X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 20195
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kształcenia zintegrowanego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego

Plan Rozwoju Zawodowego

ANNY BŁACH

nauczyciela kształcenia zintegrowanego
ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego


Szkoła Podstawowa
w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
w Domaniowie


Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2010 r.

Data zakończenia stażu: 31.05.2013 r.

Domaniów, 14.09.2010 r.

Wymagania
niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego


Zadania
Forma realizacji
Termin
realizacji
Sposób udokumentowania

§ 8 ust. 2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie
jakości pracy szkoły

1. Przypomnienie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Analiza przepisów prawa oświatowego (Rozporządzenie MENiS z dnia 1 grudnia
2004 roku w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli, z późniejszymi zmianami z dnia 14 listopada 2007 roku ).

Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.

Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
sierpień 2010
wrzesień 2010
wrzesień 2010

Wniosek o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły.

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.

Sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań wytyczonych planem rozwoju zawodowego, autoanaliza i wnioski do dalszej pracy.

po zakończeniu stażu
Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.


3. Aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki i psychologii oraz dydaktyki.

Poszukiwanie nowości wydawniczych dotyczących integracji, metod aktywizujących, wspierających rozwój dziecka, pracy z dzieckiem zdolnym, poprzez: zakupy własne, korzystanie z zasobów biblioteki pedagogicznej, publicznej, Internet.

cały okres stażu

Zestawienie bibliografii.

4. Systematyczne podnoszenie swoich umiejętności poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia.

Udział w konferencjach, warsztatach, kursach, których tematyka jest związana z pracą z uczniem posiadającym specyficzne trudności w nauce.
cały okres stażu

Zaświadczenia, potwierdzenia.

5. Współtworzenie dokumentów szkoły i programów.
Aktywny udział w tworzeniu dokumentów szkolnych:
- Planu pracy zespołu przedmiotowego nauczania zintegrowanego i edukacji wczesnoszkolnej.
- Harmonogramu imprez i uroczystości szkolnych.
- Rocznego Planu Pracy Szkoły.

w miarę potrzeb
Dokumenty szkolne, plany.


§ 8 ust. 2 pkt. 2
Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Umiejętne posługiwanie się komputerem jako narzędziem pracy.

Wykorzystanie programu oceny opisowej do konstruowania oceny rocznej.

Opracowywanie dokumentacji, przygotowywanie pomocy dydaktycznych dla uczniów, testów, dyplomów, scenariuszy.

Wykorzystanie komputera i jego oprogramowania do sporządzania materiałów na posiedzenia Rady Pedagogicznej oraz spotkania zespołu przedmiotowego.

cały okres stażu

Przykładowe materiały i pomoce.

2. Publikacje własne na stronach internetowych.
Opublikowanie na wybranej edukacyjnej stronie internetowej planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.

Publikowanie na stronie internetowej klas I – III informacji dla rodziców i dzieci, zdjęć z uroczystości klasowych i wycieczek, gier edukacyjnych dla dzieci.

okres stażu
Adresy stron internetowych.

3. Sposoby komunikowania się z uczniami i ich rodzicami.
- Sporządzanie notatek w zeszytach uczniowskich.
- Pisanie listów do rodziców.
- Wypełnianie kart obserwacji.
- Organizowanie spotkań z rodzicami.
- Rozmowy indywidualne.
- Rozmowy telefoniczne.

okres stażu
Protokoły ze spotkań z rodzicami, notatki z rozmów, karty obserwacji.


§ 8 ust. 2 pkt. 3
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Współpraca nauczycieli w ramach zespołu przedmiotowego.
Aktywne uczestniczenie w spotkaniach zespołu.

Wspólne rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji, opracowanie dokumentów.

według planu pracy zespołu

Potwierdzenie przewodniczącego zespołu.

2. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć otwartych i lekcji koleżeńskich dla zainteresowanych nauczycieli.

Zajęcia otwarte z nauczania zintegrowanego.
cały okres stażu

Scenariusze zajęć.

3. Udostępnianie innym nauczycielom swoich opracowań, referatów, scenariuszy itp.

Opracowywanie i przekazywanie własnych materiałów.

na bieżąco
Potwierdzenie nauczycieli.

4. Aktywne włączanie się do działalności w ramach WDN.
Przeprowadzenie rady szkoleniowej dla nauczycieli na temat nowej metody nauczania „ Nauka mimo woli”.

styczeń 2011
Potwierdzenie dyrektora,
wyciąg z księgi protokołów.

5. Pedagogizacja rodziców.
Prowadzenie zebrań, spotkań indywidualnych z rodzicami w ramach pedagogizacji – wygłaszanie referatów, pogadanek zgodnie z potrzebami szkoły i planem wychowawczym klasy.

okres stażu
Materiały z zebrań.


§ 8 ust. 2 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich

1. Opracowanie i wdrożenie autorskich rozwiązań edukacyjnych i wychowawczych.

Opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego na podstawie metody „Nauka mimo woli”.

luty 2011

Opracowany i zatwierdzony program edukacyjny, wpis do księgi protokołów.
Opracowanie programu zajęć koła ortograficznego „W labiryntach ortografii”.

wrzesień 2010
Opracowany i zatwierdzony program.

Współopracowanie i realizacja programu wychowawczego w edukacji wczesnoszkolnej „Kim będę, gdy dorosnę?”.

wrzesień 2012
Opracowany i zatwierdzony program, sprawozdanie z realizacji.


§ 8 ust. 2 pkt. 4c
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów.
Organizacja szkolnych konkursów plastycznych dla uczniów klas 0-III.
Organizacja gminnego konkursu ortograficznego dla klas III.

cały okres stażu
Regulaminy konkursów,
dokumentacja pracy komisji,
wyniki konkursów.

2. Integracja społeczności szkolnej.
Organizowanie wycieczek dydaktycznych, krajoznawczych.

według harmonogramu wycieczek

Scenariusze, zdjęcia.

3. Organizowanie imprez oraz uroczystości klasowych i szkolnych.
Przygotowanie:
- Uroczystości pasowania na ucznia;
- Turnieju sportowego klas I - III „Trzymaj formę”;
- Dnia Św. Mikołaja;
- Dnia Babci i Dziadka;
- Zabawy karnawałowej;
- Powitania wiosny;
- Dnia Matki;
- Dnia Dziecka.

Wykonywanie plakatów, zaproszeń, dekoracji okolicznościowych oraz dekoracji na szkolne uroczystości.

okres stażu zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych
okres stażu
Scenariusze, zdjęcia.

Scenariusze, zdjęcia, zaproszenia.


§ 8 ust. 2 pkt. 4e
Wykorzystywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami


1. Współpraca z instytucjami środowiskowymi i samorządowymi lub z innymi osobami.
Współpraca z:
- Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Oławie (diagnozowanie umiejętności i wiadomości uczniów mających trudności w nauce lub sprawiających kłopoty wychowawcze),
- Policją (przypominanie uczniom zasad bezpieczeństwa),
- Biblioteką Gminną w Domaniowie (udział w zajęciach bibliotecznych),
- Pogotowiem Ratunkowym w Oławie (pokaz udzielania pierwszej pomocy przez ratownika),
- Ośrodkiem Zdrowia w Domaniowie (przygotowanie apelu z okazji Dnia Służby Zdrowia),
- pedagogiem szkolnym (pomoc w pracy z uczniami mającymi trudności dydaktyczne lub wychowawcze).

okres stażu
Zdjęcia, zaświadczenia.

2. Udział w akcjach charytatywnych.

Udział w akcji WOŚP, „Góra Grosza”, zbiórki na Dom Dziecka, „Adopcja na odległość”.

okres stażu
Zaświadczenia.


§8 ust. 2 pkt. 5
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych i wychowawczych.

Zdiagnozowanie dwóch przypadków:
- dziecko z trudnościami w nauce czytania, pisania i liczenia,
- dziecko sprawiające trudności wychowawcze – nieprzestrzeganie norm i zasad zachowania w grupie.
Ustalenie i zastosowanie środków zaradczych, wnioski.

okres stażu

Opis i analiza wykonanych działań.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.