X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 1980
Przesłano:
Dział: Gimnazjum

Autorski program kółka teatralnego

CELE OGÓLNE PROGRAMU EDUKACJI TEATRALNEJ

1. W zakresie integracji - rozpoznanie zespołu i integracja grupy teatralnej.
2. W zakresie wiedzy - zdobycie ogólnych wiadomości i zrozumienie pojęć związanych
z dziedziną teatru i edukacji medialnej.
3. W zakresie doskonalenia warsztatu – rozwijanie umiejętności, które umożliwią uczniom amatorską działalność teatralną (wejście w role, wyrażanie uczuć, kultura żywego słowa, współpraca w grupie).
4. W zakresie rozwijania osobowości - wzbogacenie osobowości ucznia, wspieranie jego rozwoju oraz kształtowanie jego wrażliwości, wyobraźni i poczucia estetyki.

CELE EDUKACYJNO-WYCHOWAWCZE

1. W zakresie integracji grupy

- rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w zespole i pracy w kole teatralnym
- umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób, przyswajanie negocjacyjnego rozwiązywania konfliktów i problemów społecznych
- nabywanie umiejętności skutecznego porozumiewania się w różnych sytuacjach,
(np. w momentach stresu, tremy, występu publicznego)
- rozpoznawanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych uczniów w celu bardziej efektywnej współpracy z nauczycielem i między sobą
promocja szkoły w środowisku lokalnym i poszerzenie oferty edukacyjnej oraz jakości pracy szkoły

2. W zakresie wiedzy

- wyposażenie uczniów w wiadomości o teatrze, jego kulisach, formach teatralnych
- wprowadzenie uczniów w polskie tradycje teatralne i elementy historii teatru, rodzajów form scenicznych, metod gry aktorskiej
- utrwalenie zdobytych w klasach I-VI wiadomości z zakresu edukacji teatralnej i kultury żywego słowa
- zapoznanie z tworzywem literackim jakim jest scenariusz lub materiał przeznaczony
do recytacji
- motywowanie do czytania i krytycznego odbioru utworów literackich i widowisk teatralnych
- przygotowanie do dalszej edukacji teatralnej w następnych etapach edukacyjnych
- wzbogacenie w wiedzę o człowieku, życiu i świecie poprzez przeżywanie, wczuwanie się
w role oraz dystansowanie się od emocji kreowanych postaci

3. W zakresie doskonalenia warsztatu - umiejętności

- pobudzanie uczniów do działań rozwijających zdolności aktorskie, recytatorskie, plastyczne, muzyczne i taneczne
- ćwiczenie sprawności poprawnego wypowiadania się uczniów i recytacji tekstów: właściwej wymowy, modulacji głosu, doboru jego siły, pauzowania, intonacji i poprawnego akcentowania wyrazowego i zdaniowego
- rozwijanie umiejętności prezentacji na scenie i wyrażania uczuć i stanów emocjonalnych poprzez gesty, ruch, mowę ciała i mimikę
- poszukiwanie i wykorzystywanie informacji z różnych źródeł oraz efektywne posługiwanie się technologią informacyjną (tworzenie własnych słowników terminologii teatralnej, redagowanie zaproszeń, planowanie przedsięwzięć teatralnych – gdzie, kiedy, kto i co jest grane, za ile wystawiane itp.)
- wykorzystanie w praktyce zdobytej wiedzy (przygotowywanie inscenizacji, opracowanie
i wykonywanie scenografii, projektowanie kukiełek, dobór kostiumów, odpowiednia prezencja na scenie, zastosowanie zasad kultury żywego słowa, umiejętność adaptacji utworu literackiego na scenariusz teatralny, tworzenie autorskich scenariuszy)

4. W zakresie rozwijania osobowości uczniów

- wspieranie psychologicznych aspektów rozwoju młodzieży ( terapia poprzez teatr)
- rozbudzanie dociekliwości intelektualnej, samodzielności i rozwój sprawności umysłowych i uzdolnień, wyzwalanie w uczniach możliwości kreacyjnych, ćwiczenia zmysłów słuchu, wzroku, dotyku, koncentracji poprzez zabawy ogólnorozwojowe i gry dramowe
- uwrażliwienie na sztukę i kształtowanie postawy aktywnego odbiorcy
- przygotowanie do funkcjonowania w różnych rolach społecznych poprzez umiejętność wchodzenia w rozmaite role
rozwijanie pozytywnych cech charakteru (m.in. odpowiedzialność za słowa i czyny, tolerancja, otwartość) i postaw (działania na rzecz innych zwłaszcza młodszych i mniej doświadczonych, szacunek dla pracy drugiego człowieka i przyrody)

ZAKRES PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ
SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU

1. Wizyty w teatrach na przedstawienia (przynajmniej dwa razy w roku).
2. Zajęcia teatralne prowadzone przez profesjonalistów (instruktorów teatralnych, aktorów).
3. Współpraca z lokalnymi animatorami życia kulturalnego (np. z opiekunami teatru dziecięcego i młodzieżowego przy MDK Bochnia).
4. Przygotowywanie spektakli, inscenizacji, etiud teatralnych na bazie lektur i tekstów własnych.
5. Przygotowywanie lalek, kostiumów, scenografii, podkładów muzycznych i rekwizytów.
6. Próby opracowania scenariuszy teatralnych.
7. Prezentacje dokonań na forum klasy, szkoły, rodziców, środowiska lokalnego np. przygotowanie spektaklu profilaktycznego , wzbogacenie obchodów Dni Bochni przedstawieniem związanym z historią miasta, przygotowanie spektaklu słowno –muzyczno tanecznego na potrzeby corocznej wędrówki szkoły po państwach Unii Europejskiej
8. Konfrontowanie swoich umiejętności poprzez udział w przeglądach teatralnych, konkursach i turniejach wiedzy.
9. Nawiązanie kontaktów z innymi grupami o podobnych zainteresowaniach; wymiana doświadczeń, korespondencja.
10. Wykorzystanie dramy i umiejętności zdobytych podczas zajęć koła w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
11. Ćwiczenie kultury żywego słowa (np. przygotowywanie recytacji na konkurs lub
w ramach procesu realizacji programu).
12 . Korelacja działań grupy teatralnej z działaniami na lekcjach sztuki (plastyki i muzyki), techniki i informatyki.
13. Organizowanie szkolnych Turniejów Teatralnych i Konkursów Wiedzy o Teatrze i udział w pozaszkolnych tego typu konkursach
14. Organizacja konkursów wewnątrz grupy (np. o tytuł „omnibusa teatru", konkurs na scenariusz adaptowany , twórczy scenariusz itp) jako element sposobu sprawdzania osiągnięć uczniów i skuteczności programu.
15. Prowadzenie Encyklopedii Wiedzy Teatralnej lub Słownika Terminów Teatralnych, segregatora gromadzącego scenariusze, zapiski, dyplomy i karty pracy zespołu.
16. Redagowanie zaproszeń i przygotowywanie materiałów promujących działalność koła (kronika, gazetka, wystawa zdjęć, informacje w lokalnej prasie).


DOBÓR UCZESTNIKÓW

Uczestnikami kółka teatralnego powinni być uczniowie uzdolnieni aktorsko, muzycznie , wokalnie , tanecznie , plastycznie i literacko .Grupa pozostaje otwarta również dla tych , którzy są zainteresowani teatrem , mają problemy emocjonalne ( bycie aktorem dowartościowuje młodzież, sprawia, że zaczynają wierzyć w siebie, zwłaszcza, gdy inni patrzą na nich z podziwem, udział w spektaklu wiąże się też z przełamaniem wstydu i nieśmiałości) , a także chcą spędzić atrakcyjnie czas pozalekcyjny.


POTRZEBY ŚRODOWISKA

Młodzież tego gimnazjum jest żywo zainteresowana edukacją teatralną , chętnie uczestniczy w wyjazdach do teatru , konkursach wiedzy o teatrze , tworzy własne scenariusze na scenę , wciela się w bohaterów teatralnych , podejmując zakres działań zgodny założeniami programowymi szkoły np. spektakle profilaktyczne , montaże słowno- muzyczne stosowne do edukacji europejskiej, wieczorki poetyckie itp. Środowisko lokalne zna możliwości i zapał młodzieży i chętnie korzysta z naszych przedsięwzięć , ewentualnie zleca inne , na własne potrzeby np. spektakle związane z historią miasta.


PRZYKLADOWY MIESIĘCZNY HARMONOGRAM PODEJMOWANYCH DZIAŁAŃ

Realizacja: od 3 września2007do 21 grudnia 2007 , planowane spotkania 2 razy w tygodniu

wrzesień
1.zagadnienia teoretyczne
- historia i istota teatru 2godz.
- środki artystycznego wyrazu w sztuce teatralnej 2 godz.( tworzywa teatralne 1 godz. Znaki teatralne 1 godz.)
- różne formy sztuki teatralnej – rodzaje teatrów 2 godz.
2. zajęcia praktyczne :
- praca z tekstem,
- ćwiczenia dykcyjne ,
- „wchodzenie" w rolę 2 godz.

KADRA PROWADZĄCA WSKAZANA DO REALIZACJI PROGRAMU

Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli polonistów , przeszkolonych do prowadzenia tego typu zajęć na warsztatach teatralnych, ciągle pogłębiających tego typu umiejętności na kursach doskonalących w tym zakresie, przy organizacji niektórych przedsięwzięć potrzeba współpracy z muzykiem i plastykiem


METODY I TECHNIKI PRACY:
• zabawy i gry dramowe,
• badanie i obserwacja tekstu, prób aktorskich, warsztatów lokalnej grupy teatralnej, profesjonalnych sztuk teatralnych,
• przekształcanie tekstu lektury w scenariusz
* tworzenie własnych scenariuszy
• prezentacja spektakli,
• refleksja i ocena.

ZAKŁADANE REZULTATY REALIZACJI PROGRAMU
PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Osiągnięcia konieczne po realizacji programu przewidują następujące czynności ucznia:
Uczeń:
- potrafi pozbyć się strachu przed odpowiedzialnością, wystąpieniem przed klasą czy przed społecznością szkolną na apelu lub uroczystości
- interesuje się literaturą, teatrem, muzyką;
- zna i rozumie pojęcia dotyczące tworzyw teatralnych, budowy teatru, różnych form i technik teatralnych, warsztatu pracy aktora i współtwórców teatru
- rozróżnia gatunki i formy teatralne (teatr żywego słowa, teatr lalkowy, pantomima, monodram, inscenizacja improwizowana itp.)
- stosuje w praktyce umiejętności i wiedzę teatralną w procesie tworzenia własnego spektaklu teatralnego (tworzy scenografię, projektuje lalki, kostiumy, dobiera rekwizyty)
- umie gromadzić i porządkować materiały potrzebne w pracy zespołu w tym celu
- korzysta ze zbiorów bibliotecznych, czytelni szkolnej, multimediów
- wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności podczas odbioru i oceny sztuki
- potrafi wejść w różne role i stworzyć kreację postaci oddając jej cechy charakteru, wyglądu, sposobu poruszania się, wyrażając emocje i uczucia za pomocą różnych technik
- tworzy własny scenariusz teatralny
- umie ocenić siebie i innych (nazywa własne uczucia i uzewnętrznia stany psychiczne)
- zna podstawowe zagadnienia z dziedziny recytacji i kultury żywego słowa
- potrafi odpowiednio recytować tekst ze zrozumieniem i uwzględnieniem jego intencji. (odpowiednio dobiera głos, moduluje go, prawidłowo reguluje oddech, właściwie zaznacza akcent zdaniowy i wyrazowy, właściwie stosuje pauzę, potrafi przekazać uczucia)
- panuje nad emocjami i potrafi efektywnie współpracować w grupie , wspomaga innych
- prezentuje na forum dokonania grupy
- jest aktywny w wielu sferach działalności szkolnej i pozaszkolnej – próby literackie, uczestnictwo w zespole teatralnym, zastosowanie zdobytych umiejętności w pracy nad przygotowaniem spektakli, organizowanie imprez dla innych;
- umie zredagować zaproszenie na imprezę kulturalną, ocenę sztuki teatralnej, sprawozdanie z przebiegu turnieju, konkursu, wyjścia na spektakl itp.

SPOSOBY I METODY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW
1. Ocena ustna nauczyciela prowadzącego koło.
2. Ocena rodziców, uczestników zajęć oraz widzów (obserwatorów) w formie ustnej, kart pracy i ankiet czy recenzji.
3. Samoocena ucznia – autokrytyka.
4. Wewnątrzszkolne turnieje wiedzy na temat teatru, konkursy badające stopień opanowania wiedzy i zdobyte umiejętności (np. konkurs na scenariusz, etiudę teatralną).
5. Udział w zewnętrznych przeglądach teatralnych i różnych konkursach recytatorskich oraz z dziedziny wiedzy o teatrze.
6. Ocena przydatności zdobytych podczas zajęć umiejętności w procesie dydaktycznym (np. recytacja tekstu na ocenę zgodnie z założeniami programu języka polskiego).
7. Opis działań na kartach pracy zespołu teatralnego.
8. Analiza zapisu audio-wideo lub fotografii cyfrowej z prób i inscenizacji w celu wychwycenia błędów, wyciągnięcia wniosków i doskonalenia warsztatu.
9. Listy gratulacyjne, dyplomy za udział i wkład pracy w działalność

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.