X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19972
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

realizowany od dnia 01.09.2010 r. do 31.05.2013 r.
mgr Marta Szutkowska
nauczyciel języka angielskiego
Publicznego Gimnazjum
w ........................................

Lp.
Zadania do realizacji
Forma realizacji
Termin
Dowody realizacji

Czynności organizacyjne

1.
2.
3.
4.
5.
Poznanie procedury awansu zawodowego
Przygotowanie planu rozwoju zawodowego
Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego
Modyfikowanie planu rozwoju zawodowego
Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
- analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty
- poprawnie sformułowany wniosek o rozpoczęcie stażu
- poprawnie sporządzony plan rozwoju zawodowego
- gromadzenie dokumentacji
- dokonywanie ewentualnych zmian w planie rozwoju zgodnie z planem pracy i potrzebami szkoły
- przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego
- uzyskanie oceny dorobku zawodowego
Sierpień 2010
Wrzesień 2010
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Maj
2013
Czerwiec 2013
Plan rozwoju zawodowego
Dokumentacja
Teczka z materiałami
Zmodyfikowany plan rozwoju zawodowego
Sprawozdanie
Ocena dorobku zawodowego

Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienia jakości pracy szkoły
(§ 8 ust.2 pkt.1).

1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności podejmowania działań na rzecz podwyższenia jakości pracy szkoły
- zachęcanie uczniów do brania udziału w konkursach pozaszkolnych oraz pomoc w przygotowaniu do nich
- organizowanie konkursów wewnątrzszkolnych
Cały staż
Cały staż
Podziękowania Dyplomy
Sprawozdania
Regulaminy
Testy konkursowe

2.
Doskonalenie umiejętności oceniania osiągnięć uczniów
- opracowanie wymagań z języka angielskiego oraz rozkładów materiału
Wrzesień 2010
Wymagania
Rozkłady materiału

3.
Doskonalenie kompetencji zawodowych
- aktywny udział w różnych formach doskonalenia zawodowego adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły
- udział w szkoleniowych posiedzeniach Rady Pedagogicznej
- udział w warsztatach metodycznych organizowanych przez wydawnictwa językowe
Cały okres stażu
Zaświadczenia
Dyplomy
Protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej
Certyfikaty
Zaświadczenia

4.
5.
Samodzielne pogłębianie wiedzy i umiejętności
Opieka nad salą nr 32
- lektura czasopism anglojęzycznych
- studiowanie literatury fachowej i wykorzystanie Internetu w celu aktualizacji problemów oświatowych oraz poszukiwania nowych pomysłów
- współpraca z przedstawicielami wydawnictw językowych
- przygotowywanie plansz, materiałów na gazetki tematyczne, gromadzenie literatury
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Notatki
Lista przeczytanych pozycji
Zaświadczenia
Plansze
Materiały
Pozycje książkowe
Zdjęcia
Wykorzystanie w pracy technologii informatycznej i komunikacyjnej (§ 8 ust.2 pkt.2).

1.
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej
- przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji
- wykorzystanie Internetu jako źródła informacji
- wykorzystanie serwisów edukacyjnych związanych z nauką języka obcego do pozyskiwania materiałów dydaktycznych
Cały okres stażu
Przykładowe pomoce i materiały
wykonane przy zastosowaniu technologii komputerowej
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami (§ 8 ust.2 pkt.3)
1.
Kształtowanie umiejętności przekazywania wiedzy i doświadczenia innym nauczycielom
- pełnienie funkcji opiekuna stażu
- prowadzenie zajęć otwartych dla nauczyciela stażysty i innych zainteresowanych nauczycieli
- konsultacje z nauczycielami języka angielskiego z mojej i innych szkół
Okres stażu
Scenariusze
Konspekty lekcji
Potwierdzenie
dyrektora
Notatki
2.
Pełnienie funkcji egzaminatora OKE
- wykonywanie zadań egzaminatora OKE
Okres stażu
Zaświadczenia


Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich (§ 8 ust.2 pkt.4 a)
1.
Nabywanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
- opracowanie programu kółka z języka angielskiego
- opracowanie i wdrożenie planu pracy wychowawcy klasy zgodnego z Programem Wychowawczym Szkoły
- opracowanie planu pracy z uczniem zdolnym
- opracowanie planu pracy z uczniem słabym
Okres stażu
Program kółka
Plan pracy wychowawcy
Plan pracy z uczniem zdolnym
Plan pracy z uczniem słabym


Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych ( § 8 ust.2 pkt.4 c)
1.
Rozwijanie zainteresowań młodzieży
- prowadzenie nieodpłatnego kółka języka angielskiego oraz konsultacji
- zachęcanie uczniów do korespondowania z uczniami z innych krajów w języku angielskim
- przygotowanie lekcji związanych z zainteresowaniami uczniów
Cały okres stażu
Plany Listy obecności
Materiały Konspekty lekcji

2.
Wychodzenie naprzeciw potrzebom uczniów
- zorganizowanie i prowadzenie nieodpłatnych konsultacji dla uczniów mających problemy w nauce języka angielskiego
Cały okres stażu
Listy obecności

3.
Organizowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych oraz imprez okolicznościowych
- opracowanie scenariuszy i konkursów wiedzy oraz regulaminów,
- zachęcanie uczniów do brania udziału w pozaszkolnych konkursach języka angielskiego
- przygotowanie Dnia Języków Obcych
Cały okres stażu
Pytania konkursowe Regulaminy
Dyplomy
Podziękowania
Scenariusze
Zdjęcia


Wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowanie w sprawach nieletnich we współpracy z innymi osobami, instytucjami samorządowymi lub innymi podmiotami
( § 8 ust.2 pkt.4 e)

1.
2.
3.
4.
Pogłębianie wiedzy na temat problemów uczniów, ich sytuacji rodzinnej i stosunków interpersonalnych
Czytanie literatury pedagogicznej
Współpraca z pedagogiem szkolnym
Współpraca z pielęgniarką szkolną
-zdiagnozowanie sytuacji rodzinnej i materialnej uczniów
- integracja zespołu klasowego przez imprezy klasowe, wycieczki, pomoc koleżeńską
-zachęcanie rodziców do współpracy ze szkołą
- studiowanie literatury
- spotkania z pedagogiem szkolnym
- organizowanie spotkań z pielęgniarką
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Cały okres stażu
Ankieta
Zdjęcia
Lista książek
Potwierdzenie pedagoga
Notatki
Materiały


Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych, wychowawczych lub innych z uwzględnieniem specyfiki, typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony
( § 8 ust.2 pkt.5)

1.
Analiza przypadków dwóch wybranych uczniów sprawiających problemy wychowawcze lub edukacyjne.
- diagnoza wybranego problemu edukacyjnego lub wychowawczego
- znalezienie rozwiązania i zastosowanie go
Okres stażu
Opis przypadków

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.