X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19906
Przesłano:

"Biblijny hymn na cześć miłości. Hymn Św. Pawła o miłości". Scenariusz lekcji języka polskiego

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM SPECJALNEGO

TEMAT: Biblijny hymn na cześć miłości.
Hymn Św. Pawła o miłości.

Cele:
Uczeń:
- potrafi pracować z tekstem literackim,
- potrafi słuchać ze zrozumieniem,
- określa postawę podmiotu lirycznego, formę wypowiedzi lirycznej,
- zna pojęcia: liryka bezpośrednia, hymn, personifikacja, anafora,
- gromadzi epitety do pojęcia "miłość",
- poprawnie zapisuje "nie" z czasownikami, zna zasadę ortograficzną,
- wyodrębnia części wiersza i formułuje kryterium,
- cytuje fragmenty wiersza, potrafi prawidłowo zapisać cytat,
- uzupełnia schemat,
- określa skutki posługiwania się darami bez miłości,
- dostrzega wartości wpisane w teksty kultury.
Metody:
Pogadanka, pokaz, obserwacja, praktyczne działanie.
Formy pracy: indywidualna, zbiorowa.
Środki dydaktyczne:
- teksty "Hymnu o miłości" powielone na ksero,
- karty pracy dla uczniów,
- nagranie piosenki P. Rubika pt. „Miłość Cierpliwa Jest, Lecz I Niecierpliwa”.


Przebieg lekcji
1. Wprowadzenie
2. Uczniowie otrzymują schemat:

• Nauczyciel podaje zbiór wartości: miłość, prawda, piękno, wiedza, talenty, bogactwo, dobroczynność, sława, kariera, poświęcenie, honor.
• Uczniowie zastanawiają się, które z podanych wartości uważają za najważniejsze. W centrum wpisują wartość najważniejszą, następnie drugorzędną, dalej pozostałe.
• Porównanie wyników pracy. Gdzie na schemacie znajduje się miłość? Jakie nasuwają się wnioski?
3. Zapisanie tematu lekcji i uświadomienie celów lekcji. Nauczyciel objaśnia, że "Hymn o miłości" to:
• fragment pierwszego listu do Koryntian Św. Pawła z "Pisma Świętego" (1Kor13;1-13);
• pieśń pochwalna,
• próba wytłumaczenia, czym jest miłość,
• zdefiniowanie uczucia,
• wyliczenie cech miłości,
• inaczej: "Pieśń nad pieśniami Nowego Testamentu",
• czytanie mszalne, często towarzyszy obrządkowi zawarcia związku małżeńskiego w kościołach chrześcijańskich,
• owoc podróży misyjnej Św. Pawła do Koryntu, odbytej prawdopodobnie w 51 i 52 roku (18 miesięcy).
4. Nauczyciel rozdaje teksty uczniom. Następnie czyta go głośno.
5. Uczniowie wspólnie z nauczycielem określają:
podmiot liryczny, formę wypowiedzi podmiotu lirycznego (Św. Paweł; emocjonalny ton wypowiedzi, 1 osoba, tryb przypuszczający, przekonywanie; upersonifikowanie miłości),
budowę utworu dwie części, I- wymienianie darów; od daru mówienia językami, przez dary intelektualne i odnoszące się do wiary, po dar bezinteresownego czynienia dobra; II- wymienia cechy i zalety prawdziwej miłości, wyszczególnia cnoty, które stanowią zarówno przyczynę, jak i skutek miłości: cierpliwość, przebaczenie, pokora, chęć czynienia dobra),
definiują miłość według Św. Pawła (podają cechy miłości, przytaczają cytaty),
środki, jakimi posługuje się Św. Paweł, chcąc podkreślić znaczenie miłości : personifikacja, anafora, wyliczenia,
gatunek: hymn- gatunek liryczny, wyraża wzniosłe uczucia, pochwałę, sławi idee i wartości, ma uroczysty charakter i podniosły ton.
wynotowują sformułowania zawierające przeczenie "nie", wyjaśniają zasadę pisowni partykuły "nie" z czasownikami,
typ liryki: bezpośrednia.
Podsumowanie zajęć. Nauczyciel mówi uczniom, że miłość jest najważniejsza, bez niej życie ludzkie nie miałoby sensu. Miłość jest narzędziem poznania świata. Porównanie miłości biblijnej do tej współczesnej. Wyciągnięcie wniosków. Na zakończenie wspólne wysłuchanie piosenki. Rubika pt. „Miłość Cierpliwa Jest, Lecz I Niecierpliwa”. Zadanie pracy domowej.
Zad. domowe
"Największa jest miłość"- rozwiń myśl Św. Pawła w dowolnej formie literackiej na przykładzie Hymnu Św. Pawła o miłości i dyskusji na lekcji.

Karta pracy
1. Uzupełnij:
I. GDYBYM MÓWIŁ JĘZYKAMI LUDZI I ANIOŁÓW, A MIŁOŚCI BYM NIE MIAŁ, STAŁBYM SIĘ JAK MIEDŹ BRZĘCZĄCA, ALBO CYMBAŁ BRZMIĄCY.
Dar: ........................................
Skutek (bez miłości): ........................................
II. GDYBYM TEŻ MIAŁ DAR PROROKOWANIA I ZNAŁ WSZELKIE TAJEMNICE, I POSIADAŁ WSZELKĄ WIEDZĘ, I WIARĘ TAKĄ, IŻBYM GÓRY PRZENOSIŁ, A MIŁOŚCI BYM NIE MIAŁ, BYŁBYM NICZYM.
Dar: ........................................
Skutek (bez miłości): ........................................
III. GDYBYM ROZDAŁ NA JAŁMUŻNĘ CAŁĄ MAJĘTNOŚĆ MOJĄ, A CIAŁO WYSTAWIŁ NA SPALENIE, LECZ MIŁOŚCI BYM NIE MIAŁ, NIC MI NIE POMOŻE.
Dar: ........................................
Skutek (bez miłości): ........................................
2. Przytocz cytaty:
CECHY MIŁOŚCI
CYTATY
cierpliwość
........................................
wybaczenie
........................................
bezinteresowność
........................................
ufność
........................................
3. Uzupełnij tekst:
Podmiotem ....................... jest... ..............., który wypowiada się w ........ osobie trybu.................. ... . Stosuje łagodną............ . Miłość
w utworze jest...................... .
Utwór można podzielić na ........ części. W pierwszej podmiot liryczny wymienia ............... względem ich coraz większej ................... .
W drugiej Św. Paweł wymienia zalety prawdziwej ............. , a są nimi: ........................................ . Utwór to ............... , ponieważ sławi uznawane wartości, jest pieśnią pochwalną na cześć miłości.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.