X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19662
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela mianowanego mgr Anety Kulig ubiegającej się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

Informacje o nauczycielu:


1.Imię i nazwisko: Aneta Kulig
2.Pełniona funkcja w szkole: nauczyciel wychowania fizycznego
3.Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2010 r.
4.Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
5.Staż pracy: 16 lat
6.Stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

1. Opracowanie i wdrażanie przedsięwzięć i programów na rzecz doskonalenia swojej pracy i podwyższania jakości pracy szkoły, w tym wykorzystywanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej ( § 5 ust. 2 pkt 1).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji
(Tabela - dop. red.)

1. Poznanie procedur awansu zawodowego pozwalających ubiegać się o stopień nauczyciela dyplomowanego.
• Zapoznanie się z przepisami prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczyciela.
• Przeanalizowanie materiałów dotyczących awansu zawodowego nauczyciela publikowanych w internecie i innych źródłach. Wrzesień 2010r. Plan rozwoju zawodowego.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2010r.
Okres stażu.
3. Opracowanie kryteriów systemu oceniania.
Opracowanie i wdrożenie wymagań edukacyjnych z wychowania fizycznego.
• Zapoznanie z kryteriami oceniania uczniów i stosowanie ich na lekcji.
• Zapoznanie uczniów z wymogami edukacyjnymi. Wrzesień 2010r.
Wrzesień 2010
Wrzesień 2010r. Tablica informacyjna, kryteria systemu oceniania.
4. Praca z uczniem zdolnym.
• Przygotowanie uczniów do reprezentowania szkoły w zawodach sportowych miejskich i wojewódzkich na zajęciach pozalekcyjnych. Okres stażu. Potwierdzenia osiągnięć uczniów, sprawozdania z zawodów.
5. Wdrożenie programu zajęć pozalekcyjnych
• Szkolenie uczniów.
• Zorganizowanie i przeprowadzenie meczy towarzyskich w piłkę ręczną, siatkówkę, koszykówkę, tenisa stołowego Okres stażu. Dzienniki zajęć, terminarze rozgrywek.
Sprawozdanie.
6. Opracowanie i wdrożenie przedsięwzięć.
• Organizacja wspólnie z innymi nauczycielami wychowania fizycznego zawodów między klasowych z okazji „Dnia Sportu”. Okres stażu. Opracowanie regulaminów, plakatów, terminarzy, dyplomów.
7. Wykorzystanie i doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
• Wykorzystanie komputera do opracowywania sprawozdań, tworzenia dyplomów.
• Tworzenie dokumentacji planu rozwoju zawodowego.
• Wykorzystanie internetu jako źródła informacji z zakresu sportu, wychowania fizycznego i zdrowia. Okres stażu. Sprawozdania, dokumentacja planu rozwoju zawodowego.


2. Umiejętność dzielenia się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi pracownikami szkoły (§ 5 ust. 2 pkt 2).

Lp. Zadania Formy realizacji Termin Dowody realizacji

1. Dzielenie się swoją wiedzą.
• Prowadzenie lekcji otwartych w celu wymiany doświadczeń.
• Prezentowanie własnych rozwiązań w zakresie dydaktyki i wychowania na forum Rady Pedagogicznej.
• Czynny udział w WDN.
• Prezentowanie nauczycielom materiałów metodycznych podczas szkoleń samokształcenia.
• Sposoby organizacji imprez i zawodów sportowych na terenie szkoły i innych szkół wynikające z kalendarza imprez sportowych Okres stażu.
Zgodnie z kalendarzem imprez sportowych
Scenariusze lekcji, zaświadczenia, potwierdzenia nauczycieli.
Sprawozdanie, dokumentacja nauczyciela wychowania fizycznego (tabele wynikowe).
2. Przygotowywanie uroczystości szkolnych.
• Opracowanie układu tanecznego „Poloneza” dla uczniów klas maturalnych. Styczeń każdego roku Scenariusz układu tanecznego, zdjęcia.


3. Opracowanie co najmniej dwóch publikacji, referatów lub innych materiałów związanych z wykonywaną pracą (§ 5 ust.2 pkt 3b).

1. Promocja szkoły w środowisku
• Opublikowanie planu rozwoju zawodowego w internecie. Luty 2008r. Upowszechnienie przykładu planu rozwoju zawodowego.
2. Opracowanie publikacji związanych z wykonywaną pracą.
• Publikacje w prasie artykułów oraz wyników o sukcesach sportowych szkoły. Okres stażu. Publikacja (wycinki z prasy).
3. Opracowanie różnych materiałów związanych z wykonywaną pracą.
• Opracowanie materiałów. Okres stażu. Materiały różne.
4. Opublikowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Umieszczenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego w internecie. 2012r. Adres strony internetowej.


4. Prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, lub podejmowanie działań związanych z wewnątrz szkolnym doskonaleniem zawodowym (§ 5 ust. 2 pkt 3c).

1. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych wychowania fizycznego oraz rodziców.
• Zajęcia otwarte. Okres stażu. Scenariusze, konspekty lekcji.
Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenie zawodowego.
• Udział w konferencjach i szkoleniach. Okres stażu. Materiały szkoleniowe, zaświadczenia, potwierdzenia uczestnictwa.


5. Aktywna i systematyka współpraca ze strukturami samorządowymi lub innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji, pomocy społecznej, lub postępowania w sprawach nieletnich (§ 5 ust. 2 pkt 3d).

1. Współpraca z doradcą metodycznym.
• Rozmowy, szkolenia. Okres stażu. Potwierdzenia.
2. Współpraca ze Szkolnym Związkiem Sportowym, klubami sportowymi, Urzędem Miasta, Strażą Miejską, AWF
• Organizacja zawodów sportowych dla szkół Co roku wg kalendarza imprez. Potwierdzenia, zdjęcia, wycinki z gazet, potwierdzenie Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego.


6. Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych umożliwiających poszerzenie zakresu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z zadaniami szkoły (§ 5 ust. 2 pkt 3g).

1. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
• Udział w konferencjach metodycznych.
• Udział w szkolnych posiedzeniach Rady Pedagogicznej.
• Aktywny udział we wszystkich formach doskonalenia adekwatnego do potrzeb nauczyciela i szkoły.
• Studiowanie literatury pedagogicznej. Okres stażu. Zaświadczenia, potwierdzenia, spis literatury.
2. Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy.
• szkolenia zawodowe, kursy
• Okres stażu Zaświadczenia


7 Wykonywanie samodzielnie lub we współpracy z zespołem, innych zadań na rzecz edukacji, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich lub uzyskanie znaczących osiągnięć w pracy zawodowej (§ 5 ust. 2 pkt 3h).

1. Aktywne i bezpieczne spędzanie czasu wolnego
• Powadzenie zajęć rekreacyjno-sportowych dla młodzieży. Okres stażu. Potwierdzenie dyrektora.
2. Aktywna praca z młodzieżą szkolną.
• Organizowanie wewnąrzszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych.
• Organizowanie międzyszkolnych turniejów z poszczególnych dyscyplin sportowych. Okres stażu. Sprawozdanie, zaświadczenia.
3. Dokumentowanie życia sportowego szkoły.
• Powadzenie dokumentacji zawodów. Okres stażu. Sprawozdania.
4. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych z piłki ręcznej.
• Zajęcia pozalekcyjne. Okres stażu. Dziennik zajęć.


8 Umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych i wychowawczych lub innych, z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony (§ 5 ust.2 pkt 4).

1. Rozpoznanie i rozwiązanie problemów edukacyjnych, wychowawczych i innych z uwzględnieniem specyfiki i typu szkoły.
• Opis i analiza przypadków rozpoznawania i rozwiązania problemów edukacyjnych, wychowawczych. Okres stażu. Opis.

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2024 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.