X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20325
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Monika Jończy, nauczyciel – grupa dzieci 4 letnich
Miejsce odbywania stażu: Andrychów
Czas trwania stażu: 9 miesięcy (od 01.09.2012 do 31.05.2013)
Opiekun stażu: mgr

(Opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 01. XII. 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli)

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:

- Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola.
- Poznanie dokumentacji obowiązującej w przedszkolu.
- Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków zabawy, nauki i wypoczynku.
- Doskonalenie warsztatu pracy poprzez obserwację zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym oraz prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
- Podniesienie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez udział w formach doskonalenia zawodowego.
- Wspieranie aktywności twórczej dzieci.
- Pogłębienie kontaktów z rodzicami i nauczycielami przedszkola.

1. Zadania związane z realizacją stażu.

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.1.
Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż.

Zadania do realizacji. Formy realizacji Termin i dowody realizacji

I Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego

- Poznanie przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli.
- Śledzenie informacji w Internecie i prasie poświęconej oświacie
- Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego.
- Opracowanie i napisanie planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie opracowań w teczce stażysty.
- Napisanie planu rozwoju zawodowego
IX 2012
notatki własne oraz plan rozwoju zawodowego w teczce stażysty

II Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu

- Opracowanie zasad współpracy.
- Zawarcie kontraktu.
IX 2012
kontrakt w teczce stażysty

III Dokumentowanie realizacji zadań wynikających
z planu rozwoju zawodowego

- Gromadzenie dokumentów, scenariuszy zajęć, programów, zaświadczeń i świadectw.
- Pisemna analiza przebiegu stażu, autorefleksja, opis realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Sprawozdanie podsumowujące realizację planu rozwoju zawodowego.

cały okres stażu na bieżąco
VI 2013
konspekty, scenariusze, plany pracy w teczce stażysty

IV Poznanie organizacji pracy przedszkola, zadań i zasad funkcjonowania.
- Poznanie i analiza dokumentów obowiązujących w przedszkolu:
1. Statut przedszkola.
2. Regulaminy.
3. Podstawa programowa.
4. Programy wychowawczo- dydaktyczne.
5. Plany pracy przedszkola.
6. Plan rozwoju przedszkola.
cały okres stażu
sporządzenie i umieszczenie notatek z przeglądniętej dokumentacji w teczce stażysty

V Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego związanymi z funkcjonowaniem przedszkola.
- Analiza ustaw i rozporządzeń:
1. UOSO.
2. KN.
3 KP.
4. Konwencja Praw Dziecka.
5.Przepisy BHP dotyczące wychowanków i nauczycieli.

IX-XII 2012

VI Zaznajomienie
z przepisami dotyczącymi zapewnienia bezpiecznych
i higienicznych warunków
i pracy.
- Szczegółowe poznanie przepisów BHP, zasad z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
- Zapoznanie się z regulaminem przedszkola pod względem bezpieczeństwa.
- Uczestnictwo w szkoleniach BHP.
IX oraz wg potrzeb
zaświadczenie ze szkolenia w teczce stażysty

VII Opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji nauczyciela.

- Poznanie sposobu prowadzenia dokumentacji pracy nauczyciela:
1. Planów miesięcznych.
2. Zapisów w dzienniku.
3. Arkuszy obserwacji dzieci.
4. Dokumentowanie współpracy z rodzicami.
5. Prowadzenie dokumentacji obowiązującej
w grupie dzieci 4 letnich
na bieżąco

2. Zadania w zakresie osobistej sfery rozwoju osobistego.

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.2
Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań przedszkola, w którym nauczyciel odbywał staż

Zadania do realizacji. Formy realizacji Termin i dowody realizacji

I Opanowanie umiejętności prowadzenia zajęć wychowawczo-dydaktycznych.

- Uczestniczenie jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli oraz omawianie z prowadzącym obserwowane zajęcia.
- Prowadzenie zajęć, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora przedszkola oraz omawianie ich z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone.
- Obserwowanie innych zajęć np.:
1. Imprez przedszkolnych (Andrzejki, Mikołajki)
2. Uroczystości przedszkolnych (Dzień babci, Dzień matki itp.)
- Wyrabianie umiejętności opracowywania scenariuszy zajęć poprzez systematyczne konstruowanie konspektów.
- Zbieranie informacji mogących pomóc w dalszej pracy, lektura czasopism pedagogicznych i psychologicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno-psychologicznej.
- Prowadzenie zajęć logorytmiki w przedszkolu
Cały okres stażu
konspekty, opinie, scenariusze w teczce, notatki własne, plan pracy nauczyciela logorytmiki w teczce stażysty

II Doskonalenie multimedialnych technik pracy
- Przygotowywanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera oraz Internetu.
- Publikacja w Internecie planu rozwoju, scenariuszy oraz innych materiałów dydaktycznych..
- Czytanie specjalistycznych stron i portali internetowych
- Czynne dyskusje na temat oświaty na nauczycielskich forach internetowych.
- Konstruowanie pomocy naukowych i dydaktycznych przy użyciu wszelkiego sprzętu komputerowego
- Korzystanie z poczty elektronicznej, w celu szybkiej wymiany informacji i korespondencji z innymi nauczycielami oraz rodzicami dzieci.

cały okres stażu

III Dokumentowanie przebiegu realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentów:
1. Zaświadczenia i świadectwa ukończenia kursów.
2. Scenariusze, konspekty i plany miesięczne.
3. Teczki z analizą niniejszego planu.
4. Teczki z pracami oraz obserwacjami dzieci.

cały okres stażu, zaświadczenia, świadectwa w teczce stażysty

IV Uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego.
- Uczestniczenie w:
* wybranych formach doskonalenia zawodowego.
* w naradach szkoleniowych.
* w Radach Pedagogicznych
* w konferencjach i szkoleniach.

cały okres stażu
zaświadczenia, świadectwa w teczce

V Angażowanie się do czynnego udziału w życiu i pracy przedszkola oraz działań na rzecz grupy.
- Współudział w organizowaniu uroczystości przedszkolnych wg harmonogramu.
- Dbanie o estetyczny wygląd i dekoracje sali zgodnie z porami roku, świętami i uroczystościami przedszkolnymi.
- Integracja grupy ze środowiskiem
cały okres stażu, zdjęcia w teczce stażysty

3. Zadania w zakresie pracy wychowawczo – opiekuńczo - dydaktycznej.

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zadania do realizacji. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

I Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków.
- Spotkania i współpraca z rodzicami.
- Analiza kart zgłoszeń.
- Analiza kwestionariuszy oraz wywiadów z rodzicami wychowanków.
- Indywidualne rozmowy z rodzicami.
- Obserwacja dziecka.
cały okres stażu na bieżąco
notatki własne w teczce stażysty, karty diagnozy

II Pogłębienie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowanków

- Udział w szkoleniach.
- Lektura pedagogiczna i psychologiczna.

cały okres stażu na bieżąco
notatki własne w teczce stażysty

III Współpraca z instytucjami mogącymi pomóc w sprawach wychowawczych

- Rozpoznawanie i kierowanie dzieci do poradni
- Wypełnianie ankiet
- Rozmowy:
* z logopedą w przedszkolu p. Katarzyną Rusinek
* z psycholog p. Grażyną Fąferko

cały okres stażu na bieżąco
potwierdzenia w teczce stażysty

IV Poznanie indywidualnych potrzeb, zainteresowań i możliwości dzieci w poszczególnych sferach rozwoju.

- Analiza dokumentacji dotyczącej dziecka
- Obserwacja i analiza możliwości dziecka.
- Indywidualizacja form i metod pracy.
- Współpraca z rodzicami.
cały okres stażu na bieżąco, notatki własne w teczce stażysty

V Wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia

- Tworzenie warunków:
* do rozbudzania u dzieci zainteresowań książką, zapoznawanie dzieci z książką oraz podkreślanie ich wartości.
* do rozwijania mowy u dzieci przez różnego typu zabawy logopedyczno- ortofoniczne, zachcenie do wypowiadania się dzieci, piosenki, wiersze
* do prawidłowego i bezpiecznego rozwoju ruchowego dzieci przez wykorzystanie różnych form i metod w tym: zabawy rozluźniające, odprężające, relaksacyjne, taneczne, gry dydaktyczne, wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne, podkreślanie wartości i znaczenia bezpieczeństwa
- Zachęcanie dzieci do rozwoju sprawności manualnej poprzez: kształcenie umiejętności prawidłowego trzymania narzędzi malarskich, sztućców, stosowanie różnych technik plastycznych.
- Rozwijanie zainteresowań dzieci zjawiskami przyrodniczymi poprzez: wycieczki, róże zabawy i gry, prowadzenie obserwacji przyrody (kalendarz pogody)

cały okres stażu
notatki własne, zdjęcia, scenariusze w teczce stażysty

4. Zadania w zakresie współpracy z rodzicami i środowiskiem.

Zgodnie z: § 6 ust.2 pkt.3
Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów

Zadania do realizacji. Formy realizacji Termin Dowody realizacji

I Udzielanie pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
- Rozmowy i obserwacja dziecka.
- Poznanie sytuacji rodzinnej, środowiska z jakiego wywodzą się wychowankowie.
- Współpraca z pedagogiem i psychologiem.
- Spotkania indywidualne z rodzicami.
- Udzielanie wskazówek i wyznaczanie kierunków pracy z dzieckiem w przedszkolu i w domu.

na bieżąco
notatki własne w teczce stażysty, potwierdzenie pedagoga

II Wzbogacanie form współpracy z rodzicami i środowiskiem.
- Organizacja wspólnych imprez i uroczystości.
- Organizowanie zajęć otwartych dla rodziców.
- Aktualizowanie tablicy z informacjami dla rodziców.

cały okres stażu na bieżąco
notatki własne, scenariusze, zdjęcia

Opracowała Monika Jończy

........................................
Podpis i pieczęć Dyrekcji

........................................
Podpis opiekuna stażu

........................................
Miejscowość i data

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.