X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

Numer: 19502
Przesłano:

Plan rozwoju nauczyciela kontraktowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego
ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

mgr Monika Kubacka

Czas trwania stażu: 01.09.2010.-30.05.2013r
Opiekun stażu: mgr Bożena Walicka

Wstęp

Głównym kierunkiem mojej pracy zawodowej będzie doskonalenie warsztatu pracy oraz rozwijanie umiejętności oceniania skuteczności własnych działań. Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły oraz z Samorządem Uczniowskim. Angażowanie uczniów do działań czytelniczych w ramach akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”. Wykorzystywanie znajomości obsługi komputera i technologii komunikacyjnej min. prowadząc ICIM i popołudnie z Internetem”. Uczestniczenie w pracach organów szkoły wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły. Pogłębianie swojej wiedzy i rozwijanie kompetencji pedagogicznych w ramach szkoleń i studiowania literatury fachowej. Wyrobienie w sobie umiejętności operowania przepisami prawa oświatowego i właściwego postępowania w sprawach nieletnich.

Plan rozwoju zawodowego

§7 ust. 2 pkt 1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

Zadania
Formy realizacji
1.
Wstępna ocena własnych możliwości
- analiza i autorefleksja
2.
Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu
- rozmowa
- zawarcie kontraktu
- przygotowanie planu rozwoju zawodowego

3.
Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
- obserwacja według wcześniej opracowanych narzędzi, omówienie jej wyników
4.
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu
- opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, analiza, ewaluacja
5.
Określenie zadań pracy nauczyciela bibliotekarza
- opracowanie planu pracy biblioteki uwzględniającego specyfikę zadań szkoły, jej zasobów oraz potrzeby czytelników
.
6.
Doskonalenie warsztatu i metod pracy
- prowadzenie dokumentacji bibliotecznej z uwzględnieniem ustalonych norm i zasad
- stosowanie w procesie dydaktycznym aktywnych metod nauczania
- udział w wewnątrzszkolnych i zewnętrznych formach szkolenia zawodowego
- korzystanie z portali internetowych przeznaczonych dla nauczycieli bibliotekarzy poświęconych awansowi zawodowemu, prowadzeniu biblioteki szkolnej i ICIM
-tworzenie i gromadzenie scenariuszy bibliotecznych
- gromadzenie zbiorów przy uwzględnieniu życzeń czytelników i wymagań programowych
- melioracja katalogu rzeczowego
- systematyczne porządkowanie księgozbioru
- stworzenie katalogu płyt audiowizualnych

7.
Praca w zespole humanistycznym
- włączanie się w tworzenie planu pracy zespołu humanistycznego
- pomoc w przygotowywaniu testów diagnozujących
- sprawdzanie testów diagnozujących itp.

§ 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Zadania
Formy realizacji
1.
Poznanie ucznia i jego zainteresowań
- rozpoznanie możliwości ucznia poprzez obserwację i rozmowę
- przeprowadzanie ankiet
- współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym

2.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę szkoły
- współpraca z instytucjami tj.: MOPS, GOPS, Kuchnia Centralna, Przedszkole nr2
3.
Współpraca z Samorządem Uczniowskim
-współorganizowanie wyborów do SU
- aktywne włączanie się w akcje prowadzone przez SU na rzecz uczniów i szkoły („Góra Grosza”, zbiórka podręczników szkolnych itp.)
4.
Wyrabianie aktywnej postawy uczniów wobec innych
- zaangażowanie uczniów do działań czytelniczych w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
5.
Rozwijanie zainteresowań uczniów literaturą i prasą
- przygotowywanie konkursów:
▪„Ładnego czytania”
▪„Na najlepiej zaprojektowaną okładkę książki”
-współorganizowanie konkursów:
▪ „Poezji miłosnej”,
▪ „Ortograficznego o tytuł gimnazjalnych mistrzów ziemi stargardzkiej”,
▪ „Eliminacji rejonowych konkursów przedmiotowych dla szkół przedmiotowych”,
▪„ Stargard wczoraj i dziś”
- wystaw:
▪„Życie i twórczość Fryderyka Chopina”,
▪ „Życie i twórczość Czesława Miłosza”
-gazetek ściennych tematycznych i okolicznościowych
- przeprowadzanie lekcji bibliotecznych

6.
Tworzenie dla uczniów dogodnych warunków do spędzania czasu wolnego w bibliotece
- udostępnianie gier planszowych
-wyświetlanie ciekawych filmów
- przygotowywanie krzyżówek
- pomoc przy odrabianiu lekcji
- porady i rozmowy indywidualne z uczniami
- udostępnianie ICIM

§ 7 ust.2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Zadania
Formy realizacji
1.
Wykorzystanie znajomości obsługi komputera
-przygotowanie potrzebnych dokumentów dotyczących awansu zawodowego
- opracowanie materiałów potrzebnych do pracy w szkole przy użyciu programów komputerowych
- przygotowywanie scenariuszy, dyplomów, gazetek ściennych
- przygotowywanie materiałów potrzebnych do prowadzenia kroniki szkolnej
2.
Wykorzystanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej
- prowadzenie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej
- publikacja planu rozwoju zawodowego w Internecie
- wyszukiwanie nowych scenariuszy imprez przechowywanych w czytelni
3.
Prowadzenie ICIM
- prowadzenie dokumentacji ICIM
- prowadzenie zajęć w ICIM w ramach „Popołudnia z Internetem”
- współpraca z informatykiem
§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Zadania
Formy realizacji
1.
Poznanie środowiska uczniów
- współpraca z pedagogiem szkolnym, wychowawcami
- rozmowy z rodzicami w ramach „otwartych wtorków”
2.
Rozwijanie własnych kompetencji pedagogicznych
- udział w różnych formach doskonalenia zawodowego służących poszerzeniu wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki
- samodzielne studiowanie literatury z dziedziny psychologii, pedagogiki, dydaktyki

3.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych nauczyciela
- sprawowanie nadzoru i opieki nad uczniami w czasie lekcji zastępczych, konkursów, testów diagnozujących oraz imprez szkolnych i wycieczek
- sprawowanie dyżurów w stołówce szkolnej przy wydawaniu obiadów

§ 7 ust. 2 pkt5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Zadania
Formy realizacji
1.
Przeanalizowanie aktów prawnych i poznanie procedury nadawania stopni awansu zawodowego nauczycieli.
- analiza dokumentów,
- udział w szkoleniach, warsztatach,
2.
Znajomość dokumentów z zakresu prawa oświatowego
- analiza dokumentów z zakresu prawa oświatowego
- analiza dokumentów prawa wewnątrzszkolnego (Statut Szkoły wraz z załącznikami, regulaminy)
3.
Praca w szkolnych komisjach oraz realizacja zadań powierzonych przez dyrektora
- praca w komisjach egzaminacyjnych próbnego i właściwego egzaminu gimnazjalnego
- praca w sekcji protokołu
- praca w sekcji dekoracyjnej
- prowadzenie kroniki szkolnej
- prowadzenie dokumentacji dożywiania uczniów

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2019 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.