X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20171
Dział: Gimnazjum

Sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej w klasie III gimnazjum

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY WYCHOWAWCZEJ
W KLASIE III GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

BEZPIECZNA SZKOŁA

- Przypomnienie uczniom zasad bezpieczeństwa w drodze do szkoły i ze szkoły, utrwalenie pozytywnych zachowań w środkach komunikacji miejskiej.
- Przypomnienie regulaminów szkolnych- analizowanie trudnych sytuacji, rozpoznawanie przemocy, poznawanie sposobów reagowania na przemoc, rozwijanie umiejętności dostrzegania zła i radzenia sobie z nim.
- Podczas zebrania z rodzicami odbyła się dyskusja dotycząca współodpowiedzialności rodziców i nauczycieli za bezpieczeństwo uczniów w szkole i poza nią.

ORGANIZACJA ŻYCIA KLASY

- Przypomnienie zasad funkcjonowania i organizacji klasy.
- Wybór samorządu klasowego i przydział funkcji.
- Przypomnienie praw i obowiązków ucznia, zasad dotyczących frekwencji oraz ubioru szkolnego
- Urządzanie i dekorowanie sali klasowej- uczniowie wykonali gazetki tematyczne i tablicę z informacjami dotyczącymi klasy, ukwiecili pomieszczenie kwiatami doniczkowymi, przygotowali wystrój klasy związany z rocznicą nadania szkole imienia Jana Pawła II, Świętami Bożego Narodzenia, Świętami Wielkanocnymi i porami roku.
- Zredagowanie przez uczniów Kodeksu Klasowego zawierającego zasady obowiązujące w klasie.
- W ramach integracji środowiska klasowego zorganizowano następujące imprezy klasowe:
Andrzejki, Mikołajki, Dzień Chłopca, Wigilię klasową. Uczniowie brali też udział w imprezach ogólnoszkolnych i klasowych. Odbyły się wycieczki klasowe do Solca Kujawskiego – Torunia i do Słowińskiego Parku Narodowego
- Wielu uczniów klasy III b brało udział w konkursach. Największe sukcesy- finaliści Wojewódzkiego Konkursu Historycznego, Wojewódzkiego Konkursu Geograficznego, Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego.
- Stworzenie w ramach klasy zespołów przedmiotowych mających na celu pomoc w nauce uczniom słabszym.

OSOBISTA RELACJA Z BOGIEM

- Wspólne przeżywanie uroczystości i świąt, gdzie centralnym momentem jest Eucharystia jako wymiar wspólnoty.
- Odmawianie modlitwy na rozpoczęcie i zakończenie zajęć szkolnych.
- Włączanie się uczniów w ogólnoszkolne nabożeństwa, różaniec, rekolekcje.
- Uczniowie przygotowali lekcje wychowawcze poświęcone postaci papieża Jan Paweł II i jego nauczaniu.
- Udział w redagowaniu gazetki parafialnej.
- I miejsce w konkursie szkolnym poświęconym Janowi Pawłowi II
- Podejmowanie decyzji zgodnie z etyką chrześcijańską, być czy mieć, co jest dla mnie większą wartością?

KSZTAŁTOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH

- Omawianie ważnych wydarzeń historycznych i religijnych- 93 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 221 rocznica uchwalenia Konstytucji 3- ego Maja, rocznica śmierci papieża Jana Pawła II, , wykonanie gazetek okolicznościowych poświęconych tym tematom.
- Prowadzenie dyskusji nad znaczeniem tych wydarzeń w życiu narodu polskiego, kształtowanie szacunku dla państwa, symboli narodowych, religijnych i historycznych.
- Udział uczniów w apelu z okazji 93 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości i 221 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3- ego Maja.
- Poznanie przez uczniów zasad życia społeczno-politycznego, struktury i funkcji organów administracji państwowej- jestem obywatelem mojego kraju, widzę jego sukcesy i niepowodzenia.
- Upowszechnienie świadomości prawnej- analizowanie statutu szkoły, regulaminu klasyfikowania i oceniania.

WYCHOWANIE KULTURALNE

- Rozbudzanie w uczniach potrzeby kontaktu z kulturą i sztuką: zwiedzanie Parku Jurajskiego w Solcu Kujawskim, Starego Miasta w Toruniu.
- Uczenie umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji: zbiory biblioteczne, informatyczne- wizyta na lekcji wychowawczej w bibliotece. Prezentowanie przez uczniów najbardziej ulubionych książek, kształtowanie zainteresowań czytelniczych.
- Wykonanie przez uczniów gazetek poświęconych wydarzeniom kulturalnym i regionom naszego kraju- zachęcenie do odwiedzania najciekawszych miejsc.

POSTAWA OSOBISTA

- Wyrabianie poczucia odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie szkoły i klasy- inicjatywa uczniowska w organizacji życia klasy ( imprezy klasowe i szkolne, pomoc uczniom słabszym).
- Dokonanie przez uczniów własnej oceny i samokrytyki (moje mocne i słabe strony), ocena wyników nauczania i zachowania w roku szkolnym 2011 – 2012.
- Stosowanie zasad zdrowej rywalizacji i reguł obowiązujących w relacjach międzyludzkich.
- Przygotowanie przez uczniów lekcji wychowawczej poświęconej tradycjom uroczystości rodzinnych w ich domach, zwrócenie uwagi na rolę rodziny w życiu człowieka.
- Spotkanie z pielęgniarką szkolną- przypomnienie zasad zdrowego trybu życia, sposobów relaksu i wypoczynku.

EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- Poznanie przez uczniów najważniejszych problemów ekologicznych współczesnego świata (film).
- Omawianie na lekcjach wychowawczych tematyki dotyczącej lokalnych problemów ekologicznych.

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

- Na pierwszym spotkaniu z rodzicami we wrześniu 2011 roku dokonano wyboru Rady klasowej rodziców.

- Współpraca w rozwiązywaniu problemów wychowawczych- informowanie rodziców o postępach w nauce i zachowaniu uczniów (zebrania z rodzicami, konsultacje, rozmowy indywidualne, rozmowy telefoniczne).
- Organizowanie z rodzicami lub przez samych rodziców imprez klasowych i szkolnych (rocznica nadania szkole imienia Jana Pawła II, Mikołajki, Wigilia klasowa, ognisko).

PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ

- Przygotowanie przez uczniów lekcji wychowawczych poświęconych problematyce uzależnień i nałogów – szukanie odpowiedzi na nurtujące pytania dotyczące ich fizycznych i psychicznych skutków.
- Uświadomienie zagrożeń, jakie niosą uzależnienia: alkohol, narkotyki, lekomania, palenie papierosów w czasie spotkań z pielęgniarką szkolną.
- Omawianie tematu uzależnień i nałogów wśród młodzieży podczas spotkań z rodzicami.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.