X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 20158
Dział: Gimnazjum

Konsekwencje logiczne - propozycje zadośćuczynienia za niewłaściwe zachowanie w szkole

Lista konsekwencji logicznych do stosowania na lekcjach języka angielskiego

Adresaci: nauczyciele języka angielskiego

Wszystkie prace uczniowie piszą, wygłaszają jedynie w języku angielskim.


3: Zmniejszanie bilansu punktów danego ucznia może nastąpić za:

1) niewywiązywanie się z obowiązków ucznia:

a) Utrudnianie zajęć -5pkt
Natychmiast na środku klasy: fragment Tongue twistera: How much wood would a wood chuck chuck -uczeń ma po prostu powtórzyć ten wstęp. Twistery do wyboru: Red lorry yellow lorry etc.

b) nieprzestrzeganie zasad ubierania się na terenie szkoły - 10 pkt każdorazowo,
Każdorazowo wymienić wszystkie elementy ubrania, które mają na sobie wskazane osoby w klasie.

c) brak podręcznika, zeszytu i innych niezbędnych przyborów – 10 pkt jednorazowo,
Na środku klasy uczeń omawia zawartość plecaka.

d) ostentacyjne ignorowanie poleceń nauczyciela, pracownika administracji bądź ob-
sługi - 10 pkt każdorazowo,
Użycie wyrazów SHOULD / MUST - 10 obowiązków ucznia w szkole. Praca pisemna.

e) używanie podczas lekcji telefonu komórkowego lub innych urządzeń nie związa-
nych z tokiem zajęć – 20 pkt każdorazowo.
Ustawienie menu telefonu/urządzenia w języku angielskim. Opis na kartce a4 5 wybranych aplikacji telefonu/urządzenia.

f) niewywiązywanie....dotyczy projektu gimnazjalnego
nie dotyczy lekcji

g) nieuczestniczenie....dotyczy projektu gimnazjalnego
nie dotyczy lekcji

2) postępowanie niezgodne z dobrem społeczności szkolnej

a) spóźnienie na zajęcia z powodów uznanych za nieusprawiedliwione - 5 pkt każdo-
razowo
Formułka: I'm sorry I'm late. Plus krótkie wyjaśnienie po angielsku. Następnie pisemnie 50 słów tłumaczenia się w zeszycie. Krótka forma pisemna do egzaminu.

b) niewykonanie przyjętego zobowiązania - 10 pkt każdorazowo,
Uczeń pisze 10 zdań w Past Simple czego nie zrobił wczoraj, czego się nie nauczył.

c) samowolne opuszczenie zajęć - 15 pkt (za każdą opuszczoną godzinę lekcyjną).
Uczeń pisze o uczuciach swojej matki, która dowiedziała się, że dziecko uciekło ze szkoły.
My mother is sad because... My mother is angry because...My mother is unhappy because....
3) brak dbałości o honor i tradycje szkoły

a) niekulturalne zachowanie na uroczystościach organizowanych przez szkołę oraz po-
kazach, konkursach, imprezach kulturalnych, zawodach sportowych itp. – 20 pkt
każdorazowo,

Pisemnie 80 słów o właściwym zachowaniu na uroczystościach. should/must/have to
what's more/besides/moreover/not only....but also/although/however

b) unikanie udziału w uroczystościach szkolnych – 20 pkt każdorazowo.
80słów - jak było w Polsce, gdy nie można było mówić po polsku.

4) brak dbałości o piękno mowy ojczystej

a) używanie żargonu, gwary środowiskowej i utrudniających porozumienie skrótów
w sytuacji oficjalnego komunikowania – 5 pkt każdorazowo
Napisać 30 skrótów z języka angielskiego i podać ich pełne tłumaczenie, np.
ABS, GPS, CNN, BBC, 4WD, DVD, PSP, IQ, KFC, DJ, ET, FBI, HBO, JVC, LG, HQ, SMS, etc

b) wulgarne słownictwo - 10 pkt każdorazowo,
Napisać na kartce a3 w formie dużej planszy minimum 7 podstawowych słów grzecznościowych w 4 językach - po polsku, angielsku, niemiecku i rosyjsku
dziękuję, proszę, przepraszam, dzień dobry, do widzenia, nie szkodzi, smacznego,

5) brak dbałości o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

a) brak odpowiedniego obuwia szkolnego – 10 pkt każdorazowo,
Wypracowanie 30 słów o możliwych kontuzjach po spadnięciu ze schodów.
break/broke arm, leg, head, bruise, injury, injured, hospital/the hospital

b) nieodpowiednia biżuteria zagrażająca bezpieczeństwu noszącego lub innych osób -
15 pkt każdorazowo.
7 zdań - Jak niewidomy postrzeg świat.
can't see, don't know colours etc.

c) bójka (dla każdego z uczestników) - 20 pkt każdorazowo,
Należy odnaleźć regulamin kursów sztuk walki na stronie internetowej i zapisać 5 zdań po angielsku. Zdania dotyczyć mają obowiązków uczestników.

d) przynoszenie do szkoły nie mających związku z zajęciami przedmiotów, urządzeń,
materiałów i publikacji, sprzętu sportowego i substancji chemicznych, które mogą
stworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa - 20 pkt każdorazowo
W punktach należy napisać czego do szkoły nie wolno przynosić i dlaczego.
Użyć: should/must/shouldn't/mustn't...because...

e) nieprzestrzeganie przyjętych zasad bezpieczeństwa w szkole, niestosowanie się do
zarządzeń Dyrektora, poleceń wychowawców, nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum, a także przepisów bhp i ppoż. – 25 pkt,
Należy zdobyć przepisy bhp i ppoż i wypisać po 5 punktów z każdego z nich.

f) nieprzestrzeganie dyscypliny i nieposłuszeństwo wobec opiekunów podczas zajęć
zorganizowanych poza szkołą (wycieczki, wyjścia do kina, teatru, na koncerty) – 25 pkt,
Napisać plan wycieczki 3 dniowej do Warszawy dla uczniów z Paryża. Ciekawie, żeby się nie nudzili.

6) niegodne, niekulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

a) zaśmiecanie otoczenia - 5 pkt każdorazowo,
Napisać na kartce a4 nazwy śmieci po angielsku: nagłówek - rubbish, litter, garbage i pod tym nazwy opakowań - bottle, wrapping paper, box etc.

b) niekulturalne zachowanie w bibliotece, świetlicy, jadalni bądź szatni - 5 pkt każdo-
razowo,
Wypisać na kartce a4 wszystkie odgłosy wydawane przez człowieka ciche i głośne.

c) zachowanie na korytarzu szkolnym zakwalifikowane jako niebezpieczne - 10 pkt
każdorazowo,
Uczeń pisze 10 razy: np. Running is dangerous because I may .......Za każdym razem inne wyjaśnienie.

d) niszczenie mienia Gimnazjum - 10 pkt każdorazowo,
Napisz 50 słów na co wydałbyś kwotę 100zł (kwota w zaleźności od zniszczeń).
If I had 200zł I would buy.../ I would go to..../ I would ......

e) niekulturalne zachowanie w środkach komunikacji miejskiej
i miejscach publicznych - 10 pkt każdorazowo,
Napisanie laurki po polsku i po angielsku z tekstem: Przepraszam, że byłem niegrzeczny
I am sorry I was impolite. Wręczenie jej 2 kierowcom na przystanku autobusowym. Koleg musi zrobić zdjęcie telefonem momentu wręczenia laurki.

f) uprawianie gier hazardowych - 15 pkt każdorazowo,
5 zdań o problemach osób posiadających długi.
When I don't have money I cannot.....
When I don't have money I must.....

g) wyłudzanie pieniędzy - 20 pkt każdorazowo,
5 zdań czego się boimy
I am afraid of..... I hate people who.... I can't stand agressive people because....
Drunk people are...... When you steal you go to.........

h) używanie tytoniu na terenie szkoły - 30 pkt każdorazowo,
Napisanie na planszy: Na terenie szkoły nie wolno palić. You are not allowed to smoke in our school! 3 plansze należy umieścić - przy sklepiku, pod stołówką, pod salą wychowawcy.

i) picie alkoholu bądź stosowanie innych środków odurzająco-uzależniających
40 ÷ 50 pkt każdorazowo (o liczbie punktów w podanym przedziale decyduje wy-
chowawca),
nie dotyczy lekcji

7) nieokazywanie szacunku innym osobom

a) uszkodzenie mienia innych osób - 10 pkt każdorazowo,
zostawienie swojej komórki w sejfie szkolnym na cały dzień szkolny - opis 5 zdań jak się czułeś
I didn't like it because... It was awful because... I couldn't......

b) arogancja wobec osoby dorosłej - 10 pkt każdorazowo,
Znaleźć 3 piosenki po angielsku, w których występuje wyraz SORRY. Wypisać fragment tekstu na tablicy.

c) ubliżanie innemu uczniowi - 10 pkt każdorazowo,
Znaleźć 3 piosenki po angielsku, w których występuje wyraz SORRY. Wypisać fragment tekstu na tablicy.

d) niszczenie w stopniu nie do naprawienia mienia innych osób - 15 pkt każdorazowo,
Plansza z ulubionymi sprzętami po angielsku. Wypisać ich ceny z ceneo.

e) kłamstwo - 10 pkt każdorazowo,
Przetłumaczyć na język angielski 2 wersy wiersza Kłamczucha.

f) prowokacyjne zaczepki słowne bądź fizyczne wobec innego ucznia - 15 pkt każdo-
razowo,
Wypisać nazwy ponad 10 sztuk walki po angielsku i krajów, z których się wywodzą.

g) zachowania gorszące, obrażające moralność publiczną - 20 pkt każdorazowo,
Uczeń mówi po angielsku czego się wstydzi.

h) używanie sprzętu elektronicznego do utrwalania obrazu lub dźwięku bez zgody
osób, których wizerunek lub głos jest utrwalany elektronicznie - 30 pkt każdorazo-
wo,
Napisać po angielsku zgodę na używanie wizerunku w mediach.

i) wymuszenia, rozboje - 40 pkt każdorazowo,
nie dotyczy, zbyt poważne

j) pobicia, kradzieże, szczególnie naganne akty wandalizmu - 50 pkt każdorazowo,
nie dotyczy, zbyt poważne

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.