X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer publikacji: 2013
Dział: Gimnazjum

Scenariusz lekcji matematyki dla klasy I gimnazjum: Zbieranie, porządkowanie i prezentowanie danych statystycznych

Grupy metod wykorzystywanych na lekcji:
1. korzystanie ze źródeł, zbieranie świadectw i opracowywanie ich;
2. czytanie i notowanie ze zrozumieniem;
3. grupowe myślenie twórcze.

Cele lekcji:
wyrabianie następujących umiejętności:
- planowania i organizowania pracy;
- odpowiedzialności i wytrwałości;
- posługiwanie się procentami i przybliżeniami
- selekcjonowania, porównywania, analizowania i przetwarzania informacji

Krótki opis przebiegu zajęć:

Na 3 tygodnie przed lekcją należy przedstawić uczniom tematykę prac projektowych. Uczniowie sami tworzą 2-3 osobowe grupy i wybierają projekt dopasowany do swoich możliwości. Na lekcji właściwej przedstawiciele poszczególnych zespołów prezentują pozostałym grupom wyniki swoich zmagań.
Słowa kluczowe: ankieta, respondent, wykres, tabela, selekcja informacji, diagram słupkowy, diagram kołowy.

Część 2:
1. Przedstawienie celu i planu pracy
Na 3 tygodnie przed lekcją należy przedstawić uczniom tematykę prac projektowych. Uczniowie tworzą 3 osobowe grupy i każda z grup wybiera jeden z projektów (patrz: załączniki). Należy omówić etapy pracy i podać termin zakończenia prac oraz wskazać źródła, z których uczniowie mogą korzystać. Następnie ustalamy terminy konsultacji.
Uwaga dla nauczyciela:
Przedstaw tematykę projektów po zrealizowaniu działu „PROCENTY”.

2. Praca w zespołach.
Zbieranie, segregowanie i przedstawianie informacji na diagramach i w tabelach.

3. Prezentacja fragmentów prac.
Uczniowie przedstawiają próbki tekstów, obliczeń i wniosków. Moje zadanie polega na podpowiadaniu jak najmniejszych zmian w opisie i stylu prezentacji. Należy udzielić wskazówek dotyczących porządkowania i przedstawiania zebranych informacji.

4. Prezentacja prac uczniów.
Liderzy każdej z grup zapoznają pozostałe zespoły ze swoimi projektami.
Uwaga dla nauczyciela:
Najlepiej byłoby przedstawić prace projektowe używając foliogramów lub zaopatrzyć każdą grupę w kserokopię prezentacji pozostałych grup.

5. Ocenianie prac projektowych.
Należy podzielić ocenę na część opisową oraz cyfrową, podkreślić mocne i słabe strony pracy oraz docenić włożony wysiłek. Oceniając należy uwzględnić następujące kategorie: pracochłonność, poprawność, strukturę ujęcia tematu, kompletność pracy, dobór odpowiedniego sposobu przedstawienia zebranych danych, estetykę prac, korzystanie z różnych źródeł informacji.

Załącznik nr 1

1. Przeprowadźcie wśród kolegów oraz wśród dorosłych własną ankietę dotyczącą upodobań muzycznych.
2. Przeanalizujcie odpowiedzi na pytania zadane w waszych ankietach.
3. Dokonajcie selekcji informacji uzyskanych z przeprowadzonych ankiet i uporządkujcie je, przyjmując różne kryteria.
4. Wykonajcie różne zestawienia wyników. Przedstawcie dane w postaci tabel i diagramów.
5. Które gatunki muzyczne są najbardziej lubiane w grupie rówieśników, a które wśród dorosłych?
6. Porównajcie swoje diagramy z innymi opracowaniami, np. OBOP.

Załącznik nr 2

1. Zbierzcie dane wśród rówieśników dotyczące wzrostu i wagi uczniów i przeprowadźcie wśród nich ankietę związaną z ich upodobaniami kulinarnymi.
2. Przedstawcie te dane na dwóch diagramach różnego typu.
3. Korzystając z zebranych danych obliczcie średni wzrost oraz średnia wagę dziewczyny i chłopca.
4. Obliczcie średni wzrost i średnia wagę wszystkich uczniów Twojej klasy.
5. Porównaj otrzymane wyniki z innymi dostępnymi opracowaniami.
6. Sformułuj spostrzeżenia i wnioski.

Załącznik nr 3

1. Przez najbliższe 2 tygodnie odczytujcie temperaturę przed wyjściem do szkoły i wieczorem
o godzinie 20: 00. Jeśli wasze odczyty różnią się, weźcie pod uwagę średnia temperaturę.
2. Przedstawcie na wykresie zebrane dane.
3. Obliczcie średnia temperaturę waszych odczytów.
4. Porównajcie wasze odczyty z danymi Instytutu Meteorologicznego.

Załącznik nr 4

1. Przeprowadźcie wśród kolegów gimnazjum oraz wśród dorosłych własną ankietę dotyczącą upodobań czytelniczych.
2. Przeanalizujcie odpowiedzi na pytania zadane w waszych ankietach.
3. Dokonajcie selekcji informacji uzyskanych z przeprowadzonych ankiet i uporządkujcie je, przyjmując różne kryteria.
4. Przedstawcie wyniki w postaci tabel i diagramów.
5. Jakie typy książek są preferowane przez rówieśników, a jakie wśród dorosłych?
6. Porównajcie swoje diagramy z dostępnymi opracowaniami.

Załącznik nr 5

1. Przeprowadźcie wśród kolegów własną ankietę, dotyczącą spędzania wolego czasu.
2. Przeanalizujcie odpowiedzi na pytania zadane w waszych ankietach.
3. Dokonajcie selekcji informacji uzyskanych z przeprowadzonych ankiet i uporządkujcie je, przyjmując różne kryteria.
4. Wykonajcie różne zestawienia wyników. Przedstawcie dane w postaci tabel i diagramów.

Załącznik nr 6

1. Przeprowadźcie wśród siebie oraz wśród dorosłych własną ankietę dotyczącą oglądalności popularnych programów telewizyjnych.
2. Dokonajcie selekcji informacji uzyskanych z przeprowadzonych ankiet.
3. Przedstawcie uzyskane dane w postaci podwójnych tabel i diagramów z podziałem na młodzież i dorosłych.
4. Porównajcie uzyskane wyniki.
5. Podsumowując wyniki ankiet odpowiedzcie na pytania: jaki program ma największą (a jaki najmniejszą) oglądalność wśród dorosłych, a jaki wśród młodzieży?

Załącznik nr 7

1. Przygotujcie i przeprowadźcie własną ankietę dotyczącą wiary w przesądy.
2. Dokonajcie selekcji uzyskanych odpowiedzi i wykonajcie tabele z zestawieniem pozytywnych
i negatywnych opinii na temat przesądów.
3. Sporządźcie diagram ilustrujący ilu badanych wierzy w przesądy.
4. Sporządźcie diagram ilustrujący przesądy przynoszące pecha i liczbę osób wierzących w nie.
5. W miarę możliwości porównajcie swoje wyniki z wynikami TNS OBOP w Internecie.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.