X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 20243
Przesłano:

Program koła informatycznego dla klas I-III

PROGRAM
PRACY ZAJĘĆ
KOŁA INFORMATYCZNEGO
W KLASACH I – III
ROK SZKOLNY 2011/2012

WSTĘP
Współczesny świat, charakteryzuje się dużym postępem technologicznym i zalewem informacji, dlatego też należy kłaść szczególny nacisk na przygotowanie dzieci do życia
w nim. Korzystanie z technologii komputerowej i umiejętność selekcjonowania informacji są jednymi z podstawowych umiejętności przygotowujących uczniów do prawidłowego funkcjonowania w świecie. Pogłębianie wiedzy informatycznej służy ogólnemu rozwojowi ucznia oraz daje mu również możliwość rozbudzenia i rozwijania swoich zainteresowań.

CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU:
Program został napisany dla potrzeb koła informatycznego dla uczniów klas I – III, zapisanych do świetlicy szkolnej, prowadzanego w formie zajęć pozalekcyjnych,
raz w tygodniu – 60 minut. Program został skonstruowany tak, by sprzyjać rozwojowi ucznia, kształtować jego umiejętność samodzielnego myślenia, wyciągania logicznych wniosków
i rozwiązywania postawionych problemów. Ma także na celu kształtować uzdolnienia dzieci
w dziedzinie informatyki.

CELE GŁÓWNE:
• zdobycie wiedzy informatycznej
• rozwijanie zainteresowań informatycznych

CELE SZCZEGÓŁOWE – UCZEŃ:
• zna i stosuje się do regulaminu pracowni komputerowej
• dostrzega korzyści wynikające z pracy z komputerem
• potrafi posługiwać się sprzętem komputerowym i jego oprogramowaniem.
• posługuje się edytorem tekstu, programem graficznym i programem do tworzenia prezentacji
• wspomaga proces umiejętności czytania, pisania, liczenia, rysowania
• wykorzystuje komputer jako źródło wiedzy i rozrywki
• wykorzystuje Internet w celu pozyskiwania i przetwarzania informacji
• przedstawia zagrożenia, jakie niesie Internet

METODY PRACY:
• poszukujące (problemowe, aktywizujące)
• podające (pogadanka, pokaz, prezentacja)
• praktyczne z użyciem komputera (ćwiczenia)
FORMY PRACY:
• indywidualna
• grupowa
• zbiorowa

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• zestawy komputerowe
• drukarki
• komputerowa sieć szkolna
• Internet
• edytor tekstu Microsoft Word
• program graficzny Paint
• encyklopedie multimedialne
• słowniki multimedialne
• gry komputerowe
• programy edukacyjne

TEMATYKA ZAJĘĆ:
I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W CODZIENNYM ŻYCIU CZŁOWIEKA.
1. Informacje o zajęciach informatycznych oraz trybie ich prowadzenia
2. Zasady i reguły w pracowni komputerowej
3. Bezpieczna i higieniczna praca z komputerem
4. Poznajemy zastosowania komputera
5. Przykłady zastosowań urządzeń opartych na technice komputerowej
II. PRACA Z KOMPUTEREM
1. Poznajemy elementy zestawu komputerowego
2. Uruchomienie i zamykanie uczniowskiego komputera
• logowanie się w sieci szkolnej
3. Komunikacja z komputerem
• wykorzystanie myszki do poruszania się w systemie operacyjnym; przesuwanie wskaźnika myszy, naciskanie jej przycisków
• wykorzystanie klawiatury; znaczenie podstawowych klawiszy

4. Pierwsze kroki w Windows
• pulpit
• budowa i obsługa okna programu
• okna dialogowe i komunikatów
• sposoby uruchamiania programów
• Uruchamiamy Notatnik – stawianie pierwszych liter na ekranie
• zapisujemy i odczytujemy wyniki naszej pracy z komputerem
• utrzymujemy porządek na dysku

III. PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIA KOMPUTERA
1. Rysowanie i malowanie
• komputerowe malowanki
• rysujemy i malujemy na ekranie
• umieszczamy napisy
• operacje na fragmentach rysunku
2. Pisanie
• poznajemy edytor tekstu; klawiatura jako narzędzie do pisania tekstów
• piszemy teksty i zapisujemy je na dysku
• wprowadzamy do tekstu zmiany i poprawki
• redagujemy tekst; poznajemy operacje wykonywane na fragmentach tekstu
• formatujemy tekst
3. Drukowanie
• drukujemy swoje prace

IV. KOMPUTER JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY I ROZRYWKI
1. Multimedialne programy edukacyjne
2. Pierwsze kroki w Internecie
3. Strony WWW źródłem informacji
4. Gry komputerowe

Dopuszcza się płynność w doborze tematów i liczby godzin przeznaczonych na ich realizację. Możliwa jest rezygnacja z niektórych tematów bez ogólnej szkody dla koncepcji programu.

UMIEJĘTNOŚCI:
Dziecko po zakończonych zajęciach potrafi (w różnym stopniu, co wynika
m.in. z możliwości intelektualnych i sprawnościowych dziecka):
• przygotować komputer do pracy przez prawidłowe włączenie i wyłączenie
• korzystać z podstawowych urządzeń: klawiatury, monitora i myszki
• uruchomić program i zakończyć jego działanie
• operować prawidłową terminologią
• nazywać i rozróżniać części komputera
• przepisywać i samodzielnie zapisać krótkie teksty z zachowaniem wymaganej formy
• wykorzystać edytor graficzny do wykonywania rysunków
• wybrać oraz uruchomić wskazany program edukacyjny, właściwie z niego korzystać
i zakończyć pracę z programem
• wyszukiwać informacje w Internecie

OSIĄGNIĘCIA:
• stosuje prawa użytkownika
• planuje pracę na ekranie
• bezpiecznie korzysta z podstawowych urządzeń: klawiatury, monitora, myszki
• wybiera i uruchomia wskazany program edukacyjny, właściwie z niego korzysta
i prawidłowo kończy pracę z programem
• samodzielnie tworzy rysunek na zadany temat
• dokonuje trafnego wyboru koloru zwracając uwagę na wygląd estetyczny i walory artystyczne tworzonego obrazu
• samodzielnie redaguje krótkie teksty na zadany temat zwracając uwagę na estetyczny jego wygląd
• wykonuje zaproszenie, dyplom
• zapisuje i otwiera pracę na dysku w dowolnym katalogu
• dokonuje podstawowych operacji na pliku
• uruchamia płyty CD
• wyszukuje informacje w Internecie na dany temat

EWALUACJA REALIZACJI PROGRAMU:
Źródłem informacji o programie dostarczą uczestnicy zajęć, poprzez formułowanie opinii dotyczących skuteczności, użyteczności i atrakcyjności zajęć. Pod uwagę będą również brane fakty przejawiające się w osiągnięciach uczniów, czynionych przez nich postępach
oraz jakości wykonywanych prac, które nie podlegają ocenie szkolnej. Jednym ze sposobów sprawdzania wiedzy i umiejętności będzie organizowanie wśród uczestników kółka minikonkursów. Dodatkowym miernikiem wiedzy uczniów będą ich postępy zauważone
na zajęciach informatyki i osiągnięcia w konkursach informatycznych. Bieżąca obserwacja uczestników koła pozwoli również w porę zastosować odpowiednie środki zaradcze,
w przypadku wystąpienia braków w wiedzy lub umiejętnościach. Potwierdzeniem atrakcyjności kółka będzie zainteresowanie pracą koła wśród uczniów i frekwencja
na zajęciach.
Efektem całorocznej pracy dzieci będzie prezentacja zdobytych umiejętności
i wiadomości w różnych formach:
• umieszczanie w gazetce szkolnej wytworów swojej pracy
• uczestnictwo w konkursach informatycznych
• tworzenie i drukowanie kartek okolicznościowych

Do przeprowadzenia ewaluacji posłużę się:
• frekwencją na zajęciach
• analizą osiągnięć grupy i osiągnięć indywidualnych
• przeprowadzoną dyskusją z grupą na zajęciach podsumowujących, co się udało,
a czego nie udało się zrealizować i dlaczego?
Ewaluacja daje nauczycielowi możliwość oceny własnej pracy, zastanowienia się nad swoimi kompetencjami, a co za tym idzie, w przyszłości udoskonali zajęcia.
BIBLIOGRAFIA:
• E. Piskor, J. Porębska: „Wykorzystanie komputerów w kształceniu zintegrowanym” Lublin 2001
• J. Białowąs, K. Chmielewska, A. Drogowski: „Informatyka 2000” Bydgoszcz 1999 – 2010

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.