X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20552
Przesłano:

Karta informacyjna dla uczniów oraz rodziców

KARTA INFORMACYJNA DLA UCZNIÓW I RODZICÓW

•NAUCZYCIEL: Aleksandra Korczyc
•PRZEDMIOT: matematyka (4 godziny w tygodniu)
•KLASA: IV, rok szkolny: 20012/13

•OBOWIĄZKOWE PODRĘCZNIKI I ĆWICZENIA:
Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe, podręcznik oraz 3 ćwiczenia

•CO UCZNIOWIE POWINNI PRZYNOSIĆ NA LEKCJE:
zeszyt w kratkę, aktualne ćwiczenia, długopis, ołówek, linijka- na każdą lekcję, przybory geometryczne na lekcje geometrii, brudnopis lub kartki

•JAK BĘDĘ SPRAWDZAĆ WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI:

PRACE KLASOWE: trzy w semestrze, zapowiedziane tydzień wcześniej,
z następujących działów:
1.Liczby i działania
2.Działania pisemne
3.Figury geometryczne
4.Działania na ułamkach zwykłych
5.Działania na ułamkach dziesiętnych
6.Pola powierzchni figur
Oceny ze sprawdzianów wystawiane są wg. następujących kryteriów:
40% możliwych do uzyskania punktów- ocena dopuszczająca(2)
60% ocena dostateczna (3)
75% ocena dobra (4)
95% ocena bardzo dobra (5)
Ocenę celującą (6) z pracy klasowej otrzymuje uczeń, który napisał sprawdzian na 5 oraz wykonał zadanie dodatkowe
KARTKÓWKI (KRÓTKIE SPRAWDZIANY): 4 – 5 w semestrze, z 2 -3 ostatnich lekcji, nie muszą być zapowiedziane
PRACA NA LEKCJI: - wszelkie formy pozytywnej aktywności będę oceniać plusami (+) lub pozytywnymi ocenami (samodzielne rozwiązywanie zadań w zeszycie lub przy tablicy, praca grupie)
- jeżeli uczeń nie pracuje na lekcji, nie wykonuje zadanej pracy, otrzymuje minus (-) lub ocenę niedostateczną
PRACA W DOMU: - za niewykonaną pracę domową uczeń otrzymuje minus, za pracę domową wykonaną w całości lub częściowo uczeń może być oceniony stopniem, minusem lub plusem.

•Aktywna praca na lekcjach i w domu może wpłynąć na podwyższenie oceny końcowej (zdecydowana większość plusów nad minusami), brak aktywności może wpłynąć na obniżenie oceny końcowej (przewaga minusów)
•Jeżeli uczeń był nieobecny na pracy klasowej, powinien zgłosić się do nauczyciela w celu ustalenia terminu jej napisania

•Dwa razy w semestrze uczeń może przed lekcją zgłosić nieprzygotowanie i nie poniesie za to żadnych konsekwencji (brak pracy domowej, brak ćwiczeń).

•Każdą ocenę z pracy klasowej i kartkówki uczeń może poprawić na wyższą. Należy indywidualnie zgłosić się do nauczyciela i ustalić termin i formę poprawy.
Uczniom, którzy kilkakrotnie zgłoszą się z chęcią poprawy, a nie wykażą się umiejętnościami wyższymi, niż wcześniej, nie będę umożliwiała następnych popraw.

•Opis wymagań, które trzeba spełnić, aby otrzymać ocenę końcową:

CELUJĄCĄ: uczeń rozwiązuje trudne i skomplikowane zadania, jego wiedza i umiejętności wykraczają poza program obowiązkowy, średnia z ocen za prace pisemne wynosi powyżej 5,0
BARDZO DOBRĄ: średnia z ocen za prace pisemne wynosi powyżej 4,5 , poza tym uczeń wykazuje się aktywną pracą na lekcji i w domu w ciągu całego semestru
DOBRĄ: średnia z ocen za prace pisemne powyżej 3,5 oraz aktywna praca
DOSTATECZNĄ: średnia z ocen powyżej 2,5 oraz aktywna praca
DOPUSZCZAJĄCĄ: uczeń musi mieć przewagę ocen pozytywnych nad negatywnymi ze wszystkich elementów podlegających ocenie
Uczeń, który nie spełnia żadnych z powyższych wymagań otrzymuje ocenę końcową NIEDOSTATECZNĄ
•Wszelkie poprawy prac pisemnych odbywają się najpóźniej miesiąc przed wystawieniem ocen końcowych. Jeżeli uczeń nie zgadza się z wystawioną oceną, będzie miał możliwość pisania sprawdzianu z całego semestru.
•Ocenę końcową niedostateczną uczeń może poprawić pisząc sprawdzian z całego semestru
•W miesiącu wrześniu w klasie IV nie stawiam ocen niedostatecznych.

•PRZEDMIOT: informatyka (1 godzina w tygodniu)– wymagania, sposób oceniania:
na lekcjach będziemy korzystać z podręcznika „Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej klasy IV – VI”, autor G. Koba.
Ponieważ książka nie będzie potrzebna na każdej lekcji, dzieci mogą zostawiać je w klasie. Zachęcam jednak do korzystania z nich również w domu, znajduje się tam wiele cennych informacji, wskazówek, ciekawostek
Na lekcjach informatyki będę oceniać przede wszystkim umiejętności.

Aleksandra Korczyc- nauczycielka matematyki

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.