X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20244
Przesłano:

Program koła matematycznego dla klas II-III

PROGRAM
PRACY ZAJĘĆ KOŁA MATEMATYCZNEGO
W KLASACH II – III

WSTĘP:
Dzieci w młodszym wieku szkolnym są otwarte i ciekawe świata. Jest to zatem najlepszy okres, aby ich naturalną ciekawość skierować na właściwe tory. Postanowiłam wyjść naprzeciw potrzebom uczniów z uzdolnieniami matematycznymi i zorganizować im zajęcia pozalekcyjne w formie koła matematycznego.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:
Program został opracowany z myślą o uczniach klas II - III edukacji wczesnoszkolnej, uzdolnionych matematycznie. Zadaniem programu jest utrwalenie i poszerzenie wiedzy oraz umiejętności matematycznych, a także rozwój indywidualnych zainteresowań. Spotkania będą odbywać się raz w tygodniu na dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych przez jedną godzinę lekcyjna.

CELE PROGRAMU:
• rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych
• przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych
CELE SZCZEGÓŁOWE - UCZEŃ:
• zna i potrafi korzystać z treści matematycznych ujętych w programie nauczania i wykraczających poza program
• poszukuje różnych sposobów rozwiązywania zadań
• czyta ze zrozumieniem tekst matematyczny
• stosuje schematy i rysunki w trakcie rozwiązywania zadań
• potrafi współpracować w grupie
• potrafi zaplanować i zorganizować własną pracę
• posiada niezbędną wiedzę i umiejętności oraz motywację do wzięcia udziału w konkursach matematycznych
• rozwija własne zdolności i umiejętności twórczego myślenia
• kształtuje wartościowe cechy swego charakteru, takie jak: systematyczność, dokładność,
• wytrwałość, samodzielność

METODY:
• poszukujące (problemowe, aktywizujące)
• podające (pogadanka, pokaz, prezentacja)
• praktyczne z użyciem komputera (ćwiczenia)

FORMY:
• indywidualna
• grupowa
PROCEDURA OSIĄGMNIĘCIA CELÓW:
• dobra i przemyślana organizacja zajęć kółka
• dostarczenie różnorodnych zadań w celu zainteresowana dzieci
• wybór gier i zabaw utrwalających różne sposoby obliczeń
• zaangażowanie uczniów zdolnych w pomoc koleżeńską
TEMATYKA ZAJĘĆ:
I. Liczby naturalne
1. Zadania na „rozruszanie głowy”
2. Zadania doskonalące sprawność rachunkową, szacowanie
3. Zadania na doskonalenie czterech działań pisemnych w zakresie 1000000
II. Podzielność liczb naturalnych
1. Podzielność liczb przez 2, 3, 4,5, 10
2. Rzymski system liczbowy
3. Zapisywanie liczb za pomocą znaków rzymskich
III. Zadania na obliczanie niewiadomej wartości,
1. Rozwiązywanie zadań z treścią z zastosowaniem niewiadomej liczby.
IV. Geometria
1. Obliczanie obwodu trójkąta i czworokąta – prostokąta i kwadratu
2. Proste obliczanie pola kwadratu i prostokąta
V. Zadania nietypowe
1. Łamigłówki matematyczne
2. Zagadki rysunkowe i figury magiczne
VI. Zadania z konkursów matematycznych
1. Rozwiązywanie zadań z wcześniejszych edycji konkursów matematycznych „Kangur matematyczny”

EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU:
Źródłem informacji o programie dostarczą uczestnicy zajęć, poprzez formułowanie opinii dotyczących skuteczności, użyteczności i atrakcyjności zajęć. Pod uwagę będą również brane fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów, czynionych przez nich postępach oraz jakości wykonywanych prac, które nie podlegają ocenie szkolnej. Jednym ze sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie organizowanie wśród uczestników kółka minikonkursów. Dodatkowym miernikiem wiedzy uczniów będzie coraz aktywniejszy ich udział podczas zajęć lekcyjnych, osiąganie coraz wyższych wyników z edukacji matematycznej, podejmowanie przez nich zadań dodatkowych i osiągnięcia w konkursach matematycznych.
Potwierdzeniem atrakcyjności kółka będzie zainteresowanie pracą koła wśród uczniów i frekwencja na zajęciach.
Efektem pracy dzieci będzie prezentacja zdobytych umiejętności
i wiadomości w konkursach matematycznych.
Do przeprowadzenia ewaluacji posłużę się:
• frekwencją na zajęciach
• analizą osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych
• przeprowadzoną dyskusją z grupą na zajęciach podsumowujących, co się udało,
a czego nie udało się zrealizować i dlaczego?
Ewaluacja daje nauczycielowi możliwość oceny własnej pracy, zastanowienia się nad swoimi kompetencjami, a co za tym idzie, w przyszłości udoskonali zajęcia.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.