X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19940
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela na stopień nauczyciela mianowaniego

Działania i zadania nauczyciela
Formy realizacji
Termin

Lp.

Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach - § 7 ust. 2 pkt. 1

1. Poznanie procedury awansu
zawodowego • Analiza przepisów prawa oświatowego dotycząca awansu zawodowego

wrzesień 2012
2. Współpraca z opiekunem stażu • Zawarcie kontraktu
• Ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekun stażu
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
• Konsultacje, rozmowy indywidualne z opiekunem stażu


okres trwania stażu
3 Doskonalenie warsztatu i metod
pracy pedagogicznej • Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego (kursy, warsztaty, konferencje metodyczne, itp.)
• Ukończenie kursu kwalifikacyjnego z bibliotekoznastwa
• Opracowanie planu pracy świetlicy szkolnej
• Prowadzenie dziennika świetlicy okres trwania stażu

luty 2013
4 Poszerzanie wiedzy i umiejętności
zawodowych poprzez aktywny udział
w wewnątrzszkolnym doskonaleniu • Udział w szkoleniach w ramach WDN
• Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej
według harmonogramu
5

Wzbogacanie warsztatu pracy • Tworzenie materiałów i pomocy dydaktycznych
• Dbanie o estetykę sali i sprzęt
• Tworzenie własnej biblioteczki metodycznej
• Organizowanie konkursów, imprez, akademii

okres trwania stażu
6 Opracowanie i wdrożenie programu

kółka plastycznego ,,Kolorowa świetlica” • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności plastycznych uczniów
• Udział w konkursach plastycznych
• Przygotowanie i prowadzenie kiermaszu świątecznego
• Prezentacja prac na gazetce szkolnej na korytarzu
• Przygotowanie i zorganizowanie gminnego konkursu plastycznego ,, Barwy jesieni” dla dzieci ze świetlic szkolnych
X 2012r.
okres trwania stażu
X 2013r
7 Samoocena własnej pracy • Ocena skuteczności własnych działań, a w razie konieczności dokonywanie zmian w tych działaniach okres trwania stażu
8 Udział w pracach organów szkoły
związanych z realizacją jej
podstawowych funkcji i wynikających
z nich zadań • Współpraca z rodzicami
• Współpraca z samorządem szkolnym
• Współpraca ze Stowarzyszeniem Przyjaciół ,,Jedynka”

okres trwania stażu

Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych - § 7 ust. 2 pkt 2

1 Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów
i współczesnych problemów społeczno-
cywilizacyjnych • Podejmowanie ważnych tematów społecznych na własnych zajęciach
• Zapoznanie z dokumentami zgromadzonymi w szkole:
- opinie i orzeczenia poradni psychologiczno -
pedagogicznej
- zapisy w protokołach
• Nawiązanie współpracy z pedagogiem i psychologiem szkolnym
• Bieżące kontakty z rodzicami uczniów
• Obserwowanie uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych (wycieczki, spacery)
• Indywidualne kontakty z dzieckiem

okres trwania stażu
2 Doskonalenie umiejętności uwzględniania w
pracy problemów środowiska • Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę lub działającymi na rzecz środowiska
• Udział w przedsięwzięciach na rzecz środowiska
• Prowadzenia zajęć z dziećmi w ramach akcji ,, Zima w mieście” i ,,Lato w mieście”
• Organizowanie wycieczek w ramach pracy świetlicy szkolnej
• Aktywna współpraca z rodzicami okres trwania stażu

3

Realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych

• Sprawowanie opieki nad uczniami podczas zajęć świetlicowych, rozwijanie zainteresowań, nauka pożytecznego spędzania czasu
okres trwania stażu
4 Angażowanie uczniów w
organizowanie imprez szkolnych • Zachęcanie uczniów do pracy na rzecz świetlicy, wspólne przydzielanie zadań i osób odpowiedzialnych, czuwanie nad pracą uczniów
• Wspólna organizacja imprez świetlicowych i szkolnych
• Przygotowanie inscenizacji dla uczniów klas I-III
według
harmonogramu imprez
III 2014r.
X 2015r.

5 Współpraca z biblioteką szkolną • Korzystanie ze zbiorów biblioteki
• Współudział w organizacji konkursu czytelniczego
2013/2014

Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej - § 7 ust. 2 pkt 3
1 Wykorzystanie technologii komputerowej i informacyjnej w pracy pedagogicznej • Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych
• Prowadzenie zajęć w pracowni komputerowej
• Wykonywanie środków dydaktycznych przy pomocy komputera
• Opracowanie dokumentacji szkolnej
• Przygotowanie planu rozwoju zawodowego na komputerze
• Dokumentowanie przebiegu stażu

okres trwania stażu
2 Korzystanie z Internetu, publikacje
w Internecie • Publikacja w Internecie planu rozwoju zawodowego, scenariuszy zajęć, artykułów
• Pozyskiwanie informacji ze stron internetowych
okres trwania stażu

Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty,
pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem
realizowanych przez nauczyciela zadań - § 7 ust. 2 pkt 4
1 Pogłębianie wiedzy i umiejętności w zakresie zaspokajania potrzeb wychowawczo – opiekuńczych uczniów • Korzystanie z literatury fachowej, doświadczenia opiekuna stażu
• Udział w warsztatach metodycznych z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
okres trwania stażu
2 Współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną • Współpraca z pedagogiem i psychologiem szkolnym w celu rozpoznawania trudności szkolnych uczniów, realizacja zaleceń poradni okres trwania stażu
3 Aktywne realizowanie zadań wychowawczych i opiekuńczych • Poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków, rozmowy wychowawcze, obserwacja uczniów, współpraca z rodzicami
• Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych lub dydaktycznych
• Udział w spotkaniach zespołów samokształceniowych nauczycieli świetlicy i edukacji wczesnoszkolnej

okres trwania stażu

Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach
nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywa staż - § 7 ust. 2 pkt 5

1 Poszerzanie wiedzy z zakresu prawa
oświatowego • Analiza Karty Nauczyciela, Ustawy o systemie oświaty,
Rozporządzenia MEN
• Gromadzenie własnych zasobów tekstów w/w aktów w
formie pisemnej i elektronicznej
• Systematyczne śledzenie zmian w przepisach prawa
Oświatowego

okres trwania stażu
2 Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły. Zapoznanie z programem wychowawczym szkoły • Analiza dokumentacji: statutu, programu rozwoju szkoły, regulaminów, WOS itp.
okres trwania stażu

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.