X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20367

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI

PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO

NA STOPIEŃ

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

IMIĘ I NAZWISKO: mgr Ewa Sobala-Hibner
DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09. 2009r..
NAZWA MIEJSCA PRACY: Przedszkole Publiczne „Chatka Małolatka” w Czyżowicach
ADRES: ul. Wodzisławska 110, 44-352 Czyżowice
OPIEKUN STAŻU: mgr Danuta R., mgr Janina H.
DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 10.01.2013r.
§ 7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań,
a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; o których mowa
w art. 1 ust. 1a Karty Nauczyciela – umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów
pracy z dzieckiem i prowadzenia karty pobytu dziecka oraz aktywnego działania w zespole do spraw
okresowej oceny wychowanków.


Zadania wynikające z planu rozwoju zawodowego
Uzyskane efekty oraz samoocena ich realizacji

1. Poznanie procedury
awansu zawodowego nauczyciela.
Decydując się na podjęcie działań związanych z uzyskaniem awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego zapoznałam się z procedurami tego zamierzenia oraz przeanalizowałam akty prawne:
• Ustawa z dn. 26.01.1982r. Karty Nauczyciela
• Ustawa z dn. 18.02.2000r. o zmianie Ustawy - Karta Nauczyciela
• Rozporządzenie MEN z dn. 14.11.2007r. zmieniające rozporządzenie
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Umożliwiło mi to poprawnie sformułować wniosek i plan rozwoju zawodowego.
Na bieżąco śledziłam zmiany dokonywane w przepisach prawa oświatowego oraz na portalach internetowych MEN, PODN, WOM. Te informacje pomogły mi prowadzić dokumentację w okresie stażu.

We wrześniu 2009 roku nawiązałam współpracę z opiekunem stażu panią mgr Danutą R., która udzieliła mi wskazówek dotyczących przebiegu stażu oraz zasad sporządzania planu rozwoju zawodowego.
Ustaliłyśmy przejrzyste warunki współpracy oraz wzajemne zobowiązania które dotyczyły min. hospitowania i prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu.
Od grudnia 2012r. moim opiekunem stażu została pani mgr Janina H..


2. Doskonalenie
zawodowe. Starania o stopień nauczyciela mianowanego motywowały mnie do ustawicznego kształcenia się i do doskonalenia swoich kompetencji. Brałam udział w wielu kursach, szkoleniach, konferencjach i warsztatach metodycznych

Uczestniczyłam w warsztatach:
• „Wiosenny kalendarz muzyczny”- którego materiał muzyczny wykorzystałam w czasie organizacji imprez przedszkolnych i środowiskowych jak również podczas zajęć.
• „Bibułkowe dekoracje wiosenne w ramach wiosennych spotkań metodycznych”- zgromadzony materiał plastyczny i nowe pomysły wykorzystałam do przygotowywania laurek, zaproszeń, dyplomów, wystrojów sali.
• „Od mądrej diagnozy do prawdziwych efektów- jak rozpoznać potrzeby emocjonalne dzieci i wspomagać ich rozwój „” -pozwoliły mi stać się jeszcze lepszym obserwatorem swoich wychowanków. Dzięki czemu łatwiej potrafię rozpoznawać potrzeby dzieci i adekwatnie działać i wspomagać ich rozwój
• „Edukacja regionalna w pracy z dzieckiem”- poszerzyło mój warsztat pracy o nowe wiadomości z zakresu edukacji regionalnej, które wykorzystałam w czasie zajęć z przedszkolakami.
• „ Różnorodne techniki plastyczne w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym’ poznałam nowe techniki plastyczne, które wykorzystuję regularnie na zajęciach z przedszkolakami.
• „Muzykoterapia w profilaktyce i terapii dzieci z zachowaniami agresywnymi”-
Poznane zabawy muzyczne wykorzystałam do codziennych zajęć.

Uczestniczyłam w szkoleniach:
• „Jak realizować podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ?”
• „Programy własne i planowanie dydaktyczne.”
• „Nauka czytania wg koncepcji prof. J. Cieszyńskiej I moduł”.
• Dokumentacja nauczyciela przedszkola w kontekście nowej podstawy programowej.”
• Program Rozwoju Poznawczego „ Klucz do uczenia się.”
• „Jak organizować ewaluację wewnętrzną w przedszkolu zgodnie z nowymi wymaganiami?”
• "Piękno głosu- profesjonalny warsztat higieny pracy głosem."
• „Rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym. Diagnoza przedszkolna.”
• „Organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej i kształcenie edukacyjne w szkołach ogólnodostępnych i szkołach specjalnych, uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w świetle aktualnych zmian w prawie oświatowym.”
• „Pierwsza pomoc przedmedyczna.”
• „Awans zawodowy nauczyciela : kontraktowy na mianowanego.”

Uczestniczyłam w konferencjach:
• „Realizacja zadań nauczyciela wychowania przedszkolnego w kontekście kierunków polityki oświatowej w roku 2012/2013
• IV Regionalne forum edukacyjne „Dziecko jest jutrem”
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia tak jak przed stażem, tak i w trakcie jego realizacji, pozwoliły mi poznać nowe metody i formy pracy, poszerzyć moją wiedzę pedagogiczną oraz udoskonalić warsztat pracy.

3. Samodzielne studiowanie literatury.
Samodzielnie studiowałam lekturę książek i czasopism :
• „ Psychologia dziecka” R. Shaffer
• „ Odkrywanie ciszy”- J. Kunz
• Jak włączyć rodziców do nauki dziecka?”- M. Whalley, Zespół
Green Pen Center
• „Sytuacje trudne w życiu dziecka”- red. M. Cywińska
• „ Bliżej przedszkola”
• „ Wychowanie przedszkolne”
• „Nauczycielka przedszkola”

4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrz-
przedszkolnym doskonaleniu nauczycieli.

Brałam udział w szkoleniowych Radach Pedagogicznych:
• „Programy własne i planowanie dydaktyczne – jak je wybrać, pisać i dostosowywać do potrzeb i możliwości uczniów zgodnie z wymaganiami nowej podstawy programowej oraz pozostałych aktów prawnych.”
• Bezpieczeństwo i higiena pracy oraz ochrona przeciwpożarowa.”
• „Diagnoza gotowości szkolnej.”
• „Ewaluacja wewnętrzna zgodnie z nowymi wymaganiami”
• Konferencja z udziałem wójta dotycząca wynagrodzenia i płac.
• „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci w wieku przedszkolnym”
• „Edukacja regionalna w pracy z dzieckiem.”
• „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi -IPET, KIPU, PDW. ”

5. Dzielenie się
wiedzą. Przez cały okres stażu pogłębiałam wiedzę i umiejętności poprzez samokształcenie. Współpracowałam ze wszystkimi nauczycielami Przedszkola Publicznego w Czyżowicach, a w szczególności z opiekunem stażu panią Danuta Łuska i panią Janiną Hibner.
Zgodnie z założeniami kontraktu uczestniczyłam w zajęciach przeprowadzanych przez opiekuna stażu oraz innych nauczycieli.
Prowadziłam również zajęcia otwarte dla rodziców, zajęcia w obecności pani dyrektor, opiekuna stażu, i innych nauczycieli.
Wymieniałam swoje doświadczenia z opiekunem stażu oraz z nauczycielami odbywającymi staż w naszej placówce.
W okresie odbywania stażu prowadziłam również zajęcia dla koleżanek, które odbywały w naszym przedszkolu praktyki studenckie. Opieka nad praktykantkami dała zadowolenie obu stronom, przyczyniła się do podniesienia jakości pracy przedszkola oraz umożliwiła mi wykazanie się i podzielenie wiedzą oraz doświadczeniem.

6. Planowanie i realizacja zajęć przedszkolnych.

Na bieżąco przygotowywałam miesięczne rozkłady pracy dydaktyczno – wychowawczej dla grupy 4 –latków w roku szkolnym 2009/2010r., 4-5 latków 2010/2011r., 5-6 latków 2012/2013r..

Każdego roku przeprowadzałam wstępną obserwację wychowanków jak również diagnozę gotowości szkolnej.
W ciągu trwania stażu przeprowadzałam konkursy wiedzy, konkursy plastyczne i muzyczne według potrzeb dzieci i założeń miesięcznych rozkładów materiału dydaktycznego.
Dokumentacja przedszkola.

7.Ewaluacja własnych działań Wspólnie z koleżankami przeprowadzałam ewaluację wewnętrzną w przedszkolu.
Analizowałam również prowadzone zajęcia i uroczystości, wyciągałam wnioski
i spostrzeżenia.
Analizowałam realizację zadań dydaktyczno – wychowawczych w oparciu o zgromadzone dokumenty i prace dzieci.

Doskonaliłam swój warsztat pracy i metody pracy, dzieląc się wiedzą
i doświadczeniem z innymi nauczycielami. Wymiana doświadczeń dotyczyła prowadzenia zajęć pokazowych ciekawymi metodami aktywizującymi, przygotowania do imprez przedszkolnych i konkursów.

W celu podniesienia jakości pracy udostępniałam własne materiały dotyczące pracy dydaktycznej z dziećmi, w tym scenariusze zajęć, imprez przedszkolnych konkursów, ciekawe pomoce dydaktyczne, elementy dekoracji, karty pracy.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego
oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania wynikające z planu rozwoju
Uzyskane efekty oraz formy ich realizacji Dokumenty potwierdzające

1. Poznawanie i uwzględnianie
potrzeb rozwojowych
dzieci.
Jako wychowawca grupy przedszkolnej na bieżąco starałam się poznawać potrzeby rozwojowe dzieci poprzez: obserwacje wstępną i opracowanie zaleceń do pracy w grupie , diagnozę gotowości szkolnej, analizę prac dzieci i ich osiągnięć. Brałam udział w opracowywaniu kart indywidualnych potrzeb ucznia, planu działań wspierających, indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego.

Uwzględniając rozpoznane potrzeby i możliwości psychofizyczne dzieci
stosowałam w swej pracy różnorodne metody i formy:
Pedagogiki zabawy – Klanza, Metody Weroniki Sherborne, Metody relaksacyjnej,
Metody Dobrego Startu wg M. Bogdanowicz, Metody E. Gruszczyk – Kolczyńskiej,
Kinezjologia Edukacyjna Paula Dennisona, organizowanie teatrzyków, zabaw i ćwiczeń logopedycznych, zajęcia z „Klucza do uczenia się wg L. Wygotskiego”, zajęcia plastyczne , projekty edukacyjne, spotkania z ciekawymi ludźmi.

Poprzez stosowanie tych metod i form pracy starałam się wspomagać wychowanków w zakresie rozwoju fizycznego, samoobsługowego, sprawności manualnyej i rozwoju intelektualnego.

Opracowałam projekt edukacyjny „Entliczek pentliczek jestem mały ratowniczek.”
Realizacja tego programu miała na celu kształcenie u dzieci bezpiecznych zachowań,
nabycie umiejętności zachowania w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz
nabycie rzeczywistych, praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy
poszkodowanym w realnych wydarzeniach.
Realizowałam następujące ogólnopolskie programy edukacyjne:
• Byłam koordynatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego "Kubusiowi Przyjaciele Natury” organizowanego przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska oraz firmę Tymbark. Głównym celem projektu było wyrobienie u dzieci nawyków proekologicznych.
• „Cała Polska czyta dzieciom” program miał na celu propagowanie codziennego czytania dzieciom jako skuteczną, tanią i przyjazną metodę wspomagania ich wszechstronnego rozwoju. Zapraszałam rodziców i dziadków do przedszkola w celu przeczytania bajki, basni, opowiadania przedszkolakom.
• „Misja Velvetki” program którego celem było zwiększenie świadomości dzieci w zakresie przestrzegania zasad higieny oraz promowanie profilaktyki grypy. Program ten kładł nacisk na kształtowanie nawyków higienicznych.
• Ogólnopolski Program Edukacji Zdrowotnej dla Przedszkolaków „Akademia Aquafresh” koncentrującym się na profilaktyce stomatologicznej dzieci w wieku przedszkolnym.
• Program Edukacji Zdrowotnej "Tu byłem Domestos". Celem programu było wytwarzanie i utrwalanie prawidłowych nawyków higienicznych w sposób naturalny dla dziecka, uświadomienie mu potrzeby i znaczenia utrzymywania czystości.
• „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”- program którego celem było upowszechnienie wśród dzieci zdrowych i bezpiecznych nawyków żywieniowych.

Rozwijając twórcze działania dziecka oraz stwarzając dzieciom sprzyjający klimat do rozwijania zainteresowań i pasji przygotowałam ich do następujących konkursów gminnych, ogólnopolskich i międzynarodowych:

a) plastycznych
• Międzynarodowy konkurs „ Pinky w naszym przedszkolu”
• Gminny konkurs „ Jesienne obrazy i leśne ludki” – co roku
• Powiatowy konkurs plastyczne „Złota jesień”
• Ogólnopolski konkurs plastyczny„Jesienne bukiety”
• Ogólnopolski konkurs plastyczny „Jesienne drzewa
• Ogólnopolski konkurs „Złota jesień”
• Ogólnopolski konkurs” Najpiękniejsza dynia Hallowen.”
• Gminny konkurs „Nałogi plagą”
• Gminny konkurs „Zajączek wielkanocny”
• Ogólnopolski konkurs „ Zapobiegajmy pożarom”
• Gminny konkurs „ Przedszkolak wie jak dbać o przyrodę”
• Gminny konkurs „ Ozdoba Bożonarodzeniowa”
• Gminny konkurs „Wielkanoc w tradycji polskiej” co roku
• Gminny konkurs „Bajkowa postać.”
• Ogólnopolski konkurs „Uchronić od zapomnienia”
• Ogólnopolskim konkursie logopedyczno-plastycznym
„Chrząszcz brzmi w trzcinie w Szczebrzeszynie – trudne wierszyki łamiące języki”
• Gminny konkurs „Urodzinowa kartka dla Gąski Balbinki”
• Ogólnopolski konkurs „Świat w oczach najmłodszych –zwierzęta które znamy, lubimy i kochamy”
• Powiatowy konkurs” Wielkanocne zwierzątko”
• Ogólnopolski konkurs „Moje magiczne drzewo”

b) muzycznych
• „Mój przyjaciel ufoludek”
• „Urodziny u Balbiny”
• „Wielki Bal Księżniczek”
• „ Wesołe nutki”

c) wiedzy
• „Jestem strażnikiem przyrody” konkurs przyrodniczy
• „Europejski Dzień Przedszkolaka” konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
• „Mamo tato już wiem jak być bezpiecznym”- konkurs wiedzy o bezpieczeństwie

2.Diagnozowanie sytuacji rodzinnej wychowanków przedszkolnych.
Jako wychowawca grup przedszkolnych starałam się na bieżąco poznawać sytuację rodzinną wychowanków poprzez rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi oraz zebrania z rodzicami.

3. Współpraca ze
środowiskiem lokalnym.
Organizowałam spotkania z ludźmi różnych zawodów, strażakami, policjantami, górnikami, pielęgniarką, ratownikiem medycznym, leśniczym, misjonarzem, iluzjonistą.

Organizowałam wycieczki i spacery po najbliższej okolicy:
- po uliczkach naszej miejscowości,
- do lasu w Czyżowicach,
- na cmentarz w Czyżowicach,
- do Biblioteki w Czyżowicach
- na Piknik Country w Czyżowicach

Współpracowałam z osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i rodzin.
• Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną -w celu diagnozowania dzieci, oraz rozwiązywania problemów
• Ośrodkiem Pomocy Społecznej- informowanie o trudnej sytuacji materialnej dziecka
• Biblioteką Publiczną- w celu zachęcania dzieci do obcowania z książką.
• Ochotniczą Strażą Pożarną – w celu poznania pracy strażaka
• Wiejskim Domem Kultury- organizacja imprez przedszkolnych, udział w festynach
• Szkoła Podstawowa im. Wincentego Woźniaka- organizacja spotkań z dyrektorem, nauczycielami w celu zaznajomienia 5,6 latków ze szkołą, a także udział w teatrzykach organizowanych przez uczniów dla przedszkolaków.
• Stowarzyszenie Aktywności Lokalnej PERSPEKTYWA - Przygotowywałam dzieci do corocznych rodzinnych festynów „Wesołe Czyżowice”– udział w korowodzie przebierańców, jak również udział w „Jarmarku Bożonarodzeniowym”.
Organizowałam spotkania logopedy z rodzicami w celu podjęcia działań korygujących wady wymowy.

4.Organizowanie uroczystości przedszkolnych. Każdego roku organizowałam uroczystości przedszkolne
- Rozpoczęcie roku szkolnego,
- Dzień chłopca
- Andrzejki
- Dzień górnika,
- Spotkanie z Mikołajem,
- Spotkanie opłatkowe
- Dzień Babci i Dziadka,
- Bal przebierańców,
- Dzień dziewczynek
- Topienie Marzanny,
- Dzień matki,
- Dzień dziecka,
- Święto rodziny,
- Zakończenie roku

Współorganizowałam ciekawe przedstawienia teatralne dla dzieci poprzez zapraszanie
do naszej placówki artystów:
- Teatr „Skrzat” z Krakowa
- Pokaz tańca egzotycznego : Flamenco, Taniec Indiański,
- Iluzjonista Jin Kalif z pokazem zwierząt egzotycznych

Organizowane imprez przedszkolnych pozwoliło mi propagować wśród dzieci i rodziców zachowania prospołeczne, właściwe wiekowi dzieci i ich możliwościom
oraz rozwijać ich zdolności i zainteresowania. Pomogły też one w nawiązaniu bliższych kontaktów z rodzinami dzieci.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania wynikające z planu rozwoju
Uzyskane efekty oraz formy ich realizacji Sposoby
dokumentowania
1. Wykorzystanie w pracy technologii
informacyjnej i komunikacyjnej. W czasie zajęć korzystałam z kaset video i magnetofonowych, płyt CD i DVD.
Wykorzystywałam komputer do opracowywania niezbędnej dokumentacji.
Plany pracy karty pracy scenariusze zajęć.

2. Korzystanie z programów
komputerowych,
Internetu w praktyce. Wykorzystuję komputer do opracowywania dokumentów i innych materiałów:
• przygotowuję niezbędną dokumentację: plany pracy dydaktyczno – wychowawczej, plany współpracy z rodzicami, programy własne. karty obserwacji dziecka, scenariusze zajęć, ankiety dla dzieci, rodziców i nauczycieli, referaty na Rady Szkoleniowe, regulaminy konkursów, scenariusze imprez, materiały niezbędne na zebrania z rodzicami.
• wykonuję samodzielnie podziękowania, dyplomy;
• pisanie artykułów do gazety „U nas” dotyczących przedszkola
• opracowałam ulotki dla rodziców w ramach pedagogizacji rodziców;
• przygotowałam własne prezentacje multimedialne z zastosowaniem programu komputerowego Power Point na zajęcia z dziećmi.
Wykorzystuję Internet w pracy i w życiu codziennym
• Uzyskiwałam wiedzę na temat awansu zawodowego poprzez Internet (portale internetowe poświecone awansowi).Poznawanie przepisów i aktów prawa oświatowego i ich aktualizowanie poprzez Internet.
• Korzystałam z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż (ich planów rozwoju zawodowego, sprawozdań).Korzystanie z dotyczących awansu, rad ekspertów odpowiadających na pytania użytkowników portali.
• Uzyskiwałam wiedzę o szkoleniach ze stron różnych ośrodków szkoleniowych,
• Przygotowałam dokumentacje stażu w formie elektronicznej
• Brałam udział w opracowaniu materiałów podczas tworzenia strony internetowej naszego przedszkola;
• Opublikowałam swój plan rozwoju i sprawozdanie z planu na stronie internetowej www.edux.pl

§ 7 ust 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych
zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich,
rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.
Zadania wynikające z planu rozwoju
Uzyskane efekty oraz formy ich realizacji Sposoby
dokumentowania

1. Współpraca z rodzicami Przez cały okres stażu współpracowałam z rodzicami przedszkolaków.
Chętnie służyłam pomocą i poradą rodzicom w sytuacjach problemowych dotyczących dzieci. Swoją postawą zawsze starałam się zachęcać rodziców do współpracy, rozmawiać z nimi indywidualnie, składać podziękowania za współpracę, ponieważ dzięki zaangażowaniu rodziców udało się przygotować i przeprowadzić wiele imprez przedszkolnych a także wycieczek i wyjazdów:
• wycieczka do ZOO w Ostrawie,
• wycieczka do „Wioski indiańskiej Tinku” w Stanicy,
• wycieczka do sztolni ćwiczebnej w Wodzisławiu Śląskim ,
• wyjazd do Fikolandii w Wodzisławiu Śląskim.
Brałam udział w zebraniach z rodzicami, przeprowadzałam z nimi indywidualne rozmowy.
Intensywnie prowadziłam pedagogizację rodziców poprzez artykuły na gazetce ściennej.
Przygotowywałam ulotki dla rodziców na następujące tematy: Pierwszy dzień w przedszkolu, Jak być konsekwentnym wobec dziecka, Wpływ telewizji na rozwój dziecka, Kochać mądrze.
Wraz z koleżankami zorganizowałyśmy dla rodziców warsztaty i szkolenia:
• „Gry i zabawy z dzieckiem (wg Wygotskiego)”
• „6 latek w szkole”
• „Dziecko i jego emocje”
Prowadziłam zajęcia otwarte dla rodziców.

2. Aktualizacja wiedzy
z zakresu
psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Brałam udział w licznych kursach , warsztatach i konferencjach, które pozwoliły mi poszerzyć wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.

W swej pracy pedagogicznej w grupach przedszkolnych stosowałam urozmaicone metody pracy, starając się aby dzieci łatwiej przyswajały niezbędną wiedzę, aby prowadzone zajęcia były dla dzieci ciekawe i interesujące.

Byłam współorganizatorem imprez międzyprzedszkolnych i przedszkolnych:
• 2009 „Wesołe nutki”
• 2010 r. „Rozśpiewane podwórko”
• 2010 „Jesienne zabawy z latawcem”
• 2011r.Uroczystość nadania imienia „Chatka Małolatka”
• 2011 r. Otwarcie Frajda Park- nowy plac zabaw
• 2012 r. „Dzień ziemniaka”- zabaw międzynarodowa

§ 7. ust. 2 pkt. 5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub
postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa
staż.

Zadania wynikające z planu rozwoju
Uzyskane efekty oraz formy ich realizacji Sposoby
dokumentowania

1. Poszerzanie wiedzy
z zakresu prawa oświatowego.
Poznałam procedury awansu zawodowego .
Przeanalizowałam rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzenie MEN z 2007 roku, zmieniającego rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
Brałam udział w szkoleniu na temat „Awans zawodowy nauczyciela”.
Zapoznałam się z podstawowymi ustawami regulującymi system oświaty – Ustawa o systemie oświaty i Kartą Nauczyciela.
Na bieżąco śledziłam rozporządzenia MENiS na stronach internetowych.
Analizowałam dokumentację przedszkolną: Statut Przedszkola, Kodeks etyki nauczycielskiej, Misja i wizja przedszkola itp.
Uczestniczyłam w posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

2.Tworzenie dokumentacji niezbędnej do funkcjonowania przedszkola i posługiwanie się nimi.
Brałam udział w tworzeniu dokumentacji niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedszkola:
• uczestniczyłam w pracach dotyczących zmian w statutach placówki
• byłam w zespole prowadzącym ewaluację wewnętrzną placówki
Dokumentacja przedszkola.

3. Zapoznanie rodziców z prawem przedszkolnym.
Zapoznałam rodziców ze Statutem Przedszkola, Rocznym planem pracy, Podstawą programową, realizowanym programem edukacyjnym, misją i wizją przedszkola, rocznym planem współpracy z rodzicami.

Zrealizowane przedsięwzięcia nie wynikające z planu rozwoju zawodowego

Zadania Uzyskane efekty oraz samoocena ich realizacji

1.Realizacja projektów edukacyjnych Uczestnicząc w szkoleniu „Pierwsza pomoc” postanowiłam zrealizować projekt edukacyjny; „Entliczek pentliczek jestem mały ratowniczek”. Skupiłam się na najczęściej spotykanych przypadkach: krwotok z nosa, złamanie, omdlenie, zranienie, w których nawet małe dziecko mogłoby służyć swoją pomocą. Każde zajęcia dotyczyły innego zagadnienia i na sobie ćwiczyliśmy zakładanie opatrunków, bandażowanie, układanie w bezpiecznej pozycji itp. W ramach realizacji projektu zaprosiłam do naszej placówki panią Alicje pracującą na co dzień w Pogotowiu ratunkowym w Raciborzu a także zajmującą się szkoleniami z zakresu pierwszej pomocy. Dzieci miały okazję wysłuchać informacji na temat udzielania pierwszej pomocy. Przedszkolaki uczyły się w jaki sposób można komuś pomóc zanim przyjedzie pogotowie ratunkowe. Jak należy sprawdzać przytomność osoby poszkodowanej oraz w jaki sposób wzywać pomoc. Dzieci poznały numery telefonów ratunkowych oraz dowiedziały się w jaki sposób rozmawiać przez telefon z dyspozytorką. Nasza pani ratownik zwróciła też uwagę, żeby dzieci właściwie przewożone były samochodem tzn. zawsze w foteliku i w mocno zapiętych pasach. Dzięki takiemu spotkaniu dzieci nauczyły się wielu ważnych rzeczy, które w przyszłości być może przyczynią się do uratowania komuś życia.

3. Realizacja projektu międzynarodowego
W roku szkolnym 2011/2012 uczestniczyłam w realizacji projektu polsko czeskiego „Poznejme se a hrajme si“. Celem projektu była współpraca miedzy czeskim a polskim przedszkolem, a także zmniejszenie bariery językowej, społecznej i kulturowej. W ramach działań zawartych w projekcie wraz z innymi nauczycielami odbyłam szkolenie połączone z konferencją w czeskiej miejscowości Roznov pod Radhostem.
Wspólnie z dziećmi z przedszkola Mateřská škola Dětská w Ostrava-Poruba organizowaliśmy spotkania z zabawą „Zábavné krtečkovo dopoledne“ , „Dzień Ziemniaka”. A także wspólnie z czeskimi przedszkolakami byliśmy na wycieczce w ZOO w Ostravie. W czasie spotkań dzieci wspaniale się bawiły, nawiązując jednocześnie nowe przyjaźnie , zawierając nowe znajomości, ucząc się obcych słów i nieświadomie tworząc dziecięcy słownik wyrazów polsko – czeskich.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.