuna stażu;
własne notatki.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.