X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20232
Dział: Przedszkole

Plan dydaktyczno - wychowawczy na miesiąc wrzesień 3,4-latki

PLAN DYDAKTYCZNO – WYCHOWAWCZY NA MIESIĄC WRZESIEŃ 2012
W GRUPIE DZIECI 3, 4 - LETNICH „GĄSIENICE”
Wychowawca – mgr Anna Filipiak


TEMATYKA KOMPLEKSOWA:
03.09. – 14.09.2012 – Witamy w przedszkolu!
17.09. – 28.09.2012 – Droga do przedszkola


Realizowane treści z podstawy programowej:
• Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
• Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku
• Wychowanie zdrowotne i kształtowanie sprawności fizycznej dzieci.
• Wspomaganie rozwoju mowy dzieci.
• Wspieranie dzieci w rozwijaniu czynności intelektualnych, które stosują w poznawaniu i rozumieniu siebie i swojego otoczenia.
• Wdrażanie dzieci do dbałości o bezpieczeństwo własne oraz innych.
• Wychowanie przez sztukę - muzyka i śpiew, pląsy i taniec.
• Wychowanie przez sztukę - różne formy plastyczne.
• Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną.
• Wspomaganie rozwoju umysłowego dzieci poprzez zabawy konstrukcyjne, budzenie zainteresowań technicznych.


SPACERY, ZABAWY NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
Cele:
- zapoznanie z najbliższym otoczeniem przedszkola,
- obserwowanie ruchu pieszego i kołowego,
- spacerowanie i przechodzenia na drugą stronę ulicy z zastosowaniem zasad bezpieczeństwa,
- obserwacja zmian zachodzących w przyrodzie,
- korzystanie z aktywności ruchowej na świeżym powietrzu,
- kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia,
-zapoznanie i przyzwyczajenie do przestrzegania zasad bezpiecznej zabawy na świeżym powietrzu oraz korzystania ze sprzętu do zabawy,
-zabawy z piłką i skakanką
- zabawy w piaskownicy, w ogrodzie p-lnym z wykorzystaniem zabawek do zabaw w piasku, zgodne współdziałanie w małych zespołach, stosowanie zwrotów grzecznościowych i dzielenie się zabawkami,
- przestrzeganie zasad w grach i zabawach zespołowych,
- obserwowanie drzew owocowych w przydomowych ogrodach,
- próby samodzielnego ubierania się w szatni,
- kształtowanie nawyku mycia rąk po powrocie do przedszkola.


BAJKOTERAPIA
Cele:
- wyciszenie, odprężenie,
- wskazywanie bohaterów, ocena ich zachowania, uzasadnienie wyboru,
- wskazywanie bohaterów pozytywnych i negatywnych,
- wskazywanie miejsca przebiegu akcji,
- opisywanie wyglądu bohaterów.


KONTAKTY Z RODZICAMI
- rozmowy indywidualne,
- zebranie ogólne i grupowe .

Działania podejmowane w I i III części dnia:
- uczestniczenie w zabawach integrujących grupę oraz ułatwiających zapamiętywanie imion kolegów i koleżanek z grupy,
- uczestniczenie w zabawach polegających na odtwarzaniu usłyszanych dźwięków,
-wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
- ćwiczenia oddechowe połączone z wypowiadaniem głosek, śpiewaniem lub recytowaniem wierszy,
- wyrażanie swoich myśli, potrzeb, przeżyć w rozmowach z rówieśnikami w codziennych sytuacjach,
- swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach grupowych i indywidualnych,
- wypowiadanie się prostymi zdaniami ,
- składanie pociętych obrazków w całość wg podanego wzoru,
- układanie prostych kompozycji wg podanego wzoru,
- słuchanie utworów instrumentalnych,
- uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych, pląsach przy muzyce,
- uczestniczenie w zabawach logorytmicznych,
- uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych – budowanie różnych konstrukcji z klocków; przeżywanie radości z pozytywnych efektów swoich działań,
- improwizowanie piosenek ruchem,
- zabawy paluszkowe,
- zabawy kształtujące nawyk stosowania zwrotów grzecznościowych,
- rysowanie na tematy dowolne i pod kierunkiem n-lki,
- inne działania plastyczne, rozwijające wyobraźnię oraz zdolności manualne.


TEMAT KOMPLEKSOWY: JESTEŚMY PRZEDSZKOLAKAMI
TREŚCI PROGRAMOWE:
• Nasza grupa
Współtworzenie przyjaznej atmosfery w grupie:
- poznawanie imion i nazwisk dzieci z grupy,
- przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie.
• To ja
Podawanie informacji o sobie:
- podawanie swojego imienia i nazwiska,
- określanie swoich cech fizycznych,
- określanie swoich ulubionych zabaw, zajęć,
Samodzielne wykonywanie czynności samoobsługowych:
- ściąganie ubrań, butów, umieszczanie ich w wyznaczonym miejscu w szatni,
- zakładanie ubrań, butów,
- korzystanie z toalety,
- spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem,
- zwracanie uwagi na kulturę spożywania posiłków,
Rozpoznawanie i określanie swoich stanów emocjonalnych w czasie zabaw i innych działań:
- próby nazywania swoich emocji,
- próby określania przyczyn swoich stanów emocjonalnych,
- wyrażanie i nazywanie swoich emocji podczas zabaw,
- określanie sytuacji wywołujących różne emocje,
- radzenie sobie z emocjami poprzez udział w zabawach, rozmowach,
- stosowanie technik i metod pozwalających przezwyciężyć negatywne emocje w wyniku przeżytych porażek i sytuacji stresowych,
Uczestniczenie w działąniach pozwalających na poznanie swoich możliwości:
- współdecydowanie o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
- prezentowanie własnych wyrobów, dokonanie samooceny ich wykonania,
- współdecydowanie o sposobie wykonywania danej czynności,
- uczestniczenie w sytuacjach stwarzających możliwość wyboru, przewidywanie skutków zachowań, zwrócenie uwagi na konsekwencje wynikające z danego wyboru,
- szukanie kompromisu w spornych sprawach,
- wykorzystanie sytuacji dnia codziennego do nabywania umiejętności samooceny,
- doświadczanie na konkretnych przykładach (sytuacje dnia codziennego, zachowania bohaterów literackich) wybranych wartości moralnych, np. dobra, odwagi.
• Nasz kontakt z techniką
Środki transportu:
- poznawanie różnych środków transportu lądowego, wodnego, powietrznego,
- poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych,
- zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek,
- poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych, np.: straży pożarnej, karetki pogotowia, policji,
- podawanie numerów telefonów do danych ośrodków ratownictwa.
• Nasze bezpieczeństwo na co dzień
Poznanie zasad bezpieczeństwa, przestrzeganie ich:
- poznawanie zasad ruchu drogowego dotyczących prawidłowego i bezpiecznego poruszania się po ulicach i drogach,
- bezpieczne posługiwanie się przyborami, np. nożyczkami,
- wybieranie bezpiecznego miejsca do zabaw.
Uświadomienie niebezpieczeństw wynikających z nieprzestrzegania zakazów:
- bezpieczne korzystanie ze sprzętu sportowego, przyborów, narzędzi, urządzeń znajdujących się na placu zabaw,
- sygnalizowanie potrzeby pomocy w sytuacjach zagrożenia osobom, które mogą tej pomocy udzielić,


03.09.2012
Temat dnia: Poznajmy się

• Zabawy integrujące grupę
Dzieci będą:
- przekazywać sobie „iskierkę przyjaźni”, ściskając sobie kolejno dłonie w kole,
- wypowiadać swoje imiona i mówić, jak są ubrane,
- określać swój nastrój podchodząc do planszy z odpowiednią miną (radość, smutek, strach),
- wchodzić do koła, gdy usłyszą nazwę zabawki, którą posiadają,
- wchodzić do koła po usłyszeniu własnego imienia,
- wskazywać dziecko, którego imię wypowie n-lka,
- próbować zapamiętywać imiona kolegów i koleżanek z grupy,
- podejmować wspólnie zaproponowane działania.

• Zwiedzanie przedszkola
Dzieci będą:
- nazywać pomieszczenia znajdujące się w p-lu,
- wiedzieć, do czego one służą oraz jak należy się w nich zachowywać.


04.09.2012
Temat dnia: Nasza sala

• Zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem Sali zabaw połączone ze słuchaniem wiersza I. Salach „Porządki”:
Dzieci będą:
- oglądać obrazek przedstawiający salę w przedszkolu i wypowiadać się na temat bawiących się w niej dzieci,
- oglądać kąciki zainteresowań; określać, co się w nich znajduje, jak można je nazwać i w jaki sposób należy z nich korzystać,
- wiedzieć, że książki i zabawki należy szanować i odkładać je na miejsce po skończonej zabawie,
- nazywać przedmioty pokazywane przez n-lkę, określać, w jakim kąciku zainteresowań powinny się znaleźć i odkładać je na właściwe miejsca,
- dopasowywać obrazki z symbolami poszczególnych kącików do właściwych miejsc w Sali.

• Zestaw zabaw ruchowych nr 1


05.09.2012
Temat: Mój znaczek

• Ćwiczenia w rozpoznawaniu własnego znaczka w oparciu o utwór D. Gellner „Kolorowe znaczki” ilustrowany obrazkami
Dzieci będą:
- wypowiadać się na temat na temat wyglądu znaczków w utworze, określać, w jakich miejscach są one umieszczone i w jakim celu,
- rozpoznawać swój znaczek ,
- odnajdywać swoje znaczki w szatni i łazience.


06.09.2012
Temat dnia: Jestem sobie przedszkolaczek

• Osłuchanie z piosenką „Jestem sobie przedszkolaczek”
Dzieci będą:
- określać nastrój piosenki,
- odpowiadać na pytania związane z treścią piosenki,
- wiedzieć, jak nazywają się dzieci chodzące do przedszkola,
- wiedzieć, jaki powinien być przedszkolak i dlaczego powinien być grzeczny dla innych dzieci,
- maszerować rytmicznie po obwodzie koła, a przy słowach : ”Ram, tam, tam”, wyklaskiwać rytm,
- rytmicznie dzielić nazwy zabawek i kolorować rysunek ulubionej.

• Zestaw zabaw ruchowych nr 1


07.09.2012
Temat dnia: Moja grupa w przedszkolu

• Słuchanie opowiadania H. Bechlerowej „Wesoła zabawa” połączone z wykonaniem drzewka grupowego
Dzieci będą:
- opowiadać, co robiły dzieci w opowiadaniu,
- dobrze czuć się w grupie,
- znać imiona kolegów i koleżanek grupie,
- opowiadać, jak czują się w swojej grupie,
- wykonywać gimnastykę dłoni,
- liczyć palce z n-lką,
- maczać dłoń w farbie o wybranym przez siebie kolorze,
- odbijać dłoń na drzewie namalowanym przez n-lkę na brystolu, tworząc liście,
- dokładnie myć ręce po wykonanej pracy.


10.09.2012
Temat dnia: Podnosimy rękę, gdy chcemy coś powiedzieć

• Osłuchanie z wierszem G. Jędryki „Grzeczne słowa”
Dzieci będą:
- słuchać uważnie wiersza,
- wymieniać zwroty grzecznościowe występujące w wierszu („proszę”, „przepraszam” , „dziękuję”),
- wiedzieć, w jakich sytuacjach należy stosować te zwroty,
- dopowiadać rymujące się słowa w wierszu,
- stosować zwroty grzecznościowe,
- przebiegać pod chustą animacyjną po usłyszeniu przypisanego im zwrotu grzecznościowego
- mówić innym dzieciom miłe słowa,
- wypowiadać się o swoich odczuciach, kiedy inna osoba powie im coś miłego,

• Zestaw zabaw ruchowych nr 1


11.09.2012
Temat dnia: Uśmiecham się

• Zabawy przy piosence „Jestem sobie przedszkolaczek”
- maszerować w parach po obwodzie koła; witać się, podając sobie prawe dłonie, przy słowach „ram, tam, tam” i uśmiechając się do siebie,
- oglądać swoją uśmiechniętą i smutną twarz w lustrze; opisywać, jak ona wygląda i określać, która mina im się bardziej podoba i dlaczego,
- naśladować śmiech różnych osób: mamy, taty, babci i dziecka,
- śpiewać piosenkę; naśladować śmiech osób przedstawionych na obrazkach w miejscu słów „ram, tam, tam”,
- próbować rozśmieszyć kolegów, robiąc śmieszne miny,
- wymyślać różne określenia uśmiechu i śmiechu (np. uśmiech – piękny, szeroki, nieśmiały; śmiać się można: głośno, cicho, do rozpuku); próbować pokazywać różne ich rodzaje,
- tańczyć swobodnie przy piosence; w przerwie podchodzić do siebie i pytać „Czy możesz się do mnie uśmiechnąć?” i wymieniać się uśmiechami,
- wypowiadać się o swoich odczuciach, gdy inni się do nich uśmiechają.

• Klucz do uczenia się. Matematyka Sensoryczna.


12.09.2012
Temat dnia: Magiczne słowa

• Inscenizacja wiersza B. Szelągowskiej „Magiczne słowa” połączona z wykonaniem „magicznej peleryny”
Dzieci będą:
- uważnie oglądać przedstawienie; wymyślać jej zakończenie ,
- wymieniać postacie występujące w inscenizacji, oceniać ich zachowanie,
- kończyć zdania wypowiadane przez n-lkę zwrotami grzecznościowymi: „ proszę”, „dziękuję”, „smacznego”, „przepraszam”, „poproszę”,
- prosić do tańca maskotkę lub lalkę; tańczyć swobodnie;
- dziękować zabawkom za taniec,
- zapraszać zabawki na przyjęcie,
- przygotowywać przyjęcie, częstować zabawki, zabawiać je rozmową, używając zwrotów grzecznościowych,
- przewlekać ozdobny sznurek przez dziurki wycięte w bibule,
- dekorować „magiczną pelerynę” ozdobami wyciętymi z samoprzylepnego papieru,
- dbać o estetyczny wygląd pracy,
- sprzątać miejsce pracy po wykonanym zadaniu.


13.09.2012
Temat dnia: Wspólna zabawa

• Słuchanie opowiadania D. Niewoli „Bajka o trzęsących się spodniach, czyli o tym, że każdy może się bawić” ilustrowanego zabawkami:
Dzieci będą:
- uważnie słuchać opowiadania,
- wymieniać występujące w nim postacie i oceniać ich zachowanie,
- ilustrować ruchem piosenkę „Nie chcę Cię”,
- zgodnie bawić się z rówieśnikami,
- dzielić się zabawkami z innymi dziećmi.

• Instrumentalizacja piosenki „Jestem sobie przedszkolaczek” – poznanie instrumentu – bębenek
Dzieci będą:
- wiedzieć, na czym gra przedszkolaczek z piosenki,
- oglądać bębenek, opisywać jego wygląd,
- słuchać odgłosów bębenka; zwracać uwagę na głośność dźwięków w zależności od siły uderzeń w niego,
- wystukiwać na bębenku proste rytmy za n-lką,
- rozpoznawać dźwięk bębenka wśród innych instrumentów perkusyjnych,
- wystukiwać rytm piosenki na bębenku,
- wystukiwać na bębenku fragment piosenki „ram, tam, tam”.


14.09.2012
Temat dnia: Jestem wzorowym przedszkolakiem

• Ustalenie zasad panujących w grupie – wykonanie „Kodeksu Przedszkolaka”
Dzieci będą:
- oglądać i opisywać obrazki przedstawiające pozytywne i negatywne zachowania dzieci w przedszkolu,
- wybierać te obrazki, na których dzieci zachowują się właściwie; motywować swój wybór,
- przyklejać obrazki z pozytywnymi zachowaniami na arkuszu brystolu,
- „podpisywać” się pod kodeksem, odbijając swój kciuk zamoczony w farbie pod obrazkami,
- podawać różne propozycje pozytywnych zachowań, w sytuacjach opisywanych przez n-lkę.


• Zestaw zabaw ruchowych nr 1.


TEMAT KOMPLEKSOWY: DROGA DO PRZEDSZKOLA

17.09.2012
Temat dnia: Obserwujemy ruch drogowy

• Rozmowa na temat bezpiecznego zachowania się na ulicy na podstawie wiersza W . Chotomskiej „Gdy zamierzasz przejść przez ulicę” połączona z wycieczką na pobliskie skrzyżowanie
Dzieci będą:
- wypowiadać się na temat sytuacji przedstawionych na obrazkach,
- rozpoznawać pasy i znak przejścia dla pieszych,
- określać, kiedy n-lka mówi prawdę, a kiedy nie; podawać propozycje, co należałoby zmienić,
- wiedzieć, jak należy zachowywać się na przejściu dla pieszych,
- ilustrować ruchem treść wiersza,
- obserwować ruch drogowy, znaki drogowe i przejście dla pieszych,
- przestrzegać zasad bezpieczeństwa podczas spaceru,
- przechodzić prawidłowo przez jezdnię.

• Zestaw zabaw ruchowych nr 2


18.09.2012
Temat dnia: Światło zielone, światło czerwone

• Osłuchanie i ilustracja ruchowa piosenki „Kolorowe światła”
- rozpoznawać odgłosy z najbliższego otoczenia,
- określać nastrój piosenki,
- rozpoznawać i nazywać kolory: zielony, żółty i czerwony,
- wiedzieć, co oznaczają kolory na sygnalizatorze świetlnym,
- reagować na zmiany koloru sygnalizatora i na przerwę w muzyce,
- powtarzać za n-lką fragmenty melodii na sylabach, „na,na”, „ta,ta”, „da,da”,
- ilustrować piosenkę ruchem.

• Klucz do uczenia się – Matematyka Sensoryczna


19.09.2012
Temat dnia: Sygnalizator świetlny

• Inscenizacja wiersza D. Gellner „Światła sygnalizatora” połączona z wykonaniem sygnalizatora świetlnego:
Dzieci będą:
- uważnie oglądać przedstawienie,
- kulturalnie zachowywać się podczas inscenizacji,
- prawidłowo przechodzić przez „przejście dla pieszych”, wyznaczone w Sali,
- prawidłowo reagować na czerwony i zielony sygnał,
- naklejać koła w odpowiednim kolorze na sylwetę sygnalizatora,
- dbać o ład i porządek w miejscu pracy.

• Zabawy umuzykalniające


20.09.2012
Temat dnia: Kolorowe znaki drogowe

• Wykonanie znaków drogowych
Dzieci będą:
- ilustrować ruchem ikony znaków drogowych,
- naśladować odgłosy pojazdów, ludzi i zwierząt widocznych na znakach zakazu ilustrujących opowiadanie n-lki (Ś.3.s.53),
- grupować znaki pod względem kształtu,
- kolorować znaki wg wzoru,
- umieszczać znaki na patyczkach do szaszłyków za pomocą plasteliny,
- wypełniać plasteliną zakrętki od butelek i umieszczać w nich patyczki ze znakiem,
- sprzątać swoje stanowisko po wykonanej pracy.


21.09.2012
Temat dnia: Dbamy o bezpieczeństwo

• Spotkanie z policjantem
Dzieci będą:
- wiedzieć, na czym polega praca policjanta,
-słuchać wskazówek dotyczących bezpiecznego zachowania się na ulicy,
- wiedzieć, jak zachowywać się, aby bezpiecznie podróżować samochodem; mieć świadomość konieczności jeżdżenia w foteliku z zapiętymi pasami,
- powtarzać za policjantem słowa wiersza B. Szelągowskiej „Bezpieczna jazda”
- wiedzieć, aby zachować ostrożność w stosunku do osoby obcej dorosłej
- oglądać i nazywać podstawowe elementy munduru policjanta,
- oglądać radiowóz policyjny,
- słuchać sygnału radiowozu.

• Zestaw zabaw ruchowych nr 2


TEMAT KOMPLEKSOWY: JESIEŃ W SADZIE I OGRODZIE
Treści programowe:
• Poznajemy przyrodę -Jesień
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych warzyw, rozróżnianie ich za pomocą wzroku, dotyku, smaku,zapachu.
– Rozpoznawanie drzew owocowych po owocach; wyjaśnienie znaczenia słowa sad:
- rozpoznawanie owoców po wyglądzie, kształcie, smaku,
- poznawanie wybranych owoców egzotycznych,
– rozpoznawanie i na¬zywanie wybranych warzyw; rozróżnianie ich za pomocą wzro¬ku, dotyku, smaku, zapachu

24.09.2012
Temat dnia: Gdzie rosną owoce i warzywa?

• Wycieczka do sadu i ogrodu połączona z osłuchaniem wiersza I. Salach „Co lubimy”
Dzieci będą:
- uważnie słuchać wiersza,
- wymieniać owoce i warzywa występujące w wierszu, dzielić ich nazwy na sylaby,
- wskazywać ich naturalne okazy; opisywać ich wygląd: wielkość, kształt, kolor,
-wiedzieć, co to jest sad oraz ogród
- obserwować drzewa owocowe podczas wycieczki, porównywać je,
- obserwować grządki z warzywami,
- zbierać owoce leżące pod drzewami,
- grzecznie i bezpiecznie zachowywać się podczas wycieczki,
- dzielić się spostrzeżeniami z wycieczki,
- układać przyniesione owoce i warzywa w kąciku przyrody.


25.09.2012
Temat dnia: Wesoła matematyka

• Klucz do uczenia. Matematyka Sensoryczna
• Zestaw ćwiczeń gimnastycznych nr 2


26.09.2012
Temat dnia: Urodziny ziemniaczka

• Osłuchanie oraz ilustracja ruchowa piosenki „Na ziemniaczka urodziny” połączone z wykonaniem jeżyka z ziemniaka
Dzieci będą:
- określać nastrój i tempo piosenki,
- wymieniać warzywa występujące w piosence; wskazywać ich naturalne okazy,
- wymieniać czynności wykonywane przez warzywa w piosence, naśladować je
- ilustrować piosenkę ruchem,
- oglądać ilustrację jeża, opisywać jego wygląd,
- tworzyć igły jeża, wtykając zapałki lub wykałaczki w połówkę ziemniaka,
- przyklejać oczy, uszy oraz nos z plasteliny,
- sprzątać swoje stanowisko oraz myć ręce po skończonej pracy,
- umieszczać prace w kąciku dla rodziców.


27.09.2012
Temat dnia: Rumiane jabłuszka, złociste gruszeczki

• Wydzieranka z kolorowego papieru „Ulubiony owoc”
- słuchać piosenki „A ja wiem”; wymieniać występujące w niej owoce,
- określać kolory owoców z piosenki,
- dopasowywać sylwetę owoców do kształtów konturów narysowanych na talerzu.
- wybierać kontur ulubionego owocu, dzielić jego nazwę na sylaby,
- wykonywać gimnastykę dłoni, zgodnie z poleceniami n-lki,
- drzeć kolorowe kartki na małe kawałki,
- smarować klejem sylwetę,
- wypełniać sylwetę naklejając na nią kawałeczki kolorowego papieru, zwracając uwagę na odpowiedni dobór kolorów,
- dbać o estetyczny wygląd pracy,
- sprzątać swoje stanowisko oraz myć ręce po wykonanej pracy.


28.09.2012
Temat dnia: Robimy sok marchwiowo – owocowy

• Zabawy dydaktyczne pn. „Skąd mamy te owoce?”
Dzieci będą:
- znać wybrane owoce egzotyczne, nazywać je, opisywać ich wygląd,
- dzielić ich nazwy na sylaby,
- klasyfikować owoce pod względem miejsca, w którym rosną (sad, ciepłe kraje),
- myć ręce przed wykonaniem soku,
- wrzucać cząstki pokrojonych owoców i marchewki do sokowirówki, zachowując ostrożność,
- degustować sok, opisywać jego kolor i smak,
- częstować sokiem dzieci w grupy „Motyle Bielinki” oraz pracowników przedszkola.


Literatura:
1. Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę. Trzylatek” część 1, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna MAC Edukacja.
2. Przewodnik metodyczny „A ja rosnę i rosnę. Czterolatek” część 1, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna MAC Edukacja.
3. Przewodnik metodyczny „Przedszkole trzylatka” część 1, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna MAC Edukacja.
4. Przewodnik metodyczny „Przedszkole czterolatka” część 1, Wydawnictwo Grupa Edukacyjna MAC Edukacja.
5. I. Salach, „Plany miesięczne pracy wychowawczo – dydaktycznej w przedszkolu z dziećmi 4-letnimi”, Zakład Wydawnictw i Reklamy „IWANOWSKI”, Płock 1995.
6. Wlaźnik K., Wychowanie fizyczne w przedszkolu, Warszawa 1980.
7. Kwaśniewska M., Żaba – Żabińska W. „Nasze Przedszkole. Program edukacji przedszkolnej”, Wydawnictwo MAC Edukacja, Łódź 2009.
8. Kruk H., Z ludźmi i przyrodą : wybór literatury dla dzieci przedszkolnych z komentarzem metodycznym, WSiP, Warszawa 1991.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2018 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.