X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20324

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

Imię i nazwisko nauczyciela stażysty: Krzysztof Cwojdziński

Stanowisko: nauczyciel przedmiotów informatycznych

Nazwa szkoły: Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zakładzie Karnym Nr 1 we Wrocławiu

Adres szkoły: 50-211 Wrocław, ul. Kleczkowska 35

Opiekun stażu: Jarosław Kamiński


Terminarz:

1) data rozpoczęcia stażu: 03.09.2012 r.
2) okres stażu: 9 miesięcy
3) planowana data ukończenia stażu: 02.06.2012 r.

Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole i sposobów jej prowadzenia.
3. Poznanie przepisów dotyczących zapewnienia podopiecznym bezpiecznych i higienicznych warunków odbywania zajęć praktycznych.
4. Doskonalenie warsztatu pracy poprzez uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie tych zajęć z prowadzącym.
5. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omawianie ich.
6. Podnoszenie kwalifikacji i zdobywanie nowych umiejętności przydatnych w pracy zawodowej poprzez uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.
Plan działania:

Zadania organizacyjne
(§6 ust.2 pkt1 znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż)
Zadania
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego
analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego
śledzenie zmian w prawie oświatowym
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
Nauczyciele
wrzesień 2012
na bieżąco
opracowanie i zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego
2. Nawiązanie kontaktu z opiekunem stażu
bezpośrednia rozmowa, pytania otwarte, omówienie zasad współpracy
Opiekun stażu
wrzesień 2012
opracowanie zasad współpracy
3. Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
opracowanie planu rozwoju zawodowego
Dyrektor szkoły
Opiekun stażu
wrzesień 2012
plan rozwoju zawodowego
4. Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami
obserwacja, udział w spotkaniach zespołów, spotkaniach Rady Pedagogicznej
Nauczyciel odpowiedzialny za tygodniowy rozkład zajęć
Dyrektor
Opiekun stażu
wrzesień 2012
organizacja zajęć własnych, udział w lekcjach i spotkaniach zespołów
5. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły
Udział w Radach Pedagogicznych
Dyrektor
Opiekun stażu
wrzesień 2012
czerwiec 2013
lista obecności na radach
6. Zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP oraz przepisami p.poż.
udział w szkoleniu BHP
udział w szkoleniu p.poż
Instruktor BHP i p.poż
wrzesień 2012
zaświadczenie o przebyciu szkolenia BHP i p.poż.
7. Zapoznanie się z zasadami dostępu do informacji niejawnych
udział w szkoleniu w zakresie dostępu do informacji niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
wrzesień 2012
zaświadczenie o odbyciu szkolenia w zakresie ochrony informacji niejawnych
8. Poznanie zasad prowadzenia dokumentacji
zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik lekcyjny, protokolant Rady Pedagogicznej
Dyrektor
Opiekun stażu
wrzesień, październik 2012
wpisy w dziennikach
protokół z Rady Pedagogicznej
9. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
gromadzenie materiałów, dokumentów, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji
Opiekun stażu
cały okres stażu
teczka stażysty
10. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju
Opiekun stażu
maj 2012
sprawozdanie z realizacji stażu
11. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego wraz z dołączoną dokumentacją
sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji

maj-czerwiec 2012
wniosek, dokumentacja z realizacji stażu

Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób
zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły,
(§ 6 ust. 2 pkt 2)
Zadania
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się z propozycjami oraz zasadami wyboru programu nauczania
analiza podstawy programowej
Opiekun stażu
Nauczyciele
wrzesień 2012
notatki własne
2. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innego nauczyciela
obecność na lekcjach innych nauczycieli, omówienie zajęć
Opiekun stażu
Nauczyciele różnych przedmiotów
dwa razy w miesiącu
notatki własne
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora
opracowanie konspektu (scenariusza) zajęć, konsultacja, analiza, ewaluacja
Dyrektor
Opiekun stażu
raz w miesiącu
konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji
4. Ocena własnych umiejętności, analiza mocnych i słabych stron własnej działalności
działanie autorefleksyjne, dokumentacja efektów własnej pracy z uwzględnieniem opracowanych narzędzi, badań, analiz i ewaluacji
Opiekun stażu
na bieżąco
ustalenie z opiekunem stażu tematyki szkolenia niezbędnej do podniesienia kwalifikacji, sprawdziany
5. Uczestnictwo w doskonaleniu zawodowym wewnątrzszkolnym i samokształceniu
udział w pracach Zespołu przedmiotowego
udział w Radach Pedagogicznych
lektura czasopism pedagogicznych oraz książek o tematyce pedagogiczno - psychologicznej
Dyrektor
Opiekun stażu
na bieżąco
zaświadczenia
sprawozdania
notatki własne
potwierdzenia udziału przez opiekuna stażu

Znajomość środowiska uczniów, ich problemów
oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§ 6 ust. 2 pkt 3)
Zadania
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniów
rozmowy ze szkolnym pedagogiem, nauczycielami zajęć praktycznych, wychowawcami klas
Opiekun stażu
Pedagog
Wychowawcy innych klas
cały rok
potwierdzenie pedagoga
2. Poznanie osób mogących pomóc w sprawach wychowawczych
własne poszukiwania
rozmowa w zespole wychowawczym
Opiekun stażu
Nauczyciele
Oddziałowi
listopad – grudzień 2012
spis niezbędnych telefonów (numery wewn.) do osób wspomagających proces wychowawczy
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczych uczniów
czytanie literatury pedagogicznej
rozmowy w zespole wychowawczym
Opiekun stażu
Bibliotekarz
Nauczyciele
na bieżąco
spis przeczytanych książek i uwagi do ich treści, notatki własne

Umiejętność omawiania własnych
lub obserwowanych zajęć (§ 6 ust. 2 pkt 4)
Zadania
Formy realizacji
Osoby wspierające
Termin
Dowody realizacji, wskazówki, uwagi
1. Wstępna samoocena
autorefleksja, wnioski
analiza własnej pracy i możliwości samorozwoju
Opiekun stażu
na bieżąco
wdrażanie wniosków do planu rozwoju
2. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami
publikacja planu rozwoju i pozostałych dokonań pedagogicznych w internecie oraz udostępnianie innym nauczycielom

na bieżąco
portale internetowe
niniejszy plan rozwoju dostępny dla innych nauczycieli w dokumentacji szkolnej
3. Rozwijanie umiejętności interpersonalnych
współpraca z nauczycielami, dzielenie się doświadczeniami, analiza i samoocena
Nauczyciele
na bieżąco
kontakty interpersonalne z uczniami i gronem pedagogicznym
4. Analiza i samoocena swoich zachowań
analiza własnych lekcji, notatek i rozmów
Opiekun stażu
Nauczyciele
na bieżąco
wyniki pedagogiczne i wnioski do dalszej pracy
5. Doskonalenie multimedialnych technik pracy
publikacja w internecie planu rozwoju zawodowego
przygotowanie materiałów na zajęcia z wykorzystaniem komputera
przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej
Opiekun stażu
na bieżąco
teczka stażysty
płyta z zapisem elektronicznym
potwierdzenie opublikowania planu rozwoju zawodowego w internecie

Opracował: Krzysztof Cwojdziński

........................................
(podpis stażysty)


Podstawa prawna:

* Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 1 grudnia 2004 w sprawie uzyskiwania awansu zawodowego nauczycieli uwzględniające zmiany w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 zmieniającym rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu  zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. Nr 214, poz.1580) na podstawie  art. 9g ust.10 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.– Karta Nauczyciela (Dz. U. Z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn. zm.)

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.