X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20206
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

UBIEGAJĄCEGO SIĘ O

STOPIEŃ NAUCZYCIELA

DYPLOMOWANEGO

MONIKA JARMUSZ
WYCHOWAWCA W POWIATOWYM ZESPOLE PLACÓWEK SZKOLNO – WYCHOWAWCZYCH W HRUBIESZOWIE

Wykształcenie: wyższe magisterskie
Specjalizacja : oligofrenopedagogika z niedostosowaniem społecznym, pedagogika specjalna z terapią, pedagogika opiekuńcza z logopedią szkolną

Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2012r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data zakończenia stażu: 31.05.2015r.

Zadania
Formy realizacji
Termin
§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań, mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły
Wstępna analiza własnych umiejętności
Autorefleksja, uświadomienie własnych niedoskonałości w pracy zawodowej wymagających poprawy.
1.09.2012
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Analiza przepisów oświatowych dotyczących awansu zawodowego.
wrzesień 2012r

Założenie teczki „Awans zawodowy”.
1.09.2012

Śledzenie zmian dokonywanych w prawie oświatowym.
okres stażu
Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu nauczycieli
Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego, szkoleniowe posiedzenia rady pedagogicznej
okres stażu

Udział w kursach, konferencjach i warsztatach.
okres stażu

Aktywne i twórcze uczestnictwo w pracach Sekcji Przedmiotów Ścisłych.
okres stażu

Śledzenie publikacji w Internecie związanych z pracą w internacie oraz zastosowanie w celu doskonalenia własnych umiejętności.
na bieżąco
Wykonywanie pomocy dydaktycznych
Wykonywanie pomocy do wykorzystania w czasie zajęć
okres stażu
Przygotowanie materiałów do pomiaru dydaktycznego
Opracowywanie testów, ankiet, sprawdzianów itp.
okres stażu
Świadczenie pomocy członkom komisji do spraw mierzenia jakości pracy szkoły
Wykonywanie prac zlecanych przez członków komisji.
okres stażu
Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
Autorefleksja. Analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego.

maj 2015r.
Prace nad zmianą regulaminu w szkole i internacie
Uaktualnienie i ujednolicenie regulaminu szkolnego i internackiego.
wrzesień – październik 2012r.

§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
Doskonalenie i pogłębianie wiedzy z zakresu technologii komputerowej i informacyjnej
Analiza literatury fachowej. Wykorzystanie Internetu, encyklopedii multimedialnych, programów dydaktycznych, czasopism informatycznych w pogłębianiu wiedzy własnej i ucznia.
okres stażu
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
Wykorzystanie edytora tekstu do opracowywania materiałów związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą, awansem zawodowym oraz pracą szkoły.
okres stażu

Zastosowanie komputerowych programów edukacyjnych i Internetu na zajęciach lekcyjnych i w życiu codziennym ucznia.
okres stażu
Uświadomienie roli technologii informacyjnej i komunikacji interpersonalnej w funkcjonowaniu nowoczesnego e-społeczeństwa
Ukazanie uczniom korzyści płynących ze stosowania komunikatorów internetowych i e-usług.
okres stażu
Promocja zagadnień ekologiczno – ekonomicznych związanych z obsługą i eksploatacją komputerów oraz ich urządzeń zewnętrznych
Opracowanie cyklu scenariuszy zajęć lekcyjnych promujących ekologiczne i ekonomiczne korzystanie ze sprzętu komputerowego. Publikacja scenariuszy na szkolnej stronie www. Wykonanie i uaktualnianie gazetki ściennej.
okres stażu
Elektroniczny kontakt z nauczycielami i instytucjami oraz umieszczenie publikacji na stronie internetowej edux pl.
Przesyłanie drogą elektroniczną informacji, zaświadczenie
Okres stażu
Korzystanie w życiu codziennym z podstawowych programów i ich możliwości technicznych
Notatki własne
okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć
Dzielenie się wiedzą z dziedziny dydaktyki i doświadczenia zawodowego z nauczycielami kontraktowymi i stażystami
Opracowanie scenariuszy zajęć, prowadzenie zajęć otwartych. Popularyzacja materiałów pozyskanych z Internetu – opracowanie i udostępnianie materiałów wspomagających rozwój zawodowy innych nauczycieli. Współpraca z nauczycielami innych szkół.
okres stażu
Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach, przekazanie uwag i materiałów szkoleniowych zdobytych na szkoleniach
Materiały zaświadczenia
okres stażu
Czynny udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
Potwierdzenie od dyrekcji
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich
Opracowanie programu działań opiekuńczo - wychowawczych
program
okres stażu
Organizowanie i uczestniczenie w spotkaniach z ciekawymi ludźmi w ramach kampanii „ Cała Polska czyta dzieciom”
Potwierdzenia, podziękowania
okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Współpraca przy organizacji imprez szkolnych i środowiskowych
Pomoc przy organizacji imprez.
okres stażu
Uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego zgodnie z własnym zainteresowaniem dotyczącym pracy z dzieckiem niepełnosprawnym
Uświadomienie uczniom roli komputera i Internetu jako dodatkowego narzędzia w procesie zdobywania wiedzy i umiejętności.
okres stażu
Organizacja wycieczek szkolnych, inne działania zlecane przez dyrekcję szkoły
Opracowanie i realizacja planów wycieczek, poświadczenie dyrekcji
okres stażu

§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykonywanie zadań na rzecz oświaty we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
Współpraca z organizacjami i instytucjami szkolnymi oraz poza szkolnymi
Udział w akcjach inicjowanych przez organizacje szkolne: Koło PCK, Koło Wolontariatu, Samorząd Uczniowski. Udział w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Współpraca z pielęgniarką, biblioteką i czytelnią szkolną. A także biblioteką miejską i Domem Kultury
okres stażu
Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną Strażą Pożarną a także Policją Hrubieszowie
Spotkanie z przedstawicielami tych jednostek zaświadczenia, zdjęcia
okres stażu
Zgłoszenie potrzeb uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej
Zorganizowanie zbiórek odzieży, zabawek i rzeczy codziennego użytku
okres stażu
§ 8 ust. 2 pkt. 5
Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
Rozpoznawanie
i rozwiązywanie proble-mów dydaktyczno – wychowawczych
Opis i analiza dwóch przypadków – wywiady, analiza dokumentów, diagnoza, wdrożenie działań naprawczych, opis efektów podjętych działań.
okres stażu

Jednocześnie nadmieniam i informuję, że plan może być modyfikowany i zmieniany. Realizacja niektórych założeń niezależnie ode mnie może być utrudniona i będę je realizować w miarę możliwości. Równocześnie zastrzegam sobie możliwość organizowania i prowadzenia innych zajęć i zadań, których realizacja wynikać będzie z bieżących potrzeb i warunków szkoły.

opracował ........................................podpis i pieczęć dyrektora szkoły

Opracowała : mgr Monika Jarmusz Pieczęć i podpis dyrektora szkoły

Hrubieszów, 14.09.2012r.

Plan działania :

Cel główny:

Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego a także rozwój osobisty i zawodowy.

Zadania do realizacji :
poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju
dokumentowanie realizacji planu rozwoju
opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju

Forma realizacji:
analiza nowych przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
wniosek o rozpoczęcie stażu
plan rozwoju zawodowego
gromadzenie dokumentacji
przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju
uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Dowody realizacji:
wniosek
plan rozwoju zawodowego
sprawozdanie
ocena dorobku zawodowego

Przedstawiony poniżej plan rozwoju zawodowego jest dla mnie okazją do szczegółowego udokumentowania tego, co składa się na moją codzienną pracę wychowawczo – dydaktyczną. Możliwość uzyskania statusu nauczyciela dyplomowanego jest dla mnie wyzwaniem oraz okazją do autorefleksji. Uważam, że moja praca zgodna z niniejszym planem podniesie moje umiejętności i wiadomości, a przede wszystkim przyniesie korzyści dzieciom i ich rodzicom.
Moje celowe działania będą również zmierzać do podnoszenia jakości pracy szkoły oraz wspierania rozwoju zawodowego innych nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.