X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19665
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego

AGNIESZKA KACA

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY
NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Czas trwania stażu: 01.09.2012 r. - 31.05. 2013 r.


1.Znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły (§6 ust.2 pkt 1).

ZADANIE:
1.Poznanie procedury osiągania awansu zawodowego.
2.Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.
3.Zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę Zespołu.
4.Zapoznanie się z rodzajem oraz sposobem prowadzenia dokumentacji szkolnej: dziennik elektroniczny, arkusze ocen, dziennik zajęć pozalekcyjnych itp..
5.Zapoznanie się z tygodniowym rozkładem zajęć w szkole, dyżurami, zastępstwami, zasadami współpracy dyrektora z pracownikami.
6.Zapoznanie się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w szkole.
7.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
8.Przygotowanie projektu sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
9.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela kontraktowego.

FORMY REALIZACJI:
1.Analiza przepisów dotyczących awansu zawodowego nauczycieli. Zapoznanie się z Kartą Nauczyciela oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli.
2.Rozmowa, zawarcie kontraktu z opiekunem.
3.Zapoznanie się ze Statutem Szkoły, programem wychowawczym i profilaktycznym, wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz zasadami oceniania kształtującego.
4.Dokonywanie samodzielnych wpisów w dzienniku elektronicznym oraz w dzienniku zajęć pozalekcyjnych.
5.Obserwacja, udział w posiedzeniach rady pedagogicznej, w spotkaniach Zespołów Międzyprzedmiotowych, w spotkaniach Zespołu Anglistów.
6.Udział w szkoleniu, lektura obowiązujących aktów prawnych.
7.Gromadzenie dokumentacji, zaświadczeń, scenariuszy itp..
8.Opis Realizacji planu rozwoju zawodowego.
9.Sporządzenie wniosku oraz przygotowanie dokumentacji.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
1.Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego. Znajomość przepisów prawnych. Poznanie wymagań dotyczących uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
2.Opracowanie zasad współpracy.
3.Notatki własne.
4.Prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej.
5.Organizacja zajęć własnych, udział w spotkaniach zespołów.
6.Zaświadczenie o ukończeniu kursu. Notatki własne.
7.Dokumentacja stażysty (zaświadczenia, scenariusze lekcyjne).
8.Sprawozdanie z realizacji stażu.
9.Wniosek oraz dokumentacja z realizacji stażu.


2.Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w której nauczyciel odbywa staż (§6 ust.2 pkt 2).

ZADANIE:
1.Tworzenie własnego warsztatu pracy.
2.Opracowanie Przedmiotowych Systemów Oceniania dla poszczególnych klas z uwzględnieniem uczniów z opiniami i orzeczeniami z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.
3.Zapoznanie się z zasadami Oceniania Kształtującego.
4.Współpraca z nauczycielami w celu realizacji ścieżek międzyprzedmiotowych.
5.Wykorzystanie metod aktywizujących podczas lekcji.
6.Doskonalenie własnego warsztatu pracy.
7.Doskonalenie technik multimedialnych.

FORMY REALIZACJI:
1.Analiza podręczników, rozkładów materiału, programów nauczania oraz podstawy programowej.
2.Opracowanie samodzielne i modyfikacja istniejących Przedmiotowych Systemów Oceniania w oparciu o program nauczania, podstawę programową oraz Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
3.Udział w szkoleniu na temat Oceniania Kształtującego w ramach WDN.
4.Odpowiedni dobór tematów, łączenie nauki języka z edukacją czytelniczą i medialną, regionalną, ekologiczną , itp..
5.Lektura literatury metodycznej, warsztaty.
6.Udział w kursach doskonalących, konferencjach metodycznych, szkoleniach, warsztatach, lektura książek i czasopism o tematyce pedagogiczno-psychologicznej oraz literatury w języku angielskim.
7.Przygotowanie dokumentacji stażu w formie elektronicznej. Wykorzystanie komputera do przygotowania zajęć lekcyjnych. Praca z komputerem na lekcjach z uczniami. Warsztaty. Publikacja w Internecie Planu Rozwoju Zawodowego.

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
1.Notatki własne.
2.Przedstawienie opracowanych Przedmiotowych Systemów Oceniania.
3.Notatki własne.
4.Zapisy w dziennikach lekcyjnych.
5.Notatki własne, zaświadczenie.
6.Zaświadczenia, certyfikaty, notatki własne.
7.Płyta z zapisem elektronicznym. Konspekty lekcyjne. Zaświadczenie.


3. Znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem uczniów (§6 ust.2 pkt 3).

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
1.Zapoznanie się z programem wychowawczym szkoły.
2.Zapoznanie się ze sposobami gromadzenia informacji o środowisku uczniowskim.
3.Współpraca z Samorządem Uczniowskim.
4.Poszerzenia wiedzy i umiejętności z zakresu potrzeb opiekuńczo-wychowawczych.
5.Współpraca z rodzicami uczniów.
6.Współpraca z uczniami.

FORMY REALIZACJI:
1.Analiza programu wychowawczego.
2.Rozmowy ze szkolnym pedagogiem, wychowawcami klas.
3.Współorganizowanie szkolnych walentynek, rozmowy z uczniami oraz opiekunem Samorządu Uczniowskiego.
4.Lektura literatury o tematyce psychologicznej i pedagogicznej.
5.Udział w zebraniach rodzicielskich, dniach otwartych. Konsultacje dla rodziców.
6.Konsultacje dla uczniów, aktualizowanie zadań na Platformie Edukacyjnej.

ZADANIE:
1.Notatki własne.
2.Notatki własne.
3.Sprawozdanie ze współorganizowanej imprezy, notatki własne.
4.Notatki własne.
5.Dokumentacja szkolna, notatki własne.
6.Notatki własne.


4. Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć (§6 ust.2 pkt 4).

SPOSÓB DOKUMENTOWANIA:
1.Ustalenie z opiekunem stażu terminów zajęć obserwowanych i prowadzonych.
2.Obserwacja zajęć u opiekuna stażu lub innych nauczycieli.
3.Obserwacje lekcji samodzielnie prowadzonych.
4.Analiza i samoocena prowadzonych lekcji.
5.Aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym.
6.Określenie dalszej drogi rozwoju zawodowego.

FORMY REALIZACJI:
1.Opracowanie terminów z opiekunem stażu.
2.Obecność na lekcji u opiekuna stażu lub innego nauczyciela.
3.Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły i późniejsze ich omówienie.
4.Obserwacje i rozmowy z opiekunem stażu.
5.Współorganizowanie konkursu językowego FOX, włączanie się w organizację imprez i uroczystości szkolnych,
6.Samoocena.

ZADANIE:
1.Potwierdzenie opiekuna stażu.
2.Arkusze obserwacji lekcji, własne wnioski, refleksje.
3.Konspekty z zajęć, wnioski i uwagi do realizacji.
4.Dokumenty pohospitacyjne, arkusze obserwacji lekcji.
5.Sprawozdania.
6.Dokumentacja stażysty, sprawozdania.


Opracowano w oparciu o akty prawne:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 917)
2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.