X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20523
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela religii ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
S.JOANNY ERDMANN – NAUCZYCIELA RELIGII
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 88 IM. POZNAŃSKICH KOZIOŁKÓW
W POZNANIU
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
ROZPOCZĘCIE STAŻU - 01.09.2010 r.

Wymagania kwalifikacyjne
§ 8 ust. 2 pkt 1.

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy
Dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań
mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9eust. 1- 3KN – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją.

Sposób realizacji

Podnoszenie swojej wiedzy, umiejętności i kwalifikacji:
a/ ukończenie kursów doskonalących
b/ udział w formacji duszpasterskiej i duchowej
c/ udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu

Praca w zespołach i komisjach:
a/ praca w zespole katechetycznym
b/ praca w zespole nauczania zintegrowanego.
c/ Praca w zespole wychowawczym

Podnoszenie efektów pracy katechetyczno- dydaktycznej:
a/opracowanie narzędzi niezbędnych w pracy nauczyciela religii
b/ analiza poziomu osiągnięć z religii
c/ zintensyfikowanie pracy z uczniem zdolnym
d/organizowanie różnych konkursów
e/szczególna opieka nad uczniem z trudnościami edukacyjno-wychowawczymi
f/opracowanie i wdrożenie dodatkowych przedsięwzięć

Dodatkowe zadania katechetyczno- dydaktyczne dla uczniów:
a/ podejmowanie działań z dziećmi przygotowującymi się do przyjęcia I Komunii św.
b/ opracowanie i przeprowadzenie uroczystości I Komunii św.

Praca opiekuńczo-wychowawcza:
a/ podejmowanie zadań na rzecz pomocy dzieciom będącym
w trudnej sytuacji
b/ podejmowanie działań integracyjnych w zespołach klasowych
i pozaszkolnych

Wymagania kwalifikacyjne
§ 8 ust. 2 pkt 2.
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Udział w szkoleniach:
a/ Multimedia w Katechezie cz.1 i cz.2

Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej:
a/ korzystanie z tablicy multimedialnej
b/ posługiwanie się Internetem
c/ programy multimedialne
d/ opracowanie materiałów i pomocy dydaktycznych

Wykorzystanie zasad skutecznego komunikowania się w całokształcie pracy katechetyczno-dydaktycznej z uczniami i we współpracy z rodzicami

Diagnozowanie swojej pracy pod kątem skuteczności przekazu i komunikacji.

Wymagania kwalifikacyjne
§ 8 ust. 2 pkt 3.
Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli lub innych zajęć

Sposób realizacji

Dzielenie się opracowanymi materiałami i pomocami dydaktycznymi i katechetycznymi.
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
Praca w międzyszkolnym zespole katechetycznym.
Publikacja w Internecie artykułu związanego z wykonywana pracą.

Wymagania kwalifikacyjne
§ 8 ust. 2 pkt 4a.
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

Sposób realizacji
Opracowanie i realizacja autorskiego programu spotkań grupy maryjnej.
Opracowanie i przeprowadzenie projektu liturgicznego „ Eucharystia centrum mojego życia”

Wymagania kwalifikacyjne
§ 8 ust. 2 pkt 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

Sposób realizacji

Praca w zespole wychowawczym
Promowanie szkoły w środowisku
Organizowanie wycieczek i pielgrzymek
Opieka nad SU kl.0, I-III
Opieka nad Szkolnym Kołem Caritas
Prowadzenie koła „Wychowanie ku wartościom”
Organizowanie wystaw okolicznościowych i wystaw prac konkursowych
Opracowanie i realizacja scenariuszy jasełek i przedstawień, przygotowanie uczniów do ich prezentacji.

Wymagania kwalifikacyjne
§ 8 ust. 2 pkt 4 e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami

Sposób realizacji

Współpraca z rodzicami
Współpraca z parafią św. Jerzego
Współpraca z Caritas Archidiecezji Poznańskiej
Współpraca z Fundacją „ Redemptoris Missio”
Współpraca z osobami i instytucjami działającymi na rzecz oświaty, wychowania i pomocy społecznej:
a/ współpraca z pedagogiem, psychologiem szkolnym i doradcą metodycznym
b/ współpraca z Kurią

Wymagania kwalifikacyjne
§ 8 ust. 2 pkt 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

Sposób realizacji

Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjno- wychowawczych

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.