X Używamy plików cookie i zbieramy dane m.in. w celach statystycznych i personalizacji reklam. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, więcej informacji i instrukcje znajdziesz » tutaj «.

»» ZDALNE NAUCZANIE. U nas znajdziesz i opublikujesz scenariusze ««
Numer: 19496
Przesłano:

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

§ 7 ust. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu:
Rozmowa i ustalenie zasad współpracy:
 opracowanie kontraktu;
 złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu;
 przygotowanie planu rozwoju zawodowego;

Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu i innych nauczycieli;
Prowadzenia zajęć w obecności opiekuna stażu;
Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora;

2. Doskonalenie zawodowe, podnoszenie swoich kompetencji i umiejętności:
Uczestnictwo w warsztatach metodycznych, kursach doskonalących, konferencjach, spotkaniach;

3. Samodoskonalenie:
Czytanie literatury pedagogicznej i psychologicznej, śledzenie stron internetowych;

4. Tworzenie własnych zasobów warsztatowych i metodycznych
Gromadzenie materiałów i pomocy dydaktycznych:
 korzystanie z internetu,
 przeglądanie czasopism pedagogicznych,
 własnoręczne przygotowywanie i opracowywanie pomocy dydaktycznych,
wykonywanie elementów dekoracyjnych przedszkola;

5. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej:
Dokonywanie wpisów w dziennikach zajęć, opracowywanie i wypełnianie kart obserwacji dziecka, pisanie miesięcznych planów pracy, protokołowanie posiedzeń Rady Pedagogicznej oraz zebrań z rodzicami;
Aktywny udział w opracowaniu Planu Pracy Opiekuńczo – Wychowawczej i Dydaktycznej;

6. Aktywne uczestnictwo w WDN:
Udział w szkoleniach Rady Pedagogicznej;
Przeprowadzenie rady szkoleniowej na temat wynikający z potrzeb przedszkola;

7. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego:
Opracowanie i uporządkowanie zgromadzonych podczas stażu dokumentów, materiałów i pomocy;
Podsumowanie pracy w pisemnych sprawozdaniach;

§ 7 ust. 2 pkt 2 Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

1. Poznanie sytuacji rodzinnej dzieci:
Opracowanie i systematyczne wypełnianie kart obserwacji dziecka, rozmowy z dziećmi, zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy z rodzicami wynikające z bieżących potrzeb;

2. Rozwiązywanie problemów wychowawczo – dydaktycznych:
Pedagogizacja rodziców podczas zebrań z rodzicami, udzielanie wskazówek do pracy z dzieckiem;
Indywidualizowanie pracy w zależności od potrzeb i możliwości dzieci (praca z dzieckiem zdolnym i dzieckiem przejawiającym trudności);

3. Współpraca ze specjalistycznymi poradniami:
Nawiązanie współpracy z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i logopedą – konsultacje w celu rozwiązywania problemów wychowawczo – dydaktycznych; w razie potrzeby współpraca z Centrum Ochrony Dziecka i Rodziny oraz kuratorem sądowym;

4. Organizowanie i przygotowywane uroczystości i imprez przedszkolnych:
Opracowanie scenariuszy, pomocy dydaktycznych oraz dekoracji do imprez, prowadzenie tych uroczystości;

5. Udział dzieci w konkursach wewnętrznych oraz międzyprzedszkolnych:
Przygotowywanie dzieci do uczestnictwa w konkursach organizowanych w placówce oraz przez inne przedszkola i placówki;

6. Promowanie placówki:
Współorganizowanie kolejnych edycji międzyprzedszkolnego konkursu plastycznego „W krainie Fantazji”;
Współorganizowanie konkursów wewnętrznych oraz akcji promujących współpracę dzieci z rodzicami na terenie przedszkola;
Współredagowanie i wydawanie gazetki przedszkolnej „Fantazyjka”;
Wyszukiwanie i wdrażanie różnych akcji na terenie przedszkola: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Ratujmy kasztany”, „Sprzątanie Świata”, „Góra grosza” itp.;
Prowadzenie kroniki przedszkolnej;

§ 7 ust. 2 pkt 3 Umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej

1. Pozyskiwane z internetu informacji dotyczących awansu zawodowego oraz z zakresu prawa oświatowego:
Wyszukiwanie i drukowanie potrzebnych informacji;

2. Wykorzystanie internetu do dzielenia się swoją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami:
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego na stronie www. Publikacja wybranego scenariusza zajęć i wybranej uroczystości na stronie www;

3. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej:
Przygotowanie pomocy dydaktycznych, scenariuszy zajęć, planów pracy, protokołów, kart pracy, ankiet;
Opracowywanie i drukowanie gazetki przedszkolnej „Fantazyjka”;
Opracowanie przy użyciu technik komputerowych druków okazjonalnych (zaproszeń, dyplomów, podziękowań);
Nagrywanie płyt CD ze zdjęciami z codziennej pracy przedszkola oraz z uroczystości przedszkolnych;

§ 7 ust. 2 pkt 4 Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań

1. Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poprzez aktywne samokształcenie:
Studiowanie literatury przedmiotu;
Uczestniczenie w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego;

2. Umiejętne stosowanie wiedzy do rozwiązywania bieżących problemów:
Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, stosowanie metod aktywnych w pracy dydaktycznej;

3. Dzielenie się swoją wiedzą z rodzicami i innymi nauczycielami:
Pedagogizacja rodziców zamieszczanie artykułów z zakresu wychowania w gazetce przedszkolnej „Fantazyjka”, prowadzenie zajęć otwartych oraz zajęć adaptacyjnych;
§ 7 ust. 2 pkt 5 Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

1. Poznanie procedury awansu zawodowego na nauczyciela mianowanego:
Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego:
 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela;
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 260, poz. 2593) ze zmianami z dnia 14 listopada 2007 r. Nr 214, poz. 1580);

2. Pogłębianie wiedzy dotyczącej aktów prawnych obowiązujących w przedszkolu:
Analiza dokumentacji przedszkola:
 Statut Przedszkola,
 Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego,
 Regulamin Pracy Przedszkola,
 Regulamin Pracy Rady Pedagogicznej,
 Regulamin Rady Rodziców,
 Regulamin Oceniania Nauczycieli,
 Regulamin Przyznawania Nagród;

3. Uwzględnianie i posługiwanie się we własnej pracy zasadami prawa oświatowego:
Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu;
Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej;

...........................
Data i podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji
...........................
Data i podpis dyrektora

O nas | Reklama | Kontakt
Redakcja serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść publikacji, ogłoszeń oraz reklam.
Copyright © 2002-2021 Edux.pl
| Polityka prywatności | Wszystkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie do publikacji posiadają autorzy tekstów.